Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Kunda"

Priorytety działalności SPP w 2014 r. - wypowiedź prezesa Macieja Kundy

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo! Bardzo szybko zmieniające się otoczenie gospodarcze, społeczne i kulturowe, stawia przed polskim przemysłem celulozowo- papierniczym nowe, coraz trudniejsze wyzwania. Główną rolą Stowarzyszenia Papierników Polskich, organizacji branżowej, zrzeszającej osoby i firmy działające w przemyśle celulozowo-papierniczym oraz produkcji tektury falistej, jest wspieranie przedsiębiorstw w procesie zachodzących zmian w celu zapewnienia [...]

Stowarzyszenie Papierników Polskich z przemysłem i dla pr zemysłu


  Zmieniające się otoczenie gospodarcze stawia przed polskim przemysłem celulozowo-papierniczym nowe, coraz trudniejsze wyzwania. Rolą Stowarzyszenia Papierników Polskich jest przede wszystkim wspieranie przedsiębiorstw w procesie zmian, pomaganie im w dostosowywaniu się do wymogów prawnych oraz aktywny udział w tworzeniu norm prawnych umożliwiających przedsiębiorstwom zrównoważony rozwój. Istotnym elementem działalności SPP jest współpraca międzynarodowa. Łącząc wysiłki na poziomie ogólnoeuropejskim - zarówno w ramach CEPI, jak i FEFCO - nasz głos jest bardziej słyszalny na arenie międzynarodowej. Duży wpływ na funkcjonowanie branży papierniczej mają uregulowania prawne, zarówno krajowe, jak i europejskie. Tworzone są nowe wymagania, które z jednej strony pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, lecz z drugiej wymuszają wzrost kosztów i skutkują pogorszeniem konkurencyjności europejskiego przemysłu. Zbyt szybkie tempo wprowadzania zaostrzonych wymogów może spowodować bardzo negatywne długofalowe skutki wywołane pogorsze- Stowarzyszenie P apierników P olskich z pr zemysłem i dla pr zemysłu Maciej Kunda, prezes SPP Changes in economic environment make that Polish pulp and paper industry faces new more and more difficult challenges. The objective of the Association of Polish Papermakers is above all to support the industry during these changes, to help them in conforming to new legal requirements and an activ[...]

Przyszłość branży papierniczej na tle wyzwań XXI w . DOI:


  Rozwój r ynku p apieru w Europie Przemysł papierniczy w skali światowej nadal się rozwija. Przewidywany średni wzrost wynosi 1,6%, przy obecnej produkcji ponad 4 mld ton papieru (rys. 1). Nie jest to jednak przemysł jednolity. Są regiony dominujące. Jak widać na rysunku 1, wysokorozwinięte kraje (USA i Kanada, Japonia, Oceania oraz kraje Europy Zachodniej) notują, niestety, spadek zużycia papieru. Natomiast kraje dotąd mniej rozwinięte, jak Chiny i pozostałe kraje azjatyckie, Ameryka Centralna i Europa Wschodnia, mają spore, kilkuprocentowe wzrosty. Wzrosty i spadki widać nie tylko z perspektywy podziału na regiony, ale także na rodzaje papieru. Tendencję spadkową już od kilku lat obserwujemy przede wszystkim w przypadku papierów gazetowych i pozostałych papierów graficznych. Natomiast zapotrzebowanie na papiery opakowaniowe i higieniczne nadal rośnie. Analiza zużycia papieru w krajach europejskich w latach 2000 -2013 (rys. 2) wykazuje, że niektóre kraje zachodnie (jak Francja i Wlk. Brytania) Pr zyszłość branży papier niczej na tle wyzwań XXI w . M A C I E J K UNDA M. Kunda, prezes zarządu Mondi Świecie S.A. i prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich * Temat prezentowany na konferencji PROGRESS’14, 24.09.2014 Rys. 1. Zużycie papieru na świecie w 2012 r. i prognoza na 2018 r., Żródło: RISI Rys. 2. Popyt na papier wg regionów Europie w latach 2000-2013 Źródło: CEPI RYNEK PAPIERNICZY 716[...]

Przewidywane kierunki działalności władz SPP w VIII kadencji DOI:


  Zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej wskutek wahań koniunkturalnych, a dodatkowo w rezultacie stale rosnącej presji na przedsiębiorców przemysłowych za sprawą ciągłych zmian w legislacji, stawiają przed sektorem celulozowo-papierniczym nowe, coraz trudniejsze wyzwania. Rolą Stowarzyszenia Papierników Polskich jest przede wszystkim wspieranie członków w procesie dynamicznie zachodzących zmian, pomaganie im w dostosowywaniu się do nowych wymogów prawa, a także aktywne działanie na rzecz tworzenia przestrzeni legislacyjnej, która sprzyjać będzie poprawie konkurencyjności branży przy zachowaniu zgodności ze środowiskowym modelem zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotne jest reprezentowanie interesów naszego przemysłu zarówno na forum krajowym poprzez aktywne uczestnictwo w pracach struktur kra[...]

Główne wyzwania stojące przed polskim przemysłem papierniczym DOI:


  Dzisiejsza sytuacja branży papierniczej w Polsce jest, również na tle innych krajów europejskich, dobra i stabilna. Konsumpcja papieru rośnie w tempie jednym z najwyższych w Europie - jednostkowe zużycie papieru i tektury wzrosło z 100,8 kg/rok w 2009 r. do 127,7 kg/rok w 2015 r., tj. o ok. 26,7%. Dzięki inwestycjom i znacznej poprawie efektywności procesów, produkcja i sprzedaż znacząco rosną - produkcja papieru wzrosła z 3 275 tys. ton w 2009 r. do 4 368 tys. ton w 2015 r., tj. o 33,4%, a produkcja tektury falistej o ok. 40%! Polskie firmy z powodzeniem konkurują z najlepszymi nie tylko na rynku polskim, ale też na rynkach zagranicznych - wartość eksportu wyrobów papierniczych wzrosła z 3 mld PLN w 2009 r. do 4,49 mld PLN w 2015 r.1. W ostatnich kilku latach miało miejsce w naszym kraju wiele bardzo znaczących inwestycji, w skali niespotykanej od blisko 40 lat. Wybudowano kilka nowych/skonwertowanych maszyn papierniczych wytwarzających papiery do produkcji tektury falistej (Mondi, Polpak/Schumacher, Stora Enso, Apis) i papiery higieniczne (ICT, Metsä Tissue, FP Kaczory etc.). Wybudowano wiele nowych tekturnic i instalacji wytwarzających opakowania (Aquila, Bart, Convert, DA[...]

Stowarzyszenie Papierników Polskich wita na Międzynarodowej Konferencji Papierniczej PROGRESS'17 DOI:


  19. edycja Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Papierniczej PROGRESS'17, realizowanej w cyklu trzyletnim, stanowi ważny element zasadniczego nurtu statutowej działalności naszej organizacji branżowej. Tytuł tegorocznej debaty - "POSTĘP I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ" - w sposób klarowny definiuje przyjęty przez nas paradygmat, tzn. strategię rozwoju ukierunkowaną na racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów oraz wiedzy przez branżę bezpośrednio powiązaną ze środowiskiem przyrodniczym. Środowisko zawodowe, które reprezentują członkowie SPP, wzrost gospodarczy, postęp społeczny oraz ład środowiskowy traktuje z całą powagą jako zjawiska współzależne, co implikuje konieczność łącznego rozwiązywania problemów na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Zasadniczym celem organizatorów MKP PROGRESS'17 jest przekazanie konkretnej wiedzy jej uczestnikom, natomiast cel towarzyszący to stworzenie okazji do wymiany doświadczeń naukowo-badawczych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz firmy z branży celulozowo-papierniczej. Na podstawie doświadczeń kil[...]

Association of Polish Papermakers welcomes to International Papermaking Conference PROGRESS'17 DOI:


  Organized every three years by the Association of Polish Papermakers (SPP), the International Papermaking Conference & Exhibition PROGRESS is a key event showing the latest developments in the p&p industry. A leading theme of this year edition is Smart Development and Sustainable Growth. It clearly expresses goals of the Association focused on the development strategy aimed at rational use of local resources by the industry. The SPP Members treat economic growth, social progress and environmental protection jointly as phenomena which implies the need to solve problems together on the path of sustainable development. The main objective of organizers of PROGRESS’17 is to provide professional knowledge to its participants, while the accompanying objective is to create opportunities for exchange of scientific and research experience by domestic and foreign research centers and the industry. Based on th[...]

Dlaczego warto dbać o edukację przyszłych kadr już w trakcie nauki szkolnej i uniwersyteckiej DOI:


  Dobra współpraca ośrodków edukacyjnych i przemysłowych jest jednym z najważniejszych elementów sukcesu w każdej dziedzinie przemysłu. Celem funkcjonowania edukacji zawodowej jest kształcenie przyszłych kadr dla przedsiębiorstw, które z kolei nie mogłyby istnieć bez stałego dopływu wysoko wykwalifikowanych pracowników i nowych rozwiązań. Wsparcie wszelkich okazji dla zdobycia praktycznego doświadczenia wśród młodych inżynierów i operatorów jest również warunkiem tworzenia odpowiedniego zaplecza naukowo-intelektualnego dla branży papierniczej. Dla naszej organizacji przygotowanie kadry w odpowiedniej kulturze już od początków edukacji jest niezwykle istotne. Długoletnie, bliskie relacje Mondi Świecie S.A. z ośrodkami kszta[...]

20 lat wyzwań i sukcesów DOI:

Czytaj za darmo! »

Z ogromną przyjemnością składam gratulacje z okazji Jubileuszu 20-lecia Serwisu Technicznego Mondi Świecie S.A., jak również międzynarodowego zespołu oferty serwisowej ‘Orange Board’. Osiągnięcie tego kroku milowego niewątpliwie można uważać za osobisty i zawodowy sukces w szczególności Szefa Serwisu Technicznego Marka Motylewskiego. Wspólnie ze swoim zespołem, okazał wielkie zaangażow[...]

 Strona 1