Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Apolinarski"

Badania procesu usuwania azotanów z wody z użyciem procesów redukcyjnych


  Przeprowadzono badania laboratoryjne procesu usuwania nadmiernej zawartości azotanów z wody przeznaczonej do picia na drodze zastosowania procesów redukcyjnych użyciem żelaza metalicznego. Określono optymalne warunki prowadzenia procesu, takie jak dawkę żelaza metalicznego, odczyn i czas prowadzenia reakcji, a także ilości powstających ubocznych produktów reakcji takich jak amoniak i żelazo dwuwartościowe. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych zaproponowano przepływowy układ technologiczny stacji uzdatniania wody do usuwania azotanów z wody przeznaczonej do picia z użyciem żelaza metalicznego.1. Wstęp Zanieczyszczenie wód podziemnych azotanami w Polsce jest poważnym problemem w regionach o intensywnej produkcji rolniczej [1-2]. Do usuwania nadmiernej zawartości azotanów z wód podziemnych mogą być stosowane metody biologiczne, fizykochemiczne lub kombinacje tych metod. Najczęściej stosowane metody biologiczne to: denitryfikacja heterotroficzna [3-4], denitryfikacja autotroficzna wodorowa [5] i denitryfikacja autotroficzna siarkowa [6]. Metody fizykochemiczne to proces wymiany jonowej [7], odwróconej osmozy, redukcji katalitycznej oraz redukcji z zastosowaniem metalicznego żelaza [9]. Wiele z wymienionych metod stosowanych jest obecnie na skale techniczną. Dotyczy to zwłaszcza procesu wymiany jonowej i denitryfikacji heterotroficznej. Zaletą procesu wymiany jonowej jest prostota instalacji, niestety powstają znaczne ilości odcieków poregeneracyjnych, trudnych do oczyszczania. W przypadku procesów biologicznych, zarówno hetero jak i autotroficznych, następuje wtórne zanieczyszczenie wody wymagające stosowania rozbudowanych procesów doczyszczania(koag ulacja, filtracja i dezynfekcja) wody przeznaczonej do picia [11- 12]. Proces odwróconej osmozy jest stosunkowo mało selektywny w odniesieniu do usuwania azotanów, usuwane są także inne istotne składniki, takie jak: twardość, zasolenie wody. Ze względu na wspomniane w[...]

Badania laboratoryjne procesu usuwania jonów amonowych z zastosowaniem klinoptylolitu dla wody podziemnej z Ostrołęki


  Przeprowadzono badania laboratoryjne mające na celu określenie efektywności procesu usuwania nadmiernych zawartości jonu amonowego z wody podziemnej na drodze wymiany jonowej z użyciem klinoptylolitu. Woda surowa pochodziła ze studni głębinowych znajdujących się na terenie Zakładu Stora Enso Poland w Ostrołęce. Określono optymalne warunki przeprowadzania procesu regeneracji złóż z użyciem 5 i 10% roztworu NaCl oraz warunki płukania złoża klinoptylolitu. Badania skuteczności usuwania jonu amonowego określono dla dwóch, równolegle pracujących złóż, przy stosowaniu prędkości filtracji 6.0 i 8.0 m/h. Badania pozwoliły na określenie długości typowego cyklu pracy, który wyniósł VH2O/Vzł = 65 -70, co oznacza, że 1 m3 złoża klinoptylolitu może dostarczyć 65-70 m3 wody uzdatnionej w cyklu pomiędzy regeneracjami. Wyniki badań stanowiły dane wyjściowe do opracowania koncepcji rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w Ostrołęce (Zakład Stora Enso Poland). 178 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ MAJ 2014 lolitu, jego parametrów technologicznych i twardości (zwłaszcza twardości wapniowej) uzdatnianej wody. Metodyka badań laboratoryjnych Przedmiotem badań było określenie skuteczności usuwania jonów amonowych z wody podziemnej pochodzącej ze studni głębinowych, znajdujących się na terenie Zakładu Stora Enso Poland w Ostrołęce [9]. Woda ta w okresie wykonywanych badań (2012 r.) charakteryzowała się podwyższoną zawartością związków żelaza, manganu i jonu amonowego. Na terenie Zakładu znajduje się techniczna stacja odżelaziania i odmanganiania wody (z użyciem złoża "Defeman"), tzw. "Filtrownia" wody, która jednak nie usuwa w zadawalającym stopniu jonów amonowych. W warunkach laboratoryjnych odwzorowano układ rzeczywistej stacji uzdatniania wody w Zakładzie "Stora Enso Poland" w Ostrołęce, składający się z laboratoryjnego układu złoża odżelaziającego o wysokości 110 cm i średnicy 4 cm oraz złoża odmanganiajacego typu "Defeman" również[...]

Badania laboratoryjne procesu usuwania azotanów z wody na drodze denitryfikacji heterotroficznej w układzie złoża stacjonarnego

Czytaj za darmo! »

Zanieczyszczenie wód, a zwłaszcza wód podziemnych azotanami jest poważnym problemem dotyczącym rejonów o intensywnej produkcji rolniczej gdzie woda pobierana jest do picia z płytkich warstw wodonośnych [1,2]. Do usuwania nadmiernej zawartości azotanów z wód mogą być stosowane metody biologiczne i metody fizykochemiczne. Najczęściej stosowane procesy biologiczne to denitryfikacja heterotroficzna [3,4], denitryfikacja autotroficzna wodorowa [5], denitryfikacja autotroficzna, siarkowa [6]. Z metod fizykochemicznych należy wymienić proces wymiany jonowej [7,8] odwróconej osmozy i elektrodializy [9], redukcji katalitycznej [10] oraz redukcji z zastosowaniem katalitycznego żelaza [11]. Zarówno procesy biologiczne jak i procesy fizyko-chemiczne są stosowane w chwili obecnej na skalę techniczną. Stosunkowo najbardziej rozpowszechniony jest proces wymiany jonowej ze względu na prostotę instalacji. Niestety powstają znaczne ilości odcieków poregeneracyjnych wymagających skomplikowanego oczyszczania. Procesy biologiczne, zwłaszcza proces denitryfikacji heterotroficznej jest bardzo skuteczną metodą usuwania azotanów z wód przeznaczonych do picia, nie zmieniającą składu wody, tak jak to ma miejsce w przypadku wymiany jonowej. Niestety następuje zanieczyszczenie bakteriologiczne wody wymagające jej doczyszczania na drodze filtracji, a następnie dezynfekcji. W praktyce proces denitryfikacji może być prowadzony w układzie złóż stacjonarnych [12] lub fluidalnych [13]. Złoża stacjonarne charakteryzują się mniejszymi obciążeniami hydraulicznymi i wymagają okresowego usuwania nadmiaru błony biologicznej (płukania). W Polsce zrealizowano układ technicznej stacji do usuwania azotanów z wody podziemnej na drodze denitryfikacji heterotroficznej [14]. 2. Metodyka badań Badania procesu usuwania azotanów z wód przeznaczonych do picia na drodze denitryfikacji heterotroficznej w układzie złoża stacjonarnego prowadzono w skali laboratoryjnej [15]. Układ bada[...]

 Strona 1