Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Grela"

Evaluation of loss of organic matter and combustible parts during composting of organic waste. Ocena ubytku substancji organicznej oraz części palnych w procesie kompostowania odpadów organicznych


  Course of composting waste biomass under industrial conditions was followed for 6 mo. by detn. of mass loss during incineration of compost samples at 550°C and 800°C. The mass loss decreased from 98.11% down to 33.34% during the composting. Przedstawiono wstępne wyniki analizy zmian ilości substancji organicznej i części palnych w procesie kompostowania odpadów. Materiał użyty do badań stanowiła przygotowana próbka zielonych (miejskich) odpadów organicznych. Proces kompostowania prowadzony był w kompostowni MPO Kraków. Okres kompostowania odpadów wynosił od 2 tygodni do 6 miesięcy. Zawartość frakcji ulegającej biodegradacji wyznaczono zgodnie ze standardową procedurą. Po upływie 6 miesięcy w kompostowanych odpadach zaobserwowano znaczny ubytek frakcji organicznej oraz zmniejszenie zawartość części palnych. Szacunkowa ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonychw 1995 r. w Polsce wynosiła 4,38 Tg1). Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2004 r. była o 14% większa niż w 2000 r. i o 26% większa w porównaniu z bazowym 1995 r. W 2004 r. składowano ok. 91% odpadów ulegających biodegradacji, w odniesieniu do roku bazowego. Szacuje się, że w 2008 r. składowano 4,39 Tg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, czyli było to ponad 100% w odniesieniu do ilości wytworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w bazowym 1995 r.2, 3). Wg zapisów ustawy o odpadach17) do 2010 r.[...]

Możliwości usuwania fosforanów z wód opadowych z wykorzystaniem zmodyfikowanego sorbentu DOI:10.15199/62.2018.10.30


  Liczne badania wykonane w Polsce, a także na świecie potwierdzają zróżnicowany skład wód opadowych. Wody te są zanieczyszczone pewną ilością substancji stałych (nierozpuszczalnych), metali ciężkich, substancji śladowych, związków organicznych, substancji ropopochodnych, a nawet herbicydów1-8). W pracy9) określono 25 najgroźniejszych dla środowiska naturalnego i człowieka zanieczyszczeń priorytetowych, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas badań wód opadowych. Wytypowane wskaźniki zanieczyszczenia podzielono na 5 kategorii i zestawiono w tabeli 1. Zwykle, mając na uwadze względy ekonomiczne (koszty aparatury i odczynników), a także brak odpowiednio długiego czasu na badania, najczęściej oznacza się wskaźniki zanieczyszczeń z kategorii 1 i 2 (tabela 1)10). Literatura Table 1. Basic priority contamination9) Tabela 1. Podstawowe zanieczyszczenia priorytetowe9) Kategoria Typ zanieczyszczenia Rodzaj zanieczyszczenia 1 wskaźniki podstawowe pH , BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne, azot, fosfor 2 metale ciężkie cynk, kadm, chrom(IV), miedź, nikiel, ołów, platyna 3 wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) benzo(a)piren (BaP), naftalen, piren 4 herbicydy terbutylazyna, pendimetaliny, fenmedifam, glifosat 5 inne związki organiczne nonylofenol, pentachlorofenol, ftalan di-2-etyloheksylu, polichlorowany bifenyl 28, eter metylo-tert-butylowy 1780 97/10(2018) podaje stężenia tych zanieczyszczeń w bardzo szerokim spektrum zmienności. Rozbieżność w wielkościach stężeń wynika zarówno z rodzaju powierzchni spłukiwanej, charakterystyki opadu, zagospodarowania zlewni, jak i jej położenia. Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na rodzaj i liczbę wykonywanych oznaczeń są obowiązujące wymagania prawne. Zgodnie z rozporządzeniem11) stężenie zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w wodach opadowych wprowadzonych do wód lub ziemi nie może przekroczyć odpowiednio 100 mg/dm3 i 15 mg/dm3. Stężenia tych zanieczyszczeń[...]

The mineral composition and textural properties of zeolites with metakaolin Skład mineralny i właściwości teksturalne zeolitów z metakaolinu DOI:10.15199/62.2015.4.24


  Metakaolin was treated with alk. agents at low temp. and studied for morphol., d., sp. surface, pore and micropore vols., thermal decompn. and cation-exchange capacity. The treatment resulted in decrease in d., pore diam. and thermal stability as well as in an increase in sp. surface, pore vol. and micropore surface. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych niskotemperaturowej alkalicznej aktywacji metakaolinu. Dla metakaolinu (M) oraz otrzymanego przez syntezę niskotemperaturową materiału zeolitowego (MN) przedstawiono wyniki analiz SEM/EDS, wyniki oznaczenia gęstości 2,62 g/cm3 (M) i 2,16 g/cm3 (MN); wyniki badań porozymetrycznych m.in. metodą BET 8,36 ± 0,15 m2/g (M) i 273,63 ± 2,98 m2/g (MN); wyniki analizy termicznej (TG, DSC) 4% (M) i 19,4% (MN) oraz rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, w której wykazano obecność Zeolitu X (Na), Zeolitu A (Na) i Halloysite- 10A. Oznaczono też pojemność kationowymienną (CEC) 6,0 ± 0,8 meq/100 g (M) i 297,3 ± 8,4 meq/100 g (MN). Modyfikacja metakaolinu pozwoliła na znaczne zwiększenie powierzchni właściwej oraz wzrost CEC. Metakaolin (M) jest surowcem naturalnym (minerałem), który może być wykorzystany do syntezy zeolitów glinokrzemianowych1-3). Potencjalne zastosowania zeolitów wynikające z ich właściwości to m.in. wymiana jonowa, sorpcja i desorpcja zanieczyszczeń z wód oraz adsorpcja gazów4, 5). W literaturze można znaleźć publikacje dotyczące możliwości wykorzystania zeolitów w różnych procesach adsorpcyjnych6-8), a także do usuwania azotu amonowego z roztworów wodnych9, 10). Azot w postaci jonu amonowego jest toksyczny dla ryb i innych form życia wodnego już w bardzo małym stężeniu (ok. 0,2 mg/dm3). Ograniczenie dyspersji jonów amonowych w środowisku przyrodniczym ma znaczący wpływ na zmniejszenie presji eutrofizacyjnej w ekosystemach wodnych i lądowych11). Do usuwania jonów amonowych najczęściej wykorzystuje się metody adsorpcyjne i wymianę jonową. Ze wzglę[...]

 Strona 1