Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Boruc"

Common Data Environment (CDE) - poszukiwanie środowiska współpracy dla BIM DOI:10.15199/33.2018.07.22


  ofer- DOI: 10.15199/33.2018.07.22 Common Data Environment (CDE) - poszukiwanie środowiska współpracy dla BIM inż. Jacek Boruc1) Rys. 1. Zarządzanie danymi i dokumentami na platformach CDE wg PAS 1192:2007 69 BIM W BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2018 (nr 551) cie dwóch czołowych dostawców systemów EDM - globalnego dostawcy oprogramowaniaAEC (Architecture, Engineering & Construction) oraz dostawcy z grupy Vinci - jednego z największych na świecie koncernów w sektorze budownictwa i usług powiązanych, w którego skład wchodzą m.in. Vinci Construction, Warbud SA, Sixens Digital Site. Ocena zaproponowanych rozwiązań wiązała się nie tylko z poznaniem i próbą ich zrozumienia, ale także z ich przetestowaniem przez wytypowane zespoły produkcyjne (rysunek 2).Wartykule nie będę podawał nazw produktów, lecz skupię się na zaobserwowanych tendencjach. EDM Obieg dokumentów tworzony w środowiskach SaaS charakteryzuje się pewną specyfiką związaną z zapewnieniemdostępu do danych w kontekście praw, w tym licencji, opłat, odpowiedzialności. Tylko jeden z dostawców gwarantował systemową możliwość dostępu do wprowadzonych i procedowanych informacji także po cofnięciu zgód przez stronę inicjującą i opłacającą usługę SaaS. Jest to o tyle istotne, że poszczególni uczestnicy projektu z chwilą utraty dostępu do platformy mogą mieć problemy z informacjami o podejmowanych decyzjach z przeszłości. Archiwizacja kompletu danych na własny użytek w tego typu rozwiązaniach jest praktycznie niemożliwa.Wposzczególnych systemach zasady definiowania i akceptacji obiegu dokumentów są różne i należy na to zwrócić szczególną uwagę. O ile oba wspomniane rozwiązania wyrosłe z obsługi dokumentów można uznać za funkcjonalne, to[...]

Zapewnienie wodoszczelności w żelbetowych konstrukcjach niecek basenowych

Czytaj za darmo! »

Niecki basenowe wymagają poprawności wykonania wielu elementów w trakcie wszystkich faz realizacji. Do najistotniejszych należy zachowanie geometrii obiektu oraz wodoszczelności przegród. W przypadku basenów prefabrykowanych o konstrukcji z tworzyw sztucznych, stalowych lub konstrukcji metalowo-żelbetowej typu Myrtha za zapewnienie tych cech odpowiedzialna jest odpowiednia warstwa wykończeniowa i sposób jej łączenia. W przypadku konstrukcji żelbetowej problem jest złożony. Z własnego doświadczenia wiemy, że zagadnienie to jest marginalizowane na etapie projektowania. Projektant często nie zastanawia się nad poprawnością rozwiązania lub optymalizacją projektu, a firmy wykonawcze często nie mają możliwości zmiany warunków realizacyjnych i wiedzy na temat konieczności zmiany. W[...]

bS Summit Düsseldorf DOI:


  Kolejny szczyt międzynarodowej organizacji building- SMART (bS), który odbył się w Düsseldorfie (25 - 28 marca 2019 r.), gościł przeszło 1000 ekspertów z 30 krajów. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku i są otwarte dla osób spoza organizacji. Konferencję otworzyłRichard Petrie, dyrektor generalny buildingSMART International (bSI). Zaczął od wizji cyfryzacji budownictwa i nieruchomości (digitizing built asset industry), której realizacja jest ambicją organizacji. Przypomniał, że pomimo istotnych zmian, jakie zaszły od lat siedemdziesiątych XX w., gdy pojawiła się technologia CAD, zwiększenie produktywności budownictwa, na tle innych branż, jest niewielkie. Następnie przedstawił ogólnąmapę drogową określającą kierunki dalszego rozwoju buildingSMART International, wśród których jednym z najistotniejszych jest ulepszanie standardu IFC w celu stworzenia jego przyszłej wersji "IFC 5". Pozostałe to zorganizowanie bardziej wydajnej pracy w tzw. pokojach technicznych stowarzyszenia, osiągnięcie większego zaangażowania producentów oprogramowania, jak również wprowadzenie programu certyfikacji. Zaprezentował też zwycięzców konkursu buildingSMART Award w kategoriach "Eksploatacja", "Projektowanie" i "Budowa". W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na stałe zwiększanie liczby uczestników konferencji, organizowanych przez buildingSMART, a także dołączających do stowarzyszenia nowych członków, co potwierdza rosnące zainteresowanie cyfryzacją opartą na otwartych standardach BIM. Podczas sesji plenarnej, pierwszego dnia konferencji, przedstawiono też kilka prezentacji o charakterze ogólnym. Carsten Lotz, reprezentujący firmę doradczą McKinsey & Company, omówił szczegółowo argumenty, poparte wieloma danymi liczbowymi, przemawiające za koniecznością zwiększenia produktywności w budownictwie. Kolejne dwie prezentacje dotyczyły koncepcji cyfrowego bliźniaka (digital twin) stanow[...]

Konferencja buildingSMART Summit w Paryżu DOI:10.15199/33.2018.05.29


  Wpierwszym tegorocznym numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” w artykule pt. „Utworzymy oddział buildingSmartwPolsce” przedstawiono cele i zasady organizacji buldingSMART (bS), której centralny organ stanowi buildingSMART International [bSI], a także podjętą inicjatywę powołania oddziału bS w Polsce (http://buildingsmart.org.pl). Dwa razy w roku bS organizuje międzynarodowe konferencje pod nazwą building- SMART Summit. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w Paryżu (26 – 29 marca 2018 r.) i zgromadziło ok. 400 uczestników reprezentujących 38 krajów i 225 firm zainteresowanych realizacją koncepcji openBIM. Polskę i podmioty zaangażowane w tworzenie oddziału bS w naszym kraju reprezentowała silna sześcioosobowa grupa przedstawicieli firm: WARBUDS.A.,HOCHTIEF Polska S.A. iBIMPOINTsp. z o.o.[...]

 Strona 1