Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał Grabowski"

Wieloelementowa szczelinowa antena do zastosowań w mikrofalowych lokalnych systemach łączności

Czytaj za darmo! »

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój bezprzewodowych systemów łączności, spowodował duże zapotrzebowanie na rozwiązania konstrukcyjne anten, które mogą być stosowane w ich urządzeniach nadawczo - odbiorczych. W zależności od częstotliwościowego zakresu pracy i wymaganej szerokości pasma w systemach tych stosowane są anteny wykonywane w różnych technologiach. Na wybór ten istotny[...]

Zagadnienie efektu wewnętrznych sprzężeń elektromagnetycznych w antenach falowodowo-szczelinowych

Czytaj za darmo! »

Falowodowe anteny szczelinowe są strukturami pasywnymi wykorzystywanymi do promieniowania i odbioru fali elektromagnetycznej z zakresu mikrofalowego. Energia fali jest przekazywana z falowodu zasilającego do swobodnej przestrzeni poprzez podłużne szczeliny wycięte w odpowiedni sposób w szerszej lub węższej ściance falowodu. Dzięki zwartości konstrukcji i dużej sprawności energetycznej anteny[...]

Metoda projektowania nierezonansowych anten falowodowych z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy szczelinami


  Falowodowe anteny szczelinowe (rys. 1), są strukturami pasywnymi wykorzystywanymi do promieniowania i odbioru fali elektromagnetycznej z zakresu mikrofalowego. W antenach tego typu energia fali przekazywana jest z falowodu zasilającego do swobodnej przestrzeni (lub odwrotnie) poprzez podłużne szczeliny wycięte w odpowiedni sposób w szerszej lub węższej ściance falowodu. Dzięki zwartej konstrukcji i dużej sprawności energetycznej anteny te są szeroko stosowane w różnorakich urządzeniach radiolokacyjnych montowanych na pokładach samolotów lub jednostek pływających [1-3]. Podobnie jak anteny przewodowe, mogą być one wykorzystywane jako elementy składowe planarnych szyków antenowych z wielowiązkowymi charakterystykami kierunkowości o niskim poziomie listków bocznych [2, 3]. Dodatkowymi atutami omawianych anten są niewielkie straty energetyczne i łatwość dopasowania impedancyjnego do zasilającego toru falowodowego. W literaturze, szczelinowe anteny falowodowe najczęściej analizowane są jako anteny rezonansowe lub nierezonansowe [4-7]. Z kolei w podgrupie anten nierezonansowych wyróżnia się na anteny pracujące poniżej i powyżej częstotliwości rezonansowej. Niestety, istotną wadą anten rezonansowych jest ich względnie wąskie częstotliwościowe pasmo pracy (rzędu kilku procent). Przeciwnie, anteny nierezonansowe charakteryzują się względnie szerokim częstotliwościowym pasmem pracy, rzędu kilkunastu procent. Z kolei za główną wadę anten nierezonansowych uważa się występowanie efektu zezowania (ang. effect of squint), objawiającego się odchyleniem kierunku maksymalnego promieniowania (lub odbioru) od normalnej do apertury. Ponadto, kąt ten zmienia się wraz ze zmianą długości fali i opisywany jest zależnością: (1) gdzie ψ0 jest przesunięciem fazowym zespolonych amplitud prądów pobudzających sąsiednie szczeliny, natomiast d oznacza odległość geometryczną pomiędzy tymi szczelinami.    ?[...]

Właściwości mikrofalowych materiałów dielektrycznych stosowanych w systemach radiolokacyjnych

Czytaj za darmo! »

Obserwowany w ostatnich latach rozwój telekomunikacji operującej na częstotliwościach mikrofalowych oraz dążenie do miniaturyzacji stosowanych w radiolokacji systemów antenowych przyczyniły się do wzrostu zainteresowania dielektrykami ceramicznymi o różnej względnej przenikalności dielektrycznej ε’. Pożądanym jest, aby materiały takie charakteryzowały się stosunkowo niewielkimi st[...]

Skuteczna powierzchnia odbicia w radiolokacji - podstawy teoretyczne DOI:10.15199/59.2016.2-3.11


  W radiolokacji do opisu własności odbijających obiektów stosuje się pojęcie skutecznej powierzchni odbicia σ. Mimo że skuteczna powierzchnia odbicia σ rzeczywistych obiektów radarowych ma złożony przebieg w funkcji kąta obserwacji θ w literaturze nierzadko przedstawia się ją za pomocą pojedynczej liczby, rozumianej najczęściej jako wartość średnia lub mediana σ (θ).Takie podejście należy traktować jako uproszczone. Umożliwia ono jednak przeprowadzenie pewnych porównań i klasyfikacji obiektów. Ze względu na wspomnianą silną zmienność σ od kąta obserwacji do jej opisu, a zatem opisu mocy odbieranej przez odbiornik radaru, stosuje się także modele statystyczne opisujące sposób fluktuacji σ. Najbardziej znane są modele fluktuacji Swerlinga oraz model Marcuma. Dla pełnego określenia właściwości odbijających obiektu radarowego, a także dopasowania statystycznego modelu fluktuacji do danego obiektu, istotna jest znajomość charakterystyki skutecznej powierzchni odbicia w funkcji kąta obserwacji σ(θ). Jej znajomość umożliwia zarówno ilościowe, jak i jakościowe określenie możliwości wykrywania określonego obiektu przez radary. Podano i opisano definicję skutecznej powierzchni odbicia σ i scharakteryzowano metody obliczeniowe jej określania. Słowa kluczowe: skuteczna powierzchnia odbicia, RCS, radiolokacja, stealth, radar. W radiolokacji do opisu własności odbijających dowolnej, rzeczywistej powierzchni stosuje się pojęcie skutecznej powierzchni odbicia (rozproszenia) s (Radar Cross Section - RCS), przez którą obiekt "wyłapuje" energię padającej nań fali elektromagnetycznej, a następnie rozprasza ją równomiernie we wszystkich kierunkach [4]. Równanie zasięgu: (1) łączy nadawaną i odbieraną moc, odpowiednio Pt i Pr ; zysk kierunkowy dla nadawania Gt i dla odbioru Gr; długość fali l; odległość obiektu od radaru R i skuteczną powierzchnię odbicia s. Wynika stąd, że moc odbierana przez odbior[...]

Skuteczna powierzchnia odbicia w radiolokacji - metody pomiarowe DOI:10.15199/59.2016.4.1


  W radiolokacji do opisu własności odbijających obiektów stosuje się pojęcie skutecznej powierzchni odbicia s. Mimo że skuteczna powierzchnia odbicia s rzeczywistych obiektów radarowych ma złożony przebieg w funkcji kąta obserwacji q, w literaturze nierzadko przedstawia się ją za pomocą pojedynczej liczby, rozumianej najczęściej jako wartość średnia lub mediana s(q). Takie podejście należy traktować jako uproszczone. Umożliwia ono jednak przeprowadzenie pewnych porównań i klasyfikacji obiektów. W drugim z serii artykułów, dotyczących skutecznej powierzchni odbicia, scharakteryzowano stosowane w praktyce metody określania skutecznej powierzchni odbicia s, w tym: metody określania s obiektu w locie, metody pomiaru s na poligonach zewnętrznych oraz metody pomiaru s na poligonach wewnętrznych, w tym na poligonach typu compact range. Słowa kluczowe: skuteczna powierzchnia odbicia, RCS, radiolokacja, stealth, radar.W radiolokacji do opisu własności odbijających dowolnej rzeczywistej powierzchni stosuje się pojęcie skutecznej powierzchni odbicia (rozproszenia) s (Radar Cross Section - RCS), przez którą obiekt "wyłapuje" energię padającej nań fali elektromagnetycznej, a następnie rozprasza równomiernie we wszystkich kierunkach [4]. Definicję tego parametru podano w pierwszym z serii artykułów zatytułowanym: Skuteczna powierzchnia odbicia w radiolokacji - podstawy teoretyczne1), poświęconej podstawom teoretycznym skutecznej powierzchni odbicia. W niniejszym artykule, jak również w pierwszej z serii publikacji, autorzy opisali metody stosowane do określenia skutecznej powierzchni odbicia s rzeczywistych obiektów radarowych. Ich własności odbijające mogą być określone metodami pomiarowymi bądź obliczeniowymi. Zarówno pomiary, jak i symulacje, wykonuje się dla obiektów o rzeczywistych rozmiarach (full scalemeasurement; full size) i dla obiektów odwzorowanych w skali 1 : p, gdzie p>1. Niezależnie od rodzaju przyjętej metody pomiarowej lub o[...]

 Strona 1