Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Kaliszuk-Wietecka"

Nieszczelne garaże


  Wmiastach wykorzystuje się obecnie każdy kawałek ziemi pod zabudowę, a jednocześnie konieczne jest zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców i pracowników, dlatego też buduje się prawie wyłącznie obiekty z kilkoma podziemnymi kondygnacjami garażowymi. Posadowienie w gruncie wiąże się niestety z typowymi problemami: przeciekami i zalewaniem kondygnacji garażowych. W zależności od liczby kondygnacji podziemnych, wielkości budynku i warunków wodno-gruntowych konstrukcje kondygnacji garażowych są różnie projektowane. Każdy budynek, niezależnie od rodzaju konstrukcji, musi być zabezpieczony w miejscach kontaktu z gruntem izolacjami wodochronnymi - poziomymi i pionowymi, w zależności od ich usytuowania. Izolacje te powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody. O skuteczności izolacji zabezpieczających części podziemne budynków przed wpływem wody decyduje spełnienie wielu podstawowych wymagań zarówno na etapie projektowania, jak i wykonywania izolacji. Zignorowanie ich skutkuje problemami z przeciekającą wodą, o czym pisałam w "Materiałach Budowlanych" nr 3/2010. W wielu publikacjachmożna znaleźć wskazówki, których przestrzeganie pozwala zapewnić skuteczne działanie izolacji. Najważniejsze z nich to: ● izolacje powinny [...]

Dylatacje konstrukcji newralgiczne miejsca szczelności izolacji wodochronnych DOI:10.15199/33.2015.03.03


  Szczelność i trwałość izolacji wodochronnych jest zwykle warunkowana jakością wykonania newralgicznych miejsc, których przykład stanowią dylatacje budowlane.Artykuł podsumowuje sposoby projektowania uszczelnień dylatacji w zależności od rodzaju obciążenia wodą, prezentuje skutki przecieków przez szczeliny dylatacyjne oraz zasady wykonania ich napraw. Słowa kluczowe: izolacje wodochronne, dylatacje, naprawy, uszczelnienia.Skuteczne zabezpieczeniewodochronne obiektów budowlanych narażonych na kontakt z wodą uzyskuje się przez wykonanie szczelnej i ciągłej izolacji przeciwwodnej. Spełnienie warunku szczelności i ciągłości jest jednak uwarunkowane bardzo precyzyjnym wykonaniem zabezpieczeń miejsc newralgicznych. Jednym z takich elementów przysparzających wielu kłopotów zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa są dylatacje, czyli celowo zaprojektowane i wykonane przerwy dzielące konstrukcję na kilka samodzielnie działających elementów, przenoszących obciążenia, odkształcenia czy przemieszczenia. Dylatacjamoże byćwykonana czasowo (czas wznoszenia obiektów) lub na trwale dzielić elementy konstrukcyjne. Wzależności od czynnika oddziałującego na konstrukcję wyróżnia się dylatacje [1]: - konstrukcyjne-wynikające często z wymiarów konstrukcji, wykonywane tak, aby powstałe w wyniku podziału elementy stanowiły samodzielną całość zewzględu na statykę (dzielą obiekt od fundamentu aż po dach); - umożliwiające swobodne osiadanie poszczególnych elementów w wyniku różnych właściwości mechanicznych gruntów lub różnych obciążeń poszczególnych fragmentów budynku. Często stosowane są podczas rozbud[...]

Przegląd materiałów do wykonywania izolacji wodochronnych DOI:10.15199/33.2016.03.01


  warunkach. 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej; e-mail: a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl Przegląd materiałów do wykonywania izolacji wodochronnych dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka1) DOI: 10.15199/33.2016.03.01 Fot. 1. Izolacja wodochronna zmas bitumicznych 3 Hydroizolacje i osuszanie obiektów - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 3 ’2016 (nr 523) Drugą grupę materiałów do wykonywania izolacji wodochronnych stanowiąmateriały rolowe. Przeważająca ich część charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na działanie wody oraz trwałością i odpornością na różne czynniki. Charakterystyczne dla tych materiałów jest łączenie, które stanowi zwykle najsłabszy element tworzonego systemu.Najbardziej popularnymimateriałami do izolacji wodochronnych z tej grupy są papy. Podstawę budowy pap stanowi wodoszczelna mieszanka bitumiczna wzmocniona odpowiednią osnową.Najczęściej stosowane są osnowy zwłókna szklanego (welony, tkaniny), z włókna poliestrowego orazmieszane poliestrowo- szklane wykorzystujące zalety jednego i drugiego materia[...]

Zasady poprawnego projektowania i wykonania izolacji wodochronnych DOI:10.15199/33.2016.03.04


  dopa- 1) Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej; e-mail: a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu Zasady poprawnego projektowania i wykonania izolacji wodochronnych dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka1) DOI: 10.15199/33.2016.03.04 Fot. 1. Nieszczelne wykonanie izolacji wodochronnych Fot. 2.Woda powewnętrznej stronie izolacji Fot. 3.Wykonanie warstwy izolacyjnej na warstwie gruntującej podłoże 15 Hydroizolacje i osuszanie obiektów - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 3 ’2016 (nr 523) sowywanie projektu do konkretnych warunków, a nie projektowanie na podstawie badań z okolicy, ponieważ lokalne zmiany czy przewarstwienia gruntu mogą mieć bezpośrednie przełożenie na projekt. 5) Izolacje poziome powinny być wyprowadzone min. [...]

Dogęszczanie i doszczelnianie gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej DOI:10.15199/33.2016.08.45


  Zaprojektowanie iwykonanie izolacjiwbudynkach istniejących jest zadaniem trudniejszym niż w obiektach nowo wznoszonych.Wtakich przypadkach zwykle konieczne jest wykonanie iniekcji pozwalającej zlikwidować lub ograniczyć transport kapilarnej wilgoci, ale jest to technologia dość uciążliwe dla użytkowników obiektów.Wniektórych przypadkach alternatywą może być iniekcja gruntu wokół budynku jako sposób doszczelnienia ścian szczelinowych przez dogęszczenie gruntu z zewnątrz. Artykuł prezentuje ocenę iniekcji niskociśnieniowej ultradrobnymi materiałami iłowymi jako sposób iniekcji gruntów. Słowa kluczowe: iniekcja niskociśnieniowa, iniekcje gruntu, uszczelnienie gruntu, dogęszczenie gruntu.Najskuteczniejszymsposobemnaprawy izolacji wodochronnych części przyziemnych budynków jest jej odsłonięcie, a następnie poprawne wykonanie. Takie postępowanie rzadko jest jednak możliwe.Wprzypadku elementów niedostępnych często stosuje się różnego rodzaje iniekcje elementów konstrukcyjno-osłonowych [1]. Zdarza się jednak, że sposób użytkowania oraz lokalizacja budynku powodują, że jedynąmożliwą metodą wyeliminowania przecieków wody jest iniekcja gruntu wokół budynku. Dobór sposobu iniekcji oraz rodzajumateriału zależy m.in. od rodzaju gruntu, warunków gruntowo-wodnych, rodzaju konstrukcji obiektu oraz zlokalizowanej w pobliżu infrastruktury. Iniekcja niskociśnieniowa gruntu drobnoziarnistymimateriałami iłowymi ma na celu dogęszczenie i doszczelnienie gruntu z zewnątrz, powodujące doszczelnienie elementówż[...]

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie izolacji wodochronnych - wiedza a rzeczywistość DOI:10.15199/33.2017.03.01


  Od kilku lat głównym problemem technicznym napotykanympodczas opracowywania licznych ekspertyz i opinii są nieszczelne izolacje wodochronne w garażach, na tarasach i balkonach. Jest towynikiemnieprzestrzegania podstawowych,wydawałoby się ogólnie znanych zasad projektowania i wykonywania izolacji.Wpołączniu z brakiem wiedzy inwestorów, nieznajomością coraz nowszychmateriałówi rozwiązań technicznych oraz nierzetelnością wykonawców prowadzi to do opłakanych skutków. Słowa kluczowe: izolacje wodochronne, hydroizolacje, zasady wykonywania izolacji, nieszczelności i przecieki izolacji.Skutecznie działający systemzabezpieczeń wodochronnych jest uzależniony od wielu czynników. Podstawowe zasady poprawnego projektowania i wykonywania izolacji wodochronnych są powszechnie znane [1]. Niestety z praktyki budowlanej wynika, że jeśli coś wydaje się łatwe oraz jeśli tego nie widać (roboty zanikające), to bardzo często nie przykłada się wystarczającej staranności podczas realizacji. Ponadto zarówno projektanci, jak i wykonawcy nie zawsze potrafią dobrać i odpowiednio zastosować pojawiające się na rynku nowe materiały i technologie. W wyniku tego mamy do czynienia z pokazanymi na fotografiach 1 - 4 przykładami skutków wadliwie wykonanych robót izolacyjnych. Ostatnio dość często pojawiającym się problememjest również zmiana funkcji niektórych elementów budowlanych w trakcie lub po zakończeniu procesu wznoszenia obiektu.Takimprzykłademjest adaptowanie powierzchni stropodachu na użytkowy taras. Wiąże się to z koniecznością przeprojektowania niektóry[...]

Osuszanie i zabezpieczanie wodochronne zawilgoconych elementów budynków DOI:10.15199/33.2018.05.17


  natężeniu. Hydroizolacje i osuszanie obiektów - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2018 (nr 549) 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej; a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl Streszczenie. Problemy związane z zawilgoceniem obiektów są jednymi z najczęściej dotykających użytkowników budynków. Z tego powodu tematyka zabezpieczeń wodochronnych oraz sposobów osuszenia budynków jest regularnie poruszana. Niestety często tematy te traktowane są bardzo powierzchownie bez szerszego spojrzenia i analizy. Artykuł stanowi próbę uporządkowania zagadnień związanych z osuszaniem i zabezpieczeniami wodochronnymi zawilgoconych budynków. Słowa kluczowe: zawilgocenie; osuszanie; izolacje wodochronne; odtwarzanie izolacji. Abstract. Problems related to the dampness of objects are one of the most frequently affecting users of buildings. Therefore, the subject ofwater protection and dryingmethods of building iswide discussed. Unfortunately, these topics are often treated very superficially without a widespread look and analysis. The article attempt to order issues related to drying andwater proof insulation of damp buildings. Keywords: dampness; drying; waterproofing insulation; restoration of insulation. DOI: 10.15199/33.2018.05.17 Osuszanie i zabezpieczanie wodochronne zawilgoconych elementów budynków Drying and waterproof protection of damp elements dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka1) Artykuł przeglądowy 54 Izolacje w budynkach istniejących Wykonanie izolacji chroniących przed wodą na etapie wznoszenia obiektu jest zdecydowanie łatwiejsze niż wykonywanie lub odtwarzanie ich w budynku istniejącym.Wcelu zabezpieczenia elementów będących w stałym kontakcie z gruntem wykonuje się izolacje pionowe i poziome, które muszą stanowić ciągły i szczelny układ.Wzależności od kilku czynników, takich jak rodzaj posadowienia (podpiwniczenie lub jego brak, posadowienie na ławach/stopach fu[...]

Oddziaływanie wody - przypadki nietypowe DOI:10.15199/33.2018.05.19


  zawilgocenia. Hydroizolacje i osuszanie obiektów - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2018 (nr 549) 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej; a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl Streszczenie. Projektując obiekty budowlane, zdajemy sobie sprawę z typowego oddziaływania wilgoci na elementy budowlane i pamiętamy o konieczności zaprojektowania iwykonania zabezpieczeń wodochronnych (np.: dachów, garaży, tarasów). Zdarzają się jednak również sytuacje nietypowe, w których oddziaływanie wody - jego zasięg i konsekwencje - nie zawsze jest łatwe do przewidzenia. Konieczne jest wtedy umiejętne znalezienie źródła zawilgocenia i wyeliminowanie go, aby proces wysychania mógł przebiegać bez zakłóceń i aby wykonane naprawy przyniosły zadowalające skutki. Słowa kluczowe: zawilgocenie; zalanie; oddziaływanie wody; wysychanie i osuszanie. Abstract. Designing buildings, you are aware of the typical impact ofmoisture on building elements and remember about the necessity to design andmakewaterproof protection (for ex.: roofs, garages, tarraces). However, there are also unusual situations of the impact of water - its range and consequences are not always easy to predict. In that case it is necessary to expert find the source ofmoisture and eliminate it. So that the drying process can proceed uninterrupted and that the repairs can produced satisfactory resu[...]

Ocieplenie elewacji w systemie ETICS DOI:10.15199/33.2018.09.16


  Systemy dociepleńwywodzące się z metody lekkiej mokrej, mimo zmian imodyfikacji,wykonywane są na tych samych zasadach, których podstawą jest brak dodatkowego materiału wykończenia elewacji oraz użycie wody do przygotowania zaprawy klejącej iwarstwwykończeniowych. Powoduje to, że ocieplenie i wykończenie elewacji jest zwykle tańsze i łatwiejsze wwykonaniu (przynajmniejwteorii) niż w przypadku metod suchych. Obecna nazwa systemu dociepleń ETICS wskazuje na jej istotę, czyli wykonanie na odpowiednio przygotowanympodłożu, odpowiednio współpracujących ze sobą i kompatybilnych materiałów, stanowiących ochronę przed utratą ciepła oraz będących wykończeniem elewacji budynku [4]. Do głównych elementów systemu należą [2, 3]: ● zaprawa klejąca; ● termoizolacja; ● łączniki mechaniczne; ● warstwa zbrojąca; ● warstwa elewacyjna. Do stworzenia jednego spójnego systemu oprócz elementów podstawowych konieczne jest zastosowanie elementów uzupełniających, takich jak: materiały do wykończenia detali: startowe listwy cokołowe, kątowniki ochronne, profile dylatacyjne, elementy okapnikowe itp.; materiały uszczelniające; inne niezbędne akcesoria, np. łączniki. Poszczególne elementy systemu, zarówno podstawowe, jak i uzupełniające, pełnią inne funkcje i niezwykle istotne jest, aby żadnego z nich nie zabrakło [...]

Osuszanie zawilgoconych elementów budynków DOI:10.15199/33.2019.05.03


  Inwestorzy oraz użytkownicy obiektów często borykają się ze skutkami niszczącego oddziaływania wody na obiekty budowlane, które można rozpatrywać w kategoriach zarówno estetycznych (plamy wilgoci, odbarwienia, wysolenia, wypaczenie elementów), zdrowotnych (rozwój grzybów i niekorzystny mikroklimat), jak i mechanicznych (niszczenie i ubytki w elementach) oraz ekonomicznych (wzrost wartości współczynnika przenikania ciepła oraz zwiększone straty ciepła, a w efekcie duże koszty użytkowania obiektów) [12]. Przyczyn zawilgocenia jest wiele. Woda występuje w niektórych materiałach budowlanych jako woda technologiczna lub dostaje się do nich na drodze sorpcji, a zwiększona wilgotność materiałów jest tylko okresowa. Inną przyczyną jest woda z opadów atmosferycznych i woda podciągana kapilarnie. Dzieje się tak zazwyczaj ze względu na brak lub niewłaściwe działanie izolacji wodochronnych. Z jednej strony jest to konsekwencją nieodpowiedniego przygotowania merytorycznego projektantów i wykonawców, a z drugiej nieprzywiązania wystarczającej wagi do detalu - izolacja wodochronna zwykle nie wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem konstrukcji, a jedynie z opisanymi skutkami.Wefekcie często dochodzi do zawilgocenia elementów budowlanych wraz z wymienionymi konsekwencjami lub zalania całych pomieszczeń. Zawilgocenie może nastąpić również na drodze kondensacji powierzchniowej lub wgłębnej w wyniku dyfuzji pary wodnej. Dzieje się tak często w wyniku adaptacji starych obiektów do nowej funkcji. Zmiana warunków cieplno-wilgotnościowych wnętrza, przy ograniczeniach ze strony konserwatora dotyczących zabytkowego charakteru elementu, np. braku możliwości docieplenia elewacji budynku, również może prowadzić do zawilgocenia. Przyczyną bywają też awarie instalacji, akcje gaśnicze lub podtopienia w wyniku powodzi. Analiza rodzajów zawilgocenia została przedstawiona w wielu źródłach literaturowych [3, 4, 8, 10]. Obowiązujące obe[...]

 Strona 1  Następna strona »