Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Flaga"

Ochrona krajobrazu kulturowego Wzgórza Błogosławionej Bronisławy i otoczenia Kopca Kościuszki w Krakowie DOI:


  Kraków, miasto pełne zabytków, wpisane na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, jest dumą jego mieszkańców. Dzięki działającemu tu od ponad trzydziestu lat Społecznemu Komitetowi Ochrony Zabytków Krakowa (SKOZK) udało się bardzo wiele budowli zabytkowych ocalić od ruiny i doprowadzić do ich rekonstrukcji i odnowienia z zapewnieniem im funkcji użytkowej. Od pewnego czasu coraz większą uwagę zwraca SKOZK na otoczenie budowli zabytkowych, zadrzewienie, ogrody, tereny zielone, które z tymi budowlami stanowią krajobrazy kulturowe, stworzone ręką człowieka dla ich harmonijnego wzbogacania tkanki miasta zabytkowego. Warto tu przytoczyć słowa śp. profesora Janusza Bogdanowskiego z Politechniki Krakowskiej - wielkiego rzecznika nowego kierunku ochrony dziedzictwa światowego - historycznych krajobrazów kulturowych. Pisze on [1], że "krajobraz stanowi oblicze środowiska", że "wszystkie cywilizacje istnieją tylko po to, aby tworzyć kultury, a kultury - aby tworzyć ludzi" [2]. I dalej: "St[...]

O projektowaniu betonowych konstrukcji masywnych na wczesne wpływy termiczno-skurczowe DOI:10.15199/33.2016.05.42


  W artykule opisano zagadnienia związane z wczesnymi wpływami termiczno-skurczowymi w betonowych konstrukcjach masywnych. Przedstawiono aspekty technologiczno- -materiałowe i konstrukcyjne projektowania tego typu obiektów. Zacytowano również dostępne wytyczne i normy, które mogą być wykorzystane w projektowaniu konstrukcji masywnych. Słowa kluczowe: betonowe konstrukcje masywne, temperatura twardnienia, skurcz, projektowanie.Konstrukcje masywne definiowane są w sposób bardzo ogólny, jako dowolna objętość betonu o wymiarach tak dużych, że konieczne jest podjęcie działań w celu ograniczenia ryzyka zarysowania mogącego powstać na skutek zmian objętościowych wynikających z generowanego ciepła hydratacji [1]. Konstrukcje takie pojawiają się w budownictwie często i są to nie tylko wielkie budowle wodne (jazy, zapory), masywne płyty fundamentowe, ale także przęsła i podpory mostów, zbiorniki na ciecze imateriały sypkie, ścianywelektrowniach jądrowych, podpory budynków wysokich i itp.Wkonstrukcjach tych w pierwszymokresie dojrzewania betonu (50÷100 h) powstają pola temperatury i wilgotności, wywołane ciepłem hydratacji cementu oraz skurczem autogenicznym w betonie, a także wymianą ciepła i wilgoci pomiędzy konstrukcją a otoczeniem, zwłaszcza po rozdeskowaniu konstrukcji. Powstające w tym okresie naprężenia termiczno- skurczowe, wywołane nierównomiernymi zmianami objętości betonu, osiągają dużewartości, częstowiększe od aktualnejwytrzymałości na rozciąganie młodego betonu i są przyczyną powstawania zarysowań, będących powodemobniżeniawartości użytkowych konstrukcji, zwłaszcza ich trwałości i sztywności. Zarysowania o genezie termiczno-skurczowej W elementach masywnych, np. płytach fundamentowych o znacznej grubości, dominującą rolę odgrywają naprężenia własne wywołane nierównomiernym[...]

Rozwiązania materiałowo-technologiczne zastosowane podczas budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie DOI:10.15199/33.2015.01.16


  Proces inwestycyjny Świątyni Opatrzności Bożej wznoszonej od 12 lat na polach wilanowskich wWarszawie charakteryzuje wiele niestandardowych rozwiązańmateriałowo- technologicznych umożliwiających budowę monumentalnej konstrukcji o bardzo dużej trwałości w założonym długim okresie użytkowania (fotografia). Autorem projektu Świątyni Opatrzności Bożej jest pracownia architektoniczna "Szymborski & Szymborski" wraz ze specjalistycznymi biurami: konstrukcyjnym i instalacyjnymi. Bryła świątyni stanowi jednoprzestrzenne wnętrze na planie krzyża greckiego o wymiarach 84,00 x 84,00 m i wysokości 68,37 m w stosunku do poziomu parteru (75,55 m do górnego poziomu krzyża). Nawa główna ma ustrój ramowo-płytowy na rzucie koła o średnicy 68,00 m. Nad nawą główną wykonano kopułę z jednopowłokową płytowo- żebrową powłoką zespoloną grubości 15 cm i średnicy dołem 26,70 m. Wejścia do świątyni osłonięte są masywnymi ścianami w kształcie fali o grubości 80 cm, połączonymi w poziomie stropu obwodowymwieńcemzewnętrznym. Pylony narożne, pełniące funkcję trzonów komunikacyjnych, mają przekrój kwadratowy o wymiarach zewnętrznych 4,80 x 4,80 m i wysokości 26,72mdo spodu rygli (mostów) i 31,53m- do ich górnej krawędzi. Ściany zewnętrznemają grubość 40 cm. Połączono je łącznikami, tzw.mostami, o przekroju skrzynkowym i wymiarach zewnętrznych 4,80 x 4,81 m. Mosty połączone z wierzchołkami pylonów tworzą potężne rygle ram portalowych, nadających budowlimonumentalny charakter. Nowoczesne technologie zastosowane przy budowie świątyni oraz przeprowadzone analizy i badania materiałów opisano w [1 ÷ 7]. Charakterystyka betonu Przyjęte założenie etapowania budowy świątyni [3, 5] i sukcesywne dostarczanie dokumentacji wykonawczej sprawiły, że powstało kilka specyfikacji wymaganych cech betonów niezbędnych do realizacji elementów żelbetowych. Zatwierdzono kilkanaście receptur betonu klas B50 i B60 (do części podziemnej świątyni) i C30/37, C35/45 i C40/50 (do częś[...]

 Strona 1