Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Koralewska"

Wpływ wybranych parametrów procesowych na jakość kryształów struwitu wytwarzanych podczas ciągłej krystalizacji z reakcją chemiczną strącania jonów fosforanowych w krystalizatorze typu DTM...

Czytaj za darmo! »

Wpływ wybranych parametrów procesowych na jakość kryształów struwitu wytwarzanych podczas ciągłej krystalizacji z reakcją chemiczną strącania jonów fosforanowych w krystalizatorze typu DTM ze strumienicą zasilaną recyrkulowanym roztworem macierzystym. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych złożonego, zintegrowanego procesu strącania i krystalizacji struwitu z rozcieńczonych roztworów wodnych fosforanów (0,20% mas. PO4 3-) za pomocą jonów magnezu i amonu wprowadzanych w proporcjach stechiometrycznych. Proces przeprowadzano w krystalizatorze o działaniu ciągłym typu DTM (draft tube magma) ze strumienicą cieczową o zstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania (DTM ). Określono wpływ pH środowiska i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze na jakość kry[...]

Wydzielanie struwitu z roztworów rozcieńczonych w krystalizatorze DTM ze strumienicą o zstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych ciągłego procesu wytrącania i krystalizacji struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów fosforanów za pomocą jonów magnezu i amonu wprowadzanych do układu w proporcjach stechiometrycznych. Badania przeprowadzono w krystalizatorze typu DTM (draft tube magma) o działaniu ciągłym, ze strumienicą cieczową zasilaną recyrkulowanym klarownym roztworem macierzystym. Z rozkładów gęstości populacji otrzymanych kryształów oszacowano liniowe szybkości wzrostu kryształów struwitu i zarodkowania w zadanych warunkach procesowych. Do obliczeń wykorzystano najprostszy model SIG (size independent growth) kinetyki krystalizacji masowej w krystalizatorze MSMPR (mixed suspension mixed product removal). Stwierdzono, że wartość liniowej szybkości wzrostu kryształów struwitu maleje od 7,36⋅10-9 m/s do 1,71⋅10-9 m/s wraz ze zwiększaniem wartości pH środowiska od 9 do 11 i z wydłużaniem średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze z 900 do 3600 s. Struvite was crystd. from dild. aq. soln. of NH4H2PO4 and MgCl2 (1:1 by mole) at pH 9-11 and 298 K in a draft-tube magma crystallizer to study the crystal nucleation and growth kinetics. A decrease in crystal growth rate was obsd. with increasing the pH and crystal residence time. The struvite crystal d. distribution function were detd. Struwit MgNH4PO4·6H2O wytrąca się w temperaturze otoczenia z przesyconych roztworów fosforanu magnezu w obecności jonów amonu w zakresie pH 7-111). Na przebieg i wyniki tego procesu wpływa głównie pH, przesycenie robocze w roztworze macierzystym, temperatura, obecność rozpuszczonych i stałych zanieczyszczeń, intensywność mieszania oraz konstrukcja krystalizatora1-8). W nowoczesnych procesach recyklingu fosforu wydzielanie struwitu polega na doprowadzaniu jonów magnezu i amonu (np. roztwór wodny chlorku magnezu i soli amonu) do wstępnie oczyszczonych ścieków komunalnych, przemysłowych lub rolniczyc[...]

 Strona 1