Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Irena WASIAK"

Koncepcja inteligentnych mikrosystemów elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano aktualne problemy związane z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej. Wskazano na konieczność zmian w istniejącej strukturze i funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznych. Zaprezentowano koncepcję inteligentnych mikrosystemów elektroenergetycznych na poziomie dystrybucyjnym. Omówiono architekturę i funkcje mikrosystemu oraz wskazano na nowe możliwości, jakie stwarza powstanie mikrosystemów, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, poprawy jakości i efektywności zasilania. Abstract. In the paper current issues concerning the transmission and distribution of electrical energy are characterized. The need for some changes in existing structure and functioning of electrical power network is pointed at. The concept of smart microgrids at distribution level is presented. The architecture and functions of the microgrid is discussed. New challenges are shown which the microsystem creates in terms of energy security ensuring and improving power quality and reliability of supply.(The concept of smart electrical power microgrids). Słowa kluczowe: inteligentne sieci elektroenergetyczne, mikrosystemy, generacja rozproszona, jakość zasilania Keywords: smart grids, microgrids, distributed generation, supply quality Wprowadzenie Konwencjonalny system elektroenergetyczny (SEE) stoi obecnie w obliczu wielu problemów, związanych zarówno z zapewnieniem bilansu energetycznego oraz wymaganej niezawodności zasilania odbiorców, jak i spełnieniem zobowiązań wynikających z prawa europejskiego i współczesnych ograniczeń środowiskowych. Problemy te dotyczą zarówno podsystemu wytwórczego, jak i podsystemu przesyłowo-rozdzielczego. Wytwarzanie energii elektrycznej w krajowym SEE odbywa się w przeważającej części z wykorzystaniem paliw kopalnych, w dużych elektrowniach cieplnych i elektrociepłowniach (rys.1). Wiele z nich to elektrownie, których czas życia już się kończy, i które bez koniecznych modernizacji nie będą mogły dalej praco[...]

Ocena jakości energii elektrycznej w punkcie połączenia elektrowni wiatrowej z siecią elektroenergetyczną

Czytaj za darmo! »

W artykule wskazano na problemy związane z oceną wpływu elektrowni wiatrowych przyłączanych do sieci 110 kV na wybrane parametry jakości energii elektrycznej. Na przykładzie Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk o mocy zainstalowanej 30 MW, dokonano porównania wskaźników migotania światła i wyższych harmonicznych prądów i napięć wyznaczonych w ekspertyzie przyłączeniowej, na podstawie danych producenta turbin wiatrowych i parametrów sieci zasilającej, z wartościami tych parametrów zmierzonymi w czasie eksploatacji obiektu. Abstract. In the paper problems related to the assessment of the impact of wind power plants connected to 110 kV high voltage network on selected power quality indices are pointed out. On the example of the Wind Power Plant Kamiensk of 30 MW installed capacity, the comparison of flicker indices and current and voltage harmonics has been performed, calculated in the interconnection analysis on the basis of the data provided by the wind turbines manufacturer and their values measured during the power plant. operation (Assessment of Power Quality at the Point of Coupling of Wind Power Plant with the Electrical Power System). Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe; jakość energii; migotanie światła; wyższe harmoniczne. Keywords: wind power plant; power quality; flicker; harmonics. Wstęp Jednym z wielu wymagań związanych z uzyskaniem warunków przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej jest przedstawienie ekspertyzy wpływu tej elektrowni na system elektroenergetyczny. Zgodnie z [1] ekspertyza taka jest wymagana, gdy moc elektrowni przekracza 2 MW. Wymagania zawarte w dokumencie noszącym nazwę "Zakres i warunki wykonania ekspertyzy" obejmują: sprawdzenie zdolności przesyłowych sieci, sprawdzenie warunków zwarciowych oraz określenie wpływu elektrowni wiatrowej na parametry jakościowe energii elektrycznej w punkcie przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Dla elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 10 M[...]

Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część I - Badania obiektowe

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono ocenę oddziaływania przemienników częstotliwości na jakość energii w sieci zasilającej. Oceny dokonano na podstawie pomiarów parametrów napięcia zasilającego, przeprowadzonych w rzeczywistej sieci o napięciu znamionowym 6 kV, do której zostały przyłączone napędy dużej mocy z przemiennikami częstotliwości. Wyznaczone parametry jakościowe porównano z obowiązującymi limitami. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów oraz ich analizę i wnioski. Abstract. In the paper the assessment of influence of frequency converters on power quality in the supplying network is presented. The assessment was made on the basis of voltage monitoring in real 6 kV network with high power frequency converter drives. Power quality indices determined from measurements were compared with their limits. Selected results of measurements as well as their analysis and conclusions are presented in the paper. (Influence of frequency converters on power quality in power station ancillary services network. Part 1 - Monitoring in real network) Słowa kluczowe: przemienniki częstotliwości, napędy przekształtnikowe, jakość energii, parametry napięcia zasilającego Keywords: frequency converters, converter drives, power quality, supplying voltage indices Wstęp W sieciach elektroenergetycznych potrzeb własnych elektrowni coraz częstsze zastosowanie znajdują układy napędowe średniego napięcia z regulacją prędkości obrotowej za pomocą przemienników częstotliwości. Rozwiązanie takie przynosi udokumentowane korzyści techniczne i ekonomiczne, takie jak poprawa właściwości eksploatacyjnych napędu oraz zwiększenie efektywności energetycznej [1, 2, 3, 4]. Z drugiej jednak strony przemienniki częstotliwości, jak wszystkie urządzenia nieliniowe, wpływają na jakość energii elektrycznej w sieci, do której są przyłączone. Jakość energii elektrycznej odnosi się do pewnych znormalizowanych cech (parametrów) napięcia zasilającego, które charakteryzują poziom o[...]

Pomiary porównawcze wyższych harmonicznych napięcia w sieci przesyłowej 400 kV DOI:10.12915/pe.2014.07.051

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów porównawczych wyższych harmonicznych napięcia wykonanych w sieci przesyłowej 400 kV. Sygnały pomiarowe napięć uzyskano z trzech przetworników pomiarowych: rezystancyjnego dzielnika napięcia, napięciowego przekładnika indukcyjnego oraz napięciowego przekładnika pojemnościowego. Dokonano oszacowania błędów pomiarowych wyższych harmonicznych napięcia powodowanych przez przekładniki. Abstract. In the paper the comparative analysis of voltage harmonics measurements performed in the transmission network of 400 kV is presented. The voltage were measured using three measuring instruments: resistive voltage divider, inductive voltage transformer and capacitive voltage transformer. Measurement errors were estimated for transformers with reference to the harmonic values obtained with the use of the voltage divider. Comparative measurements of voltage harmonics in transmission network of 400 kV Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, jakość energii elektrycznej, pomiary jakości energii elektrycznej, przekładniki napięciowe. Keywords: voltage harmonics, power quality, power quality measurements, voltage measuring instruments doi:10.12915/pe.2014.07.51 Wstęp Monitorowanie parametrów jakości energii elektrycznej, a w szczególności poziomów wyższych harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych jest stopniowo wdrażane przez przedsiębiorstwa energetyczne na wszystkich poziomach napięć. Potrzeba taka była od dawna sygnalizowana [1]. Wynika ona nie tylko z konieczności spełnienia wymagań istniejących przepisów prawnych, ale także, a może przede wszystkim, z konsekwencji technicznych i ekonomicznych niedotrzymania dopuszczalnych wartości tych parametrów. Wykonanie wiarygodnych pomiarów parametrów napięcia zasilającego w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych i rozdzielczych wymaga zastosowania odpowiednio dokładnych układów pomiarowych [2], których jednym z elementów jest przekładnik napięciowy. Do[...]

Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część II - Badania symulacyjne

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono ocenę oddziaływania układów napędowych z przemiennikami częstotliwości na jakość energii elektrycznej w sieci elektrycznego układu potrzeb własnych (EUPW) bloku energetycznego 50+. Oceny dokonano na podstawie badań symulacyjnych. Zaprezentowano sposób odwzorowania układu napędowego oraz założenia przyjęte od określenia mocy obciążenia jednej sekcji rozdzielni EUPW. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz wartości wskaźników, na podstawie których dokonano oceny jakości energii w rozdzielni EUPW. Abstract. The assessment of influence of frequency converter drives on power quality in ancillary services network (ASN) of power unit 50+ is presented in the paper. The assessment was made on the basis of simulation. The way of modeling of converter drives is shown and assumptions for determination of load connected to ASN is discussed. Simulation results are presented as well as power quality indices, on the basis of which the assessment of power quality in ASN was done. (Influence of frequency converters on power quality in power station ancillary services network. Part II - Simulation investigations) Słowa kluczowe: przemienniki częstotliwości, napędy przekształtnikowe, jakość energii, parametry napięcia zasilającego Keywords: frequency converters, converter drives, power quality, supplying voltage indices Wstęp Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju wymaga modernizacji i rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), w tym także istniejącego podsystemu wytwórczego. Jednym z proponowanych działań jest zastosowanie w elektrowniach cieplnych bloków węglowych nowej generacji na parametry nadkrytyczne. Układy takie charakteryzują się większą sprawnością; w porównaniu do poziomu 36-38% brutto, uzyskiwanego w krajowych elektrowniach na parametry podkrytyczne, sprawność procesu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach na parametry nadkrytyczne wzrasta do poziomu około 43-47 % brutto [1]. W [...]

Metoda projektowania algorytmu sterowania zasobnikiem w instalacji prosumenckiej z wykorzystaniem symulatora czasu rzeczywistego RTDS DOI:10.15199/48.2018.11.37

Czytaj za darmo! »

Wraz z rosnącym udziałem mocy wytwarzanej w źródłach odnawialnych pojawia się problem bilansowania mocy w systemie elektroenergetycznym. Wynika on z faktu, iż praca odnawialnych źródeł energii jest zależna od warunków pogodowych zmiennych losowo, a nie zależy od mocy zapotrzebowanej przez odbiory. Zbilansowanie mocy generowanej i pobieranej przez odbiory muszą zapewnić elektrownie konwencjonalne z regulacją mocy kompensującą zarówno zmiany mocy odbiorów, jak zmiany mocy źródeł odnawialnych. Podobny efekt można uzyskać stosując zasobniki energii magazynujące energię w przypadku nadmiaru mocy wytwarzanej i dostarczające energię wtedy, gdy łączna moc źródeł nie pokrywa zapotrzebowania odbiorów [1][2][3]. Do bilansowania mocy czynnej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych najczęściej wykorzystywane są zasobniki elektrochemiczne, tj. baterie akumulatorów. Wynika to z faktu, że są one stosunkowo tanie, proste w budowie, jak również uniwersalne [4][5]. Baterie przyłącza się do sieci za pomocą inwertorów, które wraz z baterią tworzą układ zasobnika. Oprócz zarządzania mocą czynną układy zasobników można także wykorzystać do innych zadań, np.: regulacji napięcia, kompensacji mocy biernej, kompensacji wyższych harmonicznych, lub asymetrii [1][5][6][7]. Zastosowanie układu zasobnika do realizacji wybranych funkcji wymaga doboru jego parametrów oraz opracowania odpowiednich algorytmów sterowania. Parametrami układu zasobnikowego są: pojemność baterii oraz moc maksymalna inwertora, natomiast algorytm sterowania zależy od funkcji jakie system zasobnika ma spełniać. Dla zasobników przeznaczonych do pracy w rozległej sieci dystrybucyjnej parametrem jest również lokalizacja zasobnika [8]. W instalacjach prosumenckich lokalizacja zasobnika jest na ogół zdeterminowana. Optymalny dobór parametrów układu zasobnikowego oraz zaprojektowanie i zweryfikowanie algorytmu sterowania są zadaniem trudnym, ze względu na zmieniającą się loso[...]

 Strona 1