Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard BOGACZ"

Zmodyfikowany algorytm PWM źródła napięcia stałego o programowo podwyższonej rozdzielczości nastawy DOI:10.15199/48.2018.11.26

Czytaj za darmo! »

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele źródeł napięcia referencyjnego w postaci układów scalonych [1, 2, 3]. Niektóre z nich pozwalają na regulację napięcia wyjściowego poprzez zastosowanie w strukturze dzielników napięcia o wysokiej rozdzielczości i dużej precyzji podziału. Część wzorców pozwala na dołączenie zewnętrznego dzielnika w celu ustalenia wartości napięcia wyjściowego. Wymaga to jednakże zastosowania rezystorów o odpowiednio dużej dokładności. Najdokładniejsze dzielniki napięcia realizuje się obecnie poprzez zastosowanie cyfrowej modulacji szerokości impulsu PWM (ang. Pulse- Width Modulation). Użycie układu PWM do generacji napięcia wyjściowego charakteryzującego się precyzyjnym krokiem nastawy oraz wysoką stabilnością wymaga zastosowania źródła napięcia referencyjnego o odpowiednio wysokiej długoczasowej i temperaturowej stałości oraz właściwie dobranego układu kluczującego, charakteryzującego się stosunkowo małą rezystancją przełączników. Sygnał PWM używany jest wówczas do kluczowania pomiędzy źródłem stałego napięcia referencyjnego, a potencjałem masy [4]. Rozdzielczość układu PWM oraz czas ustalania napięcia wyjściowego zależą bezpośrednio od częstotliwości oscylatora taktującego układ PWM oraz rozdzielczości użytego licznika. Najkorzystniejszym wydaje się zastosowanie licznika o dużej rozdzielczości taktowanego zegarem o wysokiej częstotliwości, ale rozwiązanie to posiada pewne wady [5]. Zbudowanie takiego systemu mikroprocesorowego stwarza jednak konieczność zastosowania wyspecjalizowanego układu pracującego z dużą częstotliwością, co może wiązać się ze zwiększeniem skomplikowania i kosztów projektowanego systemu. Należy się zatem zastanowić, czy istnieje inna możliwość zwiększenia rozdzielczości PWM [6, 7, 8]. W rozważaniach wykorzystano do tego układ PWM zawarty wewnątrz struktury mikrokontrolerów AVR. Celem pracy [8] było wykonanie programowalnego źródła napięcia stałego o programowo podwyższonej ro[...]

Investigations of transmission delays in ZigBee networks

Czytaj za darmo! »

The paper is devoted to the issue of determining and modeling of communication delays in Zigbee networks. The basis for the model is a description of the transmission between two arbitrarily selected nodes that transmit data between each other without other intermediate nodes. The model can be extended to describe complex transmission of the network, as shown in this publication. Streszczenie. Referat jest poświecony zagadnieniu wyznaczania i modelowania opóźnień komunikacyjnych w sieciach Zigbee. Podstawą do modelowania jest opis transmisji pomiędzy dwoma dowolnie wybranymi węzłami, które przesyłają pomiędzy sobą dane bez innych węzłów pośredniczących. Model można rozszerzyć tak, aby opisywać transmisję dla dowolnie złożonej sieci, co pokazano w niniejszej publikacji. (Badania opóźnień transmisyjnych w sieciach ZigBee). Keywords: delays, ZigBee, modeling, histogram. Słowa kluczowe: opóźnienia, ZigBee, modelowanie, histogram. Introduction In the measurement and control systems, data flow from the place of acquisition (transmitter) to the place in which they are used (receiver) is associated with the occurrence of delays [1]. In this paper assumed that the delay is a time between the moment of initiation of transmission in the transmitter and the time when the information is received by the receiver. The delay consists of packet processing delay in the node, time of access to the media and the message transmission time [2]. The media is seen as a signal of certain physical properties for the transmission of data by fixed environment called the transmission medium. If the measured parameter (i.e. temperature of an object) changes over time, these transmission delays can cause errors [3]. Errors caused by the delay, cumulating with other errors in the system, influences on accuracy data provided from transmitter to receiver. Therefore, there is a need to determine and described such a delays. The delays in the wireless network can b[...]

Kilka słów o błędzie dynamicznym czujnika pelistorowego w osłonie ognioszczelnej DOI:10.12915/pe.2014.11.04

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe parametry charakteryzujące właściwości dynamiczne czujnika oraz opisano metodę wyznaczania tych parametrów w sposób doświadczalny. Porównano wyznaczone parametry z danymi katalogowymi oraz przedstawiono model osłony ognioszczelnej wykorzystywany w algorytmach korekcji błędu dynamicznego. Przedstawiono przyjęte założenia korekcji błędu dynamicznego na zasadzie odtwarzania dla modelu o stałych i zmiennych parametrach. Abstract. The article presents the basic parameters characterizing the dynamic properties of the pellistor sensor and describes the method of determining these parameters experimentally. Designated parameters were compared with the data sheet and flameproof shield model is used in dynamic error correction algorithms. The paper presents the assumptions of dynamic error correction on the basis of playing for the model with fixed and variable parameters. The basic parameters characterizing the dynamic properties of the pellistor sensor Słowa kluczowe: metan, pelistor, korekcja, odtwarzanie, dynamika. Keywords: methane, pellistor, correction, prediction, dynamics. doi:10.12915/pe.2014.11.04 Wstęp Metan jest gazem palnym, którego mieszanina z powietrzem w proporcji od ok. 4,9 do 15,4% staje się wybuchowa. Właściwość ta jest szczególnie istotna w warunkach występujących w kopalniach, gdzie często dochodzi do znacznych i gwałtownych zmian stężenia metanu, a co za tym idzie, do groźnych dla ludzi i sprzętu zmian koncentracji metanu w powietrzu, aż do granicy wybuchowości [7, 11, 15]. Urządzenia elektryczne pod napięciem oraz pracujące urządzenia mechaniczne mogą stać się źródłem zapłonu mieszanki metanu z powietrzem [17, 18]. Zmiany stężenia metanu w powietrzu kopalnianym należy mierzyć w taki sposób, aby można było podjąć środki zabezpieczające przed wybuchem metanu [6, 25]. Powszechnie używanymi w kopalniach czujnikami do pomiaru stężenia metanu są czujniki pelistorowe w osłonach ognioszc[...]

Algorytm porównania histogramów wielomodalnych opóźnień komunikacyjnych w transmisji bezprzewodowej DOI:10.12915/pe.2014.11.10

Czytaj za darmo! »

Do opisu parametrów transmisji komunikatów, zwłaszcza w sieciach z losowym dostępem do nośnika, bardzo często stosuje się histogram. W praktyce często zachodzi konieczność porównania dwóch lub więcej histogramów - mówi się wtedy o identyfikacji parametrów rozkładu. W referacie przedstawiono metodę porównywania histogramów w kontekście transmisji bezprzewodowej. Abstract. To describe the wireless transmission parameters, in particular in networks with random access to the medium, very often are used histograms. In practice, it is often necessary to compare two or more histograms - this is the identification process of parameters of the distribution. The paper presents various methods of comparing histograms in the context of wireless transmission. (Comparison algorithm of multimodal histograms from wireless transmission) Słowa kluczowe: histogram, odległość Euklidesa, ZigBee, WiFi, opóźnienia. Keywords: histogram, Euclidean distance, ZigBee, WiFi, delays. doi:10.12915/pe.2014.11.10 Wstęp Badając opóźnienia oraz inne parametry transmisyjne w komunikacji bezprzewodowej w sieciach małego zasięgu stwierdzono [1], że do poprawnego interpretowania zjawisk zachodzących w kanale transmisyjnym są niezbędne duże serie danych pomiarowych. Jednym ze sposobów prezentacji dużych serii wyników pomiarowych jest przedstawienie ich w postaci histogramu [1, 2, 3]. W przypadku histogramów jednomodalnych istnieje szereg testów statystycznych oraz zależności, które pozwalają ocenić, czy dany histogram ma rozkład normalny oraz wyznaczyć wartość modalną i odchylenie standardowe rozkładu. Jednak dla histogramów składających się z wielu modów (o rozkładzie normalnym), często połączonych ze sobą, trudno jest stosować standardowe testy. W artykule przedstawiono opracowany algorytm umożliwiający porównywanie dwóch histogramów wielomodalnych z zastosowaniem dedykowanej metryki bazującej na parametrach modelu opóźnień opisanego w [1, 2]. Algorytm CSMA/CA Cec[...]

Technologia i badania warstw sensorowych dla czujników stężenia tlenu opartych na związkach rutenu DOI:10.15199/48.2016.05.36

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje zasadę działania luminescencyjnego czujnika tlenu. Czujnik taki wykonany jest w oparciu o zastosowanie warstw sensorowych domieszkowanych rutenem. W zależności od użytych składników oraz innych parametrów warstwy sensorowej obserwuje się inne działanie czujnika. Artykuł przedstawia także wyniki pomiarów stężenia tlenu dla różnych warstw sensorowych, które będą bazą do wytworzenia luminescencyjnego czujnika tlenu przeznaczonego do stosowania w różnych środowiskach. Abstract. The paper presents the design and operation of the luminescence oxygen sensor. Such a sensor is made based on the sensor layers doped with ruthenium. Depending on the used matrix and other parameters of the sensor layer another parameters of sensor were observed. The article presents results of measurements of the oxygen concentration for the various layers of designed sensor. Design and operation of the luminescence oxygen sensor based on the layers doped with ruthenium Słowa kluczowe: luminescencja, fluorescencja, czujnik tlenu, ruten Keywords: luminescence, fluorescence, oxygen sensor, ruthenium Wstęp Najważniejszym gazem dla człowieka i innych żywych organizmów jest niewątpliwie tlen. Stąd wynika istotna konieczność pomiaru stężenia tlenu w każdym ze środowisk. W czujnikach tlenu jednym z najczęściej stosowanych pierwiastków mających spełniać rolę indykatora jest ruten (Ru) [1, 2]. Pierwiastek ten nie posiada własnych minerałów i na ogół występuje w rudzie platyny. Jest słabo reaktywny i charakteryzuje się dużą odpornością na działanie kwasów. Jest trudno topliwy, twardy i kruchy. Posiada właściwość pochłaniania gazów takich jak wodór i tlen, co zostało wykorzystane do budowy czujnika [3]. Właściwością, którą wykorzystuje opracowany czujnik tlenu jest gaszenie fluorescencji warstwy sensorowej zawierającej ruten przez cząsteczki tlenu. Najczęściej do badań wykorzystuje się związek o nazwie: tris (2, 2’ - bipyridyl) dichloro - rutheni[...]

Korekcja błędów dynamicznych czujnika pelistorowego w osłonie ognioszczelnej realizowana w sposób programowy DOI:10.15199/48.2016.05.37

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę korekcji błędów dynamicznych czujnika pelistorowego wnoszonych przez osłonę ognioszczelną tego czujnika. Metoda wykorzystuje algorytm odtwarzania. Opisano korekcję jednotorową (model o stałych parametrach) i dwutorową (model o zmiennych parametrach). Porównano obie metody oraz zaakcentowano zalety metody korekcji dwutorowej. Abstract. This paper presents a method of dynamic error correction of pellistor sensor with flameproof shield. The method uses an prediction algorithm. Described one-way correction (model with fixed parameters) and a two-way correction (model with variable parameters). Both methods was compared and highlighted the advantages of two-way correction method. A method of dynamic error correction of pellistor sensor with flameproof shield Słowa kluczowe: metan, pelistor, korekcja, odtwarzanie. Keywords: methane, pellistor, correction, prediction. Wstęp Obiektem badań opisanym w niniejszej pracy jest osłona ognioszczelna czujnika pelistorowego służącego do pomiaru stężeń metanu oraz jej właściwości dynamiczne w procesie dyfuzyjnego przenikania metanu do komory pomiarowej, w której umieszczany jest czujnik [1, 2]. Celem badań było opracowanie algorytmów umożliwiających bieżące korygowanie błędów dynamicznych osłony w stopniu pozwalającym na znaczące skrócenie czasu oczekiwania na wynik pomiaru przy nagłych zmianach stężenia metanu. W wyniku prowadzonych prac wykazano, że możliwe jest zbudowanie modelu matematycznego procesu dyfuzyjnego przenikania gazu przez osłonę w sposób pozwalający na użycie tego modelu do korekcji błędu dynamicznego wnoszonego przez osłonę, realizowanej na bieżąco w sposób programowy [3, 4, 6]. Genezą pracy było dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, ukierunkowane na zwiększenie szybkości reakcji czujnika gazu na zagrożenie metanowe. W warunkach występujących w kopalniach często dochodzi do znacznych i gwałtownych zmian stężenia metanu w powietrz[...]

Cooperation of wireless networks IEEE 802.15.4 and IEEE 802.11b/g - introduction and measurements DOI:10.15199/48.2016.11.33

Czytaj za darmo! »

Article shows a description of influence of transmission in IEEE 802.11b/g standard (commonly called Wi-Fi) on transmission in IEEE 802.15.4 standard identified with ZigBee specification. The measurement verification of influence of Wi-Fi on ZigBee is presented. This type of measurement can be useful in WSNs because they are often collocated near to wireless computer networks which may cause disturbances in data transmission. Streszczenie. Artykuł przedstawia wpływ transmisji prowadzonej w standardzie IEEE 802.11b/g (popularnie nazywanym Wi-FI) na transmisję w standardzie IEEE 802.15.4 utożsamianym z ZigBee. W artykule przedstawiono pomiary różnych parametrów sieci pokazujące wpływ Wi-Fi na ZigBee. Tego typu pomiary mogą być przydatne w sieciach pomiarowych, które narażone są na zaburzenia pochodzące od obecnych prawie wszędzie bezprzewodowych sieci komputerowych (Współdziałanie sieci IEEE 802.15.4 i IEEE 802.11b/g). Keywords: wireless transmission, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11, measurements, delay, SINR. Słowa kluczowe: transmisja bezprzewodowa, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11, pomiary, opóźnienie, SINR. Introduction Many wireless technologies used to build local or personal area networks (WLANs, WPANs) operate into the 2.4 GHz ISM band [1]. IEEE 802.11 (here use alternatively: 802.11, Wi-Fi) is a set of media access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications for implementing wireless local area network (WLAN) computer communication. IEEE 802.15.4 (here use alternatively: 802.15.4, ZigBee) is a standard created and maintained by consultants which specifies the physical layer and media access control for low-rate wireless personal area networks. It is the basis for the ZigBee, ISA100.11a, WirelessHART, MiWi, and Thread specifications, each of which further extends the standard by developing the upper layers which are not defined in IEEE 802.15.4 [2]. Coexistence of devices functioning on these standards is obligatory in scenar[...]

Fast measurements of the methane concentration in coal mines with the use of dynamic error correction based on prediction DOI:10.15199/48.2016.11.34

Czytaj za darmo! »

The primary reason for measuring methane is to improve the safety of the mines. The rapid detection of methane is very important from the point of view of safety of mine workers. This paper presents a concept of fast methane detection by prediction its concentration in dynamic states. Two methods of dynamic corrections of methane concentration - single-channel and double-channels were described. Then, the results of research and comparison of the two methods were presented. Streszczenie. Jednym z głównych zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego jest obecność metanu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy stężenie metanu musi być ciągle kontrolowane z uwagi na możliwość jego gwałtownych i nagłych zmian. Warunki występujące w miejscu pomiaru wpływają niekorzystnie na dynamikę czujnika (jego osłona ulega silnemu zabrudzeniu co znacznie pogarsza współczynnik jej dyfuzji)a. W artykule przedstawiono proponowaną metodę przyspieszenia uzyskania wyniku pomiaru stężenia metanu w warunkach występujących w kopalniach. (Szybkie pomiary stężenia metanu w kopalniach węgla kamiennego z korekcją błędu dynamicznego na zasadzie predykcji). Keywords: dynamic error correction, methane sensor, pellistor sensor, safety in mines. Słowa kluczowe: korekcja błędu dynamicznego, czujnik metanu, czujnik pelistorowy, bezpieczeństwo pracy w kopalniach. Introduction The coal mine methane is a term given to the methane gas produced or emitted in association with coal mining activities either from the coal seam itself or from other gassy formations underground. In range between 5% and 15%, known as the explosive range, methane can be ignited easily with the presence of an ignition source to create a violent methane explosion that may propagate in the presence of combustible coal dust [1, 2]. Coal mine methane has always been considered as a danger for underground coal mining as it can create a serious threat to mining safety and productivity due to its explosion risk [[...]

Metoda pomiaru opóźnień komunikacyjnych w sieciach bezprzewodowych pracujących w standardzie IEEE 802.15.4 DOI:10.15199/48.2016.12.51

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono używane obecnie przez autorów metody do pomiaru opóźnień w sieciach bezprzewodowych pracujących w standardzie IEEE 802.15.4 oraz przegląd możliwych innych rozwiązań i zaproponowane wybrane metody możliwe do zastosowania w pomiarach w sieciach wielowęzłowych i na dużych odległościach. Przedstawiono problemy występujące w trakcie prowadzenia takich badań oraz korzyści wybranych metod pomiaru. Abstract. The paper discusses the currently used by the authors the methods for measuring the delays in wireless networks based on IEEE 802.15.4 standard and a review of possible alternatives, and proposed methods chosen as applicable in the measurement of a multi-node networks and over long distances. Problems occurring during carring out such research and the advantages and disadvantages of selected measuring methods are outlined. (Method of measuring communication delays in wireless networks based on IEEE 802.15.4). Słowa kluczowe: opóźnienia komunikacyjne, transmisja bezprzewodowa, ZigBee. Keywords: communication delays, wireless transmission, ZigBee. Wstęp Sieci bezprzewodowe są coraz częściej używane w systemach pomiarowych i przemysłowych [1, 2]. W sieciach bezprzewodowych duże znaczenie ma pobór energii przez elementy używane do transmisji danych oraz przepływność [3, 4]. Jednym z najważniejszych parametrów wpływających na przepływność jest opóźnienie pomiędzy przesłaniem danych do nadajnika a ich odczytaniem w odbiorniku [3, 5, 6]. Opóźnienie to w istotny sposób wpływa na efektywny czas transmisji. Źródłem opóźnień komunikacyjnych są różnego rodzaju operacje programowe realizowane przez węzły nadawczo-odbiorcze sieci bezprzewodowej, wynikające z przyjętego algorytmu dostępu do medium transmisyjnego umożliwiającego wielodostęp oraz wykrywanie i unikanie kolizji pakietów danych [3, 6]. Każdy węzeł przed rozpoczęciem nadawania sprawdza stan zajętości medium transmisyjnego. W przypadku jego zajętości czeka losowy odcin[...]

Badania wpływu bezprzewodowej sieci teleinformatycznej na system pomiarowy pracujący w standardzie ZigBee DOI:10.15199/48.2016.12.52

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne współdziałania sieci opartej na standardzie IEEE 802.11b/g popularnie nazywanej WiFi oraz sieci pomiarowej zbudowanej przy użyciu standardu IEEE 802.15.4. W dalszej części opracowania przedstawione zostały pomiary różnych parametrów transmisyjnych pozwalających ocenić wpływ jednej sieci na drugą. Abstract. Article shows theoretical aspects of coexistence of IEEE 802.11b/g network popular called WiFi on wireless sensor network build with IEEE 802.15.4 standard. In second part of article there were shown measurements of different transmission parameters allowing to evaluate the influence one network to the other. (Investigations of influence the wireless computer network on ZigBee measurement system). Słowa kluczowe: ZigBee, WiFi, opóźnienia transmisji, współdziałanie sieci bezprzewodowych. Keywords: ZigBee, WiFi, transmission delays, coexistence of wireless networks. Wstęp Rozwój systemów pomiarowych budowanych w oparciu o standardy bezprzewodowe pracujące w paśmie ISM pozwala na zainstalowanie takiej sieci niemal w każdym środowisku. Począwszy od tzw. "smart domu" po hale produkcyjne. Powoduje to, że sieć pomiarowa często pracuje w tych samych obszarach geograficznych co sieć teleinformatyczna [1]. Powszechny dostęp do Internetu powoduje, że w wielu miejscach lokowane są bezprzewodowe punkty dostępowe pracujące ogólnie w standardzie IEEE 802.11 i jego odmianach. Zarówno sieć ZigBee jak i popularnie zwane WiFi pracują na tym samym zakresie fal radiowych (pasmo nielicencjonowane ISM 2,4 GHz). Stwarza to niebezpieczeństwo zakłócenia transmisji sygnałów pomiarowych [2], [3], [4]. W celu oceny tego wpływu należy dokonać odpowiednich pomiarów parametrów transmisyjnych takich jak BER (ang. Bit Error Rate), SINR (ang. Signal to Interference and Noise Ratio), PRR (ang. Packet Reception Ratio), opóźnienie oraz RSSI (ang. Received Signal Strength Indication) i LQI (ang. Link Quality Indicator) [5],[...]

 Strona 1  Następna strona »