Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Walawska"

Limiting mercury emissions from coal combustion in a fluidized bed boilers using modified sodium sorbents Ograniczanie emisji rtęci ze spalania węgla w kotłach fluidalnych za pomocą modyfikowanych sorbentów sodowych DOI:10.15199/62.2015.7.24


  Raw and pure NaHCO3 were modified mech. by milling or chem. by adding Na2CO3·1.5H2O2 (10% by mass), CaO2 (10% by mass) or urea (0.5% by mass) and introduced into the exhaust gas channel. The fired coal contained S 1.28% and Hg 120.1 ng/g. The mercury contents in the fuel and sorbent, and mercury mass emitted to the atm. for the processes conducted with and without use of the sorbent were detd. The assays were performed for Na/S mass ratios 0.75 or 3. The best efficiency of the Hg removal from flue gases was achieved for the mech. modified raw NaHCO 3 and pure NaHCO3 (61% and 70%, resp.) both for the Na/S mass ratio 3. Badano proces ograniczenia emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych przy zastosowaniu surowego bikarbonatu sodu, sody oczyszczonej oraz aktywowanych mechanicznie i chemicznie sorbentów sodowych. Wybrane sorbenty wprowadzano w odpowiednich proporcjach Na/S = 0,75 i 3 do przewodu spalinowego, gdzie panowała temp. ok. 300°C. Wyniki badań potwierdziły skuteczność stosowania modyfikowanych sorbentów sodowych w procesie usuwania rtęci ze spalin. Toksyczna rtęć w temperaturze pokojowej występuje w stanie ciekłym a większość jej związków w stanie gazowym. Cechują się one różną rozpuszczalnością, więc ich czas przebywania w atmosferze jest inny. Ostatnie lata to systematyczne zaostrzanie norm związanych z dopuszczalnymi stężeniami rtęci w środowisku. Emisja toksycznej rtęci to problem nie tylko lokalny ze względu na to, że może być ona transportowana na duże odległości. Około 25% emisji antropogenicznej tego pierwiastka na świecie pochodzi z procesów spalania paliw stałych w elektrowniach i elektrociepłowniach1). Udział Polski w światowej emisji Hg to ok. 1%, a polska energetyka oparta jest nadal głównie na węglu2-5). Emisja rtęci z typowej polskiej elektrowni wynosi 52-57 kg/r6). Podczas spalania węgla w komorze paleniskowej kotła większość rtęci uwalnia się w postaci pierwiastka elementa[...]

The effect of time on changes in the pore texture of the modified calcium sorbents Wpływ czynnika czasu na zmiany tekstury porowatej modyfikowanych sorbentów wapniowych DOI:10.15199/62.2016.6.20


  Com. and activated Ca(OH)2 were ground and studied for grain size distribution, d., sorption vol. and capacity as well as textural parameters after storage for 6 and 12 months. The modified Ca(OH)2 produced by slaking CaO in aq. EtOH showed the best textural parameters but was unstable during storage. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu czasu przechowywania modyfikowanych sorbentów wapniowych na zmianę parametrów tekstury porowatej, decydujących o ich zdolnościach sorpcyjnych. Wyjściowymi sorbentami wapniowymi były różne rodzaje wodorotlenku wapnia: handlowy, poddany modyfikacji mechanicznej polegającej na mieleniu, oraz gaszony w wodnym roztworze alkoholu etylowego. Zastosowane modyfikacje spowodowały wzrost powierzchni właściwej (BET, BJH) i pojemności sorpcyjnej sorbentów w odniesieniu do produktu handlowego. Uzyskano produkty o zwiększonej objętości i mniejszym rozmiarze porów. Z upływem czasu przechowywania zaobserwowano pogorszenie parametrów teksturalnych i postępujący proces zasklepiania się najdrobniejszych porów, który był najintensywniejszy w pierwszych 6 miesiącach od zastosowanych aktywacji. Metody wapniowe należą do najbardziej rozpowszechnionych sposobów ograniczania emisji kwaśnych zanieczyszczeń ze spalin powstałych w obiektach energetycznego spalania. Wykorzystują jedne z najtańszych sorbentów, ale dla uzyskania wysokiej sprawności oczyszczania wymagają stosowania ich w znacznym nadmiarze1, 2). Skuteczne są zarówno w suchych procesach oczyszczania spalin, jak i wymagających obecności wody. Jednym z najefektywniejszych sorbentów wapniowych jest wodorotlenek wapnia Ca(OH)2, który z powodzeniem jest wykorzystywany w metodach suchych i półsuchych. O jego efektywności, podobnie jak i innych sorbentów używanych w oczyszczaniu spalin3), decydują m.in. takie czynniki, jak temperatura procesu oraz czas kontaktu z zanieczyszczeniem. W zależności od temperatury uwarunkowanej miejscem prowadzenia p[...]

Wykorzystanie nadtlenku wapnia do poprawy biodegradacji produktów naftowych zanieczyszczających środowisko przyrodnicze

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych wspomaganego metodą chemiczną. Przebadano środowisko gruntowe (gleba) oraz środowisko wodne (osady denne) zanieczyszczone wybranymi wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Proces bioremediacji wspomagano obecnością modyfikowanego nadtlenku wapnia. Dynamikę przemian WWA analizowano za pomocą IR i HPLC oraz pomiarów enzymatycznych i mikrobiologicznych. CaO was oxidized with H2O2 in presence of stabilizers (MgSO4, water glass, K4P2O7, com. phosphonates) and modifiers (KH2PO4, K2HPO4, urea) to CaO2 used then for enhancement of biodegrdn. of petroleum-derived polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) in soil and bottom deposits. The addn. of CaO2 (5 g/kg and 0.05 g/kg, resp.) resulted in an [...]

Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu


  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, określających proces rozkładu wodorowęglanu sodu oraz wpływ aktywacji termicznej na rozwinięcie jego powierzchni właściwej i porowatości. Stwierdzono, że maksymalne rozwinięcie powierzchni właściwej i porowatości ma miejsce w temp. 700°C (przy czasie aktywacji 60 s). Potwierdzono możliwość otrzymania węglanu sodu o rozwiniętej mikrostrukturze i efektywnego stosowania go w procesach oczyszczania gazowych produktów spalania w suchych metodach oczyszczania spalin. NaHCO3 was heated at 25-900°C for 60 s to follow its mass loss, content of Na2CO3, pore vol., porosity and sp. surface. At the optimum temp. 700°C, max. porosity (69%) and sp. surface 5,26 m2/g were achieved. Pierwsze badanie nad zastosowaniem sorbentów sodowych, służących do odsiarczania spalin z gazów odlotowych, wykonano w drugiej połowie XX w. Już wtedy zaobserwowano bardzo dobrą ich zdolność do sorpcji ditlenku siarki. Jednak, ze względu na ograniczoną dostępność tego typu sorbentów oraz wysokie koszty produkcji, nie wdrożono ich do procesów odsiarczania spalin na szeroką skalę. Powszechne w stosowaniu stały się sorbenty wapienne. Obecnie sytuacja ta ulega zmianie. Postęp technologiczny wymusza stosowanie sorbentów o coraz wyższej reaktywności i skuteczności usuwania SO2 i tlenków azotu NOx. Zgodnie z nowymi wytycznymi emisyjnymi, wymagane poziomy stężenia SO2 i NOx oraz pyłu będą wynosiły odpowiednio 200, 200 oraz 30 mg/mn 3. W instalacjach wykorzystujących sorbenty aInstytut Nawozów Sztucznych, Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN", Gliwice; bPolitechnika Częstochowska Barbara Walawskaa, *, Arkadiusz Szymanekb, Anna Pajdakb, Przemysław Szymanekb Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu Impact of decomposition temperature on the surface area of sodium bicarbonate Dr hab. inż. prof. P.Cz. Arkadiusz SZYMANEK w roku 1995 ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej. Jest profesorem w [...]

Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność DOI:10.12916/przemchem.2014.85


  Com. NaHCO3 was grinded in air in fluidized bed opposed jet and fine impact mills and studied for grain size distribution, thermal decompn. and sp. surface. The NaHCO3 sample ground in the fluidized bed opposed jet mill showed the highest reactivity (the lowest activation energy). Określono wpływ uziarnienia i sposobu mikronizacji wodorowęglanu sodu stosowanego w procesie odsiarczania spalin na jego właściwości fizykochemiczne. Aktywację mechaniczną sorbentu prowadzono w młynie strumieniowym Hosokawa-Alpine i młynie udarowym 160 UPZ. Określono wpływ stopnia rozdrobnienia na wielkości energii aktywacji i ciepło reakcji rozkładu. Wielkość energii aktywacji reakcji termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu wyznaczono metodą Kissingera. Zmniejszenie emisji do atmosfery związków siarki (głównie SO2) powstających w procesach przemysłowych jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. Najpoważniejszymi źródłami emisji SO2 są zakłady energetyczne i ciepłownicze, metalurgiczne oraz przemysłu chemicznego. Zasadniczy udział w emisji SO2 ma spalanie różnych gatunków węgla, stąd większość metod odsiarczania jest związana z procesami przetwarzania węgla. Na wielkość emisji SO2 w procesie spalania decydujący wpływ ma rodzaj paliwa, typ instalacji spalania (kocioł, palnik) oraz przebieg procesu. Metody odsiarczania gazów dzieli się na odpadowe lub regeneracyjne, bądź mokre lub suche. Metody suche odsiarczania charakteryzują się tym, że chemiczne procesy wiązania SO2 przebiegają w stanie suchym, tj. w układzie gaz-ciało stałe. Stąd niezwykle istotnym elementem z punktu widzenia efektywności odsiarczania jest odpowiednie przygotowanie sorbentów pod względem uziarnienia oraz struktury i rozwinięcia powierzchni. Klasyczna metoda suchego odsiarczania polega na iniekcji do paleniska dodatkowej masy substancji alkalicznych lub prowadzenia procesu spalania w złożu fluidalnym z dodatkiem alkalicznego sorbentu. Zazwyczaj w proces[...]

Effect of activation methods of sodium carbonate sorbents on their reactivity Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność


  Com. NaHCO3 was grinded in air in fluidized bed opposed jet and fine impact mills and studied for grain size distribution, thermal decompn. and sp. surface. The NaHCO3 sample ground in the fluidized bed opposed jet mill showed the highest reactivity (the lowest activation energy).Określono wpływ uziarnienia i sposobu mikronizacji wodorowęglanu sodu stosowanego w procesie odsiarczania spalin na jego właściwości fizykochemiczne. Aktywację mechaniczną sorbentu prowadzono w młynie strumieniowym Hosokawa-Alpine i młynie udarowym 160 UPZ. Określono wpływ stopnia rozdrobnienia na wielkości energii aktywacji i ciepło reakcji rozkładu. Wielkość energii aktywacji reakcji termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu wyznaczono metodą Kissingera.[...]

Purification of flue gases from combustion of solid fuels with sodium sorbents Oczyszczanie gazów ze spalania paliw stałych z SO2 sorbentami sodowymi DOI:10.15199/62.2015.3.25


  Com. NaHCO3 was activated by milling at 300°C (speed 2000-5000 rpm) for 30 min to increase its sp. surface from 0.1 m2/g up to 4.2 m2/g. The activated NaHCO3 was used for sorption of SO2 from a model gas mixt. (SO2, CO2 and O2 contents 2200 ppm, 16% and 6%, resp.). The activated NaHCO3 showed the SO2 removal efficiency 85-96% at conversion 13-16%. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i testowych wpływu aktywacji mechanicznej stałego sorbentu sodowego na strukturę powierzchni ziaren oraz zdolności sorpcyjne względem ditlenku siarki (SO2). Aktywacja mechaniczna polegała na mieleniu badanego sorbentu w młynie przeciwstrumieniowym z zastosowaniem trzech różnych prędkości obrotowych separatora, w wyniku czego uzyskano sorbenty różniące się rozkładem ziarnowym. Wzrost prędkości wpływał na obniżenie średnicy ziaren mielonego sorbentu przy równoczesnym wzroście zarówno powierzchni właściwej, jak i całkowitej objętości porów. Oceniano jak zmiana tych parametrów wpływa na efektywność oczyszczania gazów modelowych z SO2. Badania prowadzono na stanowisku testowym w temp. 300°C, wyznaczając dla każdego ze stosowanych sorbentów sprawność usuwania SO2 oraz stopień konwersji. Odnotowano pozytywny wpływ mielenia przeciwstrumieniowego sorbentu sodowego na efektywność sorpcji. Określono maksymalną sprawność sorpcji sięgającą od 77% dla sorbentu niemielonego do 96% dla materiału o najmniejszym średnim uziarnieniu przy 16-proc. stopniu jego przereagowania. Emisja zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw to ważny problem dla energetyki konwencjonalnej. Standardy emisyjne zanieczyszczeń z gazów odlotowych, głównie SO2, NOx i pyłów podlegają ciągłym zaostrzeniom, a stan ten wymusza stosowanie sorbentów o coraz wyższej reaktywności i skuteczności oczyszczania. Dzięki temu w ostatnich latach obserwuje się trend spadkowy przebiegu ogólnego indeksu jakości powietrza dla Polski1). Głównym emitorem zanieczyszczeń w Polsce są elektrownie i [...]

Ocena wpływu zmodyfikowanego nadtlenku wapnia na właściwości gleb trwale zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi


  Nadtlenek wapnia został użyty do wspomagania biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie trwale zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi. Badania wykazały korzystny wpływ zabiegu na właściwości fizyczno-chemiczne zdegradowanej gleby oraz wzrost bioróżnorodności mikroflory autochtonicznej w niej występującej. CaO2 was optionally modified by addn. of urea and phosphates and then used for enhancement of biodegrdn. of polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) in soil permanently polluted with petroleum. The CaO2 treatment of microfloracontg. soil resulted in an increase in PAH removal by biodegrdn. up to 58% for anthracene, 66% for fluoranthene, 80% for pyrene ang 96% for chryzene. Współczesny świat boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest szeroko ujęte pojęcie ochrony środowiska naturalnego. Przez ochronę środowiska naturalnego można rozumieć zarówno działania mające na celu ochronę dóbr naturalnych, których niszczycielska działalność człowieka jeszcze nie dosięgła, jak i te działania, których celem jest przywrócenie pierwotnego stanu środowiska. Praca obejmuje badania nad glebą, która została skażona węglowodorami zawartymi Jolanta Turek-Szytowa,*, Aleksandra Ziembińskaa, Korneliusz Mikscha, Piotr Teklaa, Barbara Walawskab, Joanna Gluzińskab aPolitechnika Śląska; bInstytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice Ocena wpływu zmodyfikowanego nadtlenku wapnia na właściwości gleb trwale zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi Evaluation of the impact of calcium peroxide on soil properties of permanently petroleum-polluted soils Dr Aleksandra ZIEMBIŃSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest doktorem nauk biologicznych. Specjalność - biologia molekularna i ekologia mikroorganizmów. Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 237-29-15, fax: (32) 237-29-46, e-mail: jolanta.t.szyto[...]

Wpływ pH na morfologię kryształów węglanu wapnia strącanego ze strumienia odpadowego z procesu Solvaya DOI:10.15199/62.2018.3.21


  W procesie produkcji sody kalcynowanej metodą Solvaya powstają strumienie uboczne, z których produkowane jest wapno posodowe. Zawiesina DS (mieszanina chlorku wapnia i nieprzereagowanego CaO) powstaje w procesie regeneracji amoniaku z ługów macierzystych. Jest następnie zagęszczana i myta w odstojnikach, a otrzymany szlam podawany jest na prasy filtracyjne. Stały produkt filtracji, nazywany wapnem nawozowym, jest produktem handlowym. Tak otrzymane wapno posodowe charakteryzuje się relatywnie wysoką zawartością wilgoci i obecnością chlorków. Poprawę jakości wapna posodowego, jako produktu handlowego, można uzyskać poprzez zmianę składu chemicznego fazy stałej obecnej w zawiesinie DS lub odmytym i zagęszczonym szlamie, czyli poprzez zwiększenie masowego udziału węglanu wapnia w osadzie, co wpływa na poprawę właściwości filtracyjnych zawiesiny/szlamu, m.in. poprzez zmniejszenie powierzchni właściwej fazy stałej, pH oraz zawartości wodorotlenku wapnia. Jedną z możliwości zmiany składu chemicznego fazy stałej jest karbonizacja zawiesin gazowym ditlenkiem węgla. Może tu znaleźć zastosowanie odzyskany CO2 z gazów procesowych technologii Solvaya1, 2). Zastosowanie technologii jego wychwytu i ponownego Wojciech Mikołajczaka,*, Dorota Łuczkowskaa, Barbara Walawskaa, Damian Żórawskib, Ł ukasz Kiedzikb, Kazimierz Skowronb 97/3(2018) 447 Mgr inż. Damian ŻÓRAWSKI w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pracuje na stanowisku technologa w Dziale Badań i Rozwoju Sody Ciech R&D Biuro Soda. Specjalność - technologia chemiczna, technologia procesów chemicznych. Dr inż. Barbara WALAWSKA w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest adiunktem w Oddziale Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Specjalność - technologia nieorganiczna, [...]

 Strona 1