Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Szóstak"

Wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie DOI:10.15199/33.2018.10.33


  Budownictwo charakteryzuje się dużą zmiennością warunków realizacji i różnorodnością realizowanych obiektów budowlanych. Ponadto, w realizacji obiektów budowlanych stosowane są różne techniki wykonania imetody organizacji. Powoduje to, że pracownicy zatrudnieni w tym sektorze gospodarki narażeni są na działanie wielu czynników niebezpiecznych powodujących wypadki [4]. Występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zależą m.in. od specyfiki realizowanych prac, miejsca,warunków wykonywania pracy. Na inne zagrożenia będą narażone osoby wykonujące roboty ciesielskie, a na inne osoby wykonujące roboty zbrojarskie [7, 8]. Analiza 9 358 wypadków przy pracy, które zdarzyły się w budownictwie Stanów Zjednoczonych w latach 2002 - 2010 wykazała, że najczęściej do wypadków dochodziło w wyniku: upadku osoby poszkodowanej z wysokości lub na tym samym poziomie (43,9% wszystkich wypadków), uderzenia poszkodowanego przez obiekt w ruchu (25,7% wszystkich wypadków), uwięzienia lub zmiażdżenia poszkodowanego (10,0%wszystkich wypadków) oraz porażenia prądem (6,1% wszystkich wypadków) [9]. Z kolei analizy 22 982 wypadków w Holandii, które zdarzyły się między 1998 a 2004 r., wynika, że najczęstsze to: upadek poszkodowanego z wysokości (28,8% osób poszkodowanych); kontakt poszkodowanego z poruszającymi się, rotującymi częściami maszyn (25,9%); uderzenie poszkodowanego przez obiekt w ruchu (12,3%); upadek poszkodowanego z drabiny (8,3%); upadek poszkodowanego z dachu (7,0%) [1 ÷ 3]. Celem artykułu jest określenie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy przebiegu wypadków, które miały miejsce w Polsce. Metoda i przebieg badań Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (EUROSTAT) zaproponował do analizy przebiegu poszczególnych wypadków przy pracy model [5], w którym wyodrębniono następujące węzły:M- zdarzenie inicjujące wypadek;A-miejsce powstania wypadku; B - proces pracy, w trakcie którego zdarzył się wypadek; C - czynność wykonywana przez poszkodowan[...]

Metoda badania wypadkowości w budownictwie DOI:10.15199/33.2016.06.45


  Wartykule przedstawiono metodę analizy i oceny wypadkowości w budownictwie. Składa się ona z pięciu etapów i obejmuje: identyfikację źródeł danych o wypadkach przy pracy; klasyfikację pozyskanegomateriału badawczego; budowę informatycznej bazy danych; budowę modelu symulującego przebieg złożonego procesu wypadkowego oraz przeprowadzenie obliczeń i analizę uzyskanych wyników. Słowa kluczowe: budownictwo, wypadek przy pracy, wypadkowość, scenariusze rozwoju wypadkowości.Obezpieczeństwie pracy w określonym sektorze gospodarki świadczy przedewszystkimliczbawypadkówciężkich i śmiertelnych. W Polsce w 2014 r., w całej gospodarce narodowej, zdarzyło się 88 tys.wypadkówprzy pracy, wktórych śmierć poniosły 263 osoby.Budownictwo zajmuje bardzo wysokie miejsce w rankingu pod względem wskaźnika wypadkowości, który w 2014 r. wyniósł 7,68 osób poszkodowanych na 1000 osób pracujących. Jest towartośćwyższa niżwcałej gospodarce narodowej, którawynosiła 7,45 poszkodowanych osób na 1000 pracujących [5]. Opis problemu badawczego Dane statystyczne publikowane przezGłównyUrząd Statystyczny oraz Państwową Inspekcję Pracy dają ogólny pogląd na zjawisko wypadkowości w polskim budownictwie. W publikowanych opracowaniach znajdują się zbiorcze dane dotyczące wypadków przy pracy w budownictwie, np. ile osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie, ile osób w chwili wypadku obsługiwałomaszynę, a ile zostało porażonych prądemelektrycznym. Na podstawie tych danych nie można jednak wyciągnąć wnios[...]

Ocena zmian w wypadkowości w polskim budownictwie DOI:10.15199/33.2016.10.22


  Wartykule omówiono najważniejsze działania podjęte przez Unię Europejską oraz Polskę w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Przeanalizowano wypadkowość w polskim budownictwie w latach 1992 - 2014. Oceniano, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt. Do oceny zastosowano następujące wskaźniki: liczbę osób poszkodowanych w wypadkach; wskaźnik częstości wypadków oraz jednopodstawowe indeksy dynamiki. Przedstawiono ranking wszystkich sekcji gospodarki pod względem wskaźnika częstości wypadków osiągniętego w 2014 r. Słowa kluczowe: budownictwo, wypadek przy pracy, wskaźnik wypadkowości, bezpieczeństwo pracy, zjawisko wypadkowości.Unii PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2016 (nr 530) 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego *) Adres do korespondencji: mariusz.szostak@pwr.edu.pl Streszczenie.Wartykule omówiono najważniejsze działania podjęte przez Unię Europejską oraz Polskę w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Przeanalizowano wypadkowość w polskim budownictwie w latach 1992 - 2014. Oceniano, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt. Do oceny zastosowano następujące wskaźniki: liczbę osób poszkodowanych w wypadkach; wskaźnik częstości wypadków oraz jednopodstawowe indeksy dynamiki. Przedstawiono ranking wszystkich sekcji gospodarki pod względem wskaźnika częstości wypadków osiągniętego w 2014 r. Słowa kluczowe: budownictwo, wypadek przy pracy, wskaźnik wypadkowości, bezpieczeństwo pracy, zjawisko wypadkowości. Abstract. The article discusses the most important actions taken by the EuropeanUnion and Poland to improve occupational safety in the construction industry. In order to assess whether the taken actions bring the desired effect, the accident rate in the Polish construction industry in the years 1992 - 2014 was analysed. The following indicators were used to evaluate the accident rate: the number of p[...]

Analiza wypadkowości w polskim budownictwie w aspekcie wybranych czynników generujących koszty DOI:10.15199/33.2016.11.64


  W artykule podjęto próbę analizy wypadkowości w budownictwie pod kątemwybranych czynników generujących koszty. Korzystając z danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeanalizowano wpływ nawielkość kosztów wypadkówprzy pracy czynnikówtakich, jak tzw. czas stracony osoby poszkodowanej i innych osób oraz straty materialne. Zwrócono również uwagę na fakt, że koszty poniesione na działania prewencyjne są niewspółmiernie niskie w stosunku do całkowitych kosztów wypadku. Słowa kluczowe: budownictwo, wypadek przy pracy, koszty wypadków.(2) 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego *) Adres do korespondencji: mariusz.szostak@pwr.edu.pl Streszczenie. W artykule podjęto próbę analizy wypadkowości w budownictwie pod kątemwybranych czynników generujących koszty. Korzystając z danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeanalizowano wpływ nawielkość kosztów wypadkówprzy pracy czynnikówtakich, jak tzw. czas stracony osoby poszkodowanej i innych osób oraz straty materialne. Zwrócono również uwagę na fakt, że koszty poniesione na działania prewencyjne są niewspółmiernie niskie w stosunku do całkowitych kosztów wypadku. Słowa kluczowe: budownictwo, wypadek przy pracy, koszty wypadków. Abstract. The article presents an attempt of analysing the accident rate in the construction industry with regards to agents that generate costs. The impact of factors such as the time lost by an injured person and other people and also material losses on the size of costs of accidents at work was analysed using statistical data published by the Central StatisticalOffice.Attentionwas also drawn to the fact that the costs incurred on preventive measures are not commensurately low in relation to the total cost of an accident. Keywords: construction industry, acci[...]

Analiza przyczyn upadków z rusztowań budowlanych DOI:10.15199/33.2017.08.33


  W2015 r. w polskim budownictwie zdarzyły się 6264 wypadki, wtym55 śmiertelnych oraz 74 ciężkie [6]. Wypadki ciężkie i śmiertelne są bardzo często skutkiemupadku z wysokości. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań, jakie przeprowadzono w różnych krajach świata [3, 7, 9]. WPolsce problemembezpiecznej pracy na wysokości zajmowali się m.in. E. Błazik- Borowa i in. [1, 2], A. Dąbrowski [4], P. Kaczyński [8], W. Drozd i M. Kowalik [5]. Zadaniem tych autorów, największa liczba upadków z wysokości spowodowana była niewłaściwą statecznością i wytrzymałością rusztowania, jego ukrytymi wadami oraz niewłaściwym użytkowaniem. Kontrole przeprowadzone na polskich budowach przez inspektorów pracy wykazaływiele nieprawidłowości dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach budowlanych.Wyniki raportów publikowanych przez Państwową Inspekcję Pracy skłoniły autorów artykułu do podjęcia badań, których celembyło zdefiniowanie przyczyn wypadków związanych z pracą na rusztowaniach i wyłonienie spośród nich najbardziej istotnych przyczyn. Metoda badań W celu zidentyfikowania najczęstszych przyczyn wypadków, które miały związek z rusztowaniami budowlanymi, przeprowadzono badania dokumentów znajdujących się w archiwach Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Bezpośrednim źródłem informacji o przebiegu wypadków były protokoły kontroli sporządzone przez inspektorów pracy po zaistnieniu wypadku. Na podstawie 700 protokołów kontroli powypadkowych otrzymanych z Okręgowych Inspektoratów Pracy przeanalizowano wypadki przy pracy w budownictwie, które zdarzyły się na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego,małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, w latach 2008 - 2015. ZW= {wi: i = 1, ..., 700} (1) gdzie: ZW- analizowany zbiór wypadków; wi - zdarzenie wypadkowe (pojedynczy wypadek) i, który miał miejsce w latach 2008 - 2015. Szczegółowa analiza protokołówpozwoliła stwierdzić, że w badanymczasie doszło do 177 wypadkó[...]

 Strona 1