Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej NIEDWOROK"

Impact of static and alternating magnetic field on warming up of components fixing the electric wires DOI:10.15199/48.2017.07.15

Czytaj za darmo! »

During the tests of warming up the electrical devices, designed for operation in potentially explosive atmosphere, many parameters that can have impact on temperature of their surface should be taken into account. At first, ambient temperature in a vicinity of the tested device as well as stability of parameters supplying the tested device (voltage, current, power) should be mentioned. Experience gained by the author during the above-mentioned tests shows that it is necessary to pay a special attention to a type of current supplying the tested device (AC or DC). According to the Standard provisions [4] it is required that warming up test is carried out in the rated operational conditions. According to generally accepted laboratory practice the devices and their sub-systems supplied with DC should be tested with use of AC current transformers. In this case, attention should be paid to magnetic properties of materials, which are used to make the components fixing the electric wires (e.g. cable glands, rings fixing the dielectrics). In the case, when these components are made of ferromagnetic materials, alternating magnetic field induced by the flow of alternating current can cause warming them up. Selection of improper current supplying the tested device can lead to wrong results, what in a consequence can impact the assessment during certification process. The problem of losses of energy converted into heat is widely discussed in the literature [6, 7], especially as regards transformers. Total losses in a transformer core (PFe), which consist of hysteresis losses (Ph) and eddy current losses (Pw), are one of the basic parameters [7]. They are caused by the flow of alternating current through the windings, which causes periodical reverse polarity of the core (hysteresis losses) and induces time-varying magnetic flux (eddy current losses). This happened during the tests described below. Experience gained during the tests enab[...]

Porównanie sprawności napędu wyposażonego w silnik indukcyjny i reluktancyjny DOI:10.15199/48.2016.08.64

Czytaj za darmo! »

Rozwój algorytmów sterowania silnikami elektrycznymi przyczynił się do rozwoju napędu elektrycznego opartego o silniki reluktancyjne. Konstrukcja, charakteryzująca się brakiem obwodu wzbudzenia daje tu podstawę do dyskusji na temat zwiększonej sprawności, w stosunku do silnika indukcyjnego. W niniejszym artykule przedstawiono badania porównawcze sprawności napędu wyposażonego w silnik synchroniczny reluktancyjny oraz silnik indukcyjny, obciążanych stałym momentem. Abstract. Development of algorithms for control of electric motors contributed to a development of electric drive based on reluctance motors. The design of motor without induction circuit gives a reason for discussion on increased efficiency of this motor in comparison with efficiency of induction motor. Comparative tests of efficiency of drive equipped with synchronous reluctance motor and drive equipped with induction motor, both of constant torque, are presented. (Assessment of efficiency of drive equipped with induction motor and drive equipped with reluctance motor) Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, silnik synchroniczny reluktancyjny, przekształtnik energoelektroniczny, sprawność. Keywords: induction motor, synchronous reluctance motor, power electronic converter, efficiency. Wstęp Rozwój energoelektroniki w zakresie zaawansowanych metod sterowania wektorowego wpłynął znacząco na efektywność użytkowania silników indukcyjnych. Wspomniany rozwój metod sterowania implementowany w nowoczesnych procesorach sygnałowych umożliwił rozwój technologiczny napędów elektrycznych, które do tej pory nie były powszechnie stosowane. Przykładem, może być znany od dawna silnik reluktancyjny, jednak dopiero od początku XXI wieku użytkowany dzięki zaistniałym możliwościom sterowania. Budowa silnika reluktancyjnego charakteryzuje się brakiem obwodu wzbudzenia oraz jawnobiegunowością [1]. Dzięki temu, jego konstrukcja mechaniczna jest prostsza niż konstrukcja klasycznego silnika indukcyjne[...]

Wpływ składowej tętniącej prądu na nagrzewanie elementów mocujących przewody elektryczne DOI:10.15199/48.2018.06.22

Czytaj za darmo! »

Badania procesu nagrzewania urządzeń elektrycznych są jednym z podstawowych wyznaczników decydujących o poprawności funkcjonalnej. Stanowią również podstawowe kryterium do dopuszczania ww. urządzeń do pracy w warunkach przemysłowych, szczególnie gdy mają one pracować w warunkach trudnych. Temperatura eksploatowanych urządzeń elektrycznych ma szczególne znaczenie wtedy, gdy jej nadmierny wzrost może doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia przebywających w pobliżu ludzi. Jako przykład można wymienić pracę urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem gazu lub pyłu np. w zakładach chemicznych lub podziemnych wyrobiskach górniczych, w których obecny jest metan lub pył węglowy. Przykładowo, wytyczne dotyczące badań nagrzewania urządzeń elektrycznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem określają jedynie ogólne warunki zasilania i obciążenia jakie przyjmuje się w trakcie badań [1]. Doświadczenia uzyskane podczas wykonywania tego typu badań wskazują jednak na konieczność zwrócenia uwagi na inne czynniki, mogące mieć wpływ na ostateczne wyniki badań nagrzewania. Można tutaj wymienić między innymi temperaturę jaka panuje w bezpośrednim otoczeniu badanego urządzenia oraz prawidłowe rozmieszczenie czujników temperatury. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego rodzaju wymuszenia prądowego zasilającego badane urządzenie, np. prąd stały DC lub prąd przemienny AC [2]. Przeprowadzone eksperymenty [2] wykazały, że rodzaj wymuszenia prądowego ma silny wpływ na nagrzewanie elementów mocujących przewody elektryczne. Doświadczenia badawcze opisane w [2] wykazały, że materiały ferromagnetyczne, z których wykonane są elementy mocujące przewody elektryczne wykazują silne nagrzewanie wywołane stratami histerezowymi powstałymi na skutek przepływu prądu przemiennego. Dla wymuszenia w postaci prądu stałego problem ten nie występuje. Badania obejmowały dwa rodzaje wymuszenia prądowego (stałe oraz zmienne o częstotliwośc[...]

 Strona 1