Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ BIERNACKI"

Separacja i identyfikacja pojedynczej reklamy komercyjnej na podstawie sygnału audio

Czytaj za darmo! »

Jedną z głównych funkcji firm badających rynek mediów jest monitoring reklam telewizyjnych i radiowych. Analizowanie spotów reklamowych z kilkudziesięciu stacji dziennie jest zajęciem kosztownym oraz czasochłonnym. Aby określić co i kiedy jest nadawane, potrzebna jest po pierwsze efektywna metoda separacji pojedynczych reklam z bloku reklamowego, po drugie skuteczny algorytm rozpoznawania (i[...]

Efektywna metoda podziału telewizyjnego bloku reklamowego na pojedyncze spoty

Czytaj za darmo! »

Gwałtowny wzrost liczby nadawanych bloków reklamowych, w tym także w telewizji, zmusza firmy badające rynek mediów do znalezienia efektywnego narzędzia pozwalającego w krótkim czasie na separację pojedynczych reklam z bloku oraz ich skuteczną (identyfikację). Artykuł ten zajmuje się problemem podziału telewizyjnej przerwy reklamowej na pojedyncze spoty. Zagadnienie to jest w literaturze rozpatrywane jako separacja sceny akustycznej (audio scene), rozumianej jako zbiór dźwięków o podobnej charakterystyce [1], ze ścieżki audio nagranej audycji. W celu klasyfikacji danego sygnału wykorzystuje się pojedynczo lub grupowo parametry takie jak: amplituda, energia, energia w podpasmach, liczba przejść przez zero, cepstrum, melcepstrum, itd. [2-4]. Wielkości te służą do przydzielenia sy[...]

Zastosowanie filtrów cyfrowych oraz metody cząstek dynamicznych do estymacji poziomu paliwa w baku poruszającego się pojazdu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących estymacji poziomu paliwa w baku pojazdu samochodowego. Do symulacji wykorzystano rzeczywiste dane uzyskane poprzez pomiar poziomu paliwa w bakach TIR-ów jednej z polskich firm przewozowych. Rozpatrzono różne sytuacje pomiarowe, takie jak tankowanie, jazda po nierównej nawierzchni, jazda po stromiznach, zanik sygnału pomiarowego. Abstract. In the article the research results of the fuel level estimation in a moving vehicle are presented. Simulations used the real-life car vehicles data (Polish cargo company trucks). Different road conditions such petrol tank up, road pot-holes, GPS error, etc, were considered during simulations.. (Application of digital filters and particle dynamic method to estimate the fuel level in moving vehicle). Słowa kluczowe: filtry cyfrowe, estymacja, metoda cząstek dynamicznych, uśrednianie, poziom paliwa Keywords: digital filters, estimation, method of dynamic particles, averaging, fuel level. Problem pomiaru poziomu paliwa Dla przewoźników samochodowych poważnym problemem ze względów ekonomicznych i eksploatacyjnych jest wyznaczenie faktycznego zużycia paliwa przez ich flotę pojazdów. Rozwiązanie tego zagadnienia ma na celu obliczenie rzeczywistych kosztów działalności, monitorowanie stanu technicznego samochodów, a przede wszystkim wykrywanie kradzieży paliwa. Rejestrowane przez sondę umieszczoną w baku pojazdu dane dotyczące poziomu paliwa nie nadają się bezpośrednio do interpretacji. Jest to spowodowane ciągłym przemieszczaniem się benzyny, którego przyczyną jest ruch pojazdu. Przykładowy odczyt z sondy pomiarowej przedstawia rysune[...]

Realizacja nieliniowego ortogonalnego filtru klasy Volterry-Wienera na platformie wieloprocesorowej


  Rozpatrując wzór opisujący działanie nieliniowego ortogonalnego filtru parametryzującego klasy Volterry-Wienera [3]:gdzie x ρi są uogólnionymi (wielowymiarowymi) współczynnikami Fouriera (Schura) sygnału y(k) [6], łatwo zauważyć, iż parametrami jakie stanowią o złożoności filtru są: rząd filtru N (pamięciowość filtru) oraz stopień nieliniowości filtru M. Zwiększenie któregokolwiek z nich pociąga za sobą szybki wzrost nakładu obliczeniowego potrzebnego do wyznaczenia sygnału y(k). Liczba rotorów w bloku dekorelującym, dla przypadku niestacjonarnego wyrażona jest wzorem: (2) Rysunek 1 pokazuje jak szybko rośnie wartość wyrażenia (2) przy zmianie N lub M.     - L =0 N =0 N =i N =i ,..., i y(k )= ρ x +...+ ... ρx i1 i1 i2 1 iM M 1 ki1 M x ki1 x i1 Filtr ten może działać w trybie off-line i on-line. W pierwszym przypadku w jednym momencie czasu na wszystkich wejściach pojawiają się odpowiednie sygnały wejściowe w postaci wektorów próbek. Każda sekcja filtru (rotor) jest wykorzystana tylko jeden raz w procesie filtracji. Takie działanie filtru wykorzystują procedury parametryzacji sygnału, ekstrakcji[...]

Analiza implementacji parametryzującego filtru klasy Volterry-Wienera na platformie CUDA


  Karty graficzne z układami CUDA dają użytkownikom komputerów niespotykaną do tej pory możliwość wykorzystania gigantycznej mocy procesorów graficznych do różnych zadań: analiz matematycznych, kompresji wideo. Koszt takiego rozwiązania jest stosunkowo niski, a skorzystanie z technologii niezwykle proste. W przeciwieństwie do procesorów CP U układy graficzne mają równoległą architekturę wielowątkową, co w przypadku odpowiednio przygotowanej aplikacji powoduje aż kilkudziesięciokrotny wzrost wydajności w stosunku do najszybszych procesorów czterordzeniowych. Efektem wykorzystania mocy układu graficznego jest oczywiście przyspieszenie pracy programów wykorzystujących tę architekturę m.in. badania naukowe. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania technologii CUDA w realizacji nieliniowego ortogonalnego filtru parametryzującego klasy Volterry-Wienera. Struktura tego filtru, która składa się z pojedynczych sekcji realizujących te same obliczenia, wydaje się być idealna do implementacji na GPU wykorzystującego CUDA. Złożoność obliczeniowa filtru klasy Volterry-Wienera Rozpatrując wzór opisujący działanie nieliniowego ortogonalnego filtru parametryzującego klasy Volterry-Wienera [3] (1) gdzie: xρ i są uogólnionymi (wielowymiarowymi) współczynnikami Fouriera (Schura) sygnału y(k) [6], łatwo zauważyć, iż parametrami jakie stanowią o złożoności filtru są: rząd filtru N (pamię-     - L =0 N =0 N =i N =i ,...,i y(k)= ρ x +...+ ... ρx i1 i1 i2 1 iM M 1 ki1 M x ki1 x i1 Rys. 1. Liczba rotorów LN,M bloku dekorelującego Fig. 1. Number of rotors LN,M in decorrelation block ciowość filtru) oraz[...]

Ataki logiczne na bezstykowe karty płatnicze EMV DOI:10.15199/13.2015.9.9


  Wprowadzane na szeroką skalę, także w Polsce, bezdotykowe karty płatnicze (MasterCard PayPass, Visa PayWave) stają się podstawowym środkiem zapłaty. Niedawne doniesienia dotyczące możliwości wykradania danych z takich kart, prowokują pytania dotyczące bezpieczeństwa naszych oszczędności oraz prywatności [1, 6]. Najbardziej znaczącym globalnym standardem bezdotykowych kart płatniczych jest EMV (Eurocard Mastercard Visa). Specyfikacja systemu oparta o Contactless Specifications for Payment System [3, 4] została przyjęta przez wszystkich głównych graczy na rynku kart płatniczych. Standard ten opiera się o normę ISO/IEC 14443, która jest podstawą w tworzeniu zintegrowanych układów stykowych. Interfejs bezdotykowej komunikacji pomiędzy inteligentną kartą (smartcard) a terminalem płatniczym (POS - Point Of Sale) realizowany jest poprzez technologię NFC (Near Field Communication), pracującą z częstotliwością roboczą 13,56 MHz. Technika ta jest dostępna w wielu nowych telefonach komórkowych. Bezdotykowa komunikacja ma kilka korzyści. Na przykład, transakcje stają się dogodniejsze, ponieważ nie ma potrzeby wyciągać karty z portfela, podawania jej sprzedawcy bądź wkładania do terminala POS. Ponadto standard EMV przyjmowany jest na całym świecie, a karty oparte na pasku magnetycznym odchodzą do lamusa [7]. Oprócz ewidentnych zalet, bezdotykowa technika przynosi kilka niepokojących myśli związanych z bezpieczeństwem. W szczególności podsłuchiwanie, kopiowanie oraz ataki typu relay są rozważane jako potencjalne problemy [2, 5]: - podsłuchiwanie odnosi się do scenariusza gdzie napastnik odbiera sygnały RF przesłane pomiędzy terminalem i kartą z dalekiej odległości, - kopiowanie odnosi się do scenariusza gdzie napastnik przechwyci dane z karty kredytowej i później wykorzystuje te informacje w oszukańczym obrocie płatniczym, - atak typu relay odnosi się do scenariusza gdzie napastnik, posiadając dwa telefony z technolog[...]

 Strona 1