Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Malcher"

Reduction of erosion in hydrocyclones by using special additives Zmniejszanie erozji w hydrocyklonach za pomocą specjalnych dodatków DOI:10.15199/62.2016.8.17


  Multiphase water-sand and aq. soln.-sand flows through a hydrocyclone was numerically simulated to det. the regions with the highest erosion. The aq. soln. contained poly(ethylene oxide) 30 ppm, C16H33Me3NBr 2 mM and Na salicylate 2 mM. The addn. of drag-reducing agents resulted in decreasing the hydrocyclone erosion. Wykonano dwie symulacje numeryczne przepływu układu wielofazowego przez hydrocyklon. W pierwszej symulacji fazą ciągłą była woda a fazą stałą były ziarna piasku. W drugiej zamiast wody zastosowano wodny roztwór specjalnych dodatków zmniejszających opory przepływu. Celem obu symulacji było znalezienie takich regionów, w których erozja jest największa. Erozja wywołana przepływem roztworu i cząstek stałych była mniejsza od erozji wywołanej przepływem wody i cząstek stałych. Hydrocyklon jest aparatem wykorzystywanym do rozdziału faz, najczęściej ciecz-ciało stałe, ale również ciecz-ciecz w przypadku układów niejednorodnych1-3). Hydrocyklony wykorzystywane są często w przemyśle górniczym, hutniczym petrochemicznym do rozdziału zawiesin i szlamów4-6). Zawiesiny i szlamy powstają często w wyniku sedymentacji cząstek stałych7, 8). Pojedynczy hydrocyklon nie zawsze jest wystarczająco skuteczny, aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki separacji, dlatego często aparaty te łączone są ze sobą w tzw. stopnie rozdzielające lub multicyklony9-11). W przypadku rozdziału faz płyn-ciało stałe aparaty te często narażone są na działanie erozji12). Materiał z którego są wykonane ule[...]

Erozja w komorze schładzania spalin. Numeryczna symulacja zjawiska DOI:10.15199/62.2017.8.17


  Od lat erozja jest przedmiotem badań i inspiracją do wielu prac naukowych. Powodem tego są problemy wywoływane przez to niekorzystne zjawisko. W branży przemysłowej erozja występuje często tam, gdzie istnieje przepływ wielofazowy, głównie płyn-ciało stałe. Przykładem mogą być urządzenia, których elementy obrotowe ulegają wytarciu, np. turbiny wodne1), wentylatory2) i pompy3), a także urządzenia odpylające4) oraz instalacje do transportu materiałów sypkich (transport pneumatyczny i hydrotransport)5). Szczególnie niebezpieczna jest erozja współwystępująca ze zjawiskami korozji6). Intensywność erozji zależy zarówno od cech cząstek stałych uderzających w materiał, od ich rozmiaru7) i kształtu8, 9) oraz od twardości materiału ulegającemu erozji10). Zdarza się, że cząstki stałe ulegają sedymentacji11-13) w obszarach stagnacji płynu, co zwiększa ich koncentrację i sprzyja powstawaniu erozji. Istnieje wiele mechanizmów tłumaczących zjawisko powstawania erozji. Jednym z nich jest mechanizm deformacji i mikroskrawania materiału. Deformacja powstaje, gdy składowa normalna prędkości uderzającej cząstki jest większa od składowej stycznej14-16). Mikroskrawanie następuje wówczas, gdy składowa styczna prędkości jest większa od składowej normalnej. Wtedy to ulegają przemieszczeniu mikroobjętości erodującego materiału17, 18). Najbardziej popularnym sposobem ochrony przed erozją [...]

Erozja w dyfuzorze elektrofiltru z dolnym dopływem spalin DOI:10.15199/62.2018.9.17


  Chociaż erozja nie jest nowym zjawiskiem, to ciągle jest obiektem badań i tematem wielu publikacji naukowych. W przyrodzie często występuje w postaci erozji gleby lub skał1). Istnieje również w środowisku stworzonym przez człowieka. W przemyśle jej obecność nie jest pożądana ze względu na destrukcyjny charakter. Często pojawia się w przypadku przepływu wielofazowego płyn-ciało stałe. Przykładem mogą być urządzenia odpylające (elektrofiltry, cyklony), a także instalacje związane z hydrotransportem lub transportem pneumatycznym2). Erozja obecna jest również w przemyśle petrochemicznym3), szczególnie w instalacjach transportujących surową ropę naftową z dna morza (subsea manifold piping systems). Sytuacja jest o tyle niewygodna, że do instalacji nie ma bezpośredniego dostępu w celu wymiany zużytych elementów. W przypadkach przepływu wielofazowego mogą pojawić się rejony stagnacji, w których prędkości cząstek stałych są niewielkie w porównaniu z prędkością głównego strumienia płynu. W takich miejscach osadzają się one na wewnętrznych powierzchniach przewodów4-6). Ich zwiększona sedymentacja może intensyfikować erozję. Na szkodliwe działanie erozji narażone są również wentylatory, pompy i turbiny wodne7-9). Ich elementy obrotowe (wirniki) często ulegają wytarciu, przeważnie tam, gdzie prędkości są największe, a więc na końcach łopatek. Zdarza się, że erozja nie występuje sama, lecz towarzyszy jej również korozja10) lub kawitacja. W pracy11) wykonano obliczenia numeryczne związane ze zużyciem wirnika pompy zębatej, uszkodzonego poprzez szkodliwe działanie erozji i kawitacji, a w pracy12) przedsta-wiono obliczenia związane z erozją i korozją podcz[...]

 Strona 1