Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Sierecka-Nowakowska"

Ekomuzeum Doliny Środkowej Bzury

Czytaj za darmo! »

Bzura ma źródła w północnej części Łodzi, w Lesie Łagiewnickim, na wysokości 235 m n.p.m. Po przebiegu 166 km wpada do Wisły w okolicy Wyszogrodu. Przez dziesięciolecia Bzura miała bardzo złą sławę z racji silnych zanieczyszczeń. To ona zbierała ścieki komunalne i przemysłowe północnych dzielnic Łodzi i odpady chemiczne fabryki barwników w Zgierzu. Budowa oczyszczalni ścieków, zmiany pro[...]

Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta DOI:10.15199/33.2018.11.16


  1) PolitechnikaWrocławska;Wydział Architektury 2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: siereckanowakowska@poczt.onet.pl Streszczenie. Tworzywo budowlane ma istotny wpływ na formę obiektu. Obecnie tworzywo to nie tylko materiał w podstawowej formie użyty do konstruowania obiektu. W języku architektury materiał to przede wszystkim skomplikowane - złożone systemy i technologie materiałowe. Wybór każdej z nich decyduje o wyrazie budowli. Użyty w odpowiedniej roli, adekwatnej do kontekstu przestrzennego, może zostać wykorzystany do budowy kompozycji miasta i jej uczytelniania. Słowa kluczowe: materiał budowlany; kompozycja miasta; znaczenie elementów struktury miasta; tożsamość miejsca; przestrzeń publiczna. Abstract. Buildingmaterial is key to the formof the future facility. Today, material is not only a simple division into the type of material in its basic form used to construct the object. In architecture language,material is primarilymaterial combinations that create complex systems andmaterial technologies. The choice of each of them determines the expression of the future building. Used in a proper role, adequate to the spatial context, it can be used to build a city composition and tomake itmore clear and readable. Keywords: building material; composition of the c[...]

 Strona 1