Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej RADECKI"

Odporna regulacja wektora prądu stojana do sterowania tolerującego uszkodzenia napędów falownikowych

Czytaj za darmo! »

W artykule została przedstawiona koncepcja sterowania tolerującego uszkodzenia falowników i wielofazowych silników prądu przemiennego oparta na odpornym regulatorze wektora prądu stojana. Syntezę przykładowego regulatora odpornego przeprowadzono z wykorzystaniem trójpołożeniowych regulatorów prądów fazowych silnika, realizowanych przez niezależne mostki H falownika napięciowego. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych sterowania trójfazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym z przerwaną fazą. Abstract. In this article a fault tolerant control method of inverters and multi-phase AC motors was presented. A proposed approach is based on robust control of stator current vector. A sample robust controller using three-level regulators to independent control of each phase current was shown. The results of simulation research and laboratory tests for three-phase squirrel-cage induction motor with open phase was included. (Robust control of stator current vector for fault tolerant control of inverter drives). Słowa kluczowe: sterowanie tolerujące uszkodzenia, sterowanie odporne, sterowanie wektorowe silnikiem. Keywords: fault tolerant control, robust control, motor vector control. Wstęp Wymagania stawiane współczesnym układom napędowym są wyjątkowo czytelne. Powinny one być tanie, niezawodne, energetycznie efektywne i bezpieczne w eksploatacji. Wymaganiom tym mogą sprostać jedynie napędy z silnikami elektrycznymi, wśród których silniki prądu przemiennego dobrze spełniają te założenia. W sytuacji, gdy układowi napędowemu stawiane są wysokie wymagania dotyczące realizowanego momentu napędowego, to wówczas najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie do zasilania silnika falownika, sterowanego za pomocą systemu cyfrowego z zaimplementowanymi algorytmami wektorowej regulacji momentu elektromagnetycznego. Powszechność eksploatacji falownikowych układów napędów z silnikami prądu przemiennego skłania liczne ośrodki badawcz[...]

Modelowanie zwarć międzyzwojowych w uzwojeniu stojana silnika indukcyjnego klatkowego DOI:10.15199/48.2016.06.08

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model matematyczny silnika indukcyjnego klatkowego uwzględniający zwarcia międzyzwojowe faz stojana. W proponowanym modelu matematycznym silnika stopień zwarcia międzyzwojowego ustalany jest z wykorzystaniem współczynników zwarć oraz współczynników ich kątowego przesunięcia, co umożliwia prostą kontrolę nad określeniem rozległości oraz kątowej lokalizacji zwarcia na potrzeby symulacji układów sterowania napędami z silnikami indukcyjnymi. Przedstawiony model matematyczny nie wymaga dodatkowych danych o silniku ponad te, które są typowe dla powszechnie stosowanego opisu matematycznego sprawnego silnika indukcyjnego klatkowego. W artykule zostały zawarte wyniki porównawcze uzyskane na drodze symulacji komputerowych oraz zarejestrowane na stanowisku laboratoryjnym z silnikiem indukcyjnym klatkowym o mocy 2.2kW. Abstract. In this paper, a mathematical model of squirrel-cage induction motor with inter-turn short-circuits in stator phases is presented. In the proposed mathematical model an extent and angular localization of short-circuit fault is determined using a simply form of short-circuit coefficients and their angular offset coefficients. Presented mathematical model does not require any additional motor parameters than those that are required for conventional model of healthy induction motor. In the article, the comparative results obtained through computer simulations and acquired on a laboratory test-stand with 2.2kW squirrel-cage induction motor are contained. (Stator winding inter-turn short-circuit modeling of a squirrelcage induction motor). Słowa kluczowe: modelowanie silnika indukcyjnego klatkowego, uszkodzenie silnika indukcyjnego, zwarcie międzyzwojowe fazy stojana. Keywords: squirrel-cage induction motor modeling, induction motor fault, stator winding inter-turn short-circuit. Wstęp Napędy z silnikami indukcyjnymi są stosowane w przemyśle szczególnie powszechnie. Ich zalety w porównaniu z innymi typami [...]

Eliminacja oscylacji w układzie zasilania pojazdu trakcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiona została nowa metoda sterowania układem napędowym z silnikiem indukcyjnym, umożliwiająca eliminację oscylacji napięcia na kondensatorze obwodu pośredniczącego falownika zasilanego z tramwajowej lub trolejbusowej sieci trakcyjnej. Zaburzenia tego typu są charakterystyczne dla układów trakcyjnych, w których jest stosowany wejściowy filtr RLC o słabym tłumieniu. W artykule zostały zamieszczone rozważania teoretyczne i badania symulacyjne potwierdzające skuteczność proponowanej metody. Abstract. In this article the new method of power supply voltage oscillation elimination was presented. These types of disturbances are typical in voltage converter fed traction vehicle with low dumped RLC input filter. Analytical approach and simulation results showing efficiency of[...]

Algorytm sterowania zasobnikiem superkondensatorowym pojazdu trakcyjnego minimalizujący przesyłowe straty mocy uwzględniający stany pracy sieci trakcyjnej DOI:10.12915/pe.2014.06.024

Czytaj za darmo! »

Współczesne napędy elektryczne stosowane w pojazdach elektrycznych i hybrydowych coraz częściej wykorzystują zasobniki superkondensatorowe jako magazyny energii o dużej gęstości mocy. Zasobniki te wykorzystywane są zarówno do rekuperacji energii, jak i do zmniejszania szczytowych wartości prądów w układach zasilania. W artykule przedstawiono metodę sterowania zasobnikiem energii trakcyjnego układu napędowego, której nadrzędnym celem jest minimalizacja strat mocy w układach przesyłowych oraz w superkondensatorach. Zaproponowany algorytm sterowania uwzględnia możliwość rekuperacji energii w sytuacji braku możliwości zwrotu energii do sieci trakcyjnej. W artykule zamieszczono przebiegi symulacyjne sterowania zasobnikiem energii z wykorzystaniem zaproponowanego algorytmu. Abstract. Modern drives used in electric and hybrid vehicles are often using ultracapacitors as energy storage that have a high power density. These storages are used both for energy recuperation and to reduce peak values of currents in power system. In this paper a method of energy storage control for traction drive to minimize power losses in transmission system and ultracapacitors was presented. The proposed control algorithm allow also a proper energy recuperation in case when power grid can not recieve energy. Simulation waveforms of energy storage control process was included in this paper. (Control algorithm of traction vehicle ultracapacitor storage to minimize power losses in various power grid operation conditions). Słowa kluczowe: zasobnik superkondensatorowy, optymalizacja strat mocy, sieć trakcyjna, napęd trakcyjny. Keywords: ultracapacitor storage,power loss optimization, traction grid, traction drive. doi:10.12915/pe.2014.06.24 Wstęp Odzyskiwanie energii mechanicznej w trakcie hamowania pojazdu jest zagadnieniem powszechnie wykorzystywanym w napędach elektrycznych i hybrydowych. Wykorzystanie baterii superkondestaorów, jako pojazdowych zasobników energii, w [...]

Analiza metod sterowania zasobnikiem superkondensatorowym pojazdu trakcyjnego w wybranych stanach pracy sieci trakcyjnej DOI:10.15199/48.2018.03.15

Czytaj za darmo! »

Stosowanie zasobników energii w systemach zasilania pojazdów trakcyjnych pozwala na podniesienie efektywności energetycznej pojazdów (rozumianej jako zmniejszenie strat mocy na rezystancjach sieci i pojazdu) oraz umożliwia zmniejszenie maksymalnych wartości prądów występujących w sieci. Najczęściej jako magazyn energii wykorzystywane są baterie superkondensatorów. W bateryjnych pojazdach elektrycznych i hybrydowych zasobniki istotnie zwiększają efektywność energetyczną, szczególnie podczas rekuperacji energii podczas hamowania [1-3]. W pojazdach trakcyjnych zasobniki pozwalają również na obniżenie strat [4], pomimo iż w wielu sytuacjach istnieje możliwość zwrotu energii bezpośrednio do sieci trakcyjnej [5]. Istotne korzyści, wynikające ze stosowania lokalnych zasobników energii bezpośrednio na pojazdach, związane są z redukcją start energii dzięki ograniczeniu konieczności jej przesyłania na dalekich odcinkach [7, 8]. Ograniczenie szczytowych wartości prądów trakcyjnych wpływa nie tylko na ograniczenie strat przesyłowych w sieci trakcyjnej i obwodach wejściowych napędów trakcyjnych [9-11], ale również na przedłużenie żywotności urządzeń oraz zmniejsza podatność urządzeń w podstacjach na zakłócenia wynikające z tych prądów. Częstym, dodatkowym atutem pojazdów wyposażonych w zasobnik energii jest również ich zdolność do krótkotrwałej jazdy w sytuacjach braku napięcia w sieci trakcyjnej, która pozwala na przykład na opuszczenie skrzyżowania lub dojechanie do najbliższego przystanku. Określone korzyści z zastosowania zasobnika osiągalne są poprzez właściwy dobór metod sterowania zasobnikiem. Metody te mogą optymalizować chwilowe wartości prądu zasobnika lub ograniczać szczytowe wartości prądu pobieranego i oddawanego do sieci ale mogą również dbać o ewentualną gotowość pojazdu do jazdy bez zasilania zewnętrznego. W artykule przedstawiono wpływ wybranych metod sterowania zasobnikiem superkondensatorowym na straty energii zwią[...]

Interaktywna sonifikacja obrazów dla niewidomych - badania pilotażowe DOI:10.15199/48.2016.09.26

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problemu prezentacji informacji o obrazach z wykorzystaniem techniki sonifikacyjnej polegającej na dźwiękowym, niewerbalnym opisie obrazów często określanej również mianem "wyświetlania dźwiękowego" (ang. auditory display). Omówiono krótko podstawowe metody sonifikacji stosowane w prezentacji obrazów. W referacie skupiono się na tzw. interaktywnej sonifikacji obrazów, w której użytkownik systemu wskazuje dotykiem obszar obrazu do udźwiękowienia. W pracy opisano aplikację mobilną, służącą do nauki matematyki dla dzieci niewidomych, którą poddano testom użytkowym w szkole dla dzieci niewidomych. Program służy jako pomoc w nauce przebiegów wykresów funkcji wyświetlanych na ekranie dotykowym. Przemieszczenie palca wzdłuż wykresu funkcji powoduje wygenerowanie tonu o określonej częstotliwości, w miarę oddalania się od wykresu częstotliwość tonu jest zmniejszana. Oceniono przydatność takiej pomocy dydaktycznej w testach z docelowymi użytkownikami. Abstract. The paper concerns the problem of presenting visual information using image sonification - nonverbal auditory description often referred to as "auditory display". Common methods used in sonification of images are described. The paper focuses on so called interactive sonification, which allows the user to select an image area for auditory presentation. The paper describes a mobile application created for teaching math to blind children and tested in a school for the blind. The software aids in teaching the shape of function plots displayed on a touchscreen (moving a finger across the display generates a tone dependant on the proximity to the plotted line, with frequency increasing as the distance decreases). The usefulness of such an application in the teaching process was tested with blind users. (Interactive sonification of images - a pilot study). Słowa kluczowe: substytucja sensoryczna, interaktywna sonifikacja, Android, osoby niewidome, tyflopedagogika. Keywords: sensory sub[...]

 Strona 1