Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Robert SZULIM"

Zastosowanie rozwiązań programowych standardu IEC 61850 typu Open - Source do integracji systemów pomiarowo - sterujących DOI:10.12915/pe.2014.11.15

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wybrane zagadnienia integracji urządzeń pomiarowo - sterujących przy użyciu dostępnych rozwiązań programowych typu Open - Source realizujących zadania zapewnienia interoperacyjności zgodnie ze standardem IEC 61850. Przedstawiono możliwe scenariusze rozbudowy istniejących systemów pracujących pod nadzorem systemu operacyjnego Linux. Omówiono cechy oprogramowania budowanego przy użyciu dostępnych bibliotek IEC 61850 typu Open Source. Abstract. The paper presents selected issues of integration of measuring and control systems using IEC 61850 standard. Available Open - Source software based solutions to implement tasks of ensuring interoperability are described. Process of building a software for IEC 61850 gateway for existing control measuring systems with the use of Open Source software solution is presented. Description of the software modules that must be implemented are shown. (Usage of Open - Source IEC 61850 software solutions for integration of measuring and control systems). Słowa kluczowe: IEC 61850, biblioteki Open - Source, integracja urządzeń pomiarowy - sterujących. Keywords: : IEC 61850, Open - Source solutions, gateway. doi:10.12915/pe.2014.11.15 Wstęp Współczesne urządzenia i systemy pomiarowo - sterujące stosowane w przemyśle są złożonymi konstrukcjami, które przeznaczone są do wielu zadań, wśród których również występuje konieczność zapewnienia możliwości współpracy z innymi urządzeniami i podsystemami, czyli tzw. interoperacyjność. Ze względu na dużą liczbę używanych przemysłowych standardów komunikacji i protokołów, zadanie zintegrowania danego urządzenia z urządzeniem lub systemem pochodzącym od innego producenta sprawia często różne, nieoczekiwane problemy. Są one związane zazwyczaj z brakiem informacji na temat szczegółów stosowanych protokołów lub brakiem zgodności rozwiązań różnych producentów. Przykładem standardu, który z założenia powinien zmniejszać lub likwidować wspomniane niedogodno[...]

Application of knowledge discovery methods in diagnostics of standard radio frequency generator

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowana w artykule różnorodność przebiegów czasowych, charakteryzujących pracę generatora radiowej częstotliwości wzorcowej, wymagała opracowania odpowiednich procedur postępowania w celu pozyskania wiedzy diagnostycznej. Na etapie wstępnego przygotowania danych wejściowych zastosowano metody grupowania i analizy szeregów czasowych. Metody te pozwoliły w istotny sposób poprawić jakość pozyskanej wiedzy. Dla otrzymanego skorygowanego przebiegu czasowego zastosowano model regresji liniowej składający się z segmentów opisywanych odcinkami liniowymi. Otrzymany model umożliwia obliczanie wskaźników odchylenia radiowej częstotliwości wzorcowej od wartości nominalnej. Pozwala to m.in. operatorom ocenić niestabilność generatora oraz korygować wartość częstotliwości generowanego sygnału[...]

Communication Structures and Rule Based Energy Management in AMI Systems DOI:10.12915/pe.2014.09.43

Czytaj za darmo! »

In the paper authors present basic Communication Structures and Energy Management System based on application of the rules database in Advanced Measurement Infrastructure (AMI). Some important issues concerning Automatic Meter Reading, AMI and micro Smart Grid Suystems, like rule based distributed data processing are outlined. Streszczenie. W artykule opisano podstawowe struktury komunikacyjne oraz system zarządzania energią wykorzystujący bazę reguł w zaawansowanych infrastrukturach systemów pomiarowych. Omówiono także szereg zagadnień związanych z automatycznym odczytem liczników energii elektrycznej oraz systemem mikro Smart Grid, jak na przykład przetwarzanie rozproszone bazujące na wykorzystaniu reguł. (Struktury komunikacyjne i zarządzanie energią bazujące na wykorzystaniu reguł w systemach AMI). Keywords: AMI, Energy Management, Communication Structures Słowa kluczowe: AMI, Zarządzanie energią, Struktury komunikacyjne doi:10.12915/pe.2014.09.43 Introduction The urgent need to increase energy efficiency requires the involvement of IT solutions to energy management both at the utilities and the consumers side. Even at the Micro grid level, according to the local state of the power sources and customer demands, in order to satisfy utility and customer requirements should be installed locally controllable loads [1,8]. According to EC directives and widely accepted ESMIG (European Smart Metering Interest Group) communication model, AMI (Advanced Metering Infrastructure) system should provide bi-directional and secure communications via standard interfaces and with the standard data format, between utility service providers and digital meters and twoway communication between meters and customers (Fig. 1) [2,5,6]. While the solution of a two-way communication between digital meters and service providers is now not too much problem, proposing a solution to meet the second requirement is not so obvious. The problem is not due to [...]

Load Shedding Analysis in Local Energy Management Systems DOI:10.15199/48.2017.01.68

Czytaj za darmo! »

In the paper load shedding time analysis in Buildings Energy Management Systems are presented. Influence of the communication system structures on the data exchange duration is analysed and its results for a few communication structures are presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizy czasowe operacji redukcji obciążenia w budynkowych systemach zarządzania energią. Przeanalizowano wpływ struktury systemów komunikacyjnych na czas trwania wymiany danych wraz z wynikami dla kilku przykładów struktur. (Analizy czasu zrzutu obciążenia w lokalnych systemach zarządzania energią) Keywords: BEMS - Buildings Energy Management Systems, EMC - Energy Management Controller. Słowa kluczowe: Budynkowe systemy zarządzania energią, Sterownik do zarządzania energią. Introduction Intelligent power systems called Smart Grid are recently intensively developed. Smart Grids integrates the activities of all parties involved in the generation, transmission, distribution and consumption of the electricity. In these systems, the provision of electricity in a safe, reliable and economical way together with the environment in mind is accompanied by the use of information and communication technologies [1, 2]. Power system built according to the concept of Smart Grid should meet a number of criteria. It should provide a means of access to the network for all its users, particularly those who use renewable energy sources and highly efficient local sources with low emissions. Also important is the flexibility, or the ability to meet the changing demands of customers. It is also important to provide suitable level of the security and supply quality. It is also expected that the Smart Grid will not be vulnerable to various types of threats and interferences, and will allow for innovations and should be efficient in energy management [1, 2]. To meet the aforementioned requirements it is necessary to adopt technical standards and protocols that provid[...]

Dedykowany system WWW w modułach cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów DOI:10.15199/48.2018.11.04

Czytaj za darmo! »

Istnieje wiele typów systemów pomiarowo - sterujących, które nadzorują pracę ważnych obiektów i urządzeń, np. związanych z produkowaniem i dostarczaniem energii elektrycznej. Wiele z tych systemów instalowanych jest w miejscach trudno dostępnych np. w miejscach gdzie jest produkowana energia w elektrowniach wiatrowych. Tego typu systemy przygotowane są do automatycznej i samodzielnej pracy w trybie ciągłym. Nadzór nad poprawnością działania tych urządzeń możliwy jest za pomocą systemów klasy SCADA, które wykorzystują określone protokoły komunikacyjne w które są wyposażane urządzenia pomiarowo - sterujące. Coraz powszechniejsze staje się także wykorzystanie sieci lokalnych do nadzorowania pracy urządzeń w czasie rzeczywistym [1, 2]. Tego typu rozwiązania są znane już od wielu lat, jednak są to dość drogie systemy i w wielu przypadkach jest to przeszkodą w ich wdrażaniu przez wielu użytkowników. Spora grupa użytkowników jest zainteresowana wdrożeniem systemów o mniejszej funkcjonalności niż typowe systemy SCADA. Istnieje zapotrzebowanie na rozwiązania systemowe które są dedykowane dla konkretnych urządzeń i zastosowań [3], są łatwe w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu, wykorzystują sieć Internet[4], technologie zgodne z IoT [5], urządzenia mobilne oraz nie są drogie. Technologie WWW od wielu lat obecne są w wielu gałęziach gospodarki, także w przemyśle [6, 7]. Możliwości współcześnie dostępnych rozwiązań pozwalają na budowanie aplikacji internetowych, które również mogą być wykorzystywane w zadaniach systemów pomiarowo - sterujących. W tym przypadku projektanci tego typu systemów muszą się zmierzyć z wieloma problemami związanymi z nawiązywaniem komunikacji z nadzorowanymi urządzeniami, przesyłaniem treści stron WWW do różnego typu urządzeń końcowych nie tylko komputerów PC, aktualizacją zawartości stron WWW, różną jakością połączeń sieciowych, bezpieczeństwem przesyłanych danych itp. W artykule zostaną omówione wybr[...]

Inteligentne podstacje elektroenergetyczne DOI:10.12915/pe.2014.11.13

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono architekturę komunikacyjną inteligentnych podstacji elektroenergetycznych bazującą na standardzie komunikacyjnym Ethernet oraz na obiektowym modelu reprezentacji danych. Zarysowano podstawy standardu IEC 61850 i przedstawiono podstawowe elementy tego standardu zapewniające interoperacyjność pomiędzy urządzeniami instalowanymi w podstacjach, pomiędzy podstacjami oraz podstacji z centrami nadzoru obszarowego i krajowego. Abstract. The article presents a communication architecture of an intelligent power substations based on Ethernet standard communication and object-oriented data model representation. The fundamentals of IEC 61850 standard are outlined and the basic elements of this standard to ensure interoperability between devices installed in substations, between substations and substations and zonal or national supervision centers are presented. (Intelligent Power Substations). Słowa kluczowe: Podstacje energetyczne, sieci komputerowe, IEC 61850. Keywords: Power substations, computer networks, IEC 61850. doi:10.12915/pe.2014.11.13 Wprowadzenie Rozwój sieci elektroenergetycznych (SE) w kierunku inteligentnych sieci SG (Smart Grid) o dwukierunkowym przepływie energii, sieci otwartych na mikrosieci i odnawialne źródła energii, sieci angażujących zaawansowane rozwiązania IT zapewniające interoperacyjność poszczególnych elementów tworzących współczesną SE, wymaga również wprowadzenia istotnych modyfikacji na poziomie pomiarowo - sterującym (automatyki) podstacji elektroenergetycznych (PE) [1]. Automatyki PE wymagają interakcji z urządzeniami (np. zabezpieczeniami, przekładnikami) pracującymi w różnych polach PE. W przypadku klasycznej realizacji PE wymagane jest wprowadzenie tzw. okrężnych obwodów sygnalizacyjnych lub pomiarowych, co znacznie zwiększa złożoność PE, jej koszty inwestycji i eksploatacji oraz podatność całego układu na potencjalne uszkodzenia. Obniżenie kosztów oraz zwiększenie niezawodności [...]

 Strona 1