Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin SROKA"

Prototyp bezzałogowego pojazdu podwodnego - układ stabilizacji i utrzymania zadanego kursu

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia moduły układu sterowania bezzałogowego zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego służące do stabilizacji kursu oraz utrzymywania danego kierunku ruchu. Autorzy przedstawili proste algorytmy sterowania oraz zaprezentowali weryfikację założonych warunków na rzeczywistym obiekcie. W algorytmach sterowania wykorzystano informację pochodzącą od akcelerometrów, czujników ciśnienia oraz elektronicznego kompasu. Abstract. The paper presents the modules of the control system remotely operated unmanned underwater vehicle used to stabilize the exchange rate and maintain the direction of motion. The authors present a simple control algorithms, and presented the verification of the assumed conditions of a real object. The control algorithms used information from the accelerometers, pressure sensors and an electronic compass. (The prototype of an unmanned underwater vehicle - stability and maintain a specified rate). Słowa kluczowe: bezzałogowy pojazd podwodny, czujnik ciśnienia, elektroniczny kompas, algorytm sterowania. Keywords: unmanned underwater vehicle, a pressure sensor, electronic compass, control algorithm. Wstęp Współcześnie wykwalifikowani nurkowie wykonują wiele specjalistycznych prac podwodnych. Do ich zadań należą przeglądy kanałów i kolektorów ściekowych, inspekcje budowli hydrotechnicznych, oceny techniczne stanu konstrukcji podwodnych i wiele innych. Dzięki współczesnemu sprzętowi potrafią nawet wcześnie wykrywać wycieki materiałów ropopochodnych ze zbiorników znajdujących się na dnie morskim [1]. Jednak czasami trudne warunki stanowiące zagrożenie dla życia, długi czas pracy pod wodą czy nawet samo ciśnienie hydrostatyczne jest trudną do pokonania barierą dla człowieka. Powyżej głębokości 50 m pojawiają się kolejne problemy, nurek do oddychania nie może używać powietrza tylko gaz o innej zawartości objętościowej tlenu. Na większych głębokościach, wykonywanie prac przez nurków jest bardzo utrudnione. Często isto[...]

 Strona 1