Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Kowalski"

Udarowo-obrotowa metoda wiercenia otworowych wymienników ciepła jako alternatywa wiertnicza przyjazna środowisku DOI:10.15199/62.2018.6.4


  Jednym z najlepszych sposobów pozyskiwania ciepła z wnętrza Ziemi są otworowe wymienniki ciepła. Dzięki temu rozwiązaniu można w okresie zimowym wykorzystywać ciepło do ogrzewania pomieszczeń, a także uzyskiwać ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Ponadto system otworowych wymienników ciepła wraz z pompą ciepła można wykorzystywać do klimatyzacji1). Co więcej, dzięki otworowym wymiennikom ciepła można nie tylko pobierać ciepło z górotworu, ale również wprowadzać je tam i magazynować2, 3). Otworowe wymienniki ciepła można wykonywać różnymi metodami. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu metodę obrotową lub metodę udarowo-obrotową DTH (down the hole) z zastosowaniem młotka wgłębnego DHH (downhole hammer)4). Otworowe wymienniki ciepła powinny być dobrze uszczelnione ze względu na lepsze warunki pozyskiwania ciepła z górotworu5, 6) i ochronę wód podziemnych. W celu ustalenia odpowiednich parametrów otworowych wymienników ciepła wykonuje się testy (np. test reakcji termicznej) oraz przeprowadza modelowanie matematyczne7-11) w formie prognozy eksploatacji, zwłaszcza w przypadku projektowania systemów współpracujących z pompą ciepła o mocy grzewczej przekraczającej 30 kW. W przypadku większych instalacji (powyżej 100 kW) wskazane jest wykonanie dodatkowo testu reakcji termicznej. Istnieje również możliwość adaptacji otworów ponaftowych jako głębokich otworowych wymienników ciepła12-15). Metoda udarowo-obrotowa z młotkiem wgłębnym Młotkiem wgłębnym nazywa się wiertnicze narzędzie pracujące na dnie otworu, zapewniające, poza ruchem obrotowym narzędzia wiertniczego, również ruch udarowy,[...]

Impact of graphite and diatomite on the strength parameters of hardened cement slurries Wpływ grafitu i diatomitu na parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów cementowych DOI:10.15199/62.2017.5.3


  Graphite and diatomite were added to cement slurries (up to 20% or 30% by mass, resp.) used for piling. After hardening, the samples were studied for flexural and compressive strength. The best results were achieved when graphite was added to the slurry (20% by mass). Na terenach miejskich występuje wiele obszarów o właściwościach geotechnicznych wykluczających je z budownictwa (np. zrekultywowane składowiska odpadów, hałdy, różnego typu tereny nadbrzeżne, podmokłe). Tereny te mogą się stać przydatne dla budownictwa po wzmocnieniu ośrodka gruntowego metodami geoinżynieryjnymi, np. metodą palowania i mikropalowania. Równocześnie, głównie w najbogatszych krajach klimatu umiarkowanego, intensywnie rozwija się geoenergetyka, obejmująca zwłaszcza pozyskiwanie ciepła Ziemi za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła. Wymienniki te i pompy ciepła umożliwiają ogrzewanie i chłodzenie (klimatyzację) obiektów budowlanych. Pale nośne z wymiennikami ciepła, poza stawianymi im wymaganiami mechanicznymi, powinny dobrze wymieniać ciepło z otaczającym górotworem. W górnej części może być wskazane termiczne izolowanie nośnika ciepła w palu nośnym, więc receptura powinna zapewniać otrzymanie kamienia cementowego o właściwościach izolacyjnych. Opracowano receptury zaczynów zawierających cement hutniczy oraz grafit i diatomit, dodawane w celu regulowania przewodności cieplnej oraz zbadano wpływ tych dodatków na parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów. We współczesnym świecie coraz większą wagę przywiązuje się do ekologicznych źródeł pozyskiwania energii, zwłaszcza w wysokorozwiniętych krajach Europy Zachodniej i Ameryki, ale także w Azji. Takie rozwiązania pozwalają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ograniczają zużycie energetycznych surowców naturalnych. Jednym ze źródeł takiej energii jest ciepło zgromadzone w skorupie ziemskiej. Jest to ciepło geotermiczne, a przy powierzchni ciepło słoneczne. Energ[...]

 Strona 1