Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Wodyński"

Kwalifikacja wybranych budowli w elektrowniach w aspekcie naliczania podatku od nieruchomości DOI:10.15199/33.2018.04.12


  Zakwalifikowanie obiektów budowlanych do kategorii budowle w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane [4] skutkuje ich opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Zasadą jest, że budowle bądź ich części podlegają opodatkowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy są użytkowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [3].Wpozostałych przypadkach zobowiązanie podatkowe nie obowiązuje. Trudności w kwalifikacji składników majątku zakładu wynikają z nieprecyzyjnych i niespójnych przepisów zawartych w aktach prawnych, stanowiących podstawę kwalifikacji. Bywają one powodem długotrwałych i kosztownych sporów pomiędzy podatnikami oraz organami administracji. Zagadnienie to jest szczególnie skomplikowane, gdy mamy do czynienia z licznymi i zróżnicowanymi pod względem konstrukcyjnym oraz funkcjonalnym obiektami zlokalizowanymi w dużych zakładach przemysłowych, do których należą elektrownie. W artykule omówiono kryteria kwalifikacji obiektów magazynowych, zasobników, zbiorników, fundamentów oraz konstrukcji wsporczych urządzeń technicznych i instalacji technologicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w energetyce, pod kątem naliczania podatku od nieruchomości. Podano również przykłady kwalifikacji takich obiektów. Podstawy kwalifikacji W celu właściwej kwalifikacji obiektów należy jednoznacznie określić znaczenie podstawowych pojęć stosowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych [3] oraz Prawie budowlanym [4]. Definicje pojęć obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, a także obiekt liniowy i urządzenie budowlane przedstawiono szczegółowo w art. 3 ustawy Prawo budowlane [4]. Tak więc, budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem[...]

Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalin DOI:10.15199/33.2016.05.23


  W artykule przedstawiono problem przystosowania istniejących kominów w elektrowniach do odprowadzania mokrych, odsiarczonych spalin. Zaprezentowano technicznie skomplikowany przypadek wymiany trzech ceramicznych przewodów spalin w kominie sześcioprzewodowym H = 150 m na przewody z tworzywa wzmocnionego szkłem (TWS). Prace zrealizowano w trakcie eksploatacji obiektu. Słowa kluczowe: kominy przemysłowe, spaliny mokre, TWS.Sześcioprzewodowy komin przemysłowy H = 150mw Elektrowni Turów wybudowano w 1998 r. (fotografia 1). Odprowadza on spaliny z sześciu kotłów fluidalnych. Jego konstrukcję nośną stanowią dwa współśrodkowe, cylindryczne trzony żelbetowe [3]. Średnica trzonu zewnętrznego wynosi 21,40 m, a wewnętrznego 5,90 m. Wewnętrzne murowane przewody spalin o średnicy 5,0m wykonano z kwasoodpornych kształtek ceramicznych S-4 grubości 12 cm. Przewody te podzielono na segmenty wysokości 25 m, które spoczywają na stalowych pomostach opartych na trzonach zewnętrznymi wewnętrznym. Dylatacje poziome pomiędzy segmentami przewodów spalin uszczelniono taśmami elastycznymi. Z powodu coraz ostrzejszych wymagań ochrony środowiska w elektrowni podjęto decyzję o budowie instalacji odsiarczania spalin (IOS) metodą mokrą- wapienną w blokach energetycznych nr 4, 5 i 6. Zastosowanie IOS powoduje obniżenie temperatury spalin do ok. +60°C oraz zwięks[...]

 Strona 1