Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Fornalczyk A."

Przegląd i czyszczenie systemu klimatyzacji DOI:


  Utrzymywanie klimatyzacji w dobrym stanie technicznym poprzez jej systematyczne czyszczenie, pozwala przedłużyć sprawność urządzenia. Nieserwisowane stają się głośniejsze, mniej wydajne, zbierają różne nieczystości i częściej ulegają awarii. W artykule, autor Karol Fornalczyk, AE Technical Field Engineer w LG Electronics przedstawia kolejne etapy procesu przeglądu i czyszczenia systemu klimatyzacji. OD CZEGO ZACZĄĆ? Niezależnie od producenta oraz od grupy produktu, zasada działania klimatyzatora zawsze opiera się na czterech głównych cyklach przemiany czynnika chłodniczego: 1. sprężanie - w jednostce zewnętrznej pary czynnika o niskim ciśnieniu i temperaturze powracające z wymiennika jednostki wewnętrznej, trafiają do sprężarki, gdzie zostają zamienione w gaz o wysokim ciśnieniu i temperaturze oraz tłoczone są dalej na wymiennik znajdujący się w jednostce zewnętrznej, 2. skraplanie - wentylator jednostki zewnętrznej, przeciągając powietrze przez powierzchnie wymiennika, powoduje gwałtowne obniżenie temperatury czynnika (ciepło zostaje odprowadzone na zewnątrz), w skutek czego gaz zamieniony zostaje w ciecz o wysokim ciśnieniu, 3. rozprężanie - sprężona ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, który zmniejsza jej ciśnienie, w wyniku czego temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia, w efekcie powstaje zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym, 4. parowanie - rozprężony ciekły czynnik chłodniczy płynie do parownika, gdzie poprzez parowanie pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu, przechodząc w rozprężony stan gazowy. Gaz płynie z powrotem do sprężarki, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa. Stan skupienia czynnika chłodniczego, który krąży między jednostką zewnętrzna (skraplaczem), a wewnętrzną (parownikiem) pozwala nam dokonać zasadniczego podziału zad[...]

RECYKLING ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH

Czytaj za darmo! »

Katalizatory samochodowe pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć zanieczyszczenie powietrza (m.in. poprzez redukcję NOx i utlenianie CO i HC). Szacuje się, że powszechne stosowanie katalizatorów w nowo produkowanych samochodach za-pobiegło wprowadzeniu do atmosfery ponad 12 bilionów ton szkodliwych spalin. Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji i surowymi regulacjami dotyczącymi emisji spalin stal[...]

ZUŻYTE KATALIZATORY SAMOCHODOWE JAKO ŹRÓDŁO PLATYNOWCÓW

Czytaj za darmo! »

Wzrost zużycia platynowców w motoryzacji związany jest z coraz większą liczbą produkowanych samochodów z katalizatorami. Spowodowane jest to głównie faktem wprowadzenia zaostrzonych norm dotyczących emisji szkodliwych związków chemicznych. W pracy przedstawiono charakterystykę katalizatorów wykorzystywanych w samochodach z silnikiem benzynowym (TWC — Three Way Catalyst) oraz w samochodach z silnikiem wysokoprężnym Diesla (DOC — Diesel Oxidation Catalyst, DPF — Diesel Particulate Filters, NAC — NOx adsorber catalyst). Na rysunkach pokazano schematy i mechanizmy działania tych katalizatorów. Podano również skuteczność ich działania (zdolność usuwania NOx, HC i CO). Zwiększona produkcja katalizatorów samochodowych spowodowała znaczny wzrost zapotrzebowania na pla[...]

PORÓWNANIE METOD ODZYSKU PLATYNY ZE ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH


  Obecnie każdy samochód wprowadzany na rynek musi być wyposażony katalizator, gdzie metale szlachetne takie jak platyna, pallad i rod pełnią funkcje katalityczne. Czas życia katalizatorów samochodowych jest ograniczony, ważne jest zatem właściwe wykorzystanie, bądź zagospodarowanie takiego wycofanego z obiegu reaktora. Przerób 2 t zużytych katalizatorów pozwala uniknąć wydobycia 150 t rudy i całego szeregu etapów następczych, prowadzących do otrzymania czystego metalu. Zużyte katalizatory samochodowe stanowią zatem cenne źródło do odzysku platynowców. Aktualnie w świecie zużyte katalizatory przerabia się na drodze pirometalurgicznej lub hydrometalurgicznej, w technologiach tych mamy do czynienia z wieloma operacjami pośrednimi, zmierzającymi do wydzielenia czystego metalu. W artykule przedstawiono przegląd metod piro‐ i hydrometalurgicznych dostępnych na świecie. Zaprezentowano również wyniki doświadczeń rozpuszczania ceramicznego katalitycznego nośnika w wodzie królewskiej i porównano je z wynikami otrzymanymi podczas stapiania tegoż nośnika z metalem zbieraczem lub z parami metali. Badania te miały na celu zbadanie możliwości zastosowania tych metod w Polsce. Obecnie bowiem w Polsce przerób zużytych katalizatorów samochodowych praktycznie nie istnieje, co wynika z braku przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem, a także złą organizacją systemu skupu i demontażu złomowanych samochodów. Jednakże wiele prywatnych przedsiębiorców w kraju skupuje i eksportuje zużyte katalizatory. Ze względu na dość wysoką cenę platyny, wielu z nich zainteresowanych byłoby opracowaniem metody ich przerobu w kraju. Słowa kluczowe: katalizatory samochodowe, metale szlachetne, platyna, pallad, rod COMPARISON OF METHODS USED IN PGM RECOVERY FROM THE USED AUTO CATALYTIC CONVERTERS The increase of Platinum Group Metals demand in automotive industry is connected with growing amount of cars. Nowadays all produced cars have to be equipped with the catalytic co[...]

Złom elektroniczny jako źródło metali szlachetnych


  Scharakteryzowano odpady sprzętu elektronicznego pod kątem zawartości metali szlachetnych oraz możliwości ich odzysku. Przedstawiono obecnie stosowane na świecie metody pirometalurgiczne (m.in. proces Noranda i proces Rönnskår Smelter) oraz metody hydrometalurgiczne (np. ługowanie cyjankami lub halogenkami) pozwalające na przerób elektrozłomu i odzysk cennych składników. Zwrócono również uwagę na procesy ekstrakcji metali szlachetnych z wykorzystaniem metod biologicznych. A review, with 24 refs., of methods for recovery of metals from printed and integrated circuits by pyrometallurgy, hydrometallurgy and biometallurgy. W ostatnich dekadach branża elektroniczna zrewolucjonizowała świat. Sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery) stał się wszechobecny, a konsumpcja dóbr tego rodzaju urządzeń rośnie z roku na rok. Równolegle do wrastającego popytu zwiększa się strumień elektroodpadów (e-odpadów), który jest jednym z najszybciej narastających na świecie. Szacuje się, że w 2009 r. na świecie powstało ok. 53 mln t odpadów elektronicznych, z czego zaledwie ok. 13% poddanych zostało recyklingowi1). Poziom odzysku wartościowych składników zależy od skuteczności i efektywności każdego z etapów tworzących łańcuch recyklingu (tabela 1)2, 3). Recykling złomu elektrycznego i elektronicznego jest jak najbardziej uzasadniony, nie tylko z uwagi na wpływ, jaki mogą wywierać odpady na środowisko w przypadku niekontrolowanego postępowania z nimi, ale również umotywowany opłacalnością, ze względu na możliwość odzysku wartościowych składników. Cennymi kom- Politechnika Śląska, Katowice Joanna Willner*, Agnieszka Fornalczyk Złom elektroniczny jako źródło metali szlachetnych Electronic scraps as a source of precious metals Dr inż. Agnieszka FORNALCZYK w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. Jest adiunktem w Katedrze Metalurgii Politechniki Śląskiej [...]

Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu stali w kadzi pośredniej COS

Czytaj za darmo! »

w celu identyfikacji parametrów procesu, konieczne są badania empiryczne. niekiedy można je przeprowadzić bezpośrednio na pracujących w warunkach przemysłowych urządzeniach. efekty badań prowadzonych w ten sposób mają bardzo duże znaczenie, gdyż umożliwiają bezpośrednią identyfikację obiektu. lecz ze względu na znaczne koszty i trudności związane z badaniami na obiektach wysokotemperaturowych n[...]

Analysis of electromagnetic and flow fields in the channel of a device used for precious metals leaching from auto catalytic converters

Czytaj za darmo! »

The article presents the results of coupled analysis of the electromagnetic and flow field calculations. The aim of conducted research was to design a device for precious metals leaching from used auto catalytic converters. The aim the calculations was to determine the velocity field distribution of liquid metal, the movement of which was forced by the electromagnetic field. Computational experiment was conducted to obtain the relation between the metal velocity distribution and the inductor supply parameters. Streszczenie. Artykuł zawiera wyniki sprzężonej analizy pola elektromagnetycznego i pola przepływu. Celem przeprowadzonych badań było zaprojektowanie urządzenia do odzyskiwania metali szlachetnych z zużytych katalizatorów samochodowych. Obliczenia przeprowadzono w celu wyznaczenia pola prędkości ciekłego metalu poruszanego z wykorzystaniem oddziaływań elektrodynamicznych. Obliczenia wielowariantowe przeprowadzono, aby uzyskać zależności rozkładu pola prędkości od parametrów zasilania wzbudnika urządzenia. (Analiza pola elektromagnetycznego i pola przepływu w kanale urządzenia służącego do wymywania metali szlachetnych z katalizatorów samochodowych). Keywords: magneto-hydro-dynamics, precious metals leaching, catalytic converters. Słowa kluczowe: magnetohydrodynamika, wymywanie metali szlachetnych, katalizatory samochodowe. Introduction Environmental requirements forced car producers to reduce emissions and control of the combustion quality. This task is achieved in two ways: through more efficient and precise construction of motors and change of the exhaust gases composition through their catalytic combustion. The auto catalytic converters used in motor vehicles are constructed primarily of metal or ceramic carrier. Catalytic carrier is wrapped in a fibrous material (to prevent slipping) and closed in stainless steel shell. It has the porous structure of the honeycomb (the dense net of square holes). Such construction increases[...]

 Strona 1  Następna strona »