Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Gregor A. Scheffler"

Właściwości higroskopijne izolacji wewnętrznej z lekkiego ABK


  W artykule omówiono system izolacji wewnętrznej z wykorzystaniem lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), który określono jako systemkapilarnie aktywny.Wyjaśniono również zasady działania systemów izolacji wewnętrznej. Podkreślono zalety szczególnie systemu kapilarnie aktywnego na tle innych rozwiązań izolacji wewnętrznej. Systemizolacji wewnętrznej z zastosowaniemABKłączy dobrewłaściwości termiczne z doskonałymi cechami higroskopijnymi i mechanicznymi. Słowa kluczowe: izolacja wewnętrzna, dyfuzja pary, aktywność kapilarna.Zmniejszenie zużycia energii przez budynki to kluczowewyzwanie dla społeczeństw na całym świecie, gdyż skutkuje zmniejszeniememisji CO2. W przypadku nowych budynków wymagania dotyczącewłaściwości cieplnych zostały już bardzo wysoko postawione, dlatego też obecnie w tym sektorze oszczędzanie energii jest dosyć skuteczne. O wiele większy potencjał jest w grupie budynków wybudowanych przed 1980 r., których straty ciepła są bardzo wysokie, a nie zawsze możnawnich zastosować zewnętrzną izolację termiczną. Często jedynym wyjściem może być właściwe wykonanie izolacji wewnętrznej, która postrzegana jest krytycznie z powodu podatności na dyfuzję pary i kondensacjęmiędzywarstwową. Powód to związek pomiędzy temperaturą a wilgotnością względną/ciśnieniem pary.Wkonsekwencji znacznego spadku temperatury w obrębie izolacjiwewnętrznej, dyfuzja pary przebiega w jej strukturze. Istnieją dwa rozwiązania izolacji wewnętrznej: jedno to wykonanie przegrody paroszczelnej (rysunek 1) i wówczas prawie unika sięwystąpienia dyfuzji pary, drugie to zastosowanie systemu wewnętrznej izolacji kapilarnie aktywnej, która poradzi sobie z wilgocią (rysunek 2). Przegroda paroszczelna W rozwiązaniu przedstawionym na rysunku 1, aby zapobiec dyfuzji pary w ścianie, należy zainstalować przegrodę paroszczelną po wewnętrznej stronie izolacji. Wykończenie ściany zazwyczaj składa się z płyt np. gipsowo-włóknowych, które dzia[...]

Metody określania zawartości i transportu wilgoci w autoklawizowanym betonie komórkowym


  Wilgotność autoklawizowanego betonu komórkowego stanowi decydujący wyznacznik wielu innych jego właściwości, takich jak np. przewodzenie ciepła, karbonatyzacja czy skurcz, dlatego też bardzo ważne jest określenie zdolności do transportu i magazynowania wilgoci. Wartykule omówiono różnemetody oznaczania właściwości związanych zwilgotnością, które pozwalają na ocenęwewszystkich etapach zawilgocenia. W przypadku określania poziomu i transportu wilgoci, zarówno jako pary jak i wody, stosowane są metody pośrednie i bezpośrednie. Dane te służą do wyprowadzenia nieliniowych funkcji niezbędnych do zaawansowanej symulacji numerycznej zachowania się materiału pod względem odporności na wilgoć. Słowa kluczowe: magazynowanie wilgoci, transport wilgoci, metody pomiaru.Wilgotność autoklawizowanego betonu komórkowego decyduje o jego wytrzymałości, zmianie objętości (skurczu), karbonatyzacji oraz właściwościach cieplnych. Aby zrozumieć procesy wpływające na te czynniki orazmócmodelować i przewidzieć zachowanie się materiału pod względem wilgotności w dowolnych warunkach klimatycznych, istotne jest zebranie wszystkich jego właściwości wilgotnościowych i zbadanie ich różnymi metodami. Zawartość wilgoci Dane na temat zawartości wilgoci obejmują wilgotność sorpcyjną i desorpcyjną, które bada się wg różnych procedur i metod.Wrezultacie powstał podział na sorpcję wilgoci i retencję wilgoci. Metody sorpcyjne wykorzystują wilgotność względną jako potencjał wilgoci, natomiast metody retencyjne ciśnienie włoskowate. Obie wiążą się z równaniem Kelvina, w którym pc to ciśnienie włoskowate, ρ1 gęstość wody w stanie ciekłym, Rv stała gazowa pary wodnej, T temperatura, a ϕ wilgotność względna: pc (ϕ) = ρ1 - Rv - T - ln(φ) Równanie Kelvina nie sprawdza się w przypadku całego zakresu wilgoci, ale wystarcza do poprawnego zebrania danych określających jej poziom. Sorpcja wilgoci. Pomiar kumulacji wilgoci higroskopijnej jest najczęś[...]

 Strona 1