Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Kaliski"

Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko-ukraińskiego z początku 2009 r. na rynek gazu ziemnego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie W krajowej strukturze zużycia energii pierwotnej zdecydowanie dominują paliwa stałe. Powodem tego jest posiadanie znacznych zasobów węgla, udział gazu ziemnego to około 13%. W porównaniu do państw UE udział gazu ziemnego w krajowej strukturze zużycia energii pierwotnej jest około dwukrotnie mniejszy [3]. Relatywnie niskie jednostkowe zużycie gazu ziemnego w Polsce oraz wykorzystywanie przede wszystkim paliw stałych do wytwarzania energii elektrycznej sprawiło, że pomimo zakłóceń dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego, gospodarka praktycznie tego nie odczuła. Struktura zaopatrzenia Polski w gaz ziemny Wydobywalne zasoby gazu ziemnego - wg stanu na 31.12.2008 r. - w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, to 93,3 mld m3 [16]. Krajowe zasoby gazu zimnego skonc[...]

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. w sektorze gazu ziemnego - szanse i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych czynników warunkujących stabilny i długotrwały rozwój każdego państwa jest długofalowa dostępność do surowców energetycznych oraz ich racjonalne wykorzystanie. Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie sektora energetycznego, wszystkie związane z nim działania są szczegółowo regulowane i nadzorowane przez organy państwa. Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki [17], do szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki należy kierowanie działem administracji rządowej jakim jest gospodarka. Natomiast ustawa o działach administracji rządowej [20] stanowi, iż dział administracji rządowej - gospodarka - obejmuje m.in. sprawy energetyki. Ponadto zgodnie z zapisami w.w. ustawy, do działań ministra[...]

 Strona 1