Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Karol Krajewski"

Innowacje produktowe na rynku mięsnym - aspekty definicji


  Podstawowy mechanizm rynku, jakim jest konkurencyjność powoduje, że przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsa, aby zdobyć lub utrzymać swoją pozycję na rynku powinny kreować i wdrażać innowacje, albowiem innowacje są obecnie kluczem do skutecznych strategii konkurencji. Oznacza to ukierunkowanie działań tych przedsiębiorstw na poszukiwanie takich oryginalnych produktów, rozwiązań organizacyjnych w produkcji czy dystrybucji lub wykorzystania narzędzi marketingowych, które (pojedynczo lub łącznie) doprowadzą przedsiębiorstwo do zdobycia trwałej pozycji na konkurencyjnym rynku mięsnym, a zastosowane w ten sposób instrumenty można traktować jako innowacje.Sukces na rynku mięsnym w warunkach zwiększającej się konkurencji (jakościowej i cenowej) zarezerwowany bywa dla firm systematycznie udoskonalających oferowane produkty, poszukujących nowych rozwiązań w zakresie składu produktu, jego właściwości, sposobu opakowania, w konsekwencji technologii produkcji, organizacji sprzedaży i działań z zakresu aktywnej komunikacji rynkowej. Kształtowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów, które można określić jako produkty innowacyjne wymaga też od przedsiębiorstw stałego kontaktu z klientami/konsumentami w celu poznania ich opinii, sugestii i uwag. Przedsiębiorstwo innowacyjne powinno zatem posiadać odpowiednie zasoby ludzkie, majątkowe (technologiczne), finansowe oraz potrafić badać, analizować i przewidywać zachowania firm konkurencyjnych. Jeden z istotniejszych czynników sukcesu w zakresie innowacyjności stanowi też posiadanie właściwych źródeł informacji przez prowadzenie systematycznej komunikacji z odbiorcam[...]

Zarządzanie produktem mięsnym - szansa dla przetwórstwa


  Zarządzanie produktem mięsnym (traktowanym jako wyodrębniona kategoria rynkowa) stanowi niezwykle ważny obszar działań rynkowych przedsiębiorstw - uczestników łańcucha mięsnego, decydując o efektywności procesów sprzedaży tych produktów. Proces ten, prowadzony na styku odpowiedzialności i decyzji dostawców produktów (ze sfery przetwórstwa, produkcji rolniczej) oraz odbiorców (dystrybucji i handlu), jest miejscem negocjacji handlowych oraz decyzji o cechach rynkowych produktów i organizacji sprzedaży. Dla zapewnienia skuteczności oznacza też konieczność skoordynowania wszystkich działań i procesów w przedsiębiorstwach przetwórczych, handlowych oraz w całym łańcuchu mięsnym. W tych warunkach zarządzanie produktem mięsnym jest polem rywalizacji o zyski stron tego procesu, a może i powinno być, obszarem współpracy, a nawet partnerstwa.Zarządzanie produktem to specyficzna przestrzeń wiedzy (a także decyzji i praktycznych umiejętności), stanowiąca obszar zainteresowań trzech dyscyplin nauk ekonomicznych: zarządzania, towaroznawstwa i ekonomii (a właściwie marketingu) oraz technologii żywności. Wymaga też doświadczenia, intuicji i znajomości rynku oraz potrzeb konsumentów. Jako jedna z podstawowych funkcji zarządzania procesami produkcji i dystrybucji, zarządzanie produktem mięsnym w warunkach rynku mięsnego w Polsce, w dużym stopniu znajdowało się dotychczas w gestii decyzji przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego (dostawców), przez wiele lat dominujących na tym rynku. Istotę zarządzania produktem mięsnym stanowią wszystkie działania i decyzje producentów w zakresie kształtow[...]

Zintegrowana strategia rynkowa przedsiębiorstw przetwórstwa mięsa


  Sukces przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce jest przede wszystkim wynikiem efektywności działania na rynku oraz wyboru przez te przedsiębiorstwa odpowiedniej strategii, czyli programu definiowania i realizacji celów rynkowych. Jak wykazują już ponad dwudziestoletnie doświadczenia liderów rynku mięsnego, zastosowanie myślenia strategicznego w kreowaniu odpowiedniej strategii rynkowej w powiązaniu z konsekwencją w zarządzaniu i wdrażaniu przyjętej strategii, pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Wymaga to wizji i działań, dostosowanych do warunków rynku oraz stałego komunikowania z odbiorcami produktów, partnerami w łańcuchu żywnościowym i konkurentami. Na nowoczesnym rynku niezwykle ważna jest nie tylko aktywność przedsiębiorstw w formułowaniu jednoznacznych i atrakcyjnych komunikatów o oferowanych produktach, ale przede wszystkim umiejętność dotarcia do świadomości konsumentów i szybkiego reagowania na zmiany warunków funkcjonowania.O strategii (pojęciu przejętym z obszaru sztuki wojennej) w ujęciu ekonomicznym mówimy, że stanowi podstawowy obszar aktywności przedsiębiorstwa (instytucji), w którym na tle analizy konkurentów, formułowane są cele długookresowe i odpowiadające im zadania oraz określany sposób i zakres realizacji działań firmy, co w rezultacie prowadzić powinno do przewagi konkurencyjnej. Strategię możemy traktować jako scenariusz gry rynkowej, kompleksowy plan, który umożliwia osiągnięcie przez daną firmę założonych celów. W świetle nauk o zarządzaniu, podkreśla się też fundamentalne znaczenie strategii, będącej kombinacją celów firmy i sposobów realizacji tych zadań oraz sposobem kształtowania relacji między organizacją i otocz[...]

Znaczenie promocji towarowej na rynku mięsa wieprzowego


  Rynek mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej i w Polsce, należy do rynków regulowanych w niewielkim stopniu, dlatego wydaje się szczególnie podatny na działania marketingowe, w tym promocję. Coraz bogatsza oferta towarowa na rynku mięsa w Polsce jest efektem zaostrzającej się konkurencji, także w wymiarze międzynarodowym, co jest związane w dużym stopniu z otwarciem na rynki UE i obecnością sieci handlowych. W Polsce stopniowo zachodzi zmiana z rynku produktów generycznych, gdy konsumenci traktują oferowane produkty jako jedną grupę towarową i nie znają źródła ich pochodzenia, w rynek gdzie coraz większe znaczenie ma identyfikowalność tych produktów z uwagi na atrybuty rynkowe. Dostrzec można wyraźny wzrost znaczenia marek i stopień rozpoznawalności producentów przez nabywców, jednak na rynku przetworów mięsnych jest na relatywnie niskim poziomie. W tej sytuacji konsumenci mięsa wieprzowego w swych decyzjach kierują się przede wszystkim ceną i jakością wyrobów mięsnych. Sytuację tę można zmienić poprzez intensyfikację działań marketingowych w zakresie promocji towarowej, a szczególnie poprzez specyficzną formę reklamy jaką jest reklama ogólna.Mięso wieprzowe oferowane w postaci mięsa surowego (w postaci wyrębów, porcjowanej i/lub konfekcjonowanej) należy do produktów rzadko reklamowanych, ale mimo to tradycyjnie kupowanych przez polskich konsumentów, co jest przede wszystkim związane z tradycjami żywieniowymi oraz zwyczajami kulinarnymi Polaków. Wraz ze zmianą sytuacji na rynku mięsa wieprzowego coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać promocja prowadzona w odniesieniu do tej całej kategorii produktowej. Te ostatnie działanie określane jako promocja towarowa, wspierane jest ze środków funduszu promocji mięsa wieprzowego i rozwijane przez kolejne organizacje producentów mięsa i przetwórców. Uwarunkowania stosowania reklamy ogólnej w ramach promocji towarowej Promocja towarowa, typowa dla wczesnego etapu rozwoju rynku lub w[...]

Atrybuty mięsa wieprzowego a decyzje klientów w sklepach


  Mięso wieprzowe i jego przetwory należą w Polsce do najczęściej kupowanej kategorii produktów mięsnych, dlatego odpowiedź na pytanie dlaczego klienci kupują te produkty i na jakiej podstawie wybierają je spośród innych asortymentów budzi zainteresowanie nie tylko nauki, ale przede wszystkim producentów i handlowców. Z obserwacji rynku mięsa wynika, że decyzje konsumentów mięsa wieprzowego w dużej mierze uzależnione są od samych produktów i ich atrybutów rynkowych, ale też uwarunkowane są postawami i zachowaniami samych konsumentów.Najważniejsze cechy mięsa wieprzowego postrzegane przez konsumentów w procesie zakupu W teorii konsumpcji produkt jest zbiorem korzyści (użyteczności) dla potencjalnego nabywcy i konsumenta, ale nie jest to zawsze wystarczający argument skłaniający do jego zakupu. Ważny jest też kontekst zakupu i atrybuty emocjonalne produktów. W tej sytuacji konieczne są szerokie działania wspomagające decyzje konsumenta i kształtujące odpowiednie postawy wobec produktu, które doprowadzą do podjęcia przez nabywcę decyzji o wielokrotnym jego zakupie oraz o lojalności konsumenta wobec produktu w dłuższym okresie. Mięso wieprzowe jest dobrym źródłem białka o wysokiej wartości odżywczej. Dostarcza ono człowiekowi aminokwasów egzogennych (np. lizyna, leucyna i histydyna), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest także ważnym źródłem składników mineralnych, w tym także pierwiastków śladowych, takich jak selen, cynk i żelazo. Zawiera też wiele witamin z grupy B (B12, B1, B2, B6), szczególnie witaminy B1 (na pokrycie dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka na tę witaminę potrzebna jest porcja 100 g wieprzowiny) i witaminy B6. Wieprzowina chuda (schab, [...]

Ocena form zaopatrzenia przedsiębiorstw w surowce z przetwórstwa zbóż a ich oczekiwania wobec dostawców DOI:


  W badaniach przeprowadzonych z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wśród 200 przedsiębiorstw przetwórczych, oceniono uwarunkowania procesu dostaw mąki i produktów z przetwórstwa zbóż do dalszego przetwórstwa, w świetle oczekiwań wobec dostawców tych surowców. Wykazano potrzebę odrębnej analizy tych zjawisk w zależności od skali przetwórstwa wtórnego, form własności oraz przyjętych rozwiązań organizacji zaopatrzenia w surowce. Słowa kluczowe: wtórne przetwórstwo zbóż, zaopatrzenie surowcowe.Terminowe dostawy surowców i półproduktów pochodzących z przetwórstwa zbóż zapewniają płynność procesów produkcyjnych w produkcji piekarskiej, ciastkarskiej czy też produkcji makaronów i innych koncentratów oraz decydują o sprawności i rytmiczności procesów produkcyjnych u tych odbiorców. Szczególne znaczenie sprawności zaopatrzenia w surowce do produkcji obserwuje się w przypadku przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego, z uwagi na potrzeby ciągłości zaopatrzenia rynku. Większa elastyczność w zakresie dostaw surowców zbożowych występuje w odniesieniu do pozostałych przemysłów przetwarzających mąkę, np. makaronowego. Przedsiębiorstwa przetwórcze oczekują też od dostawców wysokiej jakości dostarczanych półproduktów, co determinuje sposób prowadzenia procesów przetwórczych, a także jakość produktów finalnych. Ważnym czynnikiem deter[...]

Innowacje organizacyjne - szansa dla łańcucha dostaw produktów mięsnych


  Produkty mięsne z uwagi na swoją nietrwałość wymagają sprawnych kanałów dystrybucji oraz zachowania łańcucha chłodniczego dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Od sprawności funkcjonowania łańcucha dostaw tych produktów zależy także ich dostępność na rynku, jeden z ważnych czynników kształtujących popyt w warunkach nasyconego rynku mięsnego. W ymaga to zastosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania o charakterze innowacyjnym oraz innowacyjnych działań organizacyjnych w całym łańcuchu mięsnym.Działania innowacyjne prowadzone we współczesnym świecie coraz częściej stanowią podstawę nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego i rozwoju firm. Tempo zmian w technice, technologii i organizacji sprawia, że tylko przedsiębiorstwa zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych są w stanie utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dlatego też obecnie większość przedsiębiorstw, w tym również firm sektora mięsnego, znajduje się pod silną presją innowacji, które często pojawiają się w wielu dziedzinach działalności firm jednocześnie, jak np. nowe produkty, techniki i technologie, organizacja, relacje z partnerami itp. Sukces przedsiębiorstw sektora mięsnego na rynku uzależniony jest przede wszystkim od umiejętności dotarcia z oryginalną ofertą asortymentową produktów mięsnych do ostatecznych klientów, dzięki sprawnym kanałom dystrybucji. Od ich sprawności zależy bowiem terminowość dostaw i jakość oferowanych produktów, co buduje zaufanie i lojalność nabywców, a tym samym pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku. Charakterystyka towaroznawcza i specyfika tych produktów oraz ich wrażliwość na warunki dystrybucji, wyznacza potrzebę wykorzystania podejścia partnerskiego do organizacji tych procesów. Prowadz[...]

Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności DOI:10.15199/65.2016.11.2


  Temat strat i marnotrawstwa żywności pojawia się w wielu opracowaniach naukowych, m.in. jako problem społeczny, gospodarczy, środowiskowy oraz etyczny. Dane FAO wskazują, że nawet 1/3 ogółu wyprodukowanej i znajdującej się w obrocie żywności nie zostaje spożytkowana zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. Jest to bardzo niepokojące i dotyczy całego łańcucha żywnościowego "od pola do stołu", tj.od produkcji pierwotnej do ostatecznej konsumpcji w gospodarstwach domowych. Jeden z trzech produktów zakupionych przez konsumenta na ogół ulega zmarnowaniu. Podejmowane są więc liczne działania, których celem jest ograniczenie strat. Jednym z rozwiązań jest model MOST, łączący możliwość ograniczenia marnotrawstwa żywności w Polsce ze wsparciem osób najbardziej potrzebujących.Marnotrawstwo żywności dotyczy "żywności konsumpcyjnej z wyłączeniem części niejadalnych, która nie została spożyta przez człowieka oraz żywności przeznaczonej na cele nieżywnościowe" [3]. Istotne jest rozróżnienie pomiędzy odpadami żywnościowymi możliwymi do uniknięcia oraz odpadami, które nie są możliwe do uniknięcia, a stratami żywności. Odpady żywnościowe klasyfikowane jako pochodne żywności, nieprzeznaczane do konsumpcji (np. skórka i rdzeń owoców, pestki, owocnie, liście warzyw, skóra i kości zwierząt), nie są zaliczane do strat [4]. Zdecydowana większość odpadów żywnościowych możliwych do uniknięcia dotyczy tej części żywności, która była pełnowartościowa, ale nastąpiły w niej nieodwracalne zmiany (np. pleśnienie, gnicie, wysuszenie) wskutek niedotrzymania warunków i parametrów prawidłowego procesu technologicznego, przechowywania żywności lub dystrybucji. Dotyczy to także produktów, których opakowanie zostało uszkodzone (np. w czasie transportu) oraz produktów, których termin przydatności do spożycia dobiega końca [12]. W tej sytuacji można mówić o stratach żywności zarówno w ujęciu gospodarczym (ekonomicznym), jak i społecznym. Marnotrawstwo je[...]

 Strona 1