Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Steliga"

Bioremediacja "in-situ" zestarzałego odpadu wiertniczego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi DOI:


  WPROWADZENIE Górnictwo naftowe eksploatuje cenne, nieodnawialne zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej, a także wytwarza zanieczyszczenia powodujące trudno odwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Równocześnie przemysł ten jest w kraju ważnym podmiotem gospodarczym, dlatego też jego działania i plany muszą być zintegrowane z polityką zrównoważonego rozwoju Polski we Wspólnocie Europejskiej, a więc musi posiadać priorytety wynikające z zarówno lokalnych, krajowych jak i globalnych potrzeb i zagrożeń. Obecnie rekultywacja terenów na starych kopalniach (ponad 50 - 60 lat) skażonych zastarzałymi zanieczyszczeniami ropopochodnymi należy do kluczowych problemów ekologicznych, które należy rozwiązać w najbliższej przyszłości. Substancje ropopochodne stanowią jedno z głównych źródeł skażenia terenów kopalń, powodując degradację życia biologicznego i nieprzydatność użytkową zanieczyszczonych obszarów. Duże zagrożenie stanowi możliwość przerwania starych uszczelnień iłowych dołów urobkowych, co może doprowadzić do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku oraz skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Odpady wiertnicze powstałe przy wierceniu płytkich otworów (poniżej 1000 m ppt) na kopalniach terenu Podkarpacia, które prowadzono za pomocą prostych technik wiercenia (metoda udarowa, natomiast przy pogłębianiu otworów metoda obrotowo - płuczkowa), oprócz urobku skalnego, zawierają składniki płuczki i ropę z nawierconych warstw roponośnych. W wierceniach tych stosowano tylko płuczki iłowe niemodyfikowane środkami chemicznymi. Na podstawie przeglądu dokumentów archiwalnych wierceń, wyników badań fizyczno-chemicznych i mineralogicznych odpadów z wytypowanych do oczyszczania dołów urobkowych oraz analiz chromatograficznych zanieczyszczeń ropopochodnych, odpad wiertniczy zakwalifikowano jako odpad o kodzie ex 17 05 03* "gleba i ziemia zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi" [1, 2]. Rekultywacja terenów star[...]

Badania biodegradacji odpadów wiertniczych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi DOI:10.15199/62.2018.10.7


  Górnictwo naftowe eksploatuje cenne, nieodnawialne zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej, a także wytwarza odpady, powodując trudno odwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Odpady wiertnicze pochodzące z wierceń prowadzonych przed 50-60 laty deponowano w dołach urobkowych. Zawierały one oprócz urobku skalnego składniki płuczki (najczęściej bentonit) i ropę z nawierconych warstw roponośnych oraz ziemię, którą dodawano podczas wstępnych zabiegów ich likwidacji. Wysoka zawartość zanieczyszczeń ropopochodnych (70-200 g/kg s.m.) w odpadach wiertniczych zdeponowanych w starych w dołach urobkowych stwarza duże trudności podczas prowadzenia prac bioremediacyjnych. Z tego względu przyjęto, że koncepcja technologiczna oczyszczania odpadów będzie oparta na etapowej realizacji kolejnych procesów oczyszczania, pozwalających na stopniowe obniżanie poziomu zanieczyszczeń ropopochodnych, co umożliwia sukcesywne wprowadzanie kolejnych metod coraz głębszego oczyszczania skażonego terenu1). Na dołach urobkowych z tego okresu prowadzono wstępne zabiegi zmierzające do ich likwidacji poprzez zmieszanie odpadu wiertniczego z ziemią lub torfem. Pod względem chemicznym odpady te stanowią zróżnicowane, wieloskładnikowe układy, które podczas deponowania i prowadzenia wstępnych procesów oczyszczania uległy zmianom. Istotnym parametrem określającym zachodzące zmiany w składowanych odpadach jest obecność zanieczyszczeń ropopochodnych, które starzeją się wskutek przebiegu wielu procesów, m.in. odparowania, rozpuszczania, transportu substancji rozpuszczalnych w wodzie, biodegradacji2-5). Rekultywacja zestarzałych odpadów pochodzących ze starych dołów urobkowych należy do kluczowych problemów ekologicznych, 97/10(2018) 1667 Mgr inż. Dorota KLUK jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Pracuje na stanowisku starszego specjalisty badawczo- technicznego w Zakładzie Technologii Eksploatacji Płynów Złożowych Instytutu Nafty i Gazu - Pańs[...]

 Strona 1