Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy JAKUBIEC"

Próbkowanie i kwantowanie w procesie pomiaru

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowe pojęcia dotyczące przetwarzania analogowo/cyfrowego rozpatrywanego z pomiarowego punktu widzenia. Na podstawie analizy procesu kwantowania uzyskano model matematyczny wyniku pomiaru obejmujący błędy pomiaru opisywane w sposób probabilistyczny. Przy użyciu metody Monte Carlo wyznaczono histogramy podstawowych błędów procesu próbkowania i kwantowania. Pokazano zasto[...]

Probabilistyczny model opóźnień transmisji w jednorodnym systemie bezprzewodowym poddawanym zaburzeniom DOI:10.12915/pe.2014.11.06

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano metodę probabilistycznego modelowania opóźnień w systemie bezprzewodowym, w którym zastosowano elementy komunikacyjne tego samego rodzaju. Transmisja w systemie ulega zaburzeniom, co powoduje konieczność retransmisji danych. Metoda polega na zastosowaniu funkcji delta Dirac'a do opisu opóźnień stałych i skończonych szeregów funkcyjnych do modelowania transmisji wielokrotnych. Przedstawiono przykładowy opis analityczny funkcji gęstości prawdopodobieństwa opóźnienia w wieloelementowym torze komunikacyjnym. Opis ten zweryfikowano przy użyciu metody Monte Carlo. Abstract. A method of probabilistic modeling of delays in a wireless system consisting of devices applying the same communication elements has been presented in the paper. A transmission in the system is disturbed which needs retransmissions of the sent message. The presented method consists in using Dirac's delta function to describe constant delays and the finite function sequences to model multi-transmissions. The exemplary analytical description of the delays in a multi-element communication chain is presented and verified by using Monte Carlo method. (Probabilistic model of transmission delays in homogeneous wireless system affected by disturbances) Słowa kluczowe opóźnienia w systemie bezprzewodowym, probabilistyczny opis opóźnień, funkcja delta Dirac’a Keywords: delays in wireless system, probabilistic description of delays, Dirac’s delta function doi:10.12915/pe.2014.11.06 Wstęp Sieci bezprzewodowe stają się współcześnie podstawowym środkiem komunikacji w systemach pomiarowych [1], co skutkuje potrzebą opisu ich parametrów pod kątem wykorzystania sieci w tego rodzaju systemach [2]. W szczególności, istotne jest uwzględnienie wpływu opóźnień transmisji na błędy wyników pomiarowych uzyskiwanych przy użyciu systemów o zmiennych w czasie sygnałach wejściowych [3]. Wyznaczanie niepewności wyników wymaga probabilistycznego opi[...]

 Strona 1