Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Daniel Tokarski"

Projekt betonu ogniotrwałego odpornego na zjawisko spallingu dzięki perforacjom wykonanym przez nakłuwanie DOI:10.15199/74.2017.12.1


  Wysokie temperatury wpływają szkodliwie na beton, co jest związane ze zmianami strukturalnymi. W miarę ogrzewania betonu woda związana w różny sposób jest stopniowo zużywana, co prowadzi do zniszczenia struktury utworzonej podczas wiązania. Odziaływanie pożaru na beton W temperaturze ok. 100°C wilgoć odparowuje (woda wolna). W zakresie temperatur 200-400°C rozpoczyna się powolne, a potem szybko wzrastające oddawanie wody przez beton, ale spójność i wy- Mgr inż. Daniel Tokarski - Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, mgr inż. Paweł Woliński - Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej mgr inż. Rafał Gałecki (konstrukcje.stalowe@o2.pl) - WeldMetal Żabokliki, Siedlce 4 Rok LXXXV 2017 nr 12 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY trzymałość betonu na ściskanie nie ulegają jeszcze obniżeniu. Usunięta zostaje woda półzwiązana (żelowa, kapilarna). Powyżej 400°C zaczyna następować wydzielanie wody hydratacyjnej z uwodnionych związków glinianowych i krzemianowych. Nie prowadzi to jeszcze do większego obniżenia wytrzymałości, ponieważ i te procesy zachodzą bez znacznych zmian strukturalnych. Dopiero przy ok. 550°C rozpoczyna się oddawanie wody związanej przez wodorotlenek wapniowy. Następuje wtedy duży spadek wytrzymałości. W temperaturze 1000°C woda związana jest już całkowicie usunięta, a beton rozpada się [4]. Przy wyższych temperaturach następuje stopienie składników, które zaczynają reagować między sobą. Zachodzi wówczas ceramiczne wiązanie, charakterystyczne dla materiałów ogniotrwałych. Zmiany zachodzące w betonach i zaprawach przy ogrzewaniu przebiegają różnie, zależnie od składu betonu, przy czym dużą rolę odgrywa rodzaj kruszywa, wybór spoiwa oraz sposób wykonania. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że betony o różnych kruszywach w temperaturach 250-500°C zawsze wykazują pewne osłabienie struktur[...]

Analiza możliwości zastosowania nowoczesnej aparatury elektrotechnicznej w postaci kamery termowizyjnej do wykrywania mikromostków cieplnych w budynku przy zastosowaniu termografii DOI:10.15199/74.2017.8.3


  Podstawy prowadzenia pomiarów Termowizja jest metodą badawczą, polegającą na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała. Jest oparta na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego oraz przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne. Wśród zalet pomiarów termowizyjnych można wymienić: - jest metodą szybką, a uzyskanie wyników w formie termogramu jest praktycznie natychmiastowe, - możliwości termowizji obejmują wszystkie newralgiczne miejsca obiektu, - bezstykowość, pozwalająca na przeprowadzenie badań zdalnych o charakterze nieniszczącym, - nie wymaga wyłączenia badanego urządzenia czy instalacji z ruchu, - zobrazowanie pola temperatury całej dostępnej optycznie powierzchni obiektu i możliwość rejestracji uzyskanych obrazów oraz ich archiwizacji, - możliwość komputerowej obróbki i analizy termogramów. Termogram, podobnie jak zdjęcie fotograficzne, jest obrazem powierzchni obiektów, otrzymanym w określonym przedziale promieniowania elektromagnetycznego. Zdjęcie fotograficzne powstaje najczęściej w odbitym od obiektu promieniowaniu widzialnym, a termogram w niewidzialnym dla człowieka promieniowaniu podczerwonym wysyłanym przez obiekt i odbijanym przez niego. Interpretacja termogramów jest zagadnieniem trudnym i złożonym. To nie tylko rozpoznawanie obiektów, ale wnioskowanie o zachodzących zjawiskach cieplnych i związanych z nimi cechami obiektów. Temperatura w danym punkcie powierzchni obiektu może być wynikiem wielu różnych oddziaływań, które trzeba zrozumieć i uwzględnić w procesie interpretacji [4]. Podczas interpretacji należy brać pod uwagę zarówno rozpoznawcze cechy bezpośrednie, jak: kształt, wielkość, ton, barwa, strukt[...]

Wykorzystanie pyłu ceramicznego wytworzonego z wyeksploatowanych izolatorów elektrycznych jako napełniacza do zapraw cementowych DOI:10.15199/74.2018.1.8


  Masowa produkcja oraz popularność produktów ceramicznych generuje problem ich odpadów. Zalety ceramiki, głównie wytrzymałość [1] oraz odporność na warunki środowiskowe, stają się poważną wadą w stosunku do produktu odpadowego. Okres biodegradacji produktów ceramicznych w środowisku naturalnym szacuje się na ok. cztery tysiące lat. Tak duży czas rozpadu automatycznie wymusza opracowanie metod wtórnego wykorzystania odpadowych produktów ceramicznych. Zagadnienie to dotyczy również ceramicznych izolatorów elektrycznych. Ceramiczne izolatory elektryczne to elementy stosowane w elektroenergetyce do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących [2, 6, 7]. Izolatory mogą być w pełni zabudowane lub też mieć przestrzeń pustą we wnętrzu. Ze względu na miejsce zastosowania izolatory dzieli się na: liniowe, stojące, wsporcze, kołpakowe, odciągowe itp. Główną funkcją izolatorów elektrycznych jest funkcja izolacyjna. Ich rolą poboczną jest przenoszenie siły powstałej od wiszących przewodów. Ze względu na to, że izolatory elektryczne w liniach napowietrznych pracują stale w warunkach oddziaływań czynników środowiskowych takich jak: zawilgocenie, procesy zamarzania i rozmarzania materiału, z którego są one wykonywane musi być wytrzymały oraz odporny na te niekorzystne czynniki. Pomimo tego, że w technologii produkcji izolatorów elektrycznych pojawiają się nowoczesne materiały, takie jak: kompozyty żywiczne czy kauczuki sylikonowe, które również spełniają stawiane im wymagania,[...]

Wpływ nieszczelności na obniżenie izolacyjności oraz szczelności akustycznej pomieszczeń użytkowych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii urządzeń pomiarowych DOI:10.15199/74.2018.2.5


  Celem artykułu było przedstawienie wyników przeprowadzonych pomiarów izolacyjności i szczelności akustycznej ściany w stanie naturalnym i po wywierceniu otworów imitujących nieszczelności oraz porównanie wyników. Na podstawie wykonanych pomiarów porównano obliczenia teoretyczne i wyniki badań z obowiązującymi normami i standardami. Metodyka badań Badaniom poddano 2 pomieszczenia o podobnej konstrukcji. Laboratorium powstało w pomieszczeniach Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej. Wykonując przegrodę badawczą, podzielono istniejące pomieszczenie laboratoryjne na dwie części, pomieszczenie - nadawcze oraz odbiorcze. Najlepszym rozwiązaniem uwzględniającym program badań akustycznych było przeprowadzenie badania na izolacyjność i szczelność akustyczną przegrody. Badanie, które można wykorzystać dla wszystkich typów przegród, zostało przeprowadzone za pomocą podstawowej techniki pomiarowej opisanej w normie [5]. Rozwiązanie, które zostało zaproponowane to realizacja otworów oraz ich otwieranie i zamykanie. Badanie przeprowadzone metodą rozszczelnienia - uszczelniania pozwoliła na oszacowanie wpływu nieszczelności. Przegroda składa się z cegły wapienno-piaskowej o wymiarach 6,5×12×25 cm o klasie gęstości ρ = 1900 kg/m3, grubości przegrody d = 25 cm. Natomiast masa 1 m2 przegrody m’ = 1900 kg/m3 · 0,25 m = 475 kg/m2. Wykonano pięć odwiertów o Φ 14 mm w celu pokazania wpływu sz[...]

Metody pakowania mięsa i wyrobów mięsnych DOI:


  Methods of packing meat and meat products.Dobór metody i rodzaju opakowania w przemyśle mięsnym ma szczególne znaczenie ze względów nie tylko na termin przydatności do spożycia, ale również atrakcyjność produktu pod względem wizualnym. Zastosowane materiały opakowaniowe muszą spełniać ściśle określone regulacje prawne pod względem kontaktu materiałów opakowaniowych z żywnością oraz posiadać odpowiednie właściwości wytrzymałościowe. Zastosowanie odpowiedniej metody pozostaje w rękach producentów wyrobów mięsnych. Do najpopularniejszych metod należy zaliczyć pakowanie próżniowe, pakowanie MAP oraz stosowanie tzw. opakowań aktywnych. Słowa kluczowe: opakowania, MAP, pakowanie próżniowe, opakowania aktywne The selection of the method and type of packaging in the meat industry is of special importance due for reasons not only of the shelf life, but also the visually attractiveness of the product. The packaging materials used must meet strictly defined legal regulations regarding the contact of packaging materials with food as well as have appropriate strength properties. The application of the appropriate method remains in the hands of meat producers. The most popular methods include vacuum packaging, MAP packaging and the use of active packaging. Keywords: packaging, MAP, vacuum packaging, active packaging. Wybór metody pakowania mięsa lub wyrobów mięsnych, najczęściej plasterkowanych, uzależniony jest przede wszystkim od grupy docelowej potencjalnych klientów. Na rynku istniej wiele urządzeń do pakowania porcji przeznaczonych dla gospodarstw małych (jedno lub dwuosobowych) lub pakowania małych porcji wędlin drogich (case-ready), dla odbiorców hurtowych istnieje możliwość pakowania w wielopaki, najczęściej czteropaki, np.: mięso [...]

 Strona 1