Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Janusz NIEZNAŃSKI"

Estymacja napięcia niezrównoważenia w obwodzie pośredniczącym trójpoziomowego falownika NPC z wykorzystaniem obserwatora EKF

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy algorytm estymacji napięcia niezrównoważenia w obwodzie pośredniczącym falownika 3L-NPC (ang. Three Level Neutral Diode-Clamped Converter) wykorzystujący rozszerzony filtr Kalmana. Algorytm może być wykorzystany do sterowania falownikiem bez czujnika napięcia w punkcie środkowym jak również może służyć do celów diagnostycznych czujnika polegających na porównaniu mierzonej wartości z estymowaną. W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych. Abstract. A new approach to estimate the voltage of unbalance in 3L-NPC dc-link is presented. The algorithm is based on Extended Kalman Filter and simple converter average model. Simulation and experimental results are given to show the validity of the proposed approach. The method can be applied as the voltage of unbalance sensor diagnostic procedure as well. (The voltage of unbalance estimation algorithm for three level neutral point converter). Słowa kluczowe: trójpoziomowy falownik napięcia, filtr Kalmana, estymacja, modulacja Keywords: three level converter, Kalman filter, estimation, modulation Wstęp Parametry obliczeniowe nowoczesnych procesorów DSP [6] (ang. Digital Signal Processor) i układów FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) pozwalają na praktyczną realizację złożonych algorytmów sterowania bez ograniczenia zakresu podstawowej funkcjonalności urządzenia. Najczęstszym założeniem takiej realizacji sterowania jest ograniczenie liczby czujników pomiarowych i wprowadzenie na ich miejsce algorytmów estymacji wybranych zmiennych na podstawie bieżących pomiarów. Przykładem takiego działania może być sterowanie falownikiem trójpoziomowym, przestawionym na rysunku 1, bez pomiaru napięcia w punkcie środkowym na podstawie analizy prądów obciążenia [1, 2, 3]. Rys.1. Trójpoziomowy falownik napięcia 3L-NPC Podstawą proponowanych metod jest analiza i porównanie ze sobą wybranych harmonicznych prądu obciążenia i modelu oraz zastosowanie rekursywnych alg[...]

Zastosowanie funkcji kształtu elementu skończonego w modulacji szerokości impulsów na przykładzie modulacji dwufazowej z kompensacją napięcia niezrównoważenia w trójpoziomowym falowniku napięcia 3L-NPC

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problem modulacji napięcia jako problem wyznaczania współrzędnych punktu figury lub bryły geometrycznej. Do wyznaczenia współczynników wypełnień w modulacji szerokości impulsów zastosowano funkcje kształtu elementu skończonego. Wskazano zalety takiego podejścia i możliwości uogólnienia algorytmu modulacji. Opisano algorytm modulacji dwufazowej SVPWM z kompensacją oscylacji napięcia niezrównoważenia z jednoczesną stabilizacją rozkładu napięć. Przedstawiono algorytm stabilizacji rozkładu napięć na kondensatorach obwodu pośredniczącego bazujący na kryterium energetycznym. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych. Abstract. The modulation problem is discussed as a problem of geometric figure coordinates calculating. The shape functions based on feedforward modulation is presented. The proposed algorithm eliminates the influence of unbalance voltage on output currents in 3L-NPC. DC Voltage balancing method is based on minimum energy criteria is described also. The nodes’ coordinates calculating algorithm is also explained. The example simulation results were presented. (A new approach of feedforward modulation based on finite element’ shape functions for three level NPC converter). Słowa kluczowe: 3L-NPC, modulacja SVPWM, kompensacja, balansowanie napięć Keywords: 3L-NPC, SVPWM modulation, compensation, voltage balancing Wstęp Metoda elementów skończonych znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu wielu zadań z różnych dziedzin nauki i techniki. MES (Metoda Elementów Skończonych) jest przybliżoną metodą numeryczną dla rozwiązań zagadnień, które można opisać poprzez równania różniczkowe z odpowiednimi warunkami brzegowymi. Badaną przestrzeń na przykład tarczę lub bryłę dzieli się na elementy skończone, które posiadają proste kształty, takie jak trójkąt, prostokąt, czworościan czy sześcian. Rys.1. Przykładowe elementy skończone: (a) element trójkątny (b) element prostokątny dwuwymiarowy czterowęzłowy (c) element trójwym[...]

Bezczujnikowy rozruch wysokoobrotowej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie bezczujnikowego rozruchu maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi. W pierwszej fazie rozruchu zastosowano sterowanie w układzie otwartym z regulacją składowych prądu stojana. Zaproponowano sposób przełączenia pomiędzy sterowaniami w układzie otwartym i zamkniętym. W układzie zamkniętym do estymacji prędkości wykorzystano rozszerzony filtr Kalmana i bezśladowy filtr Kalmana. Przedstawiono także wpływ dokładności kompensacji zniekształceń napięć wyjściowych falownika na jakość sterowania. Abstract. The aim of this paper is to present the method of the sensorless startup of super high speed permanent magnet motor. In the first part of the startup the current mode as a control strategy was used. In this article the mode of switching the control strate[...]

Wyznaczanie wartości wskaźników diagnostycznych w celu monitorowania zużycia tranzystorów IGBT dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową metodę monitorowania zużycia tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT) bezpośrednio w układzie napędowym. Proponowana metoda przeznaczona jest do śledzenia dwóch istotnych objawów starzenia modułów IGBT: rozwarstwiania struktury modułu na skutek termomechanicznego zmęczenia stopu lutowniczego oraz uszkodzeń połączeń drutowych wewnątrz modułu. Monitorowana jest rezystancja cieplna między półprzewodnikiem a podstawą modułu oraz napięcie nasycenia kolektor-emiter IGBT. Abstract. A novel on-drive method of monitoring the ageing effects in IGBT packs is presented. The presented solution is for monitoring of the two important ageing effects encountered in IGBT packs: structure delamination as a result of thermomechanical solder fatigue and wire-bond lift-off. Th[...]

Modelowanie wpływu pojemności pasożytniczych oraz czasu martwego na napięcia wyjściowe falowników wielopoziomowych typu NPC

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ pojemności pasożytniczych na zniekształcenia napięcia wyjściowego wielopoziomowych falowników typu NPC spowodowane wprowadzeniem czasu martwego. Opracowany model pozwala na dokładny opis zniekształceń napięcia oraz jego precyzyjną kompensację znacząco poprawiając jakość formowanego napięcia w szczególności w porównaniu z metodami kompensacji nie uwzględniającymi wpływu pojemności pasożytniczych. Pojemność pasożytnicza została zamodelowana jako szeregowo - równoległe połączenia pojemności pasożytniczych tranzystora oraz pojemności kabla i obciążenia. Abstract.. A simple model is derived and verified for evaluating the effect of parasitic capacitances on the dead-time related voltage distortion in multilevel NPC voltage source inverters. The model permits well-defined and precise compensation of dead-time distortion, exhibiting meaningful improvement on compensation methods neglecting the effects of parasitic capacitances. A simple formula is given for evaluating the capacitances as serial / parallel connections of transistor capacitances and external capacitances (introduced by the cables and load). (Modeling the Effect of Parasitic Capacitances on the Dead-Time Distortion in Multilevel NPC Inverters). Słowa kluczowe: czas martwy, pojemności pasożytnicze, falownik wielopoziomowy NPC Keywords: dead time compensation, parasitic capacitance, multilevel inverters Wstęp Łączniki energoelektroniczne nie są idealnymi elementami, czas wyłączania tranzystora jest krótszy niż czas załączania, stąd by w gałęziach nie następowały zwarcia łączników wprowadza się czas martwy. Konsekwencją wprowadzenia czasu martwego jest pogorszenie jakości formowanego napięcia. Pojawiają się zniekształcenia liniowe takie jak błąd amplitudy i kąta napięcia wyjściowego oraz zniekształcenia nieliniowe, dla których wzrasta zawartość wyższych harmonicznych w formowanym napięciu na wyjściu falownika. Zjawisko wpływu pojemności pasożytniczych na zniek[...]

 Strona 1