Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Zuzanna SIWCZYŃSKA"

Filtr cyfrowy 2-D jako model linii długiej i problemy jego stabilności

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano model linii długiej z użyciem filtru cyfrowego 2-D i porównano go z filtrami 1-D w których rekursja odbywa się wzdłuż osi czasu i wzdłuż odległości. Zbadano warunki stabilności takich filtrów cyfrowych.. Abstract. The article describes the transmission line model using the 2-D digital filter and compares it with the 1-D filters with the recursion with respect to time and distance. The stability conditions of such digital filters were considered. (Digital 2-D filter as a model of transmission line and problems of its stability). Słowa kluczowe: Linia długa jednorodna, stratna w dziedzinie czaso-przestrzennej, filtry cyfrowe 2-D, stabilność Keywords: homogeneous transmission line, lossy in the time-spatial domain, digital filters 2-D stability Wstęp Filtry 2-D stosowane są niekiedy jako modele układów i obwodów o parametrach rozłożonych spełniających rolę obiektów służących do prowadzenia fal elektromagnetycznych [1]. W opracowaniach [5] i [6] opisano modele linii długiej za pomocą filtrów 1-D. Rekursje tych filtrów zachodzą podług zmiennej czasowej, lub zmiennej przestrzennej. Obydwa modele wymagają zastosowania specjalnych filtrów cyfrowych 1-D. Są to sekwencje filtrów rzędu pierwiastkowego, filtrów wykładniczych i hiperbolicznych. Do ich realizacji utworzono odpowiednie rekursywne algorytmy. [...]

Przyczynki do teorii mocy linii długiej w dziedzinie czasu dyskretnego DOI:10.15199/48.2015.03.35

Czytaj za darmo! »

W artykule sformułowano wstępne wyniki dotyczące podstaw teorii przesyłu energii przez stratną, jednorodną linię długą w dziedzinie czasu dyskretnego. Użyto do tego celu specjalnych, osobliwych filtrów cyfrowych typu EXP, pierwiastek i filtrów hiperbolicznych. Za pomocą tych filtrów zdefiniowano czynne i bierne operatory transmisji energii w stratnej linii długiej w dziedzinie czasu dyskretnego. Abstract. In the article a preliminary results about the basic theory of energy transmission through a lossy homogeneous transmission line in the discrete time domain is presented. For this purpose special, peculiar type of EXP digital filters, elemental filters and hyperbolic filters were used. These filters were used to define active and passive power transmission operators in lossy transmission line in the discrete time domain (Contributions to the power theory for long transmission lines in the discrete time domain.) Słowa kluczowe: filtry cyfrowe wykładnicze, filtry cyfrowe pierwiastkowe, filtry cyfrowe hiperboliczne, linia długa stratna jednorodna, teoria mocy, dziedzina czasu dyskretnego. Keywords: digital exponential filters, digital elemental filters, digital hyperbolic filters, homogeneous lossy transmission line, power theory, discrete time domain. Wprowadzenie, energetyczne równania linii Artykuł ten jest syntezą opracowań [1-5] w wyniku czego sformułowano wstępne podstawy teorii przepływu energii w stratnej linii długiej, w stanie periodycznym. W pracy [4] podano po raz pierwszy algorytmy realizacji czterech cyfrowych filtrów osobliwych typu: EXP,  (pierwiastek), ch (cosinus hiperboliczny), sh (sinus hiperboliczny). Filtry te definiowane są następująco: (1) B(z)  F A(z) , (2) F(A(z))  eA ; A; chA; shA, gdzie: (3) 2 0 1 2 2 0 1 2 ( ) ... ... ( ) ... ... n n n n A z a a z a z a z B z b bz b z b z          [...]

Modele cyfrowe nieskończonych obwodów elektrycznych - operatory pierwiastkowe DOI:10.15199/48.2015.12.67

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono pewne nowe wyniki dotyczące modelowania nieskończonych elektrycznych obwodów drabinkowych oraz linii długich ze stratami rozłożonymi za pomocą filtrów cyfrowych realizujących całko-pochodne złożone operatory rzędu 1/2 z rzeczywistymi i zespolonymi zero-biegunami. Abstract. The article presents some new results on the modeling of endless ladder electrical circuits and transmission lines with spread loses through digital filters which realizes the integral-derivative composite 1/2 rank operators with real and complex root-poles. (Infinite electrical circuits digital models - square root operators) Słowa kluczowe: całko-pochodne operatory rzędu 1/2, filtry cyfrowe typu IIR, obwody nieskończone, obwody o parametrach rozłożonych Keywords: 1/2 rank integral-derivative operators, IIR-type digital filters, endless circuits, circuits with distributed parameters Biblioteka całko-pochodnych filtrów cyfrowych rzędu niecałkowitego Filtr cyfrowy A może posiadać dwie reprezentacje: - reprezentację zespoloną "z", z [...]

Pierwiastkowe operatory immitancji - realizacja za pomocą filtrów cyfrowych DOI:10.15199/48.2015.12.68

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano filtry cyfrowe do realizacji operatorów całko-pochodnych rzędu niecałkowitego, a także filtry ogólniejsze: całkopochodne z zero-biegunami rzeczywistymi i zespolonymi. Jako szczególne przypadki zwrócono uwagę na filtry pierwiastkowe. Abstract. The article describes the implementation of digital filters in order to use with incomplete rank integral-derivative operators, it also describes more general filters: integral-derivative with a real and complex root-poles. As special cases, the square root filters were highlighted. (Square root immitance operators - digital filters realization) Słowa kluczowe: operatory całkopochodne niecałkowite, filtry cyfrowe Keywords: incomplete rank integral-derivative operators, digital filters Operator różniczkowania niecałkowitego rzędu jako filtr cyfrowy Filtrem cyfrowym A nazywa się przetwornik sygnału czasowo-dyskretnego [...]

Cyfrowe filtry hiperboliczne, eliptyczne w zastosowaniach do układów o parametrach rozłożonych DOI:10.15199/48.2016.09.58

Czytaj za darmo! »

W pracy użyto tzw. cyfrowych filtrów funkcyjnych do modelowania linii długiej R, L, G, C oraz R, L, -G, -C, wprowadzając filtry hiperboliczne i eliptyczne. W modelu tej pierwszej linii zastosowanie znajdują filtry hiperboliczne, w modelu drugiej eliptyczne. Pojawia się też pojęcie filtru tangencjalnego. Abstract. In the paper the so-called functional digital filters were used for modeling the transmission line R, L, G, C and R, L, -G, -C, by introducing hyperbolic and elliptic filters. In the first model of line hyperbolic filters were used, in the second - elliptic. The study also introduces a concept of the tangential filter. (Applications of hyperbolic and elliptic digital filters for systems with distributed parameters) Słowa kluczowe: filtry funkcyjne hiperboliczne, filtry funkcyjne eliptyczne, linia długa, modelowanie cyfrowe Keywords: hyperbolic functional filters, elliptic functional filters, transmission line, digital modeling Wprowadzenie - przegląd filtrów funkcyjnych Ostatnio coraz większą rolę zaczynają odgrywać tzw. "filtry funkcyjne", których szczególnymi przypadkami są filtry całko-pochodne rzędu ułamkowego, albo nawet wymiernego. Do filtrów funkcyjnych zaliczają się też cyfrowe filtry typu wykładniczego, hiperbolicznego czy kołowego. Tego typu filtry cyfrowe dobrze nadają się do opisu układów o parametrach rozłożonych, co jest zilustrowane w niniejszym artykule na przykładzie elektrycznej linii długiej. Cyfrowy filtr przyczynowy A , utożsamiany z rzeczywisto-liczbowym ciągiem tzw. odpowiednika impulsowego  nn 0 A   albo z funkcją: (1) 0 ( ) n n n A z A z     , z C, działa na sygnał x utożsamiany z ciągiem   n n x   według prawa liniowego splotu: (2)   0 n m n m m Ax A x      , przy czym zachodzi: (3) 0 1 () ! n n n z [...]

Zniekształcenia modulacyjne filtrów cyfrowych - modeli linii długiej DOI:10.15199/48.2017.07.30

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie - filtry funkcyjne - pojęcia podstawowe Cyfrowy filtr przyczynowy A , utożsamiany z rzeczywisto-liczbowym ciągiem  nn 0 A   albo z funkcją: (1) 0 ( ) n n n A z A z     , z C, działa na sygnał x utożsamiany z ciągiem   n n x   według prawa splotowego: (2)   0 n m n m m Ax A x      . Jeżeli f (z) jest funkcją zmiennej zespolonej, to przyczynowy filtr f (A) nazywany filtrem funkcyjnym utożsamiany będzie z ciągiem [5]: (3)     n n 0 f A   , takim, że: (4)           0 n n n f A z f A z f A z     , oraz: (5)       0 1 ! n n n z d f A z f A n dz   . Filtr funkcyjny działa na sygnał x również według prawa splotowego: (6)        0 n m n m m f A x f A x      . Ze wzorów (4) i (1) wynika też wyrażenie na warunek początkowy ciągu wagowego (3) filtru funkcyjnego: (7)      0 0 f A  f A . Formuła (5) w zastosowaniu do wyznaczania współczynników wagowych filtrów funkcyjnych nie jest wygodna. Ma ona zastosowanie tylko do stosunkowo prostych filtrów jakimi są na przykład filtry różniczkujące rzędu 1 p 1, tj.  p a  z . Wówczas zastosowanie formuły (5) daje użyteczny wynik [2][3]: (8)    1 n 1 p p n n m a z a a m p m        .[...]

 Strona 1