Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Zagawa"

Ocena skuteczności półmasek filtrujących wobec nanoaerozolu NaCl DOI:10.15199/62.2018.8.11


  Od kiedy w 1986 r. amerykański fizyk Kim Eric Drexler użył jako pierwszy słowa nanotechnologia, znaczenie tego słowa, a teraz już ogromnej dziedziny nauki, staje się coraz większe. "Nano" (gr. nanos ʽkarzełʼ) odnosi się do obiektów mniejszych niż 100 nm oraz stanowi przedrostek jednostek miliard razy mniejszych niż podstawowe (10-9). Zatem nanocząstki to obiekty, których jeden z wymiarów nie przekracza 100 nm. Granicę 100 nm należy traktować jednak umownie. Jak wskazują autorzy różnych publikacji1, 2), istnieją obiekty o większych rozmiarach (do ok. 250 nm), które zalicza się do kategorii nanocząstek. Dolną granicę wielkości nanocząstek stanowi rozmiar pojedynczych atomów i wyznacza się ją na ok. 0,2 nm. Warto jednak zauważyć, że nie każdy obiekt, który jest wystarczająco mały można zaliczyć do kręgu zainteresowań nanonauki czy nanotechnologii. Warunkiem koniecznym jest bowiem wykazywanie przez obiekt o rozmiarach nanometrycznych właściwości, które nie występują w większej skali. Gwałtowny rozwój przemysłu, nowych technologii i gospodarki światowej stał się przyczyną intensywnego rozwoju gałęzi związanej ze strukturami nano, nanotechnologii. Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie nanododatków, nanoproszków, nanowypełniaczy, nanopowłok i nanokapsuł. Wpływa to na nasilenie się zagrożenia związanego z generowaniem i obecnością w środowisku pracy nanoobiektów, najczęściej w postaci zawieszonych w powietrzu nanocząstek, czyli nanoaerozolu. Obecnie brak jest środków ochrony osobistej, a w szczególności sprzętu ochrony układu oddechowego, które zabezpieczałyby użytkownika przed nanoobiektami, a zwłaszcza przed aerozolami zawierającymi nanocząstki. Nie są dostępne również ani dokumenty prawne ani normatywne, które definiowałyby wymagania dla takiego sprzętu. Brak jest w Polsce, Europie i na świecie jednoznacznie zdefiniowanej metodyki badań umożliwiającej prowadzenie w sposób jednolity oceny sprzętu przeznaczonego do sto[...]

 Strona 1