Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agata Aniszczyk"

Prototypowa konstrukcja silosu o wiotkim płaszczu do składowania biomasy


  Wostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania elektrowni konwencjonalnych na różne rodzaje biomasy, co wiąże się z koniecznością budowy magazynów do jej składowania. W tym celu bardzo często wykorzystywane są metalowe silosy [1], [2] o konstrukcjach stosowanych w rolnictwie. Biomasa jest z reguły produktem odpadowym o bardzo zmiennych właściwościach, które zależą w dużym stopniu od jej dostawców i sposobu magazynowania [3], [4]. Bardzo częstym, niekorzystnym zjawiskiem jest pęcznienie lub zlepianie się biomasy w silosach pod wpływem wilgoci, gdyż wiele jej rodzajów ma właściwości higroskopijne. Zbrylanie się lub pęcznienie biomasy w silosach prowadzi do jej przesklepień i poważnych utrudnień w rozładunku, skutkujących często poważnymi awariami silosów (szczególnie lejów) podczas samoczynnego lub wymuszonego tąpnięcia powstałego przesklepienia [5], [6]. Podczas przesklepienia cały ciężar materiału składowanego nad powstałym przesklepieniem jest przekazywany na płaszcz silosu. Wzrasta wówczas całkowite obciążenie tego płaszcza w stosunku do wartości ustalonych w normie PN-EN 1991-4. W silosach z blach falistych takie zwiększone obciążenie pionowemoże prowadzić do znacznego przeciążenia południkowych żeber usztywniających płaszcz. Poszukiwania skutecznych rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych, zapewniających wyeliminowanie przesklepień i innych utrudnień w opróżnianiu silosów z materiałów pęczniejących i kohezyjnych, nie przyniosły dotychczas zadowalających rezultatów. W artykule przedstawiono wybrane wyniki kończonej obecnie pracy badawczej, której celem było opracowanie konstrukcji silosów do składowania biomasy, zapewniających bezzakłóceniową i bezpieczną eksploatację. Przedstawione prototypowe konstrukcje były poddane badaniom eksperymentalnym, których wyniki po potwierdzi.y dobr. skuteczno.. zaproponowanych rozwi.za.. Wp.yw rozk.adu globalnych obci..e. w cylindrycznych silosach na proces ich [...]

Wpływ sztywności walcowych płaszczy silosów na niesymetryczny stan parcia poziomego DOI:10.15199/33.2016.05.43


  W artykule przedstawiono wyniki badań obciążeń użebrowanego i nieużebrowanego płaszcza silosu z blach falistych oraz wiotkiego płaszcza silosu o podobnej geometrii. Badano wartości obciążeń parciempoziomymw wielu punktach obwodu i wysokości płaszcza przy napełnianiu i opróżnianiu silosu. Wykazano duży wpływ południkowej sztywności walcowego płaszcza silosu na nierównomierny stan obciążenia poziomego od materiału wypełniającego. Słowa kluczowe: silos metalowy, silos tkaninowy, obciążenie silosu, badania eksperymentalne.Wprzemyśle coraz częściej stosuje się lekkie, walcowe silosy stalowe o dośćmałej sztywności obwodowej i południkowej. Potrzeba minimalizacji zużycia stali w takich konstrukcjach sprawia, że bardzo często projektuje i wykonuje się silosy o płaszczach z blach falistych z poziomym przebiegiem fal i użebrowaniem pionowym prętami (często giętymi na zimno). Zdarza się też, iż rezygnuje się z pionowego użebrowania płaszczy, głównie ich górnej części, wykorzystując do przenoszenia obciążeń południkowych nawet stosunkowo niewielką nośność blach falistych przy obciążeniu prostopadłym do kierunku ich fal. Płaszcz silosu z nieużebrowanych blach falistych ma znacznie mniejszą sztywność w kierunku południkowym niż płaszcz użebrowany, a sztywność ta ma wpływ na rozkład jego obciążeń (parć) stycznych i poziomych od materiału wypełniającego, co wykazano w [1]. Zbyt rzadki rozstaw pionowych żeber takiego płaszcza może mieć również wpływ na zmniejszenie południkowej sztywności płaszcza w stosunku do stanu gęstego użebrowania. W ostatnim czasie prowadzone są dość zaawansowane badania nad zastosowaniemwiotkich płaszczy silosów z tkanin technicznych [2, 3], których sztywność południkowa jest bliska zeru. Te rozwiązania konstrukcyjne [...]

 Strona 1