Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTIAN FRANCZAK"

Wpływ obróbki cieplno-mechanicznej na właściwości ZnAl15 DOI:10.51199/24.2017.1.3


  Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury wyżarzania oraz odkształcenia, realizowanego w procesie ciągnienia, na właściwości mechaniczne oraz odkształcalność walcówki ZnAl15 otrzymanej w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi. Na podstawie uzyskanych wyników badań i ich analizy wykazano, iż proces ciągnienia odznacza się dużą niestabilnością na skutek nadplastyczności badanego materiału, co przekłada się na znaczną różnicę pomiędzy maksymalną i minimalną wartością siły ciągnienia oraz częstym zrywaniem się materiału. Wyżarzanie przez 1 godz. w 350oC prowadzi do ograniczenia, a 150oC do zwiększenia odkształcalności walcówki ZnAl15 mierzonej, jako maksymalny ubytek przekroju poprzecznego.Wprowadzenie. Cynk jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w skorupie ziemskiej, w której występuje głównie w postaci minerałów smitsonitu (ZnCO3) oraz sfalerytu (ZnS). Cynk na skalę przemysłową otrzymuje się metodą pirometalurgiczną bądź hydrometalurgiczną. Metoda pirometalurgiczna (ogniowa) polega na prażeniu spiekającym koncentratów zawierających siarczek cynku, a następnie redukcji, otrzymanego w wyniku prażenia, tlenku cynku za pomocą koksu w piecach szybowych wyposażonych w dwa kondensatory, z jednoczesnym otrzymywaniem ciekłego ołowiu. Z kolei w procesie hydrometalurgicznym koncentrat poddaje się ługowaniu roztworem kwasu siarkowego (VI). Reakcja jest bardzo powolna i aby przyśpieszyć jej zachodzenie należy prowadzić proces w podwyższonej temperaturze. Otrzymany w wyniku ługowania roztwór siarczanu cynkowego oczyszcza się z domieszek i wydziela z niego metaliczny cynk w wannach elektrolitycznych z nierozpuszczalnymi anodami. Wydzielony na katodach cynk zdejmuje się okresowo, przetapia i odlewa w postaci gąsek [1]. Główne zastosowanie cynku wynika z jego położenia w szeregu napięciowym metali, gdzie cynk jest bardziej elektroujemny od żelaza, stąd jest używany do wytwarzania powłok ochronny[...]

Badania wpływu stosowania emulsji w procesie ciągnienia drutów gatunku EN AW-1370 na parametry siłowe procesu i jakość powierzchni wyrobów gotowych DOI:10.15199/24.2017.1.8


  Rozwój przemysłu metali lekkich wymusza prowadzenie prac nad doskonaleniem technik przetwórstwa aluminium i jego stopów. Jednym z podstawowych procesów dedykowanych do wytwarzania drutów, prętów i rur aluminiowych jest proces ciągnienia. W praktyce przemysłowej do procesu ciągnienia stopów aluminium, realizowanego metodą konwencjonalną, powszechnie stosowane są głównie różnego typu oleje o wysokiej gęstości często przekraczającej 150 CSt zapewniające obniżenie współczynnika tarcia, a tym samym redukcję parametrów siłowych procesu ciągnienia. Stosowanie olejów zapewniają prawidłową separację powierzchni narzędzia i wyrobu ciągnionego, jednakże przyczynia się do zanieczyszczenia powierzchni wytwarzanych wyrobów. W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy przeprowadzono szereg badań koncentrujących się wokół możliwości zastosowania emulsji w procesie ciągnienia aluminium w gat. EN AW-1370. Słowa kluczowe: stopy aluminium, ciągnienie, środki smarne, emulsja.Wprowadzenie. Proces ciągnienia uważa się za jedną z najstarszych i najprostszych metod przeróbki plastycznej metalu. Wyroby ciągnione charakteryzują się bardzo wysoką jakością powierzchni, jak również wysoką tolerancją wymiarową. Powyższe aspekty warunkują fakt, iż uzyskanie wyrobu finalnego odbywa się z pominięciem obróbki skrawaniem, co jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Niemniej jednak w klasycznym ujęciu proces ciągnienia charakteryzuje się dużym umocnieniem materiału, co w wielu przypadkach limituje walory plastyczne [1]. Za niekorzystny efekt procesu ciągnienia z uwagi na hamowanie płynięcia metalu przez ciągadło uznaje się tarcie. Zjawisko to generuje nierównomierne odkształcenie i niejednorodnie pole naprężeń w ciągnionym materiale oraz pojawienie się naprężeń własnych w wyrobie gotowym. Z licznych badań wynika, że około 30-50% siły ciągnienia jest zużywane na pokonanie siły tarcia [2]. Również z energetycznego punktu widzenia, siła potrzebna do pokon[...]

BADANIA NAD PROCESEM ODLEWANIA TAŚM ZE STOPÓW ALUMINIUM SERII 6xxx METODĄ TRC ORAZ ICH WALCOWANIE NA ZIMNO DOI:10.15199/67.2018.3.1


  WPROWADZENIE Konkurencyjność wyrobów zimnowalcowanych posiadających obecnie szerokie spectrum zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, zależy przede wszystkim od poziomu rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa. Wielce korzystne dla rozwoju firmy jest zatem wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na skrócenie czasu wytworzenia danego produktu czy też optymalizację metody jego pozyskiwania. Z tego tytułu współczesne przetwórstwo metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium i jego stopów, w coraz większym stopniu opierają swoją działalność na technologiach zintegrowanych, łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej [2, 3, 11]. Innowacyjna technologia bazująca na procesie ciągłego odlewania metalu między obracające się cylindryczne krystalizatory (TRC) pozwalająca wyeliminować proces walcowania na gorąco z ciągu technologicznego, stanowi alternatywną metodę wytwarzania wyrobów płaskich zimnowalcowanych. Metoda ta obejmuje etap przygotowania metalu w procesie metalurgicznej syntezy, proces kontrolowanej krystalizacji metalu pomiędzy chłodzonymi wodą cylindrycznymi walcami, jego późniejsze walcowanie na zimno oraz opcjonalnie obróbkę cieplną międzyoperacyjną lub końcową [1, 4, 10]. Proces odlewania metodą TRC daje możliwość uzyskania wyrobów o wysokiej jakość powierzchni, korzystnej drobnoziarnistej strukturze wewnętrznej oraz odpowiednio wysokich własnościach mechanicznych. W istocie nacisk wywierany przez walce odkształcające materiał będący w stanie gęstopłynnym zmniejsza ryzyko pojawienia się pęknięć na gorąco. Jednakże deformacja materiału ma miejsce w warunkach znacznego gradientu temperatury, co może przyczyniać się do występowania niejednorodności odkształcenia, a także segregacji składników stopowych, co może skutkować odmiennymi własnościami materiału w obrębie wyrobu gotowego. Ponadto stosunkowo niewielki obszar strefy krystalizacji wymusza precyzyjny dobór ANDRZEJ MAMALA KRYSTIAN[...]

BADANIA NAD NOWYMI MATERIAŁAMI KRYSTALIZATOROWYMI DO ODLEWANIA CIĄGŁEGO STOPÓW ALUMINIUM SERII 6XXX DOI:10.15 199/67.2015.12.18


  Obecnie na świecie prowadzone są szeroko zakrojone prace badawcze nad różnego rodzaju procesami ciągłego odlewania, które będąc w fazie rozkwitu cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony producentów półwyrobów z metali nieżelaznych. Jakość produktu uzyskanego w technologii odlewania ciągłego definiowana jest głównie poprzez dokładność geometryczną wyrobu, jednorodność jego składu chemicznego oraz brak wewnętrznych i zewnętrznych nieciągłości strukturalnych. Otrzymanie wysoko gatunkowego wyrobu możliwe jest poprzez odpowiednie sterowanie parametrami procesu odlewania (np. prędkość odlewania, temperatura) oraz co równie istotne poprzez dobór optymalnego gatunku i jakości materiałów stosowanych na tygle i krystalizatory. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono badania numeryczne z wykorzystaniem metody MES pozwalające na oszacowanie efektywności odbioru ciepła od ciekłego metalu przez krystalizator do układu chłodzenia z zastosowaniem różnych geometrii i materiałów krystalizatorów. W szczególności zaprezentowano koncepcję i badania krystalizatorów wykonanych z grafitu izostatycznie prasowanego oraz azotku boru, a ponadto przeprowadzono analizy możliwości zastosowania nowatorskiego rozwiązania obejmującego zastosowanie wkładek z diamentu polikrystalicznego (TSP) oraz węglika wolframu (TC). W pracy przedstawiono uzyskane wyniki symulacji obejmujące charakterystyki rozkładu temperatury w układzie odlew-krystalizator-głowica chłodząca dla dynamicznej symulacji procesu odlewania ciągłego pręta w układzie poziomym. Słowa kluczowe: odlewanie ciągłe, aluminium, krystalizator, diament TSP, analiza numeryczna RESEARCH ON NEW MATERIALS FOR THE CRYSTALLIZERS FOR CONTINUOUS CASTING OF ALUMINUM ALLOYS SERIES 6XXX Nowadays, scientists from around the world are conducting an extensive research on various types of continuous casting processes, which are in the flowering stage and great interest from manufacturers of semi-finished non-ferrous metals. Th[...]

BADANIA NAD PROCESEM ODLEWANIA CIĄGŁEGO Z UKŁADEM ELEKTROMAGNETYCZNEJ MODYFIKACJI STRUKTURY STOPÓW ALUMINIUM SERII 6XXX POZYSKIWANYCH Z MATERIAŁÓW ODPADOWYCH DOI:10.15 199/67.2015.12.22


  Własności mechaniczne wyrobów ze stopów aluminium zależą zarówno od gatunku stopu aluminium, co jest związane bezpośrednio z obecnością dodatków stopowych w strukturze metalu bazowego, jak i stanu materiału. Innym czynnikiem wpływającym na te własności oraz podatność materiału do przetwarzania metodami przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco jest stopień rozdrobnienia struktury. Najbardziej rozpowszechnioną metodą rozdrobnienia struktury stosowaną przemysłowo jest modyfikacja chemiczna z wykorzystaniem zaprawy AlTi5B1. Alternatywą dla tej metody, również skutkującą modyfikacją struktury wewnętrznej materiału, może być mieszanie elektromagnetyczne w strefie przykrystalicznej. Zastosowanie tej metody pozwala na uzyskanie struktury zarówno drobnoziarnistej, jak i jednorodnej oraz prowadzi do zmniejszenia segregacji dodatków stopowych. W ramach niniejszej pracy dokonano analizy wpływu elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów EN AW 6060 otrzymanych w linii ciągłego odlewania w połączeniu z klasyczną modyfikacją chemiczna na efekt rozdrobnienia struktury oraz jej jednorodność. Dodatkowo dokonano szerokiej analizy własności mechanicznych, elektrycznych oraz fizycznych otrzymanych materiałów. Słowa kluczowe: odlewanie ciągłe, mieszanie elektromagnetyczne, aluminium RESEARCH ON CONTINUOUS CASTING WITH ELECTROMAGNETIC SYSTEM TO MODIFY THE STRUCTURE OF 6XXX SERIES ALUMINUM ALLOY DERIVED FROM WASTE MATERIALS Mechanical properties of products made from aluminum alloys depends both on the grade of aluminum alloy (which it is directly connected with the presence of alloy additions in the aluminum structure) and also on the temper of the material. Fineness of metal structure is another factor which has an influence on this properties as well as it influence metal susceptibility to hot and cold metal forming processes. The most commonly used industrial method of structure refinement is chemical modification with the use of AlTi5B1 master alloy[...]

BADANIA NAD SYNTEZĄ METALURGICZNĄ ORAZ PROCESEM CIĄGŁEGO ODLEWANIA STOPÓW ALUMINIUM W GATUNKU EN AW-6060 ORAZ EN AW -6082 W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH NA LINII Z UKŁADEM ELEKTROMAGNETYCZNEJ MODYFIKACJI STRUKTURY DOI:10.15199/67.2016.9.1


  Nieustannie rosnące zapotrzebowanie na aplikacje aluminiowe, determinuje wzmożone tempo prac nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zintegrowanych procesów odlewania ciągłego i przeróbki plastycznej. W praktyce technologicznej wlewki wytwarzane na klasycznej linii odlewania ciągłego dedykowane jako wsad do procesów przeróbki plastycznej na gorąco, pozyskiwane są coraz częściej z materiałów odpadowych. W związku ze zwiększającą się rolą złomów aluminiowych w produkcji wielkoseryjnej profili aluminiowych, ciągłej optymalizacji podlegają nie tylko parametry procesów kształtowania materiału, ale także procedury związane z syntezą metalurgiczną materiałów odpadowych oraz zapraw metalurgicznych. W artykule podjęto tematykę syntezy metalurgicznej stopów AlMgSi uzyskiwanych wprost z materiałów odpadowych z linii ciągłego odlewania, wyposażonej w układ elektromagnetycznej modyfikacji struktury, jako pełnowartościowego materiału wsadowego do procesów przeróbki plastycznej. Dokonano oceny kompozycji składu chemicznego materiału po syntezie metalurgicznej, a także jakości powierzchni i makrostruktury uzyskanych odlewów pod kątem potencjalnego wykorzystania ich do dalszej przeróbki. Słowa kluczowe: synteza metalurgiczna, odlewnie ciągłe, modyfikacja elektromagnetyczna, stopy aluminium STUDIES ON (IN TO) METALLUR GICA L SYN THESIS AN D CONTINU OUS CAS TIN G PR OCESS OF ALUMINU M ALLOYS IN EN AW -6060 AN D EN AW -6082 GRA DE OBTAINE D IN IN DUS TRIA L CONDITIONS ON PR ODUC TION LINE EQUIPPE D WI TH SYS TEM FOR ELEC TROMAGNE TIC STRUC TURE MODIFICA TION Constantly growing demand for applications of aluminum causes the increased pace of work on implementation of innovative solutions of integrated processes of continuous casting and plastic working technology. In industrial practice, the ingots, which are currently manufactured on classical continuous casting line and constitute a batch for hot plastic working processes, are sourced increasingly[...]

BADANIA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH ORAZ STRUKTURALNYCH ODLEWÓW Z ALUMINIUM SERII 6xxx OTRZYMANYCH Z LINII CIĄGŁEGO ODLEWANIA W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DOI:10.15199/67.2016.9.2


  W związku z ciągłym wzrostem zużycia wyrobów z aluminium i jego stopów, istnieje potrzeba wprowadzania nowych technologii pozyskiwania wyrobów gotowych w postaci kształtowników, prętów i rur. Klasyczną metodą wytwarzania tych wyrobów jest technologia wyciskania, która ze względu na dużą ilość koniecznych do wykonania operacji, powoduje wysoką cenę końcową produktów. Alternatywą dla tej kosztownej technologii, może być metoda wytwarzania wyrobów z aluminium i jego stopów, w procesie poziomego odlewania ciągłego, z układem do elektromagnetycznego mieszania w strefie przykrystalicznej metalu, wyłącznie ze złomów odpadowych, przy niewielkim udziale zapraw metalurgicznych. Aby wyroby uzyskane w tej technologii mogły konkurować z wyrobami wyciskanymi (prasówka), należy zapewnić im drobnokrystaliczną strukturę materiału, poprzez zabiegi modyfikacji chemicznej. Dodatkowo efekt tej modyfikacji można zwiększyć, poprzez zastosowanie modyfikacji elektromagnetycznej. W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskanych odlewów aluminium w gatunku ENAW-6060 na przemysłowej linii do ciągłego poziomego odlewania z układem do elektromagnetycznej modyfikacji struktury. Uzyskane odlewy poddano badaniom własności strukturalnych, mechanicznych, elektrycznych oraz fizycznych. Otrzymane wyniki badań poddano szczegółowej analizie, w celu określenia wpływu zastosowanych modyfikacji na własności użytkowe. Słowa kluczowe: odlewanie ciągłe, modyfikacja elektromagnetyczna, stopy aluminium Researches on utility and structural properties of 6xxx series aluminum allo ys obt ained in continuous casting line under electrom agnetic field conditions Due to the continuous increase in consumption of aluminum and its alloys, there is a necessity to introduce new technologies for the production of finished products in the form of section, rods and tubes. Classical method of production of such products is extrusion technology, which due to the large amount of operations needed to be [...]

BADANIA NAD OPRACOWANIEM NOWYCH GEOMETRII NOŚNO-PRZEWODZĄCEGO OSPRZĘTU TRAMWAJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ DOI:10.15199/67.2016.11.3


  Wzrost zapotrzebowania na przesyłaną energię wskutek ciągłego postępu technologicznego, wymusza konieczność poszukiwania nowych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań geometrycznych osprzętu sieci trakcyjnej, pozwalających na zmniejszenie strat przesyłanej energii. W związku z tym, w ramach projektu INNOTECH III, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, we współpracy z firmą KUCA, podjęto badania, których celem było opracowanie oraz wdrożenie nowego typu osprzętu nośno-przewodzącego tramwajowej sieci trakcyjnej. W artykule przedstawiono szereg wyników przeprowadzonych symulacji numerycznych, bazujących na metodzie elementów skończonych, którym poddano obecnie stosowane elementy osprzętu sieci trakcyjnej. Analiza ta pozwoliła na uzyskanie parametrów wytężeniowych osprzętu, których badanie na drodze doświadczalnej jest bardzo trudne, kosztowne lub nawet niemożliwe. W oparciu o pozyskaną wiedzę, podjęto prace badawcze zmierzające do opracowania nowego typu geometrii osprzętu nośno-przewodzącego, które następnie poddano analizom numerycznym, celem zbadania ich poprawności konstrukcyjnej pod kątem jednorodności rozkładu naprężenia i odkształcenia sprężystego w warunkach ich rzeczywistej pracy, przy uwzględnieniu różnych wariantów materiałowych. Przedstawione w artykule geometrie są wstępnymi koncepcjami, które w toku prowadzonych prac były modyfikowane oraz optymalizowane. Dodatkową weryfikację poprawności konstrukcyjnej opracowanych geometrii, stanowiło prototypowanie metodą druku 3D. Metoda ta pozwala na ocenę wizualną przygotowanych kształtów oraz fizyczną weryfikację kompatybilności części składowych elementu. Koncepcje nowoopracowanych rozwiązań konstrukcyjnych nośno-przewodzącego osprzętu wykraczają poza ograniczenia wynikające ze stosowanej technologii klasycznego odlewania do form piaskowych i kokilii, co wymusza zastosowanie nowoczesnej, zintegrowanej metody odlewania, kucia matrycowego i wykań[...]

MODELOWE BADANIA NAD OPRACOWANIEM GEOMETRII PROFILU NOŚNEGO DO KOLEJOWYCH NAKŁADEK STYKOWYCH DOI:10.15199/67.2016.12.3


  Transfer energii elektrycznej w sieci trakcyjnej kolejowej, realizowany jest poprzez bezpośredni kontakt ślizgowy nakładek stykowych z przewodami jezdnymi. Do 2011 r. w Polsce wykorzystywano płozy miedziane, które powodowały zbyt duże zużycie kosztownych przewodów jezdnych oraz uniemożliwiały wjazd taborów wyposażonych w ten typ nakładek stykowych na tereny państw Unii Europejskiej. W związku z tym, wprowadzono w Polsce obowiązek stosowania węglowych nakładek stykowych. Niestety z powodu braku dedykowanych nakładek do systemu zasilania sieci 3 kV DC, zaadaptowano zagraniczne rozwiązania, które podczas użytkowania wykazują problemy eksploatacyjne, wynikające z trudnych warunków panujących w polskich sieciach trakcyjnych. Dlatego w ramach założonego konsorcjum AGH-CARBOGRAF, podjęto prace nad wytworzeniem nowej generacji nakładek stykowych, dedykowanych do taboru zasilanego prądem stałym o napięciu 3 kV, które w pewnym stopniu ograniczą występowanie dotychczas odnotowanych usterek. W artykule przedstawiono opracowane wytyczne do projektowania nakładek stykowych, które są podstawą do podjęcia prac nad wytworzeniem nowych nakładek. Dodatkowo przedstawiono badania nad jednym z głównych elementów konstrukcyjnych, jakim jest aluminiowy profil nośny. Badania obejmowały analizę numeryczną metodą MES opracowanej geometrii na podstawie zdefiniowanych wytycznych. Słowa kluczowe: kolej, węglowe nakładki stykowe, pantograf, sieć trakcyjna, profil nośny CONTACT STRIPS IN THE RAILWAY INDUSTRY - INITIAL RESEARCH OVER THE STRUCTURAL PROFILE GEOMETRY The electrical energy transfer in a traction power network takes place through direct sliding contact between a contact strip and an overhead contact line. Until 2011, Poland only utilized the copper contact strips that had been causing excessive wear of the overhead lines and moreover, the rolling stock equipped with those was prohibited from entering other European countries. It became a requir[...]

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF OVERHEAD RAILWAY LINE EQUIPMENT — CURRENT STATE DOI:10.15199/67.2015.9.4


  Overhead railway traction consist of various kinds of supporting structures and elements that allow the installation of the trolley wire horizontally to the track axis. Generally it is a complex mechanical and electrical system, that must ensure the proper electrical current transfer to the locomotive. During the exploitation of current support constructions (extension arms, stay arms, tensioning devices etc.) different kinds of problems exist, significantly affecting the railway traffic daily routine. Within this paper research results of stress characteristics (obtained in FEM analysis) and also experimental results of clamping force relaxation and corrosion resistance of supporting elements (elements used nowadays in overhead Polish railway traction system) are presented. Obtained results showed that used support constructions have effort under operational loads close to material yield strength. Tested elements have also different kinds of design defects, low corrosion resistance and rheological resistance at a level of 8÷10 % degree of relaxation in 24 h test performed under operational loads. Keywords: overhead railway traction, support elements ANALIZA I BADANIA ELEMENTÓW SŁUŻĄCYCH DO PODWIESZANIA KOLEJOWEJ GÓRNEJ SIECI TRAKCYJNEJ — STAN AKTUALNY Kolejowa górna sieć trakcyjna zbudowana jest z konstrukcji wsporczych podtrzymujących — poprzez różnego rodzaju elementy i liny nośne — przewód jezdny poziomo nad osią toru. Jest to bardzo skomplikowany układ mechaniczno-elektryczny, który musi zapewnić prawidłowy transfer energii elektrycznej do elektrowozu przy wysokich prędkościach jazdy. Podczas eksploatacji elementów podwieszeniowych (ukośników, wysięgników, uchwytów, urządzeń naprężających itp.) występują różnego typu problemy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy ruch pojazdów szynowych. W ramach artykułu Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, dr inż. Grzegorz Kiesiewicz, dr inż. Paweł Kwaśniewski, dr hab. inż.[...]

 Strona 1  Następna strona »