Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Stanclik"

Wpływ jonów wapnia na wytrącanie i krystalizację struwitu ze ścieków DOI:10.15199/62.2017.9.8


  Odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) (recykling fosforu) ze ścieków przemysłowych, komunalnych lub z gnojowicy polega najczęściej na związaniu tych jonów w formę trudno rozpuszczalnej soli magnezu i amonu, jaką jest struwit MgNH4PO4∙6H2O1). Struwit wytrąca się po wprowadzeniu jonów magnezu (np. chlorku magnezu) i jonów amonowych do roztworu zawierającego jony fosforanowe(V) i alkalizacji tego roztworu2). Proces powinien być prowadzony w sposób kontrolowany, zapewniający otrzymanie struwitu o jak najlepszej jakości3). Produkt nie powinien zawierać nadmiernych ilości zanieczyszczeń pochodzących ze ścieku, a zwłaszcza metali ciężkich i toksycznych. Może być on wówczas wykorzystany jako atrakcyjny nawóz mineralny NPMg, wolno uwalniający składniki pokarmowe4). Jeżeli ściek zawiera dodatkowo jony wapnia, to w procesie krystalizacji struwitu wytrącają się również fosforany wapnia, które w zależności od parametrów procesu (głównie pH i czasu) oraz składu chemicznego ścieku mogą tworzyć różne fazy krystaliczne lub amorficzne, m.in. CaHPO4∙2H2O (bruszyt, DCPD), Ca4(HPO4)3∙2,5H2O (OCP), Ca3(PO4)2∙nH2O (ACP lub TCP, n może wynosić również 0), Ca5(PO4)3OH (hydroksyapatyt, HAP)5). Skład chemiczny i fazowy produktu wydzielonego ze ścieku zawierającego jony wapnia ulega znaczącej zmianie6). Zawartość wapnia w niektórych produktach może wynosić nawet do 30% mas.7, 8). Przedstawiono wyniki badań procesu ciągłego wytrącania i krystalizacji struwitu w obecności jonów wapnia. Z rozkładu rozmiarów kryształów otrzymanych produktów oszacowano szybkość zarodkowania i liniową szybkość wzrostu kryształów struwitu. Wyniki badań i obliczeń wykorzystano do zaprojektowania technologii wydzielania fosforanów(V) ze ścieków z przemysłu nawozów fosforowych i z gnojowicy bydlęcej. Część doświadczalna Materiały Ściek przemysłowy pochodził z zakładów Chemicznych Police SA. Jego skład podano pod tabelą 3 (pkt b). Roztwór zasilający katalizat[...]

Związki boru, kobaltu, manganu i molibdenu w procesie odzyskiwania fosforanów ze ścieków z hodowli zwierząt DOI:10.15199/62.2018.2.22


  Jednym ze źródeł pozyskiwania fosforanów(V) może być gnojowica1). W zależności od pochodzenia (gnojowica bydlęca lub trzody chlewnej) zawartość fosforu wynosi 0,2-0,4% mas. W przeliczeniu na fosforany(V) wynosi 0,6-1,2% mas.2). Dużej zawartości fosforu towarzyszy duża zawartość azotu (0,45-0,64% mas.), potasu (0,3-0,6% mas.), magnezu (0,1% mas.) i wapnia (0,3% mas.)3, 4). Ponieważ stężenia tych składników są zbliżone do siebie, odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) w postaci trudno rozpuszczalnych soli jest złożonym procesem technologicznym2-5). W układzie procesowym biegną bowiem konkurencyjne reakcje wytrącania fosforanów(V) magnezu i amonu (struwit, MgNH4PO4·6H2O, MAP)6) i fosforanów wapnia. Wytrącają się tu głównie amorficzne fosforany wapnia, Ca3(PO4)2·nH2O, ACP lub TCP7). Na ten proces mają wpływ również zanieczyszczenia, mikroelementy nawozowe i żelazo obecne w gnojowicy2). Są to przede wszystkim związki boru, kobaltu, miedzi, manganu, molibdenu i cynku8). Mogą one katalizować lub inhibitować zarodkowanie struwitu i fosforanów wapnia oraz innych trudno rozpuszczalnych soli lub/i wodorotlenków, a także wpływać na wzrost ich cząstek do postaci makroskopowej9). Oddziaływują one zatem na kinetykę procesu i na skład chemiczny produktu oraz na jego dalsze wykorzystanie w rolnictwie10). 97/2(2018) 295 Dr hab. inż. Krzysztof PIOTROWSKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego tej uczelni. Specjalność - modelowanie procesów inżynierii chemicznej, w szczególności kinetyki krystalizacji z reakcją chemiczną. Przedstawiono wyniki badań wpływu charakterystycznych składników gnojowicy8) na odzyskiwanie z niej jonów fosforanowych(V) w postaci trudno rozpuszczalnej soli, głównie struwitu. Proces prowadzono w sposób ciągły w krystalizatorze DT MSMPR (draft tube, mixed suspension mixed product removal)11). Z r[...]

Krystalizator FB MSZ ze strumienicą cieczową do wydzielania struwitu ze ścieku z przemysłu nawozów fosforowych DOI:10.15199/62.2018.3.25


  W nowoczesnych procesach recyklingu fosforu wydzielanie struwitu MgNH4PO4·6H2O polega na doprowadzaniu związków magnezu i amonu do wstępnie oczyszczonych ścieków komunalnych, przemysłowych lub rolniczych (gnojowica) zawierających jony fosforanowe(V), w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach 468 97/3(2018) Dr inż. Bogusława WIERZBOWSKA w roku 1973 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem na tym wydziale. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna, a w szczególności zagadnienia kinetyki procesów krystalizacji masowej z roztworów. Dr inż. Agata MAZIEŃCZUK w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Rozprawę doktorską obroniła w 2014 r. Specjalność - technologia chemiczna i inżynieria procesowa. hydrodynamicznych i chemicznych, w odpowiednio zaprojektowanym krystalizatorze1, 2). Oprócz istotnego z punktu widzenia ochrony środowiska efektu oczyszczania ścieków, a tym samym zapobiegania m.in. niekorzystnym procesom eutrofizacji wód naturalnych akwenów lądowych, wydzielany produkt krystaliczny stanowi ważne wtórne źródło fosforu3). Odzyskiwany struwit może być dalej przetwarzany lub wykorzystywany bezpośrednio jako atrakcyjny rolniczo nawóz mineralny4). O efektywności procesu zarodkowania i krystalizacji struwitu decyduje krystalizator, odpowiednie konstrukcyjne rozwiązanie jego wnętrza5), wzajemne usytuowanie miejsc wprowadzania reagentów6) oraz właściwy dobór parametrów jego pracy ciągłej7, 8). W większości krystalizatorów typu DTM (draft tube magma) regulację poziomu przesycenia roboczego osiąga się przez wywołanie w aparacie kontrolowanej wewnętrznej cyrkulacji zawiesiny9). Ruch zawiesiny powoduje wyrównanie temperatury i stężeń, utrzymuje wydzielające się i wzrastające kryształy w zawieszeniu oraz przeciwdziała ich aglomeracji. Urządzeniem mechanicznym wymuszającym wewnętrzny przepływ zawiesiny jest zazwyczaj mieszadło lub wewnęt[...]

 Strona 1