Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jacek ŁYP"

Prognozowanie miesięcznego zużycia energii elektrycznej małych odbiorców

Czytaj za darmo! »

Referat opisuje propozycję rozwiązania modelu prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną małych podmiotów, opartego o technikę sztucznych sieci neuronowych. Zamieszczono opis metodologii i wyniki przeprowadzonych testów. Abstract. The paper describes the proposal of the solutions of the monthly energy demand forecasting model for small objects based on the artificial neural networks. The paper contains description of the proposed methodology and presents the results obtained from experimental tests. (Monthly electric energy consumption forecasting for small receivers). Słowa kluczowe: prognozowanie, elektroenergetyka, sieci neuronowe. Keywords: forecasting, electric power engineering, artificial neural networks. Wstęp Według obowiązujących od 1 lipca 2007 r. zapis[...]

Modelowanie rocznej zmienności obciążeń KSE z uwzględnieniem efektu eskalacji użytkowania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych DOI:10.12915/pe.2014.06.051

Czytaj za darmo! »

Referat przedstawia propozycję aktualizacji "klasycznego" modelu rocznej zmienności obciążeń wg szkoły Kopeckiego-Dobrzańskiej. Uzupełnienie dotyczy obserwowanego od kilku lat i cechującego się wysoką istotnością względnego zwiększenia obciążeń w miesiącach letnich. Abstract. The paper presents a proposal updates "classical" model of the annual variation of loads for school Kopecki-Dobrzańska. Addendum applies to that observed for several years and characterized by the high significance of the relative increase in loads during the summer months. (Modelling of the annual load variation of the national electricity system including the effect of escalating use of ventilation and air conditioning equipment). Słowa kluczowe: prognozowanie, elektroenergetyka. Keywords: Forecasting, Electric Power Engineering. doi:10.12915/pe.2014.06.51 Wprowadzenie W pracy [1] przedstawiono założenia do budowy syntetycznego modelu zmienności obciążeń KSE, przeznaczonego do sporządzania długoterminowych prognoz szeregu wielkości dotyczących zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla narzuconych wariantów scenariuszy zapotrzebowania na roczną energię elektryczną i roczny szczyt. W efekcie zastosowania nieskomplikowanych i mało pracochłonnych procedur, model umożliwiał względnie szybkie pozyskanie stosunkowo dobrej jakości spójnych wyników. Rozwiniętą i zaawansowaną postać modelu przedstawiono w pracach [2] i [3]. W aktualnych warunkach funkcjonowania KSE, model doczekał się weryfikacji i prób praktycznego zastosowania do różnych zadań prognostycznych [4, 5, 6]. W pracy [6] wskazano na brak odzwierciedlenia w modelu stosunkowo nowego zjawiska, jakim jest coraz wyraźniejsze wypiętrzanie w okresie letnim tzw. krzywych V. P sp [GW] 13 15 17 19 21 23 25 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 p [m-c] 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rys.1. Zmienność roczna szczytów m[...]

Forecasting methods supporting the operator of transmission system – chosen issues

Czytaj za darmo! »

One of the major segments of energy market in Poland is the balancing market. Activities in the balancing market can be divided into three main groups: reporting of contracts for the sale of electricity to the physical implementation, planning and managing traffic in the national electricity system balancing and settlement. The operator of the transmission system should be able to shape and control the planning and conduct of movement, creating plans for coordination, creating balance of trade and technical-operative of traffic. The article describes some forecasting models to assist the operator in the construction plans, coordination, and other selected problems related to this topic. Streszczenie. Jednym z ważniejszych segmentów rynku energii w Polsce jest rynek bilansujący. Działania realizowane na rynku bilansującym dzielą się na trzy zasadnicze grupy: zgłaszanie umów sprzedaży energii elektrycznej do fizycznej realizacji, planowanie i prowadzenie ruchu w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz rozliczenia transakcji bilansujących. Do operatora systemu przesyłowego należy kształtowanie i kontrola procesów planowania i prowadzenia ruchu, tworzenie planów koordynacyjnych, tworzenie bilansów techniczno-handlowych oraz operatywne prowadzenie ruchu. Artykuł opisuje wybrane modele prognostyczne wspomagające operatora w konstrukcji planów koordynacyjnych oraz inne wybrane problemy związane z tą tematyką. (Metody prognostyczne wspierające operatora systemu przesyłowego - zagadnienia wybrane) Keywords: forecasting in power system, energy market, coordination plans. Słowa kluczowe: prognozowanie w elektroenergetyce, rynek energii, plany koordynacyjne. Introduction The fundamental organization, which coordinates the market activity and - in praticular - cares about its stability, is the operator of transmission system (OTS). The segment of balance market belongs to its most important instruments. In order to make up the instant energy bala[...]

Kompleksowa analiza wpływu czynników meteorologicznych na zmienność obciążeń Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Referat przedstawia opis obszernej analizy korelacyjnej wykonanej w celu określenia potencjału użyteczności wykorzystania danych meteorologicznych do celów prognozowania zmienności obciążeń. Poza uwzględnieniem różnych postaci i różnych opóźnień czasowych między zmiennymi, została podjęta próba identyfikacji zróżnicowania oddziaływania terytorialnego czynników meteorologicznych na obciążenia elektroenergetyczne. Abstract. The paper presents the description of the comprehensive correlation analysis performed to determine the potential usefulness of the use of meteorological data for the purposes of forecasting load variation. Apart from taking into account the different forms and different time delays between variables, an attempt to identify the impact of territorial differentiation of climatic factors on the load power was made. (The comprehensive analyze of influencing meteorological factors on load variation in the National Power System). Słowa kluczowe: prognozowanie, elektroenergetyka, czynniki meteorologiczne. Keywords: Forecasting, Electric Power Engineering, meteorological factors. Wstęp Problematyka doboru zmiennych sterujących spośród czynników meteorologicznych w modelach zmienności obciążeń elektroenergetycznych, była wielokrotnie eksplorowana w przeszłości w odniesieniu do systemów o różnej wielkości, począwszy od systemu krajowego, a skończywszy na indywidualnych odbiorcach [1,2,3]. Analizy takie zawsze są ograniczone postacią, zakresem i jakością dostępnych statystyk. Dynamika przemian gospodarczych i technologicznych zachodzących w zbiorze podmiotów systemu elektroenergetycznego powoduje istotne zmiany w charakterze ich reakcji na warunki pogodowe. Rosną również wymagania stawiane przed modelami prognostycznymi stymulując poszukiwania dróg polepszenia jakości prognoz. Te i inne aspekty sprawiają, że tytułowy problem ciągle jest tematem aktualnym. Przedstawiony zostanie opis eksperymentu będącego próbą kompleksowe[...]

Badanie wpływu temperatury na zmienność obciążeń w KSE

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza ciągle aktualną problematykę dotyczącą wykonywania krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Podjęto próbę opracowania metodyki umożliwiającej badanie i wykrywanie wpływu czynników pogodowych, a konkretnie temperatury, na zmianę obciążenia w systemie elektroenergetycznym. Zaproponowano metodykę wykorzystującą metody i narzędzia analizy statystycznej umożliwiające ocenę wpływu tych czynników na zmiany obciążenia. Abstract. In the paper the issues of short-term forecasting of power demand in Polish Power System is raised. An attempt to development methodology enabling to research and to detect the influence of weather factors, and more specifically temperature were made, for the change of the load in the power system. Methods and tools for statistical analysis to assess the influence weather factors on the load changes of PPS are proposed. (Research the influence of temperature on the changeability of load in PPS). Słowa kluczowe: System elektroenergetyczny, modelowanie, prognozowanie krótkoterminowe, czynniki pogodowe. Keywords: Power system, modelling, short-team forecasting, weather factors. Wprowadzenie W pracy przedstawiono problem oceny występowania wpływu czynników pogodowych na zapotrzebowanie mocy w KSE. Najczęściej wpływ czynników pogodowych utożsamiany jest z wpływem temperatury [1], [2], [3]. Jednak inne parametry pogodowe takie jak prędkość wiatru, zachmurzenie, wielkość opadu mogą także być brane pod uwagę. Szczególnie prędkość wiatru wydaje się być parametrem godnym zauważenia, ponieważ ma największy wpływ na bardzo istotny parametr wtórny- temperaturę odczuwalną [4], [5]. To właśnie temperatura odczuwalna powinna mieć największy, ewentualny wpływ na wartość zapotrzebowania mocy w KSE. Problemem kluczowym w określeniu wpływu czynnika pogodowego, a dokładniej, siły tego wpływu (przy ustalonym mierniku) na wartość obciążenia jest powzięcie decyzji, czy będz[...]

 Strona 1