Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marian Roch Dubowski"

Porównanie właściwości wybranych wektorowych regulatorów prądu w stanach dynamicznych w przekształtniku AC/DC DOI:10.12915/pe.2014.11.18

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano proces regulacji składowej ix wektora prądu sieci (proporcjonalnej do mocy czynnej) w stanie dynamicznym. Przedstawiono możliwości kształtowania prądu w stanie przejściowym przez przekształtnik AC/DC. Porównania dokonano dla dwóch algorytmów wektorowej regulacji mocy czynnej i biernej (VOC-PWM, sterowanie predykcyjne). Kryterium oceny był czas trwania stanu przejściowego oraz możliwość niezależnej regulacji składowych wektora prądu sieci ix, iy. Abstract. In this paper the control process of ix component of the grid current (proportional to the active power) in a dynamic state was presented. The possibilities of shaping current in dynamic state were presented. Comparisons were made for different vector control active and reactive power. The evaluation criterion was the duration of the transition state, and the ability to independently adjust the vector components of the line current ix, iy. (Comparison of properties vector current regulator in the dynamic states in the AC/DC converter). Słowa kluczowe: sterowanie polowo zorientowane (VOC-PWM), sterowanie predykcyjne, przekształtnik AC/DC. Keywords: voltage oriented control, predictive control, AC/DC converter. doi:10.12915/pe.2014.11.18 Wstęp Dwukierunkowe przekształtniki AC/DC wykorzystywane do sprzęgania sieci EE z obwodami prądu stałego są coraz powszechnej stosowane, głównie w odnawialnych źródłach energii, ale także w falownikach zasilających napędy o dużym momencie bezwładności. Do ich sterowania wykorzystuje się analogiczne algorytmy wektorowe, stosowane do regulacji silników indukcyjnych [2, 5]. W artykule przedstawione zostało porównanie algorytmów wektorowych, linowego (VOC-PWM) [4], i nieliniowego [1] (sterowanie predykcyjne z dwiema różnymi funkcjami kosztów). Skupiono się na porównaniu czasu regulacji mocy czynnej (składowa ix wektora prądu) i odprzężeniu torów regulacji składowych ix oraz iy wektora prądu w stanie dynamicznym. Szybkie uzyskanie wart[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Prof. Jerzy Niebrzydowski (1936-2015) DOI:

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. inż. Jerzy Niebrzydowski urodził się 3 stycznia 1936 r. w W ityniach k. Łomży. Dyplom magistra inżyniera, w specjalności elektroenergetyka, uzyskał w 1960 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała Mu w 1969 r. Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W 1979 r. Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej[...]

Synteza obserwatora adaptacyjnego strumienia magnetycznego oraz prędkości kątowej układu napędowego z maszyną asynchroniczną DOI:10.15199/48.2017.11.31

Czytaj za darmo! »

Maszyny asynchroniczne są szeroko stosowane w aplikacjach przemysłowych takich jak wentylatory, pompy, napędy taśmociągów itp. Z powodzeniem zostały one również wykorzystane w trakcyjnych układach, a dzięki rozwojowi magazynów energii (akumulatorów) są coraz częściej stosowane w samochodach elektrycznych oraz hybrydowych. W wysokiej jakości układach napędowych, wykorzystujących przemienniki częstotliwości, stosowane są wektorowe metody sterowania. Najczęściej stosuje się metody: FOC (ang. Field Oriented Control), DTC (ang. Direct Torque Control) oraz ich odmiany [1], [2]. Metody te dają możliwość kontroli wartości chwilowych prądów oraz strumienia magnetycznego z jednoczesną możliwością kształtowania dynamiki procesów przejściowych. Wyżej wymienione sposoby sterowania maszyną indukcyjną wymagają znajomości wartości trudno mierzalnych wielkości takich jak strumień magnetyczny, moment elektromagnetyczny oraz prędkość kątowa. Pomiar wartości strumienia magnetycznego można zrealizować poprzez umieszczenie w konstrukcji napędu dodatkowego uzwojenia pomiarowego bądź czujników Halla, jednakże wiąże się to z ingerencją w konstrukcję mechaniczną, dlatego też nie jest to wykorzystywane w praktyce. Pomiar prędkości kątowej można zrealizować m.in. za pomocą enkodera inkrementalnego bądź absolutnego, resolvera, prądnicy tachometrycznej etc. Wiąże się to jednak z zastosowaniem dodatkowych elementów mechanicznych mocowanych do wału napędowego maszyny, co dodatkowo powoduje wzrost kosztów oraz awaryjności. Potrzebny do celów sterowania moduł oraz kąt położenia wektora strumienia magnetycznego można uzyskać na podstawie znajomości modelu matematycznego maszyny oraz pomiaru wielkości elektrycznych takich jak prądy fazowe oraz napięcie w obwodzie pośredniczącym falownika napięcia. Ostatnia z wymienionych wielkości służy do odtworzenia napięcia zasilającego maszynę na podstawie znajomości stanu zaworów przekształtnika DC/AC zasilającego m[...]

Badania symulacyjne adaptacyjnego obserwatora strumienia magnetycznego oraz prędkości kątowej układu napędowego z maszyną asynchroniczną DOI:10.15199/48.2018.11.39

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne napędy elektryczne wykorzystujące maszyny asynchroniczne zasilane z falowników napięcia są obecnie najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w przemyśle oraz napędach trakcyjnych. Rozwiązania najwyższej klasy wykorzystają tzw. sterowanie bezczujnikowe. Metody te polegają na zastosowaniu zamkniętej pętli regulacji prędkości, przy czym prędkość kątowa wału nie jest mierzona za pomocą czujników. Wielkość ta jest odtwarzana za pomocą różnego rodzajów algorytmów, takich jak: - estymatory pracujące w pętli otwartej [1], - estymatory pracujące w pętli zamkniętej [2], - układy typu MRAS (ang. Model Reference Adaptive Systems) [3], - obserwatory oparte o rozszerzony filtr Kalmana (EKF, ang. Extended Kalman Filter) [4], - obserwatory wykorzystujące teorię ruchu ślizgowego (ang. Sliding Mode) [5], - metody wykorzystujące sieci neuronowe [6], - obserwatory adaptacyjne [7] - [11]. Brak dodatkowych elementów mocowanych do wału maszyny tworzy układ napędowy mniej zawodny oraz tańszy. Odtworzenie prędkości kątowej niesie ze sobą wzrost ilości obliczeń jakie wykonuje mikroprocesor, jednakże obecnie produkowane układy mikroelektroniczne mają wystarczającą do tego typu celów moc obliczeniową. W publikacji [11] zaprezentowano obserwator adaptacyjny, który eliminuje wady często stosowanego rozwiązania zaprezentowanego m.in. w [7] oraz [9]. Omawiana metoda nie zawiera w swojej strukturze niemierzalnych wielkości takich jak składowe wektora przestrzennego strumienia wirnika. Zaletą jest również stabilność przy pracy generatorowej napędu. W artykule zaprezentowane zostaną badania symulacyjne obserwatora adaptacyjnego przedstawionego w pracy [11], w których uwzględniono zjawiska występujące w rzeczywistych układach napędowych zasilanych z falownika napięcia:  ograniczony minimalny okres próbkowania sygnałów analogowych, mający wpływ na dokładność rozwiązywania równań obserwatora[...]

 Strona 1