Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Karcz"

METODY WYZNACZANIA ROZKŁADU GĘSTOŚCI MOCY W STREFIE POLA BLISKIEGO W OTOCZENIU ANTEN PARABOLICZNYCH ŁĄCZY RADIOLINIOWYCH DOI:10.15199/59.2017.6.12


  Istniejący stan prawny dotyczący bezpieczeństwa pracy oraz obowiązku zgłaszania instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wymaga dokładnego oszacowania poziomu gęstości mocy emitowanej przez anteny paraboliczne radiolinii szczególnie w obszarze pola bliskiego. Znajomość rozkładu gęstości mocy emitowanej przez antenę paraboliczną w obszarze pola bliskiego ma również duże znaczenie przy planowaniu instalacji radiokomunikacyjnych w aspekcie zachowania kompatybilności elektromagnetycznej. Na podstawie art.122a ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, w tym przypadku radiolinii, emitującej pole elektromagnetyczne, którego równoważna moc promieniowana wynosi nie mniej niż 15 W, są zobowiązani do zgłoszenia instalacji według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. Do zgłoszenia należy dołączyć wyniki pomiarów PEM lub analizę na podstawie art. 3 ust. 21 Prawa ochrony środowiska. Anteny paraboliczne charakteryzuje duży zysk rzędu 30-50 dB, co prowadzi do przenoszenia energii w dobrze określonej wiązce z niewielką rozbieżnością kątową. Poziom gęstości mocy występujący w pobliżu anteny parabolicznej, w miejscach, gdzie ludzie lub pracownicy prowadzącego instalację mogą być narażeni, jest znacznie mniejszy od gęstości mocy w osi głównej. Taki stan rzeczy, potwierdzony znajomością rozkładu gęstości w strefie pola bliskiego, pozwoli przy zgłoszeniu instalacji przedstawić analizę rozkładu pola zamiast protokołu z pomiarów PEM wykonanych przez certyfikowane laboratoria. 2. METODY WYZNACZANIA ROZKŁADU PEM W POLU BLISKIM W OTOCZENIU ANTEN PARABOLICZNYCH 2.1. Metoda wyznaczania gęstości mocy w osi głównej anten parabolicznych w strefie pola bliskiego Gęstość mocy w obszarze pola bliskiego przedstawia rysunek nr 1. Rys. 1. Rozkład gęstości mocy w osi głównej anteny W pobliżu anteny pole elektromagnetyczne nie ma charakteru fali płaskiej. Obszar pola blisk[...]

PRAWNE, TECHNICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PROCEDUR ŚRODOWISKOWYCH W ODNIESIENIU DO STACJI BAZOWYCH RADIOKOMUNIKACJI RUCHOMEJ SYSTEMU TETRA DOI:10.15199/59.2018.8-9.57


  1. WSTĘP Istniejący stan prawny dotyczący obowiązku zgłaszania instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wymaga dokładnego oszacowania poziomu gęstości mocy emitowanej przez anteny stacji bazowych TEREA. Znajomość rozkładu gęstości mocy emitowanej przez te stacje jest niezbędna w aspekcie oceny oddziaływania na środowisko w miejscach dostępnych dla ludności. Na podstawie art.122a ustawy Prawo Ochrony Środowiska [7] prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, w tym przypadku stacji bazowej TETRA, emitującej pole elektromagnetyczne, którego równoważna moc promieniowana wynosi nie mniej niż 15 W, są zobowiązani do zgłoszenia instalacji według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. Do zgłoszenia należy dołączyć wyniki pomiarów PEM lub analizę na podstawie art. 3 ust. 21 Prawa Ochrony Środowiska. Dokonując zgłoszenia instalacji stacji bazowej TETRA do organu ochrony środowiska należy dołączyć dokument kwalifikacja przedsięwzięcia oraz wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych. 2. PARAMETRY TECHNICZNE SB TETRA 2.1. Podstawowe parametry systemu TETRA Parametry stacji bazowych istotne do ustalenia zgodności poziomu gęstości mocy z obowiązującymi limitami przedstawia poniższa tabela.[1] Tab.1.Moce EIRP i zakresy systemu TETRA Parametr Wartość Jednostka Pasmo 1 380-470 [MHz] Pasmo 2 870-888 [MHz] Moc st. Bazowej EIRP 40 [W] Moc st. Mobilnej 10 [W] 2.2. Dopuszczalny poziom pól w środowisku Dopuszczalny poziom pól w miejscach dostępnych dla ludności został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października2003r. Dla zakresu częstotliwości 0,3 - 300 GHz dopuszczalny poziom gęstości mocy wynosi 0,1 W/m2. 3. STAN PRAWNY I FAKTYCZNY 3.1. Kwalifikacja przedsięwzięcia Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.[5] Dla instalacji radiokomunikacyjnych ujętych w § 2 ust.2 pkt[...]

 Strona 1