Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Urbańska-Galewska"

Kiedy są niezbędne rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych DOI:10.15199/33.2016.05.52


  Wymagana dokumentacja projektowa, a w szczególności rysunkowa, określona przepisami prawa, nie zawsze jest wystarczająca do właściwego wykonania i montażu konstrukcji stalowych. Obiektów budowlanych o złożonym układzie konstrukcyjnym i/lub technologii, takich jak np. hale, mosty, stadiony, nie można zrealizować na podstawie podstawowych rysunków zawartych w projektach budowlanych, przygotowanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [2] wydanego do ustawy Prawo budowlane [6]. Projekt wykonawczy opracowywany zgodnie z rozporządzeniem [1], wymaganym w przypadku inwestycji realizowanych ze środków publicznych, jest uzupełnieniem oraz uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez oferentów oraz wykonania robót budowlanych. W przypadku wielu obiektów, dokumentacja wykonawcza nadal stanowi zbyt uproszczony dokument z uwagi na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wymagające określenia geometrii poszczególnych detali konstrukcyjnych z uwzględnieniem technologii wykonania. Opracowane rysunki w poszczególnych rodzajach dokumentacji służą różnym, ściśle określonym celom zdefiniowanym w wymienionych aktach prawnych. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, w jakich przypadkach niezbędne jest wykonanie rysun[...]

 Strona 1