Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Janewicz"

Preparation of fuel briquettes composite made of lignite and biomass Otrzymywanie brykietów paliwa kompozytowego z węgla brunatnego i biomasy DOI:10.15199/62.2015.9.15


  Lignite was briquetted with oat straw and cellulose fibers (20-50% by mass) in a cylindrical mold and in a roll press to det. the pressure-d. relationships. The briquettes were studied for compression and impact strengths and for water resistance. Effects of the biomass-to-lignite ratio and applied pressure on the strength of the briquettes were examd. Impact resistance index of the briquettes showed a max. at 30% content of the biomass. Both compressive strength and water resistance decreased with increasing biomass content. Stwierdzono możliwość podwyższenia gęstości energetycznej i poprawy efektów spalania węgla brunatnego z biomasą jako paliwa kompozytowego. Przedstawiono wyniki badań brykietowania paliwa w matrycy zamkniętej oraz w prasie walcowej. Stosowano węgiel z KWB "Pole Szczerców" oraz słomę owsa zmieszaną z włóknami celulozy. Wyznaczono charakterystyki zagęszczania, określono wskaźniki jakości brykietów oraz ustalono wpływ składu mieszanki i nacisku jednostkowego na te wskaźniki. Konieczność dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej wymaga nowych technologii dla zagospodarowania węgla kamiennego i brunatnego, które są głównymi źródłami energii w Polsce. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju, będący jednym z podstawowych kierunków polityki energetycznej Polski, opiera się na szerokim wykorzystaniu różnych odnawialnych źródeł energii, w tym również biomasy stosowanej przy współspalaniu w elektrowniach węglowych. Zgodnie z Rezolucją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej1) wzrost wykorzystania tego rodzaju energii powinien stać się integralnym elementem zrównoważonego rozwoju państwa. W przypadku termicznego zagospodarowania paliw kompozytowych jednym z najistotniejszych kryteriów przydatności tej technologii jest pozytywna ocena kosztowa, zgodna ze standardami koncepcji BATNEEC. Działając w tym kierunku Akademia Górniczo- -Hutnicza w Krakowie jest uczestnikiem projektu [...]

Briquetting of sewage sludge with burnt lime and coal in a roll press Brykietowanie osadów ściekowych z wapnem palonym i węglem kamiennym w prasach walcowych DOI:10.15199/62.2015.9.16


  Sewage sludge was utilized as a fuel by addn. of CaO as a drying agent and mixing with fine-grained coal for increasing the energy d. The products contained 50% or 67% of coal and 5% or 3.5% of CaO with respect to the dry mass and were briquetted in a lab. roll press. Their comprehensive strength and comparative for the sludge were detd. using a thermogravimetric method. The temp. of combustion, ash content and d. of the briquettes decreased with increasing coal content but did not depend on the rotational speed of the press. The combustion and pyrolysis curves were also detd. by thermogravimetry. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań brykietowania komunalnych osadów ściekowych z wapnem palonym (jako sorbentem) i drobnoziarnistym węglem kamiennym. Dodawanie drobnoziarnistego węgla kamiennego do osadów miało na celu zwiększenie gęstości energetycznej paliwa powstałego w procesie scalania. Przeprowadzone badania obejmowały również analizę fizykochemiczną poddawanego brykietowaniu materiału. Ich wyniki umożliwiły ilościową i jakościową ocenę paliwa oraz dostarczyły informacji o mechanizmie jego rozkładu termicznego. Zapis artykułu 14. Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zagospodarowania osadów ściekowych w każdym przypadku, gdy jest to właściwe. Konieczność jego realizacji stanowi poważny problem dla wielu spółek i zakładów gminnych, zwłaszcza w niewielkich aglomeracjach. Można założyć, że będzie on narastał w najbliższych latach. Przewidywane dalsze finansowanie zadań z obszaru oczyszczania ścieków komunalnych w perspektywie unijnej 2014-2020 przyczyni się do zwiększenia ilości osadów ściekowych powstających na terenie Polski. Prognozuje się, że ich ilość wzrośnie w 2022 r. do 746 Gg suchej masy (s.m.)1). Zwiększy to znaczenie termicznej przeróbki osadów ściekowych. Prognozuje się2), że docelowo w 2020 r. będzie się w ten[...]

Analysis of compressibility and compactibility of lignite and biomass mixture powder Analiza podatności na zagęszczanie i brykietowanie mieszanki węgla brunatnego oraz biomasy DOI:10.15199/62.2016.8.9


  Index of compressibility, susceptibility to compressibility as well as compactibility were detd. for lignite biomass mixts. (Belchatow mine) contg. 30% by mass of biomass and for lignite (moisture content 18.6-27.9%) and compared. The decrease in moisture content resulted in decreasing the compressibility index and increasing the ability for merge. The strength of the briquettes increased with increasing pressure and decreasing moisture contents. Określono podatność na zagęszczanie oraz scalanie w zamkniętej matrycy oraz w prasie walcowej mieszanki węgla brunatnego z KWB Bełchatów "Pole Szczerców" i biomasy (słoma owsa zmieszana z włóknami celulozy). Wyznaczono indeks podatności na zagęszczanie, podatność na zagęszczanie oraz podatność na scalanie dla mieszanek o zróżnicowanej zawartości wilgoci. Stwierdzono, że w przypadku zmniejszania wilgotności mieszanki maleje indeks podatności na zagęszczanie, rośnie zatem jej zdolność do płynięcia, podatność na zagęszczanie oraz podatność na scalanie. Ze wzrostem jednostkowego nacisku zagęszczania i zmniejszeniem zawartości wilgoci mieszanki wzrosła wytrzymałość mechaniczna brykietów. Aglomeracja materiałów drobnoziarnistych prowadzona w sposób zamierzony różnymi metodami i w różnych urządzeniach jest powszechnie stosowana m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, rolniczym, metalurgicznym oraz wydobywczym i przeróbczym surowców mineralnych. Głównym celem tych działań jest otrzymanie zagęszczonego i mającego postać kawałkową produktu o określonym kształcie, wymiarach geometrycznych i właściwościach. Na proces ten ma wpływ wiele czynników, takich jak właściwości ośrodka sypkiego, sposób jego przygotowania do zagęszczania i scalania, zastosowana metoda zbrylania, rodzaj urządzenia, w którym ten proces jest realizowany oraz parametry procesu aglomeracji1-4). Materiał sypki można scharakteryzować poprzez jego właściwości fizyczno-mechaniczne, takie jak m.in. rozkład ziarnowy, g[...]

Brykietowanie odpadowego grafitu w prasie walcowej z podajnikiem ślimakowym DOI:10.15199/62.2017.8.13


  W 2015 r. w Polsce wytworzono w sektorze przemysłowym 131 mln t odpadów, mniej więcej tyle samo ile w roku poprzednim1). Jednocześnie prawie 1,7 mld t tych odpadów znajdowało się na składowiskach. Bardzo często zagospodarowanie odpadów powstających w sektorze przemysłowym jest możliwe po nadaniu im postaci kawałkowej2). Proces ten może być realizowany w prasach stemplowych, pierścieniowych, ślimakowych lub walcowych. Z przyczyn technicznych i ekonomicznych prasy walcowe są najczęściej stosowane w nowoczesnych liniach technologicznych. Umożliwiają one scalanie materiału drobnoziarnistego w sposób ciągły, dzięki czemu uzyskuje się większą wydajność i mniejsze jednostkowe zużycie energii.Jednym z istotnych czynników umożliwiających brykietowanie materiału drobnoziarnistego jest uzyskanie odpowiednio wysokiego stopnia zagęszczania. W przypadku brykietowania materiałów "trudnych do zagęszczania", takich jak odpadowy grafit, nie jest ono możliwe w prasach walcowych zasilanych grawitacyjnie. Wówczas zaleca się stosowanie dozowania wymuszonego, realizowanego np. za pomocą podajników ślimakowych. Ich praca polega na dozowaniu materiału do strefy zagęszczania prasy walcowej i jego wstępnym zagęszczeniu. Poprzez ustalenie geometrycznych cech konstrukcyjnych ślimaka oraz określenie parametrów kinematycznych prasy walcowej i podajnika można uzyskać brykiety charakteryzujące się pożądanymi parametrami wytrzymałościowymi. Podajniki ślimakowe umożliwiają także uzyskanie dodatkowych efektów, np. rozdrobnienie materiału lub jego lepszą homogenizację. Występujące podczas rozdrabniania ziaren tarcie powoduje powstanie większej powierzchni kontaktu pomiędzy ziarnami i poprzez wzrost temperatury aktywizuje zawarte w nich lepiszcze, co w konsekwencji prowadzi do powstania silniejszych wiązań międzyziarnowych podczas procesu zagęszczania. Dobór geometrycznych cech konstrukcyjnych ślimaka oraz parametrów kinematycznych prasy walcowej i podajnika musi b[...]

Badania procesu brykietowania stałego paliwa kompozytowego DOI:10.15199/62.2018.9.10


  Wytwarzanie kompozytowych paliw stałych z surowców energetycznych różnego pochodzenia i przeważnie niskiej jakości stanowi w wielu regionach świata jeden ze sposobów ich racjonalnego wykorzystania i utylizacji1-24). W zależności od przeznaczenia, np. spalania w kominkach, piecach kuchennych, kotłach energetycznych małej mocy służących do ogrzewania siedlisk ludzkich, współspalania w zakładach energetyczno- -ciepłowniczych, a także zgazowania3, 25) w małej i dużej skali, wymagania odnośnie właściwości tych paliw są zróżnicowane. Idea stałego paliwa kompozytowego polega na uzyskaniu z rozdrobnionych, dostępnych surowców składowych (dobranych w określonej proporcji) jednorodnej mieszanki, a następnie nadaniu jej formy brykietu lub peletu, najczęściej poprzez aglomerację ciśnieniową. Głównym składnikiem stałych paliw kompozytowych jest zwykle niskiej jakości węgiel kamienny lub brunatny, który miesza się z szeroko rozumianą biomasą1-17) lub z węglem o wysokiej jakości19, 20). Paliwo to równie często powstaje z mieszanki biomasy różnego typu21-25), którą można również poddać wstępnie odpowiednim procesom termicznym3, 25). Istotnym i częstym dodatkiem paliw kompozytowych są również lepiszcza organiczne, nieorganiczne, naturalne lub syntetyczne4, 6, 10-13, 19, 20, 25, 26). Takie podejście, alternatywne w stosunku do tradycyjnego stosowania pierwotnych nośników energii występujących w przyrodzie w sposób naturalny w postaci stałych kopa- lin, w tym przede wszystkim węgli, wynika z wielu różnych powodów. Wytwarzanie paliw kompozytowych jest sposobem na uzyskanie paliwa charakteryzującego się stabilnymi parametrami użytkowymi, co jest bardzo istotne dla jego potencjalnych odbiorców3, 7, 11, 23). Stosowanie w składzie takiego paliwa odpadów umożliwia ich utylizację17-20), a dodanie biomasy pozwala zwiększyć jej tzw. gęstość energetyczną i uzyskać paliwo ekologiczne1-5) (zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, jak SO2, NOx, CO, HCl) o st[...]

Zastosowanie pras walcowych do brykietowania paliw stałych DOI:10.15199/62.2018.9.13


  Przy kreowaniu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jak i wewnętrznej strategii rozwoju gospodarczego należy wziąć pod uwagę fakt, że Polska w dłuższej perspektywie będzie korzystać z zasobów węgla kamiennego i brunatnego znajdującego się przede wszystkim na terenie kraju. Wprawdzie udział węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej netto w 2030 r. ma ulec zmniejszeniu o 10,10%, a węgla kamiennego o 2,77% w stosunku do 2015 r., lecz właśnie te paliwa stałe decydować będą o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju1). Równocześnie przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. W prognozach Ministerstwa Gospodarki1) zdefiniowane zostały trzy scenariusze zapotrzebowania na energię elektryczną, niski, referencyjny i wysoki. We wszystkich scenariuszach przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na energię do 2050 r. Według pierwszego z nich będzie on wynosił 179 TWh, wg drugiego 204 TWh, a wg scenariusza wysokiego 225 TWh. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na energię o 44,35%, 60,63% lub 75,78% w stosunku do 2015 r. Węgle brunatne są klasyfikowane jako paliwo niskojakościowe, z uwagi na dużą zawartość wilgoci, stosunkowo wysoką zawartość popiołu i w efekcie niską wartość opałową2). Stąd zasadne wydaje się być dodawanie do niego różnego rodzaju biomasy m.in. w celu podwyższenia gęstości energetycznej tego paliwa, zgodnie z celami określonymi w dyrektywie UE3). Wartością dodaną w tym przypadku jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji powstających podczas spalania.Ogólna sytuacja polityczna na świecie oraz uwarunkowania prawne wskazują na potrzebę dywersyfikacji stosowanych źródeł energii. W ostatnim czasie powstają nowe projekty wytyczające mapę drogową w tym zakresie, np. "Program dla Śląska" ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju w grudniu 2017 r.4). Jednym z celów w nim określonych jest wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego [...]

Granulacja dwustopniowa nawozów mineralnych DOI:10.15199/62.2017.9.10


  Średnioroczna produkcja nawozów mineralnych w latach 2010-2012 w Polsce wyniosła ponad 1,9 mln t1), co czyniło nasz kraj drugim wytwórcą tego produktu w Unii Europejskiej. Racjonalne zastosowanie nawozów mineralnych wiąże się z koniecznością ich scalenia poprzez granulację nawarstwiającą lub ciśnieniową2, 3). W jej wyniku otrzymuje się granule, wypraski lub brykiety. Celem granulacji, będącej jednym z ostatnich etapów wytwarzania nawozów mineralnych, jest nadanie im korzystnych właściwości użytkowych, ułatwiających przechowywanie i stosowanie, a także nadających tym produktom odpowiednie właściwości agrochemiczne4). Do granulacji ciśnieniowej materiałów drobnoziarnistych bardzo często stosuje się prasy walcowe wyposażone w pierścienie formujące o różnej geometrii powierzchni roboczych. Decyduje ona o kształcie brykietu lub wypraski. Ze względu na to, że istotną cechą produktu jest jego skład granulometryczny, scalony materiał poddaje się rozdrobnieniu, a następnie wyodrębnia się odpowiednie klasy ziarnowe. W Katedrze Systemów Wytwarzania AGH przeprowadzono badania mające na celu opracowanie technologii produkcji granulatu z nawo-zów mineralnych przy zastosowaniu pras walcowych. Wyposażono je w pierścienie formujące umożliwiające uzyskanie płaskich wyprasek. Mając na uwadze potrzebę wyznaczenia kosztów aglomeracji, na podstawie otrzymanych wyników badań wyznaczono wartość jednostkowego zapotrzebowania na energię na realizację procesu scalania nawozów mineralnych. Przedstawiono również koncepcję linii technologicznej do granulacji dwustopniowej badanych materiałów. Część doświadczalna Materiał Dostarczone przez zleceniodawcę wielo[...]

Badania porównawcze brykietowania w nowych asymetrycznych układach zagęszczania pras walcowych DOI:10.15199/62.2018.8.25


  Brykietowanie w prasach walcowych należy do skutecznej i wydajnej metody aglomeracji ciśnieniowej stosowanej do różnych materiałów drobnoziarnistych. Pozytywne efekty tego procesu zostają osiągnięte, gdy brykiety posiadają żądaną jakość uzyskaną przy wymaganej wydajności urządzenia i jednostkowych kosztach wytworzenia produktu. Decydują o tym m.in. właściwości ośrodka sypkiego, sposób jego przygotowania do zagęszczania i scalania, konstrukcja prasy i jej konfiguracja oraz parametry procesu aglomeracji1-3). Potrzeba celowej aglomeracji nowych materiałów o różnej podatności na zagęszczanie i na scalanie4-14), konieczność uzyskania wyższych nacisków jednostkowych, równomiernej gęstości oraz odpowiedniej jakości i trwałości produktu jak również ograniczenia wynikające z możliwości użycia niektórych lepiszczy wymagają doboru odpowiedniej konfiguracji układu zagęszczania prasy walcowej, jego geometrycznych cech konstrukcyjnych oraz kształtu wgłębień formujących. Układ taki stanowią te elementy brykieciarki, które mają bezpośredni kontakt z zagęszczanym materiałem, tzn. narzędzia formujące, uszczelnienia strefy aglomeracji oraz zasilacz (podajnik) nadawy1, 2). Ważnym elementem tej konfiguracji, określającym możliwości stosowania i eksploatacji pras walcowych, są ich narzędzia formujące. Ukształtowanie ich powierzchni roboczej, tzn. rodzaj, wielkość oraz kształt wgłębień, sposób ich rozmieszczenia, wybór odpowiedniego tworzywa konstrukcyjnego i metod jego obróbki, a także technika wykonywania wgłębień w istotnym stopniu decydują o dalszej eksploatacji i trwałości zarówno samych narzędzi formujących, jak i prasy. 1364 97/8(2018) Dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ, prof. AGH, w roku 1972 ukończył studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1998 r. stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Jest pro[...]

Agglomeration of fine-grained materials in roll presses with asymmetrical compaction unit Brykietowanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczania DOI:10.15199/62.2015.12.27


  Przedstawiono syntezę wyników badań własnych procesu brykietowania wybranych materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z różnymi konfiguracjami niesymetrycznego układu zagęszczania. Stwierdzono, że tego typu układ umożliwia brykietowanie w sposób ciągły materiałów trudnych do aglomeracji ciśnieniowej. Zaprezentowano także nowe rozwiązania konstrukcji brykieciarek wyposażonych w niesymetryczny układ zagęszczania. Do brykietowania materiałów drobnoziarnistych używa się pras stemplowych, ślimakowych i walcowych oraz granulatorów ciśnieniowych. Z przyczyn technicznych i ekonomicznych dużym zainteresowaniem cieszą się prasy walcowe1, 2). Decydują o tym ich zalety, takie jak ciągły charakter pracy, możliwość uzyskania dużej wydajności, mniejsze zapotrzebowanie na energię oraz dłuższa żywotność elementów formujących w porównaniu z innymi brykieciarkami. Pierwszych pras walcowych używano do brykietowania miałów węglowych. Obecnie brykietuje się za ich pomocą różne materiały pyliste oraz drobnoziarniste m.in. w górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym. Coraz częściej stosuje się je też w celu przygotowania do utylizacji drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych. Podstawowym zespołem roboczym prasy walcowej jest układ zagęszczania. Ma on istotny wpływ na efekty procesu ciśnieniowej aglomeracji materiału. Układ ten składa się z podajnika oraz walców formujących. W zależności od właściwości materiału poddawanego brykietowaniu używa się zasilacza grawitacyjnego lub ślimakowego. Prasy z reguły mają 2 walce robocze, usytuowane poziomo, na które nałożone są pierścienie z odpowiednio wyprofilowanymi wgłębieniami. Mogą one być gładkie i wtedy służą do zagęszczania materiału. W brykieciarkach o małej wydajności stosuje się także pionowy układ walców. Istotne znaczenie ma kształt powierzchni formującej pierścieni. Wpływa on na przebieg i efekty procesu aglomeracji materiału sypkiego. W większości przypadk[...]

Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej DOI:10.15199/62.2017.9.5


  Pierwszych pras walcowych używano do scalania miału węglowego. Największy rozwój brykietowania tego paliwa przypadł na I połowę XX w. W tym okresie w niektórych krajach brykiety stanowiły nawet 25% ogólnej produkcji węgla1). Począwszy od lat sześćdziesiątych XX w. malała liczba czynnych brykietowni. Decydowały o tym przyczyny ekologiczne i ekonomiczne. Zwrócono m.in. uwagę na szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne paku, który był stosowany wtedy powszechnie jako lepiszcze w procesie brykietowania miału węglowego. Niekorzystne dla brykietowania było również to, że malała różnica cen między węglem średnich i grubych sortymentów a miałem. W Polsce produkcja brykietów rosła do 1972 r. i osiągnęła 1675 tys. t. Przez kilkanaście kolejnych lat utrzymywała się ona na poziomie nieco ponad 1350 tys. t/r. Ostatnią i największą brykietownię miału węgla kamiennego zamknięto w kraju pod koniec 1990 r., a po upływie 6 lat zdemontowano maszyny. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie brykietowaniem paliw stałych, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. To zagadnienie jest od dłuższego czasu przedmiotem badań prowadzonych w AGH. Tworzenie kompozytowych paliw stanowi nowe podejście do energetycznego wykorzystania stałych paliw kopalnych i biomasy2-5).Brykietując ich mieszanki uzyskuje się paliwo ekologiczne, które odznacza się stabilnymi, w przeciwieństwie do czystej biomasy, parametrami użytkowymi. Ma to istotne znaczenie dla jego odbiorców. Paliwo takie charakteryzuje się mniejszą emisją CO2 i CO oraz niższą zawartością siarki i wilgoci. Wytwarzanie paliw kompozytowych z dodatkiem odpadów, np. z produkcji rolnej, umożliwia ich zagospodarowanie przy zapewnieniu stałych parametrów nośnika energii. Dodatkową zaletą produkcji takich kompozytów jest możliwość stosowania dodatków kształtujących ich walory użytkowe. Wyniki badań własnych w zakresie scalania paliw kompozytowych, przeprowadzonych w Katedrze Systemów Wytwarzania[...]

 Strona 1  Następna strona »