Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jakub SMOŁKA"

TOPQS measure as a decision making factor in adaptive wavelet image compression

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia adaptacyjną falkową kompresję barwnych obrazów, która ukierunkowana jest na zapewnienie dobrej jakości wynikowego obrazu. W trakcie kompresji dobierana jest najlepsza transformata falkowa dla obrazu lub jego części na podstawie miary TOPQS. Opisane są dwa rodzaje adaptacyjnej kompresji: blokowa oraz kompresja, której dobór parametrów jest dokonywany w trakcie dekompozycji falkowej. (Miara TOPQS jako czynnik decyzyjny w adaptacyjnej falkowej kompresji obrazu). Abstract. The paper presents the wavelet adaptive compression for color images which is targeted to ensure good quality of the resultant picture. In described adaptive compression method the best wavelet transform for an image or a part of it is selected based on perceptual measure TOPQS. Two types of the adaptive compression are described: the block compression and compression on the resolution levels. Słowa kluczowe: miara TOPQS, adaptacyjna kompresja falkowa obrazu, blokowa adaptacyjna kompresja falkowa, adaptacyjna kompresja wykonywana na poziomach dekompozycji falkowej. Keywords: TOPQS measure, adaptive wavelet image compression, block adaptive wavelet compression, adaptive compression on decomposition levels. Introduction Image compression is a well-known aspect of image processing. That is why research is done to provide both better compression rate and better quality of the resultant pictures. This article presents the adaptive wavelet image compression that is designed to provide final pictures of good quality. For this purpose the perceptual measure is implemented. TOPQS (Tuned by Observers Picture Quality Scale) is based on Picture Quality Scale measure. It does not depend, however, on group of observers during compression process. TOPQS measure chooses the most appropriate wavelet transform for considered part of the image. It assesses the visual distortions in the compressed images and in fact, it is a decision making factor for choosing the most a[...]

Arms animation based on human hierarchical tree model DOI:10.12915/pe.2014.02.34

Czytaj za darmo! »

The paper presents a human model based on hierarchical tree structure, which is used for creating various 3D animations of the human body. Two animations are presented as examples. The model uses quaternions for representing rotations. It is implemented in C++ language. Two integrated software libraries are used for manipulating quaternions and writing standard C3D files which can be further viewed and processed in various programs such as Mokka. Streszczenie. Artykuł przedstawia model człowieka oparty na hierarchicznej strukturze drzewa. Może on być wykorzystany do tworzenia animacji 3D ludzkiego ciała. Przedstawiono dwie przykładowe animacje. Do reprezentacji rotacji elementów modelu wykorzystywane są kwaterniony. Model został zaimplementowany jako program w języku C++. Do przekształcania kwaternionów i zapisywania plików C3D wykorzystano dwie zintegrowane biblioteki. Standardowe pliki C3D, można otworzyć i dalej przetwarzać w rozmaitych programach takich jak Mokka. (Animacja kończyn górnych wykorzystująca hierarchiczny model człowieka). Keywords: arms animation, human hierarchical model, quaternions. Słowa kluczowe: animacja kończyn górnych, hierarchiczny model struktury człowieka, kwaterniony. doi:10.12915/pe.2014.02.34 Introduction 3D animation is a common way of visualizing motion data. There are many techniques to creating and controlling specific movements. In order to create a movement model, a way of representing angular position is needed. There are four main ways of representing angular position in 3D space: (1) fixed axes, (2) Euler angles, (3) rotation and angle and (4) quaternions [1]. They can all be used to rotate the 3D objects. This paper presents a hierarchical human model and a method of animating two human arms in 3D. The human body is represented as the simplified model consisting of 15 vertices (only arms are animated). Each vertex corresponds to one of the human body joints. Quaternions are used for repres[...]

A method for human gait comparison DOI:10.12915/pe.2014.08.07

Czytaj za darmo! »

This paper presents a method for comparing two different human gaits recorded in a motion capture laboratory. The comparison consists in comparing how joint angles change. The test data was read from C3D files. In order to obtain presented results a piece of software is created in C++ language. The software allows for reading acquisition files and calculating the angles between chosen body parts. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodę porównania dwóch różnych nagrań ruchu człowieka. Porównanie dotyczy wybranych kończyn i polega na badaniu zmienności kątów poszczególnych stawów. Wykorzystano dane o trajektoriach markerów odczytane z plików C3D. Do uzyskania wyników wykorzystano program opracowany w języku C++ służący do odczytywania nagrań i obliczania wspomnianych kątów. (Metoda porównania różnych nagrań chodu człowieka) Keywords: human gait, motion capture, comparison Słowa kluczowe: chód człowieka, akwizycja ruchu, porównanie doi:10.12915/pe.2014.08.07 Introduction Professional motion capture laboratories that allow us to record actors’ movements differ not only in the equipment they possess but also in the environment for motion acquisition. Motion recorded in such laboratories can be exported to special motion capture formats that allow the data to be processed and analysed further. This has spawned an area of computational motion analysis. This kind of research is relevant to various fields such as: sports, medicine, orthopaedics. This paper presents a method of comparing two gaits of the same actor. An actor’s motion was recorded using a marker based motion capture system and saved in C3D files. Each time the actor walked slowly. The comparison presents how the angles between selected body parts change while the actor is walking. This article focuses on three angles: (1) the angle between chest and thigh, (2) the angle between thigh and shin and (3) the angle between shin and foot. The comparison was created[...]

Comparison of interpolation methods based on real human motion data DOI:10.12915/pe.2014.10.54

Czytaj za darmo! »

During a motion capture session markers may become occluded for brief periods of time. Resulting gaps in acquired data can be filled by means of interpolation methods. Additional data recorded alongside markers-trajectories frequently have a different sampling frequency. Thus, the need for a resampling method. This paper presents a comparison of Catmull-Rom Spline, modified Catmull-Rom Spline and Blended Parabolas interpolation algorithms. Real human motion data is used for the comparison in two respects: filling gaps and resampling captured data. Streszczenie. Podczas sesji akwizycji ruchu niektóre marker mogą zostać chwilowo przesłonięte. Powstałe przerwy mogą zostać wypełnione z użyciem metod interpolacji. Dodatkowe dane zarejestrowane równocześnie z ruchem często próbkowane są z inną częstotliwością. Wynika stąd zapotrzebowanie na metodę resamplingu dla danych ruchu. Artykuł porównuje metody krzywych sklejanych Catmulla-Roma, zmodyfikowaną metodę Catmulla-Roma i krzywych przejściowych między parabolami . Do porównania w dwóch aspektach (wypełnianie przerw i resampling) wykorzystano rzeczywiste dane ruchu. (Porównanie metod interpolacji z wykorzystaniem rzeczywistych danych ruchu). Keywords: motion capture data, interpolation, resampling Słowa kluczowe: dane ruchu, interpolacja, resampling doi:10.12915/pe.2014.10.54 Introduction Marker based mocap systems are one of the most prominent categories among motion capture systems [1,2]. Some markers may become occluded for brief periods of time during a motion capture session. As a result recorded motion contains gaps - that is, the trajectories of selected markers - are incomplete. By using an appropriate interpolation method we can fill in gaps in the captured data. Another reason for using interpolation methods comes from the fact that mocap data is frequently recorded together with so-called analog data such as ground reaction forces. Usually, the sampling frequency of [...]

Algorithm for selecting optimal clustering parameters used for over-segmentation reduction DOI:10.15199/48.2016.09.61

Czytaj za darmo! »

The authors proposed a solution to the over-segmentation of color images processed by watershed segmentation algorithm. The solution utilizes hierarchical cluster analysis and treats watersheds as objects characterized by a number of attributes. This paper briefly discusses the solution (clustering methods, their parameters, selected watershed attributes) and presents an algorithm used for selecting optimal parameters for cluster analysis. Detailed results obtained for a set of test images are presented and discussed. Streszczenie. Autorzy zaproponowali rozwiązanie problem nadsegmentacji obrazów barwnych. Zjawisko to występuje w wyniku zastosowania transformacji wododziałowej. Rozwiązanie wykorzystuje hierarchiczną analizę skupień i traktuje zlewiska jako obiekty opisane zestawami atrybutów. Artykuł, krótko omawia zaproponowaną metodę (metody analizy skupień, jej parametry, wybrane atrybuty zlewisk) a także przedstawia algorytm zastosowany do doboru optymalnych parametrów analizy skupień. Artykuł przedstawia i omawia również wyniki otrzymane dla obrazów testowych. (Algorytm doboru optymalnych parametrów analizy skupień zastosowanej do redukcji nadsegmentacji). Keywords: over-segmentation reduction, watershed transformation, cluster analysis. Słowa kluczowe: redukcja nadsegmentacji, transformacja wododziałowa, analiza skupień. Introduction Watershed transformation is an interesting segmentation method introduced by Beucher and Lantuejoul [1]. The algorithm simulates pouring water onto a landscape created on the basis of a digital image. Water flows with gravity and collects in catchment basins (watersheds) [2]. As input, the algorithm requires an image where higher pixel values indicate the presence of boundaries. Most images do not satisfy this requirement. A gradient filter is frequently used for converting the original image to an appropriate height function. The watershed transformation produces a region for each of the image’[...]

 Strona 1