Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Biegus"

Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993


  Eurokod 3, składający się z 20 norm, dotyczy projektowania stalowych konstrukcji budowlanych. Obszerność tego pakietu norm wynika zarówno z bardzo dużego zakresu tematycznego, złożoności modeli obliczeniowych, jak i specyfiki kryteriów oceny nośności poszczególnych rodzajów konstrukcji stalowych. Normy te omawiają specyficzne zagadnienia projektowania zarówno budynków, jak i obiektów inżynierskich (mostów, wież, masztów, kominów, silosów, zbiorników, rurociągów, belek podsuwnicowych, konstrukcji z blach giętych na zimno itd.) o konstrukcji stalowej. Z powodu rozległej tematyki, a także odmiennej filozofii i metodologii w stosunku do dotychczasowych norm polskich korzystanie z Eurokodów jest utrudnione. W wielu przypadkach podają one jedynie ideę, założenia i opisowo model analityczny, zakładając, że projektantma wiedzę z teorii konstrukcji metalowych. Zawierają też wiele odniesień do innych części Eurokodów oraz przepisów i norm. Zastosowanametodologia, nowa nomenklatura, styl oraz układ powodują, że Eurokod 3 jest znacznie rozbudowany w porównaniu z PN-90/B-03200. W cyklu 5 artykułów zostaną syntetycznie przedstawione podstawowe zasady projektowania konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3. Ich zasadniczym celem jest przybliżenie założeń i zasad obliczania konstrukcji, sprawdzanie nośności przekrojów i oceny stateczności elementów wg PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków i PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5:Blachownice orazwytrzymałość połączeń śrubowych i spawanych oraz wg PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów. Jest to zakres tematyczny odpowiadający w przybliżeniu dotychczasowej krajowej normie PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.Obliczenia statyczne i projektowanie, która dotyczy projektowania m.in. budynków. Struktura Eurokodu 3 Strukturę nor[...]

Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993 - analiza konstrukcji


  Identyfikacja modeli obliczeniowych konstrukcji nośnej obiektu budowlanego jest jednym z ważniejszych etapówjego projektowania.Model obliczeniowy, to idealizacja ustroju nośnego, stosowanawceluwykonania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych).Przystępując do oceny bezpieczeństwa konstrukcji, należy dokonać wyboru jej modelu obliczeniowego imetody analizy. Powinny one w sposób możliwie precyzyjny odwzorowywać zachowanie się konstrukcji rzeczywistej. Dotyczy to zarówno przyjęcia schematu statycznego[...]

Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993. Wymiarowanie przekrojów


  Proporcje geometryczne części składowych przekrojów poprzecznych (półek i środników) elementówściskanych, zginanych oraz zginanych i ściskanych sprawiają, iż w granicznych stanach wytężenia ich ścieżki równowagi statycznej mogą się zasadniczo różnić. Podstawowe rodzaje przekrojów to: grubościenne i smukłościenne (cienkościenne). Podstawowymi kryteriami zaliczania przekrojówdo poszczególnych klas są: smukłość,warunki podparcia ścianek kształtowników oraz gatunek stali. Zarówno w PN-EN 1993-1-1, jak iwPN-90/B-03200 przekroje podzielono na 4 klasy, przy czymprzekroje klasy1,2i3sązaliczanedogrubościennych, a przekroje klasy 4 do cienkościennych. Wzwiązku z różną ścieżką równowagi statycznej (ŚRS) w przypadku każdej z klas przekroju stosuje się inne procedury obliczeniowe dotyczące zarówno oceny nośności przekrojów i nośności elementów, jak i wyznaczania sił wewnętrznych w konstrukcji. Na rysunku 1 pokazano ścieżki równowagi statycznej zginanych przekrojów klas 1 ÷ 4, w których można wyróżnić fazy wytężenia: sprężystego OA, plastycznego BC, nadkrytycznego DG.Waspekcie wytrzymałości klasom przekrojów odpowiadają: - klasa 1 - nośność plastyczna Mpl (pełne uplastycznienie przekroju; przegub plastyczny o zdolności do obrotu plastycznego, który umożliwia redystrybucję sił wewnętrznych w konstrukcji); - klasa 2 - nośność plastycznaMpl (pełne uplastycznienie przekroju; przegub plastyczny o ograniczonej zdolności do obrotu plastycznego z powodu niestateczności jego ścianek); - klasa 3 - nośność sprężysta lub sprężysto-plastyczna Mel (nośność ograniczona początkiemuplastycznienia strefy ściskanej; nie osiągają nośności plastycznej); - klasa 4 - nośność nadkrytyczna, efektywna Meff (nośność z uwzględnieniem niestateczności miejscowej ścianek). Graniczna smukłość ścianek w poszczególnych klasach jest uzależniona od sposobu ich podparcia: obustronnego (ścianki przęsłowe) lub jednostronnego (ścianki wspornikowe), rozkła[...]

Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993. Wymiarowanie prętów


  Analizując nośność graniczną prętów, należy uwzględnić ich stateczność ogólną. Dotyczy ona prętów ściskanych i/lub zginanych o przekrojach wszystkich klas. Utrata stateczności lokalnejwystępuje tylkowprętach o przekrojach klasy 4.Utratę stateczności ogólnej pręta ściskanego nazywa się wyboczeniem. Objawiać się ona może wygięciem, wygięciem i skręceniem lub skręceniem osi podłużnej. W związku z tymrozróżnia się wyboczenie (rysunek 1a, b): ● giętne (w płaszczyźnie zx lub płaszczyźnie zy), wtedy pierwotnie prosta oś podłużna ule-ga jedynie wygięciu w jednej z płaszczyzn głównych (przekrój A1 - A1); ● skrętne, gdy pierwotna oś podłużna pozostaje prosta, lecz przekrój obraca się i następuje jedynie jego skręcenie (przekrój A3 - A3); ● giętno-skrętne, gdy pierwotna oś podłużna wygina się przestrzennie z równoczesnymobrotem(skręceniem) przekroju względemśrodka ścinania, co prowadzi do przestrzennego zakrzywienia osi (przekrój A2 - A2). Na wyboczenie skrętne narażone są pręty o przekrojach otwartych monosymetrycznych, punktowo symetrycznych (np. krzyżowych) lub niesymetrycznych. Utrata stateczności ogólnej elementu zginanego nazywana jest zwichrzeniem lub utratą płaskiej postaci zginania. Polega na tym, że pierwotnie płaski dźwigar pod wpływem obciążenia "wychodzi" z płaszczyzny głównej, w której działa obciążenie, tj. w kierunku prostopadłym do płaszczyzny działania obciążenia, z równoczesnym obrotem przekroju poprzecznego (rysunek 2). Nośność krytyczna wyboczenia oraz zwichrzenia elementów o najczęściej występującej smukłości jest mniejsza od nośności plastycznych ich przekrojów. Redukcję nośności, tj. stosunek nośności krytycznych elementów do nośności plastycznych ich przekrojów, opisuje odpowiednio współczynnik wyboczenia χ wg PN-EN 1993-1-1 (ϕ - wg PN-90/B-03200) oraz wspó[...]

Analiza wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownic w dachach bezpłatwiowych DOI:10.15199/33.2015.10.03


  Podano uogólnionemodele i zasady ocenywyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownic dachów bezpłatwiowych. W przypadku gdy blachy trapezowe są odpowiednio połączone z pasem górnym kratownicy, to sztywność giętna i skrętna ustroju ogranicza przemieszczenia boczne jej pasa dolnego. Przedstawiono sposób oceny sztywności giętnej: blachy trapezowej, połączenia blachy trapezowej z pasem górnym kratownicy i wykratowania kratownicy o geometrii V, N i W. Ocena stateczności z płaszczyzny kratownicy dotyczy pasów dolnych jednogałęziowych oraz dwugałęziowych. Słowa kluczowe: kratownica płaska, blacha trapezowa, usztywnienie boczne pasa dolnego kratownicy.Blachy trapezowe umożliwiają projektowanie kratownicowych dachówbezpłatwiowych. Jeśli są one odpowiednio połączone z pasem górnymkratownicy płaskiej (rysunek 1a), to sztywność giętno-skrętna ustroju umożliwia uwzględnienie ich w analizie stateczności pasów z płaszczyzny kratownicy [1 ÷ 3]. To usztywnienie jest szczególnie istotne, gdy oddziaływanie "unoszące" lub ciśnienie wewnętrzne w budynku od obciążenia wiatru powoduje ściskanie pasów dolnych kratownic (analogiczne wytężenie występuje w przypadku płatwi kratowych). Wówczas, w celu zmniejszenia dużej długości wyboczeniowej pasów dolnych z płaszczyzny kratownicy, stosuje się tradycyjnie stężenia prętowe.Wwielu przypadkach są one zbyteczne, gdy sztywność giętna blachy trapezowej, jej połączenia z pasemgórnymi wykratowania (rysunek 1b) ograniczają przemieszczenia boczne pasa dolnego kratownicy. Może to byćwykorzystanewoceniewyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownicy. W artykule przedstawiono uogólnione modele i zasady oceny wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownic dachów bezpłatwiowych.Uwzględnionownich sprężyste "zamocowanie" kratownicy w blasze trapezowej i podano sposoby oceny sztywności giętnej blachy trapezowej, jej połączenia z pasemgórnymiwykratowania kratownicy płaskiej o geometriiV,NiW. Zaprezentowa[...]

Projektowanie kratownic dachów bezpłatwiowych z zastosowaniem blach trapezowych DOI:10.15199/33.2015.06.01


  W artykule omówiono warunki usztywnienia bocznego blachami trapezowymi kratownic dachów bezpłatwiowych. Podano analizy parametryczne zginania międzywęzłowego ich pasów górnych. Porównano momenty zginające w pasach obliczone dlamodeli kratownicy i belek. Zaprezentowanomodele obliczeniowe oceny sprężystego podparcia bocznego pasówdolnych kratownic, w wyniku jej zamocowania w obudowie dachowej z blach trapezowych. Przedstawiono procedury oceny nośności na wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownicy usztywnionej dachowymi blachami trapezowymi. Słowa kluczowe: kratownica bezpłatwiowa, zginanie pasów, analiza parametryczna, blacha trapezowa, usztywnienie boczne pasa kratownicy.Współcześnie produkowane blachy trapezowe mogą być stosowane jako płyty dachowe o rozpiętości przęseł nawet 10m.Umożliwia to projektowaniem.in. dachów kratownicowych bez konieczności stosowania płatwi. Wyeliminowanie płatwi z kratownicowej konstrukcji dachowej zapewnia zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu realizacji obiektu.Wanalizowanych kratownicach obciążenie poprzeczne z dachu nie jest przekazywane na węzły, jak przyjmuje się w idealnym modelu tego ustroju, lecz na ich pasy górne. Sprawia to, że są one wytężone nie tylko siłami osiowymi, ale też zginane lokalnym obciążeniem poprzecznym. Ponadto w konstrukcjach kratownic dachów bezpłatwiowych blachy trapezowe, odpowiednio połączone z pasem górnym kratownicy, stanowią jego usztywnienie boczne i zabezpieczenie przed wyboczeniem w płaszczyźnie połaci dachu. Podobnewytężenie ustrojuwystępujewprzypadku płatwi kratowych. Wwyniku oddziaływania "unoszącego" (rysunek 1a) lub ciśnieniawewnętrznego od obciążeniawiatru (rysunek 1b)wpasach dolnych kratownic mogą wystąpić siły ściskające Nc, Ed. W celu zmniejszenia długości wyboczeniowej pasów dolnych z płaszczyzny kratownicy stosuje się zazwyczaj odpowiednie stężenia prętowe [1, 3].Wwielu przypadkach sztywność giętna blachy trapezowej i sztywność skrętna jej[...]

Imperfekcyjne obciążenia od wygięcia pasów oraz skręcenia i pochylenia kratownic DOI:10.15199/33.2016.05.41


  W PN-EN 1993-1-1 obciążenie imperfekcyjne wstępnie wygiętych prętów wyznaczono, zakładając, iż na ich długości są one ściskane stałą siłą. To założenie prowadzi do niebezpiecznej oceny wytężenia płatwi i stężeń. W artykule zaprezentowano uściślone modele imperfekcyjnych obciążeń wstępniewygiętych prętówwytężonych rzeczywistymrozkładem siły ściskającej, a także od skręcenia i pochylenia płaszczyzny głównej kratownic, czego nie uwzględniono w PN-EN 1993-1-1. Słowa kluczowe: obciążenia imperfekcyjne, skręcenie, pochylenie, kratownica.Imperfekcyjne obciążenia od wygięcia stabilizowanych elementów Zgodnie z [3] sumaryczne obciążenie imperfekcyjne od wygięcia o strzałce e0 = L/500 (rysunek 1a, b) stężanych m elementów jest równomiernie rozłożone (rysunek 1c) i oblicza się je ze wzoru: (1) gdzie: e - imperfekcja sumaryczna stężanych elementów, którą oblicza się ze wzoru (2) W(1) i (2) przyjęto oznaczenia wg [3]. Obciążenie qd1 wyznaczono, zakładając, że stężany element jest ściskany na swej długości stałą siłąN1 (x) = const. W przypadku jednoprzęsłowej kratownicy podpartej przegubowo założenie to, uważane powszechnie za bezpieczne, nie jest poprawne. W jej stężanym pasie górnym rozkład sił ściskających N2(x) jest quasi-paraboliczny (rysunek 1d) i można je aproksymować zależnością: (3) Sumaryczne obciążenie imperfekcyjne qd2,m od parabolicznego wygięcia osi podłużnej o strzałce e0 = L/500, które opisuje zależność: (4) stężanych m elementów, ściskanych siłą o parabolicznym rozkładzie wg (3) wynosi: (5[...]

 Strona 1