Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Wilhelm J. Tic"

Bezodpadowa technologia produkcji mydeł gospodarczych z estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań ciągłego procesu zmydlania estrów metylowych kwasów tłuszczowych do mydeł sodowych. Stwierdzono, że produkty wytworzone w reakcji przebiegającej z szybkością 2,0 kg/dm3.h w temp. 120°C mają jasną barwą i spełniają wymagania polskiej normy na mydło gospodarcze. Proces jest całkowicie bezodpadowy i może zastąpić konwencjonalną metodę zmydlania tłuszczów w kotłach [...]

Nowe inicjatywy organizacyjne i technologiczne w zakresie chemii przemysłowej

Czytaj za darmo! »

W dniu 13 listopada 2008 r. w Politechnice Opolskiej w Opolu odbyło się Seminarium naukowo-technologiczne pt. "Nowe inicjatywy organizacyjne i technologiczne w zakresie chemii przemysłowej", zorganizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Katedrę Inżynierii Środowiska Politechniki Opolskiej. W Seminarium uczestniczyło ok. 70 osób reprezentujących uczelnie, instytuty branżowe i zakłady przemysłowe branży chemicznej. Seminarium była współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszej części Seminarium wygłoszone zostały referaty dotyczące stanu polskiego sektora chemicznego i nowych inicjatyw organizacyjnych podejmowanych przez instytucje związane z branżą chemii przemysłowej. Kondycję polskiego przemysłu chemicznego i aktualne wyzwania [...]

Wpływ parametrów procesu na reakcję hydroformylowania propylenu z recyrkulacją cieczy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu na reakcję hydroformylowania propylenu. W badaniach stosowano gaz syntezowy o zmiennym stosunku molowym H2:CO w zakresie od 1:1 do 1,5:1. Początkowe stężenie aldehydów w mieszaninie reakcyjnej zmieniano w zakresie do 50%, a stężenie trifenylofosfiny w zakresie 10-22%. Ilość propylenu zmieniano w zakresie 33-190 mmoli. W wyniku badań stwierdzono, że proces hydroformylowania propylenu najkorzystniej jest prowadzić z zastosowaniem gazu syntezowego o stosunku molowym H2:CO 1,2:1, przy stężeniu aldehydów 10%, ilości propylenu 130 mmoli i stężeniu trifenylofosfiny 16%. MeCH=CH2 was formylated with CO/H2 mixt. (1:1 to 1.5:1) to aldehydes in an org. solvent in presence of PPh3 (10- 22%), Rh(CO)(PPh3)[(MeCO)2CH2] catalyst (Rh con[...]

Innowacyjne rozwiązania w przemyśle chemicznym


  W dniu 19 listopada 2010 r. w Sali Senatu Politechniki Opolskiej odbyło się seminarium naukowo-przemysłowe pt. "Innowacyjne rozwiązania w przemyśle chemicznym". Seminarium było drugim z kolei spotkaniem przedstawicieli nauki i przemysłu branży chemicznej Polski Południowo- Zachodniej na temat innowacji w przemyśle. Organizatorami seminarium był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Katedra Inżynierii Środowiska Politechniki Opolskiej oraz Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Advance zrzeszające instytucje naukowe i zakłady przemysłowe branży chemicznej. W seminarium uczestniczyło ok. 60 osób reprezentujących 11 ośrodków naukowych, a także zakłady przemysłowe i inne instytucje. Omawiano wiele ważnych aspektów innowacyjnych rozwiązań i współpracy na linii nauka-przemysł, w tym m.in. analizę potencjału innowacyjności w województwie opolskim, instrumenty wsparcia procesu komercjalizacji wiedzy, współpracę ośrodków naukowych i przedsiębiorstw branży chemicznej, zarządzanie procesami innowacyjnymi w przemyśle chemicznym i energetyce, wymagania rejestracji produktów w systemie REACH, jak i przykłady innowacyjnych rozwiązań w przemyśle chemicznym. Wprowadzeniem do seminarium było wystąpienie dr. Bogdana Tomaszka, prezesa Opolskiego Parku Technologicznego na temat innowacji w Województwie Opolskim. Aby Polska mogła sprostać nowym wyzwaniom i nadążyć za rozwiniętymi krajami UE pilnie potrzebne są innowacje. Tymczasem w Polsce na działalność innowacyjną w 2007 r. przeznaczono tylko 20,2 mld zł. Z puli tej na innowacyjną działalność przemysłową najwięcej wydały dwa województwa, tj. śląskie (26,7%) i mazowieckie (20,1%). W przeliczeniu na jednego zatrudnionego w sektorze przemysłowym w 2007 r. najwięcej wydały województwa wielkopolskie (4,4 tys. zł) oraz śląskie i mazowieckie (1,9 tys. zł). Nakłady na jednego zatrudnionego w województwie opolskim wynoszą 1,3 tys. zł, tyle ile wynosi średnia krajowa. Instytucje z którymi koj[...]

Wpływ katalizatora żelazowego na efektywność spalania oleju napędowego w silniku wysokoprężnym DOI:10.15199/62.2018.9.24


  Ograniczenie emisji lotnych związków organicznych oraz tlenku węgla(II) jest jednym z priorytetów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem toksycznymi związkami chemicznymi. W praktyce oznacza to użycie takich rozwiązań, które umożliwiają w sposób ciągły konwersję lotnych związków organicznych (VOC) do ditlenku węgla i wody oraz CO do ditlenku węgla1). Jaroszek i Wieszała2) określili średnią emisję zanieczyszczeń dla pojazdów poruszających się po polskich drogach, uwzględniając stosunek liczby pojazdów benzynowych do liczby pojazdów z silnikiem wysokoprężnym oraz ich wiek. Pojazdy z silnikiem z zapłonem samoczynnym emitują o ok. 40% mniej trzech podstawowych zanieczyszczeń w porównaniu z silnikami z zapłonem iskrowym2), przy czym silniki z zapłonem samoczynnym emitują toksyczne dla środowiska cząstki stałe (PM). Normy emisji substancji szkodliwych dla nowych samochodów opracowywane przez Parlament Unii Europejskiej sukcesywnie z roku na rok stają się coraz bardziej restrykcyjne. Norma EURO VI3) została uchwalona przez Parlament Europejski w 2008 r. i weszła w życie w sierpniu 2014 r. Norma ta dotyczy poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez ciężkie pojazdy samochodowe. Zgodnie z jej założeniami dopuszczalna wartość emisji tlenków azotu ma zostać zmniejszona o 80% w stosunku do normy EURO V4), a limity emisji cząstek stałych powinny zostać zmniejszone o 66%. W celu poprawy warunków spalania do paliw są dozowane różnego rodzaju kompozycje dodatków, których zadaniem jest oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła oraz zmniejszenie emisji NOx, CO i SO2 5-7). Ważnym zadaniem katalizatorów jest też obniżenie ilości emitowanej do atmosfery sadzy8-10). Modyfikatory dodawane do paliw silnikowych mają na celu poprawę właściwości eksploatacyjnych paliwa. Często są to właściwości wynikające z wybranych aspektów pracy silnika (rozruch w niskich temperaturach, stan techniczny aparatury paliwowej). Znaczące są także właściwości przeciwmgiel[...]

Synteza rodowego katalizatora hydroformylowania propylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań syntezy kompleksu 2,4-pentanodionianokarbonyltrifenylofosfino rodu(I). Kompleks otrzymano w reakcji karbonylowania trichlorku rodu, wymiany ligandu chlorkowego na 2,4-pentanodionianowy, a następnie wymiany ligandu karbonylowego na trifenylofosfinowy. Budowę strukturalną kompleksu potwierdzono metodami spektroskopowymi. Do oznaczeń temperatury topnienia kompleksu [...]

Przegląd rozpuszczalników koalescencyjnych stosowanych w przemyśle farb i lakierów na tle uregulowań prawnych dotyczących ograniczenia emisji do otoczenia lotnych związków organicznych (VOC)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono i scharakteryzowano rozpuszczalniki koalescencyjne stosowane w przemyśle farb i lakierów na tle uregulowań prawnych dotyczących ograniczenia emisji do otoczenia lotnych związków organicznych. Zaprezentowano nową koncepcję rozwojową produkcji nowoczesnych rozpuszczalników pochodnych aldehydu izomasłowego w Polsce. Legal regulations concerning use of org. solvents in prodn. of[...]

Model matematyczny węzła syntezy hydroksyestru HE1. Kinetyka i mechanizm kondensacji izobutanalu.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki wstępnych badań ukierunkowanych na opracowanie modelu matematycznego węzła syntezy hydroksyestru HE1, stanowiącego produkt kondensacji izobutanalu. Przeprowadzona analiza możliwego mechanizmu procesu oraz wyniki jakościowej i ilościowej analizy składu "zamrożonych" próbek mieszaniny poreakcyjnej umożliwiły zaproponowanie schematu przebiegu procesu kondensacji izobutanalu, obejmującego reakcje decydujące o szybkości procesu oraz składzie produktu końcowego. W celu zdefiniowania równania kinetycznego procesu kondensacji, stanowiącego element modelu matematycznego węzła syntezy, oszacowano wartości stałych szybkości reakcji decydujących o zmianach składu mieszaniny reakcyjnej. Me2CHCHO was trimerized to Me2CHCH(OH)CMe2CH2OCOCHMe2 and Me2CHCOOCH(i- Pr)CM[...]

Preparation and use of allyl alcohol in industrial organic synthesis Otrzymywanie i zastosowanie alkoholu allilowego w przemysłowej syntezie organicznej DOI:10.12916/przemchem.2014.1937


  A review, with 91 refs., of methods for prodn. of CH2=CHCH2OH and its use for manufg. polyester resins, allyl phthalates, copolymers with styrene, oxyethylates and butanediol-1,4. Alkohol allilowy, po opracowaniu i wdrożeniu w skali technicznej tanich metod jego otrzymywania, stał się atrakcyjnym surowcem dla przemysłowej syntezy organicznej. Przedstawiono obecnie stosowane metody produkcji tego związku i kierunki jego dalszych zastosowań, gdzie dominująca pod względem skali jest synteza 1,4-butanodiolu. Alkohol allilowy (AA) to związek chemiczny znany niemalże od połowy XIX w. Jest on klasycznym przykładem półproduktu organicznego, który pomimo potencjalnie dużej reaktywności i możliwości wykorzystania w wielu syntezach, długo czekał na opracowanie i wdrożenie opłacalnych metod wytwarzania. Rozwój chemii C3, w tym pozyskiwanie stosunkowo taniego propylenu w procesie pirolizy olefinowej, spowodował, że surowiec ten został z powodzeniem wykorzystany do produkcji AA, co więcej, jest wykorzystywany w dwu różniących się od siebie procesach mających znaczenie przemysłowe. Dostępność AA i korzystna cena, spowodowały, że utrzymano i rozwinięto tradycyjne kierunki jego zastosowania. Szczególne znaczenie zyskała, konkurencyjna dla dotychczas stosowanych, technologia produkcji 1,4-butanodiolu poprzez hydroformylowanie AA i następcze uwodornienie produktów reakcji. AA jest pierwszym z szeregu homologicznego alkenoli najprostszym alkoholem nienasyconym, w cząsteczce którego atom tlenu nie jest związany z atomem węgla posiadającym wiązanie podwójne. Pomimo relatywnie prostej budowy, związek ten występuje w licznych strukturach izomerycznych (tabela). Ma on właściwości zarówno jednowodorotlenowego alkoholu, jak i olefiny, jednakże wiązanie podwójne jest chemicznie stabilne i nie ulega reakcji polimeryzacji w temp. poniżej 100°C. Jest on jednak podatny na reakcję addycji. Grupa hydroksylowa w cząsteczce AA jest dość reaktywna i ulega reakc[...]

Wpływ katalizatorów metalicznych na efektywność energetyczną i ekologiczną spalania ciężkich olejów opałowych DOI:10.15199/62.2017.8.26


  Aplikacja katalizatorów w procesach spalania paliw płynnych jest powszechnie stosowaną praktyką w energetyce zawodowej zarówno polskiej, jak i światowej. Różnego typu związki chemiczne są dodawane do paliw w celu poprawy warunków spalania poprzez ukierunkowanie na oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła, redukcji emisji NOx i SO2 oraz obniżenia ilości sadzy i emitowanego do atmosferyCO. Efektywnym rozwiązaniem w celu złagodzenia niektórych z tych problemów jest stosowanie chemicznych dodatków do paliw1). W energetyce zawodowej ważnym paliwem są oleje opałowe. Należą one do trzeciej pod względem ilości, po benzynach i olejach napędowych, grupy produktów naftowych uzyskiwanych z przerobu ropy naftowej (w Polsce ok. 3,0 mln t/r). Produkty handlowe otrzymywane są przez komponowanie ciężkich destylatów ropy i destylatów z krakingu, pozostałości podestylacyjnych ropy z frakcjami jej destylatów lub destylatów z krakingu, ciężkich pozostałości podestylacyjnych lub pozostałości z krakingu2). Użycie ciężkich olejów opałowych w operacjach spalania jest źródłem wielu problemów związanych z korozją i zanieczyszczeniem środowiska3). W światowej energetyce zawodowej znane są różne katalizatory, które umożliwiają poprawę warunków spalania paliw. Są to głównie katalizatory, które działają w kierunku czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła i ograniczenia emisji NOx, SO2 i niespalonych pozostałości organicznych. Modyfikatory spalania, podawane głównie do komory paleniskowej w postaci sypkiej lub emulsji4-6), oprócz wpływu na emisję zanieczyszczeń do atmosfery, mają także istotne znaczenie w przeciwdziałaniu gromadzeniu się nagarów węglowych na dyszach paliwowych i w komorach spalania7). Efektywne katalizatory spalania paliw stanowią np. tlenki magnezu, które występują w formie zawiesiny w oleju ciężkim lub mogą być zdyspergowane w oleju za pośrednictwem środków powierzchniowo czynnych. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie chlorków Fe, Mg i Cu[...]

 Strona 1  Następna strona »