Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Radomir Nowakowski"

Materiał budowlany jako cecha przestrzeni miasta i świadectwo epoki na przykładzie Łodzi DOI:10.15199/33.2018.09.26


  "Miasto jako miejsce jest ośrodkiem znaczeń par excellence. Ma bardzo wiele wyrazistych wizualnie symboli. Co ważniejsze samo jest symbolem" [9]. Upadek cywilizacji przemysłowej (transformacja gospodarcza) pozostawił ogromne dziedzictwo kulturowe reprezentowane przez struktury urbanistyczno-architektoniczne pozbawione pierwotnej funkcji. Są to nie tylko zespoły zabudowy fabryczno- -technicznej, ale niejednokrotnie całe układy przestrzenne tworzące "miasta"wmieście,wjednoznacznej technice budowlanej. Dostosowanie tych zespołówdowspółczesnychwarunkówi potrzeb jest trudne, a ich zagubieniemożemieć negatywne znaczenie dla indywidualnego charakteru całegomiasta.Miasto powinno być oceniane wg jego wartości materialnych i przestrzennych, ale w przełożeniu na społeczne kategorie i następstwa, jakie za sobą pociąga.Charakterystyka kulturowychwartościmiasta dotyczy jego części architektonicznej i symbolicznej, do których zaliczamy materiały budowlane. Reprezentują je zarówno poszczególne budowle, jak i zespoły urbanistyczne, a także całe dzielnice imiejski krajobraz.Wartości kulturowemiasta są symbolicznym odzwierciedleniem społeczeństwa, w którym żyją ludzie i miejsca, jakie w nim zajmują [10]. [...]

Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta DOI:10.15199/33.2018.11.16


  1) PolitechnikaWrocławska;Wydział Architektury 2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: siereckanowakowska@poczt.onet.pl Streszczenie. Tworzywo budowlane ma istotny wpływ na formę obiektu. Obecnie tworzywo to nie tylko materiał w podstawowej formie użyty do konstruowania obiektu. W języku architektury materiał to przede wszystkim skomplikowane - złożone systemy i technologie materiałowe. Wybór każdej z nich decyduje o wyrazie budowli. Użyty w odpowiedniej roli, adekwatnej do kontekstu przestrzennego, może zostać wykorzystany do budowy kompozycji miasta i jej uczytelniania. Słowa kluczowe: materiał budowlany; kompozycja miasta; znaczenie elementów struktury miasta; tożsamość miejsca; przestrzeń publiczna. Abstract. Buildingmaterial is key to the formof the future facility. Today, material is not only a simple division into the type of material in its basic form used to construct the object. In architecture language,material is primarilymaterial combinations that create complex systems andmaterial technologies. The choice of each of them determines the expression of the future building. Used in a proper role, adequate to the spatial context, it can be used to build a city composition and tomake itmore clear and readable. Keywords: building material; composition of the c[...]

 Strona 1