Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Perkowski"

Określenie niepewności pomiaru składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF dla aplikacji WROXI


  W wyniku wykonanej pracy wyznaczono niepewność pomiaru składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF dla aplikacji WROXI. Obliczona wartość niepewności pomiaru wyznaczona na podstawie pomiarów precyzyjnych naważek tlenku glinu i zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów do analizy danych wyniosła ± 1,40%. Wartość ta odnosi się do aplikacji WROXI, urządzenia głównego oraz pobocznych, które posłużyły do uzyskania niniejszego wyniku. Oszacowanie wielkości błędu generowanego przez sposób przygotowania próbki do badań jest procesem kluczowym w zapewnieniu zaufania do otrzymywanych wyników. Określenie wartości błędu pomiarowego pozwoli również na zainicjowanie procesu akredytacji badania składu próbek metodą fluorescencji rentgenowskiej w Pracowni Badań Strukturalnych. Otworzy to możliwości realizacji zleceń z sektora przemysłowego. Słowa kluczowe: XRF, wielkość błędu, metoda najmniejszych kwadratów. Qualification of uncertainty measurement chemical component by used fluorescent X-ray for WROXI application Abstract Result in this work we fixed of uncertainty measurement samples chemical component by used fluorescent X-ray for WROXI application. Calculate uncertainty value measurement fixed on measurement precision weight samples of aluminium oxides and used smallest square method to date analyse we receive ± 1,40%. The value treat to WROXI application, main tool and shoulder tools which serve treat this result. Estimate errors greatness which is generation by sample preparation to research is key process to trust received results. Estimated value of errors which is generation by measurement let on initiate accreditation process too in tests many samples used fluorescent X-ray method in Structural of Analysis Laboratory. It open now possibility of realization order from industrial sector. Keywords: XRF, errors greatness, smallest square method. 18 Szkło i Ceramika ROCZNIK 63 (2012)  nie[...]

Właściwości mechaniczne azotku krzemu (Si3N4) spiekanego w warunkach ciśnienia izostatycznego oraz spiekanego swobodnie-analiza porównawcza

Czytaj za darmo! »

Azotek krzemu (Si3N4) jest cennym materiałem konstrukcyjnym i znajduje liczne zastosowania we współczesnej technice z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości. Niska gęstość (3,21 g/cm3) sprawia, że jest to materiał lekki, a jednocześnie jego mikrostruktura zapewnia mu wysoką odporność na kruche pękanie (KIC = 7) oraz szok termiczny (570 K) [1]. Wyroby azotkowe otrzymywane z odmiany alfa (α-Si3N4) mają mikrostrukturę bogatą w wydłużone ziarna, stanowiące niejako rodzimą fazę zbrojącą. Choć w atmosferze utleniającej temperatura pracy tego materiału nie powinna przekraczać 1300°C, to w atmosferze obojętnej materiał ten może z powodzeniem pracować do temperatury 1600°C. Wart podkreślenia wydaje się fakt, iż azotek krzemu ma jeden z najniższych współczynników rozszerzalności cieplnej w porównaniu z innymi ceramicznymi materiałami konstrukcyjnymi (α[Si3N4] = 310-6 K-1, natomiast: tlenek glinu - α[Al2O3] = 810-6 K-1, tlenek cyrkonu - α[ZrO2] = 1010-6 K-1), co zapewnia wysoką odporność na szoki termiczne [2]. Ponadto, materiał wykazuje dużą odporność na zużycie w wyniku tarcia. Z powodzeniem stosowany jest jako element: narzędzi skrawających, łożysk, zaworów i gniazd silnikowych, szpulek i prowadnic, dysz, układów do formowania rur i drutów metalowych, pomp i nurników, uszczelnień wałów oraz zwierciadeł teleskopów w satelitach badawczych. W praktyce przemysłowej wyroby z azotku krzemu spiekane są zarówno z użyciem ciśnienia ("Hot Pressing", "Hot Isostatic Pressing" - HIP), jak również bez użycia ciśnienia (spiekanie swobodne). W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników badań wyrobów z azotku krzemu spiekanych swobodnie oraz spiekanych w warunkach ciśnienia izostatycznego (HIP). Technika spiekania w warunkach ciśnienia izostatycznego polega na umieszczeniu spiekanego detalu w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym, a następnie poddaniu go jednocześnie działaniu temperatury (za pomocą wewnęt[...]

Tygle wysokotemperaturowe stosowane w procesie otrzymywania przezroczystych materiałów ceramicznych

Czytaj za darmo! »

W Zakładzie Nanotechnologii Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych opracowano technologię wytwarzania przezroczystych, w zakresie widzialnym i podczerwieni, materiałów ceramicznych ze spinelu magnezowo-glinowego (MgAl2O4) i granatu itrowo-glinowego (Y3Al5O12 - YAG). Podczas wytwarzania przezroczystych materiałów ceramicznych obowiązują dużo ostrzejsze reżimy niż w technologii wzrostu kryształów. Dotyczy to zwłaszcza procesu spiekania. W przypadku spiekania materiałów ceramicznych nie istnieją mechanizmy fi zyczne samooczyszczania się materiału, obecne np. w procesie wzrostu kryształu z fazy ciekłej, spowodowane różnicą równowagowej rozpuszczalności zanieczyszczeń w fazie stałej i ciekłej. Ceramika polikrystaliczna, nawet jeśli jest spiekana z udziałem fazy ciekłej, zatrzymuje zanieczyszczenia, w tym ostatnim przypadku na granicach ziaren lub w punktach potrójnych.Opracowana w Zakładzie Nanotechnologii technologia wytwarzania przezroczystych materiałów ceramicznych wymaga prowadzenia dwuetapowego procesu spiekania. Zaleca się wstępne spiekanie w powietrzu w piecach z elementami grzejnymi z superkanthalu. Wstępnie spieczone elementy są poddawane procesowi spiekania w warunkach wysokiego ciśnienia (HIP - z ang. Hot Isostatic Pressing). Podczas wykonywania wstępnych prac, których celem było opracowanie warunków prowadzenia procesów spiekania, uzyskiwano w tych samych warunkach różny efekt przezroczystości dla fi nalnych kształtek. Efekt ten ilustruje fot. 1, na której przedstawiono kształtki z granatu itrowo-glinowego domieszkowanego neodymem (Nd0,03Y0,97Al5O12). Kształtki b, c, d po spiekaniu swobodnym nie różniły się wyglądem od kształtki a. Analiza EDS ujawniła obecność krzemu na obszarach zanieczyszczonych (nieprzezroczystych), podczas gdy obszary przezroczyste nie zawierały tego pierwiastka. Badania te jednoznacznie wskazały jako źródło zanieczyszczeń stosowany w pierwszym etapie spiekania piec elektryczny. Zanieczyszczen[...]

The effect of porosity on thermal properties of TiB2-based Cu cermets obtained by ball milling and containerless HIP DOI:10.15199/28.2016.3.3


  The effect of porosity on microstructure and thermal properties of titanium diboride (TiB2) based cermets with Cu binder was investigated. It has been demonstrated a good wettability of the TiB2-Cu interfaces which allows for heat flow through it easily but formed microporosity (25÷32 %) and related structural defects in the sintered cermets affects the thermal conductivity. The specific heat changes exponentially with temperature and amounts to 0.37 J∙g-1K-1 at 298 K for the TiB2-Cu (20 vol. %) cermet with the lowest porosity. The X-ray diffraction (XRD) analysis confirmed that TiB2-Cu is the stable system and there was no reaction between TiB2 and Cu. The dependence of microstructure and composition on thermal properties of sintered the TiB2-Cu cermet alloys was discussed. Key words: titanium diboride, TiB2-Cu cermets, ceramic matrix composites (CMCs), hot isostatic pressing, HIP, thermal properties. Inżynieria Materiałowa 3 (211) (2016) 109÷114 DOI 10.15199/28.2016.3.3 1. INTRODUCTION Titanium diboride (TiB2) is one of a few refractory metal borides with an attractive combination of properties such as high melting point (3225°C), ultra-high hardness (25 GPa), high strength to density ratio, good thermal and electrical conductivity (96 W∙m-1K-1 and 22∙106 Wcm, respectively) and wear resistance [1, 2]. TiB2 can be used to produce dense constructive sintered materials for high-temperature structural applications as well as for control rod elements with a high-thermal neutron absorption in nuclear reactors. However, it is well known, that wide applications of TiB2 ceramic are limited due to poor sintering ability, which requires extremely high temperature [3, 4]. The interesting approach for obtaining the TiB2 based cermets is the sintering method by hot isostatic pressing (HIP). In this way by intensive mass transfer the sintering process is carried out in shorter time and at lower temperature. The lower temperatu[...]

 Strona 1