Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Wawrzyniak"

Pomiary charakterystyki prądowo-napięciowej nanostruktur: błąd systematyczny spowodowany pojemnościami sond

Czytaj za darmo! »

Nanostruktury z metalu, w których został wytworzony QPC (ang. Quantum Point Contact) wykazują interesujące zjawiska kwantowe, które mogą być wykorzystane w nowych układach elektronicznych o rozmiarach nanometrycznych. QPC w nanostrukturze powstaje, jeżeli szerokość nanostruktury w najwęższym jej miejscu jest porównywalna z długością fali Fermiego. Dla metali długość fali Fermiego wynosi ~0,5[...]

Effect of Nanocontacts on Transient States in Electrical Circuits DOI:10.15199/48.2019.06.20

Czytaj za darmo! »

Atomic-sized conductors have been intensively studied for more than ten years, resulting in the discovery of many interesting effects that do not occur in conductors larger in size [1]. A two-position switch [2] and a transistor [3] based on a single metal nanocontact placed on a substrate have been designed and verified to operate. Nanocontacts have been proposed to be used in sensors for the detection of lead and copper ions [4], terahertz signals [5] and linear shift [6]. Studies have also shown that nanocontacts can form between the contacts of a mechanical relay [7, 8] or a MEMS switch [9]. Of special importance is the observation of nanocontacts created in MEMS switches, used in radar components [10] and reduced power consumption systems [11]. Intensive research is conducted to improve the reliability, lifetime and switching rate of micromechanical switches. This requires an in-depth insight into the temperature effects [12], adhesion [13], creep [14] and wear [15]. The resistivity and hardness of the contact material as well as the surface topography affect the contact resistance [16]. The observed creation of nanocontacts makes this effect relevant for the analysis of the properties of MEMS switches and circuits including MEMS switches. Using switches in an electrical circuit results in the occurrence of transient states in the circuit when a switch is being opened or closed. A switch in a circuit is modeled as a two-state device characterized by two parameters, the closed-state resistance and the open-state resistance. However, if a nanocontact forms between its terminals in the opening or closing process, a switch cannot be modeled as a two-state element. This must be taken into consideration in the analysis of transient states in an electrical circuit including such a switch, as discussed in Ref. [17] for the final stage of the opening process. In this paper we present measurements and a theoretical analysis of [...]

Proces mycia w browarze referencyjnym Część I. Uwarunkowania higieniczne i projektowe DOI:10.15199/64.2015.11-12.5

Czytaj za darmo! »

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne maszyn i urządzeń, hal produkcyjnych, a także organizacja procesu produkcyjnego muszą być podporządkowane zasadom higieny produkcji. Procesy mycia przebiegające w liniach technologicznych przedsiębiorstwa są kluczowym elementem składowym systemu zapewniania bezpieczeństwa żywności. Odpowiednio dobrane i zaplanowane etapy mycia, zakładające wykorzystanie złożonych mechanizmów usuwania zanieczyszczeń z powierzchni kontaktującej się z surowcami, półproduktami i produktami, umożliwiają zaplanowanie efektywnej i kompleksowej strategii higienizacji zakładu przemysłu spożywczego, w tym browaru.Wstęp Higienizacja jest jednym z kluczowych warunków, które uwzględnia firma przetwarzająca żywność. Dynamika zmiany rynku, rosnące wymagania interesariuszy oraz otoczenie konkurencyjne wpływają na szybkość opracowywania lub ujednolicenia sposobów mycia i dezynfekcji. Firma ma obowiązek prowadzenia procesów higienicznych w celu usunięcia zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych z aparatów, maszyn, rurociągów i armatury pomocniczej zlokalizowanych w linii produkcyjnej, jak i z powierzchni okołoprodukcyjnych. Firma dąży także do zapewnienia poziomu czystości w zakładzie w celu spełnienia zapewnień o bezpieczeństwie wytwarzania poprzez wypracowanie i utrzymywanie optymalnego standardu stosowanych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych oraz działań odnoszących się do warunków budowlanych czy lokalizacyjnych zakładu [1]. W Polsce standardy postępowania i wypracowane spójne podejścia higieniczne zawarte są w formalnych dokumentach typu: ustaw [2, 3, 4], rozporządzeń [5, 6], wytycznych branżowych [7]. Proces mycia i dezynfekcji jest przedmiotem formalnych dokumentów w wielu krajach, w tym np. w Wielkiej Brytanii [8, 9], Stanach Zjednoczonych [10]. Wśród aspektów powtarzających się w zaleceniach gwarantujących odpowiedni standard higieniczny zwraca się uwagę na prawidłowe zaproje[...]

Proces mycia w browarze referencyjnym Część 2. Postępy i wyzwania DOI:10.15199/64.2016.1.2

Czytaj za darmo! »

Omówiono dokonania i kierunki rozwoju technik mycia opartych na nowoczesnych rozwiązaniach analitycznych, instrumentach i sprzęcie do badań. Zaprezentowano i poddano pod dyskusję przemysłową praktykę, analizując stacje mycia CIP w browarze referencyjnym.Omówiono dokonania i kierunki rozwoju technik mycia opartych na nowoczesnych rozwiązaniach analitycznych, instrumentach i sprzęcie do badań. Zaprezentowano i poddano pod dyskusję przemysłową praktykę, analizując stacje mycia CIP w browarze referencyjnym.Przygotowując roztwory przeznaczone do mycia i dezynfekcji dozuje się odpowiednie stężone preparaty do rozpuszczalnika, tj. wody. W tabeli 1 zestawiono środki chemiczne używane w stacji mycia CIP browaru referencyjnego. W browarze referencyjnym zidentyfikowano kilka programów procesu mycia. Poszczególne warianty dopasowano do obiektów i specyficznych zanieczyszczeń, występujących na powierzchniach roboczych. Programy zostały zapisane w pamięci sterownika pod numerami 1-5. Dodatkowo do dyspozycji pracowników utrzymania ruchu stworzono program przemywający/płukanie ciągłe, opierający się na ciągłym wtłaczaniu wody do zdefiniowanych obiegów mycia. Jeden z najprostszych programów dla stacji mycia browaru referencyjnego zakłada przeprowadzenie operacji dezynfekcji - płukaniem roztworem wodnym z użyciem wymienionych w tabeli 1 czynników dezynfekujących o określonych parametrach (temperatura, czas). Operacja dezynfekcji może być prowadzona przy niepełnej wydajności pompy P1; operacje mycia właściwego kwasem i ługiem są pominięte (typowe oznaczenie braku etapu: zero "0"). W źródłach literaturowych [7], w przypadku występowania procesu dezynfekcji rozpatrywano załączenie faz mycia właściwego, przy skróconych czasach cyrkulacji mediów myjących, np. 8% czasu programu pełnego. W przypadku krótszych czasów stosowania środków chemicznych można rozważyć pominięcie fazy przemywania ostatecznego. Zakłada się, że wyznaczenie odpowiednio długiego czas[...]

Badania przewodności elektrycznej i cieplnej nanostruktur


  Duże znaczenie poznawcze i praktyczne mają badania przewodności elektrycznej i cieplnej nanostruktur, a zwłaszcza badania procesu kwantowania przewodności w temperaturze pokojowej. Zjawisko kwantowania przewodności elektrycznej w przewodniku o rozmiarach nanometrycznych przewidziano w pracy teoretycznej Landauera [1] z 1989 r. W latach 1988-1993 ukazały się pierwsze publikacje doświadczeń potwierdzające tę teorię. Streda [2] zwrócił uwagę na analogie między przewodnictwem elektrycznym a cieplnym w nanostrukturach i przewidział kwantowanie przewodności cieplnej, co zostało potwierdzone w doświadczeniach Schwaba [3]. W Politechnice Poznańskiej nanostruktury do badań są formowane dynamicznie, przez zwieranie i rozwieranie makrodrutów. Pomiary procesu kwantowania przewodności elektrycznej dokonywano za pomocą oscyloskopu. Kwantowa teoria przewodnictwa elektrycznego Pierwsza teoria przewodnictwa elektrycznego w metalach (Drude, 1900 r.) powstała przy założeniu istnienia idealnego gazu elektronowego. Według niej w przepływie prądu uczestniczą wszystkie elektrony swobodne w metalu. Model przewodnictwa Drudego jest sprzeczny z zasadą zakazu Pauliego, która elektronom o stanach energetycznych znacznie mniejszych od poziomu Fermiego EF zabrania zwiększać nieznacznie poziom energetyczny (pod wpływem pola elektrycznego), ponieważ blisko leżące stany energetyczne są już obsadzone. Przewodnictwo elektryczne w próbce przewodnika o rozmiarach nanometrów opisuje teoria Landauera [1]. Rozpatrzmy przewężenie o długości L i szerokości W (rys.1a) między dwoma szerokimi przewodnikami metalowymi, które nazwano rezerwuarami elektronów. ??Rys. 1. Kwantowanie przewodności w nanodrucie (przewodniku o długości L < l i szerokości W porównywalnej z długością fali Fermiego l F: a) szkic nanodrutu; b) kwantowanie przewodności G w funkcji szerokości W Średnia droga swobodna w przewodniku wynosi l, a poziom Fermiego EF. Po przyłożeniu różnicy potencjałów[...]

Oddziaływania mechaniczne Joanna Piepiórka-Stepuk, Maciej Wawrzyniak, Dariusz Piotrowski DOI:10.15199/65.2016.11.8


  Skuteczne mycie urządzeń technologicznych, instalacji rurowych oraz innych powierzchni bezpośrednio kontaktujących się z produkowaną żywnością jest podstawowym warunkiem zachowania higieny produkcji w przetwórstwie spożywczym. Istotą tego procesu jest oderwanie od powierzchni cząsteczek brudu wraz z przylegającymi do niego mikroorganizmami. Ma to znaczenie w utrzymaniu czystości fizycznej, ale przede wszystkim mikrobiologicznej urządzeń, gdyż usunięte zanieczyszczenia ułatwiają dezynfekcję i nie stwarzają mikroorganizmom dogodnych warunków bytowych. Drobnoustroje, zalegające na powierzchni w odległości ok. 2-20 μm (typowa komórka bakteryjna ma średnicę ok. 1 μm) są osłonięte przez zanieczyszczenia tworzące warstwę grubości 20-50 μm [5, 11]. Dopiero usunięcie zanieczyszczeń umożliwia dotarcie środka dezynfekcyjnego do warstwy drobnoustrojów. W przemyśle spożywczym stosuje się wiele metod mycia, jednak podstawą są centralne stacje CIP, za pomocą których przeprowadza się mycie w obiegu zamkniętym. Nie w każdej branży przemysłu spożywczego istnieje możliwość zastosowania tej techniki mycia. Jest ona przeznaczona głównie do urządzeń przepływowych, zbiorników i instalacji rurociągowych. Jednak korzyści wynikające z mycia wskazaną metodą skłaniają zarówno producentów urządzeń technologicznych, jak i producentów stacji mycia CIP do tego, aby w jak największym stopniu dostosować urządzenia produkcyjne do mycia w opisywanym systemie. MYCIE W SYSTEMIE CIP Metoda mycia w przepływie była znana już w latach czterdziestych XX w., kiedy to dla niewielkiej mleczarni skonstruowano pierwszą doświadczalną stację przeznaczoną do mycia rurociągów. Definicję tego systemu po raz pierwszy w 1985 r. opublikowało Narodowe Stowarzyszenie Mleczarzy (NDA - National Dairyman Association). Pięć lat później, w 1990 r., Stowarzyszenie Technologów Mleczarstwa sprecyzowało definicję CIP jako Clean In Place, czyli mycie na miejscu, i oficjalnie [...]

Conductance Quantization in Nb-Ti/Cu Alloys and BiSrCaCuO/PbAg Superconducting Tapes

Czytaj za darmo! »

Kwantowanie przewodności elektrycznej w nanodrutach NbTi/Cu oraz w związkach BiSrCaCuO/PbAg zostało zaobserwowane w nanozłączach formowanych dynamicznie. Pomiary kwantowania przewodności wykonano w temperaturze pokojowej oraz pod ciśnieniem atmosferycznym. Analizę przewodności jednowymiarowych drutów przeprowadzono stosując teorię Landauera.(Kwantowanie przewodności elektrycznej w stopach NbTi/Cu oraz w taśmach nadprzewodzących BiSrCaCuO/PbAg) Abstract. We present experimental results on the single - atom conductance in point contact at room temperature and in air. Quantum steps of NbTi/Cu - NbTi/Cu filament or BiSrCaCuO/PbAg-BiSrCaCuO/PbAg tapes were observed in nanocontacts formed dynamically. The striking features of these nanocontacts are presented in term of the Landauer theory. Słowa kluczowe: Kwantowanie przewodności elektrycznej, transport balistyczny, nanokontakt, materiały nadprzewodzące. Key words: Single-atom conductance, ballistic electron transport, nanocontact, superconducting materials. Introduction The first microscopic model of electric conduction was proposed by P. Drude in 1900 and developed by H. A. Lorentz about 1909. This model successfully predicts Ohm’s law and relates the resistivity of conductors to the mean speed v and the mean free path λ of the ideal electron gas within the conductor. However, when v (calculated from Maxwell-Boltzmann distribution) and λ are interpreted classically, there is a disagreement between the calculated and measured values of the resistivity, and a similar disagreement between the predicted and observed temperature dependence. Thus, the classical theory fails to adequatel[...]

Transport elektronów przez nanozłącza formowane pomiędzy ostrzem ze złota i ferromagnetyczną nanostrukturą wielowarstwową (Ni80Fe20/Au/Co/Au)N


  Pierwsze prace eksperymentalne opisujące zjawisko kwantowania przewodności elektrycznej w dwuwymiarowym gazie elektronów ukazały się ponad dwadzieścia lat temu w 1988 r. [1, 2]. Od tego czasu zjawisko to wzbudzało duże zainteresowanie naukowców na całym świecie. Kwantowanie przewodności elektrycznej zaobserwowano również w nanozłączach formowania z metali za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego [3, 4] oraz techniki MCBJ (ang. Mechanically Controllable Break Junction) [5]. W 1995 roku pokazano, że możliwa jest obserwacja skokowych zmian przewodności elektrycznej w nanozłączach powstającymi pomiędzy zderzającymi się drutami makroskopowymi [6]. Szczególnie ta praca zasługuje na dużą uwagę gdyż udowadnia, że do obserwacji kwantowania przewodności nie jest potrzebna kosztowna aparatura (STM, MCBJ), czy ultraniskie temperatury rzędu pojedynczych kelwinów. We wczesnych badaniach uznawano, że skokowe zmiany przewodności obserwowane na przebiegach czasowych są wystarczające do potwierdzenia efektu kwantowania przewodności w badanym materiale [4, 7, 8, 9]. Wielu autorów za dowód kwantowania przewodności uznaje występujące na histogramach przewodności maksima lokalne dla wartości 1G0, 2G0 i 3G0 [10-14]. Rozważania teoretyczne pokazują jednak, że maksima histogramów nie wynikają tylko z efektu kwantowania przewodności, ale także z mechanicznych właściwości rozciąganych nanozłączy [15]. Eksperyment Podobnie jak w pracach [6, 12, 13, 14], tak w naszym przypadku pomiary wykonywane były w temperaturze pokojowej i otoczeniu powietrza atmosferycznego. Zmiany przewodności w funkcji czasu (przebiegi czasowe) rejestrowano za pomocą oscyloskopu cyfrowego. Całość układu sterowana była za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zapis przebiegów czasowych i na ich podstawie wyznaczanie histogramów przewodności. Do obser[...]

 Strona 1