Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA KĘPA"

Rola złożonego azotku Cr(V, Nb)N - fazy Z w wysokochromowych stalach martenzytycznych

Czytaj za darmo! »

Obecny rozwój żarowytrzymałych stali/staliw jest ściśle związany z wymaganiami proekologicznymi stawianymi energetyce konwencjonalnej. Ograniczenia związane z emisją tzw. gazów cieplarnianych do atmosfery przyczyniły się do opracowania i wdrożenia do energetyki dwóch grup stali, tj. wysokochromowych stali martenzytycznych oraz stali bainitycznych. Te nowe stale zostały opracowane w wyniku modyfikacji składu chemicznego stali dotychczas stosowanych w energetyce [1÷3]. Wprowadzenie do energetyki martenzytycznych stali zawierających 9÷12% Cr oraz dodatki i mikrododatki, m.in.: molibden, wolfram, wanad, niob, azot czy też bor, umożliwiło podniesienie temperatury ich eksploatacji nawet o 70°C w porównaniu z wcześniej stosowanymi gatunkami stali [4]. Lepsze właściwości mechaniczne stali nowej generacji w porównaniu z gatunkami konwencjonalnymi stali wynikają z wykorzystania czterech mechanizmów umocnienia, tj. wydzieleniowego, roztworowego, dyslokacyjnego i przez rozdrobnienie ziaren [5]. Zawartość chromu w żarowytrzymałych, martenzytycznych stalach na poziomie około 9% ogranicza jednak zastosowanie tych stali do temperatury 580÷600°C. Stąd konieczność podwyższenia zawartości chromu do poziomu około 12%, co umożliwia ich eksploatację w temperaturze powyżej 600°C przez zapewnienie odporności na utlenianie i korozję gazową. Jednak jak wykazała praktyka inżynierska, żarowytrzymałe stale martenzytyczne zawierające co najmniej 10% Cr ulegają w czasie eksploatacji w temperaturze powyżej 600°C bardzo szybkiej degradacji, tj. po czasie krótszym niż 10% przewidywanego czasu bezpiecznej eksploatacji następuje ich przedwczesne niszczenie (rys. 1). Gwałtowny spadek wytrzymałości na pełzanie spowodowany jest niestabilną mikrostrukturą - zachodzi wydzielanie złożonego azotku Cr(V, Nb)N (fazy Z) kosztem drobnodyspersyjnych wydzieleń typu MX [6÷8]. Brak w literaturze polskiej prac dotyczących zagadnień związanych z tą problematyką zainspirował au[...]

 Strona 1