Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Adam MAĆKOWIAK"

Analizator częstotliwości pośredniej odbiornika pomiarowego w środowisku LabView

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszego artykułu było opracowanie narzędzia do obserwacji charakteru zaburzeń przewodzonych emitowanych przez badane urządzenia, przy wykorzystaniu wyjścia częstotliwości pośredniej odbiornika pomiarowego. Zadanie to zostało zrealizowane przy wykorzystaniu graficznego środowiska programowania LabView. Abstract. The aim of this work was to create an application dedicated to analyze the[...]

Wdrożenie metody badawczej odporności na pole elektromagnetyczne przy użyciu środowiska LabView

Czytaj za darmo! »

Celem prac zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu było wykonanie w środowisku LabView systemu sterującego procesem badawczym odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych. Abstract. The aim of this work was to create the system dedicated to radiated immunity tests. To perform it the LabView programming environment was chosen - a versatile tool with a graphical programming language. (Radiated immunity test method implementation by use of LabView environment). Słowa kluczowe: odporność na pole elektromagnetyczne, LabView. Keywords: radiated immunity test, LabView. Wstęp Laboratoria wykonujące badania kompatybilności elektromagnetycznej wykorzystują szeroką gamę aparatury pomiarowej pochodzącej najczęściej od różnych producentów. Większość z tych urządzeń p[...]

Zastosowanie środowiska LabView do weryfikacji sygnałów impulsowych wykorzystywanych w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej

Czytaj za darmo! »

Funkcjonowanie akredytowanego laboratorium wykonującego badania kompatybilności elektromagnetycznej wiąże się z koniecznością systematycznej weryfikacji aparatury pomiarowej. Ze względu na dużą ilość parametrów podlegających weryfikacji jest to proces czasochłonny i wymagający dobrej znajomości aparatury sprawdzającej (np. oscyloskopu cyfrowego), zarówno w zakresie jej obsługi, jak i zabezpieczenia oraz dopasowania torów pomiarowych do przebiegów wysokonapięciowych. Powody te zdecydowały o stworzeniu takiego narzędzia do automatycznej weryfikacji aparatury probierczej, które minimalizowałoby udział personelu podczas sprawdzeń okresowych i jednocześnie znacznie skracało czas ich trwania. Wymagania normatywne Generator udarów piorunowych Metody badań i pomiarów odporności na udary powodowane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe stany przejściowe zawiera norma [1]. Norma ta określa również dokładne wymagania odnośnie aparatury pomiarowej oraz parametrów sygnałów probierczych. Na rys. 1 pokazano uproszczony schemat generatora udarów. Wartości elementów pokazanych na rysunku 1 są dobrane tak, aby generator dostarczał udar napięciowy 1,2/50 μs (w warunkach obwodu otwartego) oraz udar prądowy 8/20 μs w stanie zwarcia. Parametry te określone są jako czas narastania/ czas trwania impulsu. Norma [1] przyjmuje ich definicje według normy IEC 469-1, a sposób ich wyznaczania pokazano na przykładzie udaru napięciowego na rys. 2. W tabeli 1. zawarto zestawienie wymagań dotyczących parametrów sygnałów probierczych stosowanych w badaniach odporności na udary. Tab. 1. Parametry sygnałów probierczych wymaganych w badaniach odporności na udary Tabl. 1. Requirements for surge generator verification Przebieg napięciowy Przebieg prądowy Amplituda N ±10%* N ±10%* Czas narastania 1,2 μs ±30% 8 μs ±20% Czas trwania (na poziomie 50%) 50 μs ±20% 20 μs ±20% *N = {0,5; 1; 2; 4} kV Zast[...]

Wpływ podłogowych materiałów absorpcyjnych na rozkład pola EM w komorach bezodbiciowych DOI:10.15199/48.2015.11.14

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu podłogowych materiałów na zdolność komory typu SAC do wytworzenia obszaru pola jednorodnego. Abstract. The article shows how the type of the floor absorbers affects the field uniformity in semi-anechoic chambers. (Impact of the floor absorbers on the distribution of EM field in the semi-anechoic chambers). Słowa kluczowe: obszar pola jednorodnego, zaburzenia radioelektryczne, absorbery, EN 61000-4-3. Keywords: field uniformity, electromagnetic disturbances, absorbers, EN 61000-4-3. Wstęp Badania odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej odbywają się w zdefiniowanym przez normę EN61000-4-3 [1] obszarze pola jednorodnego. Do jego wytworzenia w przypadku większości komór bez odbiciowych typu SAC (ang. semi anechoic chamber) wymagane jest wyłożenie podłogi materiałami absorpcyjnymi w celu redukcji odbić. Jest to o tyle uciążliwe, że w przypadku komory typu SAC-3 ("3- metrowa") wymaga rozłożenia blisk[...]

WPŁYW POCHYLENIA ANTENY NA POMIARY EMISJI ZABURZEŃ PROMIENIOWANYCH POCHODZĄCYCH OD ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH DOI:10.15199/59.2017.6.11


  Warunki wykonywania badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń multimedialnych (w tym odbiorników telewizyjnych) określa norma EN55032 [1]. W zakresie pomiarów emisji promieniowanej przywołuje ona normę EN55016-2-3 [2], która szczegółowo definiuje metodologię prowadzenia takich badań. W przedziale częstotliwości 30 MHz do 1 GHz wymagany jest tutaj tzw. skan wysokości anteny czyli rejestrowanie natężeń pól zaburzeń dla odległości anteny od ziemi zmieniającej się w zakresie 1-4 m. Norma [2] zakłada, że podczas tej czynności antena zawsze znajduje pod stałym kątem 90o w stosunku do masztu, tak więc przy średniej wysokości około 50-60 cm odbiornik telewizyjny dość szybko wychodzi z bezpośredniego "pola widzenia" anteny wynikającego z jej charakterystyki promieniowania. W artykule pokazano, że zastosowanie pochylania anteny (ang. tilt) tak aby niezależnie od wysokości "celowała" w obiekt badany pozwala na zarejestrow[...]

Możliwość zastosowania materiałów absorpcyjnych EMC do eliminacji zakłóceń w pracy radiowych systemów komunikacyjnych DOI:10.12915/pe.2014.08.014

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych prac związanych z zastosowaniem typowych absorberów EMC w aplikacjach innych niż komory bezodbiciowe. Wybrane modele absorberów funkcjonujących na rynku zostały sprawdzone pod względem tłumienności oraz potencjału zastosowań innych niż branża EMC. Abstract. This paper presents the results of works carried out in Laboratory of Electronic Devices on the use of absorbing materials for other than anechoic chambers’ applications. The chosen existing on the market absorbers have been evaluated for their attenuation characteristics and possible use for others than EMC trades. On possible use of EMC absorbing materials for elimination of electromagnetic disturbances in radio communication systems. Słowa kluczowe: absorbery EMC, tłumienność materiałów, skuteczność ekranowania. Keywords: EMC absorbers, attenuation of materials, shielding effectiveness. doi:10.12915/pe.2014.08.14 Wstęp Materiały absorbcyjne znajdują szerokie zastosowanie w obszarze ekranowania pól elektromagnetycznych. Skuteczność ekranowania pola przez ekran jest funkcją materiału, z której jest on wykonany (przenikalność, przewodność i grubość), częstotliwości i odległości źródła zaburzeń EMI od ekranu. Przy użyciu metody rozwiniętej przez S. A. Schelkunoffa, całkowita sk[...]

Radiated electromagnetic emission up to 1 GHz of the KNX fixed installation DOI:10.15199/48.2015.07.11

Czytaj za darmo! »

The article presents the results of the electromagnetic emission of a fixed installation model. The tested model was implemented on the basis of intelligent building KNX automation manufactured by Hager. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej. Badany model został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager (Emisyjność elektromagnetyczna modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej). Keywords: Electromagnetic compatibility, electromagnetic emission, fixed installations, intelligent building. Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, emisyjność elektromagnetyczna, instalacje stacjonarne, inteligentny budynek. Introduction All products placed on the European Union market must be CE marked. In case of electronic equipment is necessary to fulfil specific requirements of the electromagnetic compatibility (EMC) Directive [1]. Among other things it defines essential requirements related to radiated disturbances emission [8]. The necessity to fulfil the requirements of the EMC does not mean, however, that the product must be tested in an accredited laboratory. The manufacturer (or importer) takes responsibility for compliance with the standards, exposing the relevant declaration of conformity. It is assumed that products with a declaration of conformity fulfil the requireme[...]

Wpływ pochylenia anteny na pomiary emisji w komorach bezodbiciowych w zakresie do 1 GHz DOI:10.15199/48.2015.11.13

Czytaj za darmo! »

W artykule pokazano jaki wpływ na wyniki pomiarów emisji zaburzeń radioelektrycznych pochodzących od źródła modelowego ma kąt nachylenia anteny odbiorczej w stosunku do płaszczyzny ziemi. Abstract. In the article the influence of antenna tilt on the results of emission measurements up to 1 GHz will be shown. (Impact of antenna tilt on measurements in the anechoic chambers up to 1GHz). Słowa kluczowe: pomiary emisji, pochylenie anteny, zaburzenia radioelektryczne, EN55022. Keywords: emission measurement, antenna tilt, electromagnetic disturbances, EN55022. Wstęp Warunki wykonywania pomiarów emisji zaburzeń radioelektrycznych określa norma EN55022 [1]. Definiuje ona szczegółowo wymagania w zakresie ustroju pomiarowego oraz metodyki prowadzenia badań, jednak w przypadku anten nie określa istotnego parametru jakim jest kąt nachylenia anteny w stosunku do płaszczyzny ziemi (ang. tilt). W efekcie zdecydowana większość laborator[...]

Impact of antenna height and tilt on measurements above 1GHz in the anechoic chambers DOI:10.15199/48.2016.02.17

Czytaj za darmo! »

Article presents the influence of antenna height and tilt on the results of radiated emission measurements above 1 GHz. Streszczenie. W artykule pokazano jak zmiana kąta pochylenia anteny wpływa na pomiary zaburzeń promieniowanych w zakresie powyżej 1 GHz. Jak zmiana kąta pochylenia anteny wpływa na pomiary zaburzeń promieniowanych w zakresie powyżej 1 GHz? Keywords: antenna tilt, emission measurements, anechoic chamber. Słowa kluczowe: pochylenie anteny, pomiary emisji, komora bezodbiciowa Introduction The conditions of measurement of radio disturbance emission are defined in EN55022 standard [1]. It defines the de-tailed requirements of the measuring system and the methodology of the test. In case of the measurement above 1 GHz the antenna scan is not [...]

The Immunity of the KNX Model to Electromagnetic Pulse Disturbances DOI:10.15199/48.2016.04.10

Czytaj za darmo! »

The article presents the test results of the electromagnetic resistance of an intelligent, stationary installation model to pulse interference. The installation model tested was based on the automatic devices of an intelligent building, manufactured by Hager . Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej na zaburzenia impulsowe. Badany model instalacji został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager. (Odporność modelu KNX na elektromagnetyczne zaburzenia impulsowe). Keywords: Intelligent building, KNX, electromagnetic compatibility, fixed installations. Słowa kluczowe: budynek inteligentny, KNX, kompatybilność elektromagnetyczna, instalacje stacjonarne Introduction Varied electromagnetic disturbances, including pulse disturbances, occurs in low voltage power networks(<1000 V). This disturbance basically comprises voltage and current pulses which overlap with the sinusoidal waveform of voltage or a mains current. It can have the form of single pulses or a beam thereof, appearing accidentally or periodically. A single interfering pulse is generally characterized by a relatively short time of rising and a relatively long time of subsiding. Such signals have a broadband spectrum. They are different in shape, though most often being close to a exponential waveform or a damped oscillatory waveform [6]. Pulse disturbance results from natural phenomena occurring in nature (atmospheric and cosmic) and the technological activities of people. The atmospheric phenomena that give rise to such disturbance mainly include lightning discharges. Not only when lightning directly strikes the devices of a power network or an industrial line does it cause interference in the circuits of the network, but also it does so when there has been a discharge near such facilities. People’s technological activities involve the[...]

 Strona 1  Następna strona »