Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Skrodzki"

Aktualne normy dotyczące urządzeń EAZ DOI:10.15199/74.2015.3.5


  Wprowadzenie w naszym kraju norm europejskich i aktywność Komitetu IEC TC 95 powodują duże zmiany w zakresie norm dotyczących urządzeń EAZ. Równocześnie powszechne wprowadzenie procedur przetargowych wymusza na służbach zabezpieczeniowych, w przypadku zakupu urządzeń EAZ, współuczestnictwo w opracowywaniu specyfikacji technicznych. Jednym z elementów specyfikacji technicznych jest wyszczególnienie norm, których wymagania powinno spełniać dane urządzenie EAZ. Oznacza to, że służby zabezpieczeń powinny znać aktualny stan norm. Rozumiejąc, że śledzenie na bieżąco zmian w tym zakresie jest trudne, poniżej przedstawiono normy krajowe dotyczące urządzeń EAZ wg stanu na 31 października 2014 r. Zakres stosowania Ze względów normalizacyjnych urządzenia EAZ można podzielić na trzy grupy: - elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące, - przekaźniki czasowe, - przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Dwie pierwsze grupy z uwagi na szeroki zakres zastosowań w różnych dziedzinach (w tym w EAZ) mają własne unormowania opracowane przez Komitet IEC TC 94. Do trzeciej grupy należy zaliczyć wszelkie przekaźniki pomiarowe i ich zestawy (zespoły), rejestratory zakłóceń, regulatory napięcia, automatyki SPZ, SCO i inne urządzenia EAZ znajdujące się w obwodach wtórnych, a nie mające własnych norm. Tą grupą urządzeń, w zakresie norm, zajmuje się Komitet IEC TC 95. Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące Wymagania dotyczące elektromechanicznych przekaźników pośredniczących zawarte są w poniższych normach: ● PN-EN 61810-1:2010 (wersja[...]

Praktyczne wskazówki doboru przekładników prądowych do zabezpieczeń różnicowych


  Początkowo rdzenie przekładników prądowych wykonywane były ze zwykłych blach transformatorowych i zasadniczo dla tych rdzeni została opracowana norma IEC-185 - obecnie PN-EN-60044-1:2000. Ponad 30 lat temu zaczęto stosować w przekładnikach toroidalne rdzenie zwijane z krzemowych blach zimnowalcowanych. Pomimo bardzo dobrych parametrów tych blach pojawiły się problemy z pracą przekładników, przed którymi powyższa norma nie zabezpieczała. Sprawę rozwiązały dopiero nowe normy PN-EN-60044-6:2000 i PN-EN-60044-1:2000/A1:2003. W krajowej energetyce problem ten do dzisiaj nie jest rozwiązany. Można zauważyć utrwalającą się opinię, że problemy z doborem przekładników prądowych przestają istnieć z kilku powodów. Maleje zapotrzebowanie na moc ze strony zabezpieczeń, ponieważ mamy lepsze materiały magnetyczne, niektórzy producenci zabezpieczeń szyn bardzo zaniżają te wymagania. Takiemu myśleniu chcielibyśmy się przeciwstawić, bo: - przekładniki prądowe mają bardzo często prąd wtórny o wartości 5 A i to na przewodach jest główna strata mocy, a nie w zabezpieczeniu, - materiały magnetyczne są dobre, ale dla przekładników pomiarowych, a dla zabezpieczeniowych nie zawsze, - specyfika działania zabezpieczeń różnicowych transformatorów jest inna niż zabezpieczeń szyn i nie można sobie pozwolić na tak drastyczne ograniczenie wymagań. Przebiegi zwarciowe zapisane w zabezpieczeniu różnicowym RRTC Wprowadzając na rynek własne rozwiązania zabezpieczeń różnicowych transformatorów RRTC-1 i RRTC-2 nie opracowaliśmy żadnych wytycznych doboru przekładników prądowych. Wychodziliśmy z założenia, że zabezpieczenia cyfrowe będą dobrze pracowały z przekładnikami dobranymi przez projektantów wg dotychczas stosowanych zasad. Sprzyjającą okolicznością jest mały pobór mocy zabezpieczeń cyfrowych i duża elastyczność nastawień, dzięki której można uodporniać zabezpieczenia na nasycanie się przekładników prądowych. Dzięki rejestratorom zawartym w zabezpieczenia[...]

Najczęstsze przyczyny błędnego działania automatyki SCO DOI:10.15199/74.2015.9.11


  Warunkiem skuteczności automatyki SCO jest nieustanne dostosowywanie jej do zmieniających się warunków. W wyniku pojawiania się w systemie źródeł energii o niewielkiej inercji, zmniejsza się moment bezwładności systemu. Zmusza to do przyspieszania działań automatyki SCO, a to prowadzi do zwiększenia liczby działań zbędnych. Proces ten rozpoczął się stosunkowo niedawno i nadal trwa. W wyniku wygrania przetargu, ogłoszonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach pracy "Ocena gotowości układów SCO zainstalowanych w KSE do realizacji skutecznej obrony przed awariami", Instytut Energetyki bada prawie wszystkie typy zabezpieczeń zainstalowanych w krajowej sieci SN i realizujących automatykę SCO . Celem jest ocena, w jakim stopniu zabezpieczenia te spełniają wymagania aktualnych Instrukcji Ruchu i E ksploatacji oraz wstępna ocena możliwości lepszej konfiguracji tych zabezpieczeń i dostosowania wymagań instrukcji do potrzeb systemu i możliwości technicznych nowoczesnych zabezpieczeń. Oczekuje się, że wyjaśnione zostaną przyczyny zdarzających się błędnych działań automatyki SCO i że program badań będzie wnikliwie wyszukiwał tylko istotne, słabe punkty badanych zabezpieczeń. Podejmujemy polemikę ze wszystkimi, którzy naszym zdaniem nieprawidłowo interpretują zakłócenia w obszarze sieci SN. Praca rozpoczęła się od opracowania programu badań, podstawą do jego opracowania były m.in. najlepsze naukowe opracowania tych zagadnień [1] i zebrane informacje ze spółek dystrybucyjnych o błędnych działaniach automatyki SCO . Wnioski z analizy zebranych materiałów są bardzo interesujące, postanowiliśmy je już teraz przedstawić, bo będą one pomocne informatykom opracowującym nowe algorytmy zabezpieczeniowe. Mamy również nadzieję, że obronimy postawione przez nas tezy, interpretujące przebiegi zjawisk w sieci. W wyniku zbierania informacji o nieprawidłowych działaniach automatyki SCO uzyskano dość jasny obraz warunków, w jakich dochodzi d[...]

Analiza metod zwiększania szybkości eliminowania uszkodzonych odcinków sieci SN

Czytaj za darmo! »

Topologia sieci średnich napięć powstała kilkadziesiąt lat temu. Postęp techniczny przyniósł w tym czasie wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałyby sieci średniego napięcia, gdyby w dzisiejszej rzeczywistości zaczęto projektować je od nowa (co można zaproponować z punktu widzenia zabezpieczeń). Zakładamy, że sieć 110 kV i rozmieszczenie stacji 110 kV [...]

Badania jakościowe rejestratorów zakłóceń

Czytaj za darmo! »

W okresie od grudnia 2007 r. do marca 2009 r. - na zlecenie PSE Operator - Instytut Energetyki wykonał opracowanie wyników badań jakościowych rejestratorów zakłóceń pod względem spełniania wymagań operatora sieci przesyłowej. Celem pracy było sprawdzenie, czy oferowane na rynku rejestratory zakłóceń spełniają wymagania przedstawiane w ich specyfikacji technicznej. Badano przyrządy dostarczane przez zainteresowanych znanych producentów. Poddano ocenie następujące rejestratory zakłóceń: SIMEAS R (Siemens), BEN 6000 (LEM), ARCHI 9000 (Computers&Control), RZ-40 (ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR), QRZ System (Questpol), SO-52v11-R (MIKRONIKA), RZ SPEEDY-4 (IASE Wrocław). W momencie rozpoczęcia badań żaden rejestrator nie spełniał wymagań określonych w specyfikacji. Trzeba jednak podkreślić bardzo duże zaangażowanie producentów rejestratorów w dostosowywanie swoich konstrukcji do postawionych wymagań. Proces ten był bardzo dynamiczny. Z tego powodu badania jakościowe zmieniły się w żmudne badania konstruktorskie. Po dwukrotnym przesuwaniu terminu pracę zakończono z półrocznym opóźnieniem. Wynikami pracy dysponuje zleceniodawca, my świadomie ich nie podajemy, aby nie promować żadnej z firm. O stopniu dostosowania poszczególnych rejestratorów do postawionych wymagań na dzień zakończenia badań w istotnym stopniu decydowała kolejność wykonywania badań, co wynikało m.in. z tego, że producenci błędnie interpretowali zapisy specyfikacji. Dlatego w artykule postanowiliśmy skupić się na postawionych w specyfikacji wymaganiach i stosowanych przez nas metodach badań, które pozwalają lepiej interpretować wymagania. Materiał zawarty w omawianej specyfikacji dobrze świadczy o znajomości tematu przez jej autorów i chęci pozyskania wyrobu na najwyższym poziomie, niemniej jednak ze względu na możliwości techniczne dostępnych podzespołów, wiele punktów złagodzono w trakcie badań, np. skrócono czas zaniku napięcia zasilania nie powodującego zaburzeń w p[...]

Zabezpieczenia różnicowe w pracach rozwojowych Instytutu Energetyki


  Rozwój rozproszonych źródeł wytwarzania utrudnia warunki działania automatyki zabezpieczeniowej, a ukazujące się rozporządzenia zwiększają wymagania co do szybkości i selektywnego eliminowania zwarć. W tych warunkach tylko zabezpieczenia różnicowe (odcinkowe) mogą sprostać wymaganiom. Cechą jednak tych zabezpieczeń jest brak możliwości realizacji rezerwy zdalnej, dlatego równolegle z zabezpieczeniami różnicowymi należy rozwijać układy LRW. W artykule zaprezentowano prace Instytutu Energetyki prowadzone w celu rozwiązywania wskazanych problemów. Zabezpieczenia różnicowe transformatorów Pierwsze cyfrowe zabezpieczenie różnicowe opracowane w IEn Pierwszym cyfrowym zabezpieczeniem różnicowym opracowanym w Instytucie Energetyki dla transformatorów dwu- i trójuzwojeniowych był przekaźnik RRTC-1, opracowany 11 lat temu w celu zastępowania wyeksploatowanych i zawodnych zabezpieczeń RRTT-7. Najkrócej można go scharakteryzować: ● Zastosowanie techniki cyfrowej pozwoliło na wyeliminowanie przekładników wyrównawczych i uproszczenie schematu przyłączeniowego. Wszystkie przekładniki są łączone w gwiazdę i uziemiane w miejscu zainstalowania, a grupę połączeń transformatora nastawia się w zabezpieczeniu. ● Zabezpieczenie RRTC-1 jest stabilizowane prądem skrośnym i dodatkowo drugą i piątą harmoniczną. Stabilizowanie drugą i piątą harmoniczną oznacza, że nigdy nie występuje stan zablokowania zabezpieczenia bez względu na wartość wymienionych harmonicznych, zmianie ulega tylko czułość zabezpieczenia. ● W zabezpieczeniu RRTC-1 nie zastosowano funkcji porównywania prądów Io w zerze transformatora i w przewodach fazowych uzwojeń WN, ponieważ takie zabezpieczenie nie reaguje na zwarcia zwojowe i tym samym nie poprawia właściwości zabezpieczenia różnicowego. ● Zabezpieczenie różnicowe RRTC-1 dla dużych wartości prądu staje się zabezpieczeniem nadprądowym, ale to w żadnym wypadku nie zastępuje zabezpieczeń nadprądowych, zna[...]

Zabezpieczenia szyn i układy rezerwy wyłącznikowej w stacjach 110 kV/SN


  Rozwój rozproszonych źródeł energii wymaga szybkiego i selektywnego wyłączania zwarć w sieci 110 kV. Jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest powszechne stosowanie zabezpieczeń szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. W związku z tym niezbędne jest przedyskutowanie wymagań dla tych urządzeń, zapisanych w [1-5]. Rozwój rozproszonych źródeł energii stawia dodatkowe wymagania zabezpieczeniom w otoczeniu tych źródeł. Obecnie budowane są głównie odnawialne źródła energii (w skrócie OZE). Źródła wytwórcze dla utrzymania się w pracy nie mogą stracić kontaktu z siecią, nawet w cyklu SPZ, jeżeli zwarcie nie występuje na elemencie, do którego dołączone jest źródło. W przypadku źródeł na odczepie od linii, zjawisko podparcia prądowego wpływa na błędy pomiaru impedancji zabezpieczeń odległościowych linii. Niektóre źródła są wrażliwe na udary prądowe spowodowane przez automatykę SPZ. Tradycyjne zabezpieczenia zbudowane w oparciu o zabezpieczenia odległościowe nie zapewniają selektywnego wyłączenia zwarcia z wymaganym czasem 150 ms. Zwarcia przemijające zlokalizowane w pobliżu stacji B są likwidowane szybko, a w strefach X1w zabezpieczeń odległościowych w stacjach A i C przez obustronne pozbawienie stacji B napięcia w cyklu SPZ (rys. 1). A B C X1W X3 X2 X1N X2 X3 X1W X1N OZE Rys. 1. Zasięgi stref zabezpieczeń odległościowych w polach A → B i C → B dla zwarcia w pobliżu stacji B strefy X1N nie reagują, strefy X1w mogą uruchomić obustronnie SPZ, strefy X2 wyłączają zwarcie z opóźnieniem, strefy X3 stanowią doskonałą rezerwę dla uszkodzonych zabezpieczeń i wyłączników W1 W6 W3 W4 W5 W7 S7 S5 S6 S2 S4 S3 S1 W2 Sekcja 1 Sekcja 2 Rys. 2. Fragmenty systemu znajdujące się pomiędzy wyłącznikiem i przekładnikami (oznaczone S1 do S7) są to odcinki martwe, zwarcia na tych odcinkach mogą eliminować w czasie do 150 ms tylko zabezpieczenia szyn, wysyłając impuls wyłączający, na drugą stronę tego elementu sieci, w kt[...]

Doświadczenia z uruchomienia i eksploatacji systemu zdalnego sterowania rozłącznikami w RDR Myszków

Czytaj za darmo! »

Od dłuższego już czasu w codziennym życiu społecznym rośnie znaczenie i cena energii elektrycznej, a jednocześnie obniżają się ceny urządzeń technicznych i elektronicznych. Wymusza to dążenie do lepszego zarządzania terenową siecią SN i do automatycznego eliminowania uszkodzonych odcinków sieci, co znacząco zmniejsza ilość energii niedostarczonej odbiorcom. Tymi istotnymi zagadnieniami zajm[...]

 Strona 1  Następna strona »