Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Godlewski"

Oddziaływanie metra na zabudowę


  Wykonywanie tunelowych robót podziemnych i głębokich wykopów powoduje odkształcenia terenu. Polska ma bardzo duże doświadczenia w skali światowej w tym zakresie, bo od lat boryka się z problemem szkód górniczych na Śląsku. Skala tych zjawisk jest inna, ale sytuacja przy prowadzeniu robót podziemnych i osiadaniu powierzchni wskutek prowadzenia tunelimetra czy budowy stacji jest taka sama.Oddziaływanie robót podziemnych na powierzchnię jest ograniczone do pewnej strefy. Ustalanie strefy oddziaływań bezpośrednich i pośrednich oraz ocenę wartości przemieszczeń dopuszczalnych wykonuje się na podstawie doświadczeń porównywalnych zgodnie z Eurokodem7 [6], tj. udokumentowanych wyników pomiarów przemieszczeń uzyskanych przy wykonywaniu podobnych wykopów, w podobnych warunkach gruntowych. Takie doświadczenia i obserwacje zawarte są m.in. w instrukcji ITB nr 376/2002 [3]. W przypadkach trudnych i budzących wątpliwości lub sytuacjach zupełnie nowych (jak np. drążenie tuneli tarczami TBM) wskazane jest wykonywanie dodatkowych obliczeń, wykorzystującmetody teoretyczne bazujące np. na sprężysto-plastycznym modelu podłoża (metoda elementów skończonych). W artykule zostały opisane strefy oddziaływania określone na podstawie dotychczasowych doświadczeń ITB. Wykorzystując zakresy tych stref i nakładając je na przebieg II linii metra warszawskiego wskazano budynki i infrastrukturę podziemną, która w strefie robót przyszłej linii się znajduje. Oddziaływania - zasady ogólne Wprzypadku budowymetra oddziaływania można podzielić na statyczne i dynamiczne. Oddziaływania statyczne to przemieszczenia podłoża wywołane realizacją głębokich wykopów (najczęściej dla stacji metra) i tunelowaniem. Ich wpływ zaznacza się głównie w fazie budowy. Oddziaływania dynamiczne dotyczą drgań wywołanych budową oraz eksploatacją obiektów metra. W pracach projektowych należy je analizować w kontekście nie tylko czasu trwania budowy, ale i późniejsze[...]

Geotechniczna analiza oddziaływania obiektów w przestrzeni podziemnej DOI:10.15199/33.2017.02.05


  Wprzypadku lokalizacji nowo projektowanych obiektów na terenach silnie zurbanizowanych, jednym z istotnych problemów na etapie przygotowania inwestycji jest konieczność ograniczenia niekorzystnych wpływów na obiekty istniejące. Dobór właściwych rozwiązań projektowych [14] w kontekście zarządzania ryzykiemgeotechnicznymwymaga przeprowadzenia analizy oddziaływania oraz oceny wpływu realizacji inwestycji, najczęściej wyrażonej w postaci wartości przewidywanych przemieszczeń. Otrzymanie wiarygodnych rezultatów jest możliwe tylko w przypadku zastosowania właściwych modeli obliczeniowych oraz na podstawie odpowiedniego rozpoznania geotechnicznego podłoża. Dobór modeli obliczeniowych powinien zależeć od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, projektowanej konstrukcji oraz rodzaju i charakterystyki obiektów sąsiednich. Na bazie doświadczeń z realizacji głębokich wykopów orazmetrawWarszawie,wartykule przedstawione zostały zagadnienia związane[...]

Posadowienie chłodni kominowej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych DOI:10.15199/33.2016.05.11


  Konieczność racjonalnego projektowania obiektów budowlanych sprawia, że uzasadnione jest dokładne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz przeprowadzenie zaawansowanych analiz numerycznych. Przedstawiona w artykule analiza dotyczyła chłodni kominowej elektrowni konwencjonalnej, o konstrukcji powłokowej wrażliwej na zmiany sztywności podłoża, posadowionej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Słowa kluczowe: chłodnia kominowa, MES, współczynnik podatności sprężystej podłoża, osiadanie.Problemdotyczy nowej chłodni kominowej o wysokości 185,0 m składającej się z trzech podstawowych elementów: fundamentu pierścieniowego o średnicy zewnętrznej 113,5 m; szerokości 6,0 m i wysokości 1,5 m; 36 słupów radialnych podpierających powłokę hiperboloidalną oraz powłoki żelbetowej o wysokości 176,1mod krawędzi dolnej (rysunek 1). Rozpoznane grunty,występującewpodłożu na terenie elektrowni, pomimo znacznego zróżnicowania litologiczno-genetycznego stanowią w większości nośne podłoże budowlane. Chłodnia kominowa usytuowana jestwskomplikowanychwarunkach geotechnicznych (rysunek 2). Badania wskazały, że deniwelacje starszego podłożamają formę kopalnej krawędzi tektoniczno- erozyjnej, występującej na głębokości 5 ÷ 15 m p.p.t. Część północno-wschodnia chłodni została posadowiona bezpośrednio nad jego krawędzią,[...]

Wpływ procesu instalacji turbozespołu na zmiany przemieszczeń jego fundamentu DOI:10.15199/33.2018.04.11


  Projektowanie geotechniczne na potrzeby branży energetycznej w istotny sposób różni się od praktykowanego w przypadku innych obszarów budownictwa, zarówno ze względu na skalę problemów, jak i zakres oraz wymaganą dokładność analiz [1]. Dotyczy to również projektowania fundamentów w przypadku posadowieniamaszyn, np. turbozespołów [2]. Dotychczas w Polsce w takiej sytuacji stosowano normę PN-80/B-03040 [3], ale została ona zastąpiona przez Eurokod 7 [4], zawierający tylko zestaw ogólnych wytycznych. Choć planowane jest uzupełnienie norm europejskich o zagadnienia związane np. z kryteriami użytkowalności w przypadku posadawiania fundamentów podmaszyny [5], to nadal kwestie te będą wymagały indywidualnego podejścia i znacznej wiedzy eksperckiej, aby właściwie ocenić poziomniezawodności obiektu w kontekście jego współpracy z podłożem. Powszechnie stosowane oprogramowanie do wymiarowania konstrukcji zazwyczaj upraszcza opis odpowiedzi ośrodka gruntowego do współczynników podatności sprężystej, definiowanych zgodnie z teorią Winklera. Na potrzeby analizy prezentowanej w artykule, obliczenia wykonano w programie ZSoil 3D, dedykowanym do zastosowania w g[...]

 Strona 1