Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ KOZACZYK"

BEZPRĄDOWE OSADZANIE NANOCZĄSTEK MIEDZI NA POWIERZCHNI TLENKU GRAFENU DOI:10.15199/67.2016.1.4


  W artykule przedstawiono pionierskie wyniki badań dotyczące osadzania nanocząstek miedzi na powierzchni tlenku grafenu. Jako reduktor jonów Cu2+, wykorzystano dimetyloamino boran. Badania wykazały, że kluczowym czynnikiem mającym wpływ na proces osadzania nanocząstek na powierzchni tlenku grafenu, ma dobór warunków eksperymentalnych, w tym właściwy dobór pH, oraz formy jonów miedzi. Słowa kluczowe: nanocząstki, miedź, DMAB, tlenek grefenu, grefen ELECTROLESS DEPOSITION OF COPPER NANOPARTICLES ON GRAPHENE OXIDE SURFACE The paper presents the results of a pioneering study on the deposition of copper nanoparticles on the surface of graphene oxide. As a precursor of CuNPs, two different salts were used, and as the reducing agent dimethylamino borate was applied. Studies have shown a key factor of experimental conditions on the process of CuNPs deposition on the surface of graphene oxide. Keywords: nanoparticles, copper, DMAB, graphene oxide, graphene Wprowadzenie Od początku XXI wieku jedną z najpopularniejszych dziedzin nauki o materiałach jest nanoinżynieria. Prowadzone badania nad nowymi materiałami dla przemysłu zbrojeniowego, energetyki sprawiły że, można wytwarzać materiały o niespotykanych dotąd właściwościach. Z nanotechnologią mamy do czynienia wtedy gdy prace prowadzone są w skali nanometrycznej. Najczęściej przyjmuje się, iż zakres ten mieści się w przedziale od 1 do 100 nm. Obecnie w inżynierii materiałowej zakres prac w skali "nano" nieprzerwanie się powiększa. Dąży się do wytworzenia jak najlepszych materiałów oraz opracowania metod ich wytwarzania. Odkrycie niedawno grafenu oraz metody jego wytwarzania na skalę przemysłową, wzbudziło duże zainteresowanie naukowców. Grafen zbudowany jest z jednej warstwy grafitu o strukturze plastra miodu. Poprzez swoje właściwości jest uważany za najbardziej obiecujący materiał dla elektroniki, mechaniki [2, 8, 9], w n iedługim c zasie m a s zanse z astąpić krzem [4]. Charakteryzuj[...]

Otrzymywanie materiału kompozytowego na bazie włókien węglowych i miedzi na potrze by energetyki DOI:10.15199/67.2017.8.4


  Istnieje wiele metod otrzymania materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych. Poprzez swoje unikatowe właściwości, włókna węglowe stosuje się w przemyśle jako zbrojenie laminatów opartych na żywicach epoksydowych wysokiej jakości. Włókna węglowe można spotkać w wyrobach, w których potrzebna jest wysoka wytrzymałość przy niskiej gęstości. W szczególności włókna węglowe stosowane są w przemyśle lotniczym do wytwarzania śmigieł oraz do wzmacniania struktury kadłubów i skrzydeł. W przemyśle motoryzacyjnym znajdują zastosowanie jako felgi, elementy nadwozia. Włókna węglowe są również wykorzystywane w bolidach Formuły 1 [2, 3, 4, 7]. W opisanych w artykule badaniach, w celu otrzymania materiału kompozytowego zastosowano dwie metody: metodę chemiczną oraz elektrochemiczną. Metoda chemiczna nazywana inaczej bezprądową, jest sposobem osadzania, który nie wymaga przyłożenia prądu pochodzącego z zewnętrznego źródła. Utworzenie powłoki następuje w wyniku reakcji biegnącej na granicy faz (katoda-elektrolit). Ilość metalu, która osadzi się w tym czasie na powierzchni katody zależy od szybkości reakcji, a więc od m. in. stężenia reagentów, temperatury. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania równomiernej powłoki również na materiałach niemetalicznych (polimery, ceramika). Obecnie stosowane są cztery procesy chemicznego osadzania metali: redukcja chemiczna, pokrywanie kontaktowe, przez wymianę pojedynczą (cementacja) oraz osadzanie katalityczne. Osadzanie poprzez redukcję chemiczną polega na redukcji jonu metalu do postaci metalicznej. W procesie tym wymagana jest obecność reduktora, który najczęściej jest związkiem organicznym. Proces redukcji jonów metalu za pomocą reduktora zachodzi z dużą szybkością wówczas, gdy proces prowadzony jest z soli prostych. Biorąc pod uwagę fakt, że proces osadzanie rozpoczyna się w momencie dodania reduktora do kąpieli, to redukcja jonów metalu biegnie w całej objętości roztworu, a co za tym idzi[...]

 Strona 1